Повідомлення

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

Освітня програма  «Зв’язки з громадськістю»

 

Галузь знань 06  "Журналістика"

Спеціальність – 061 «Журналістика»


Кваліфікація, що присвоюється


Бакалавр  

 

Освітній рівень

 

Перший (бакалаврський) освітній рівень

 

Спеціальні вимоги до зарахування

 

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)
Немає.

Профіль програми

 

Метою навчальної програми є формування здатності випускника розв’язувати складні задачі та практичні проблеми в галузі зв’язків з громадськістю та комунікаційної роботи, вміння управляти комунікаційними  аспектами діяльності організації та поведінки людей та їхніх груп, спільнот, що передбачає застосування положень і методів соціально комунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов. Навчання в рамках освітньої програми формує фахівця у сфері зв’язків з громадськістю, який здатний незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами професійних стандартів та етики PR, для утвердження консенсусу в суспільстві, розвитку відкритого і демократичного суспільства. Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання у галузі зв’язків з громадськістю.

 

Загальний обсяг навчальної програми – 240  кредитів ЄКТС, зокрема: нормативні навчальні дисципліни та практики – 150 кредитів, дисципліни професійної та практичної підготовки – 53 кредити, дисципліни вільного вибору студентів – 25 кредитів, державна атестація – 12 кредитів.

Ключові результати навчання

 

 

 

 • вміння розробляти стратегічні та оперативні PR - планів організації (комунікаційні плани), кошториси витрат на їх реалізацію;
 • навички створювати/удосконалювати професійної системи взаємодії із цільовими групами громадськості за допомогою РR-технології, використовуючи різноманітні канали комунікації, в т.ч. і інтернет-середовище;
 • вміння розробляти і впроваджувати комунікаційні технології зміцнення довіри до організації, її репутації;
 • навички створювати/удосконалювати професійну систему корпоративної комунікації, оцінювати її ефективність;
 • дотримуватись професійної етики PR – фахівця;
 • вміння створювати комунікаційний та PR продукт на задану тему, визначеного виду, з урахуванням каналу поширення;
 • використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва;
 • здатність оцінювати ефективність комунікаційних зусиль організації, визначати ефективність проведеної РR-кампанії, розробляти та впроваджувати інструменти й механізми забезпечення якості та етичної виваженості РR-заходів і РR-програм;
 • здатність до формування позитивного іміджу професії, підвищення її репутації в суспільстві;
 • здатність бути критичним і самокритичним;
 • навички використання інформаційних технологій;
 • здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 • здатність працювати в команді;
 • здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями;
 • володіти навичками усної та письмової комунікації українською та англійською мовами;

 

 

 

Професійні профілі випускників з прикладами

 

Фахівці зі зв’язків з громадськістю можуть працювати у департаментах комунікацій, підрозділах з питань зв’язків з громадськістю, прес-службах в органах влади, неурядових організаціях, громадсько-політичних об’єднаннях, на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, РR агенціях, наукових та освітніх закладах тощо.

 

Доступ до подальшого навчання

 

Бакалавр журналістики  може продовжити навчання в українських та зарубіжних університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю «Журналістика».

 

 
Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Положення НаУКМА«Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску


Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішний захист кваліфікаційної роботи

Форма навчання


Денна

Завідувач кафедри


Доктор філософських наук, професор Королько Валентин Григорович