Повідомлення

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

 Освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

 Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Освітній ступінь 

Бакалавр 

 Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

 Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає.

 Вимоги і положення до кваліфікації:

· володіння фундаментальними фаховими та гуманітарними і соціально-економічними знаннями;

· володіння англомовним понятійним апаратом сучасної теорії міжнародних відносин та суміжних галузей, термінами, що використовуються в практиці міжнародних політико-правових відносин;

· знання про устрій типових політико-правових систем країн світу, про генезис та особливості макрорегіональних суспільно-політичних утворень;

· знання про структуру та її складові системи міжнародних відносин;

· знання про типи й способи ухвалення рішень у сфері розв’язання конфліктів та ведення переговорів у системі міжнародних відносин;

· володіння сучасними методами дослідження, навичками комплексного аналізу, прогнозу, надання практичних рекомендацій щодо явищ та процесів у сфері міжнародних відносин;

 Профіль програми

Програма підготовки бакалавра зі спеціальності 291 «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» характеризується міждисциплінарним підходом, модульно-блоковою організацією та інноваційною методикою викладання. Метою навчальної програми є формування у студентів комплексного бачення та відповідних дослідницьких навичок у сфері сучасної проблематики міжнародних відносин, розуміння принципів, особливостей, моделей міжнародної комунікації та генезису системи міжнародних відносин, її інститутів та елементів. Передбачається навчання англійською мовою з другого курсу навчання, вивчення іноземних мов в комплексі з соціокультурними та політико-правовими навчальними курсами країнознавчої спрямованості, а також закордонне стажування на старших курсах бакалаврської програми.

Навчальні дисципліни першого року навчання

 Доступ до подальшого навчання

Бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій може продовжити навчання в університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями «Політологія», «Журналістика», «Історія», «Соціологія», «Менеджмент організацій».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється у відповідності до Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань».

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена кваліфікаційна робота.

Форма навчання

Денна.

 Завідувач кафедри

 Доцент, кандидат політичних наук Яковлєв Максим Володимирович.