Повідомлення

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

Освітньо-наукова програма "Громадське здоровʼя"

Кваліфікація, що присвоюється 


Магістр громадського здоров’я 


Освітній ступінь


Магістр 

Спеціальні вимоги до зарахування


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.


Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Немає. 

Профіль програми 


Програма є освітньо-науковою, тому має, практичну та наукову орієнтацію, спрямовану на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні завдання та проблеми у сфері громадського здоров’я, проводити моніторинг детермінант, які впливають на стан здоров’я, оцінювати ризики та планувати адекватні дії щодо їхнього усунення, здійснювати аналіз політик громадського здоров’я та формувати пропозиції щодо розроблення політик збереження здоров’я населення. Академічна та наукова складова освітньої програми спрямована на формування цінностей, знань та навичок розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері громадського здоров’я, використовуючи методологічні підходи і сучасні методи дослідження, технології пошуку та обробки наукової інформації, а також різноманітні комунікаційні й аналітично-консультативні навички.

Освітньо-наукова програма розроблена на основі  компетенцій фахівців громадського здоров'я Асоціації учбових закладів громадського здоров'я в Європейському регіоні (ASPHER), аналізу програм з громадського здоров’я авторитетних університетів світу та за консультативної підтримки команди проекту Еразмус + «Розбудова академічного потенціалу з глобального здоров’я у регіонах Східної Європи і Центральної Азії» (BACE).


Програма підготовки складається зі:

– нормативні навчальні дисципліни та практика(58 кредитів ЄКТС.);

– вибіркові навчальні дисципліни та практика (36 кредитів ЄКТС.);

– атестація (26 кредитів ЄКТС;  атестація передбачає у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності КРОК 2).


Ключові результати навчання


1. Знання з предметної області

·        історія громадського здоров'я в Україні та зарубіжних країнах, сучасні політики та стратегії громадського здоров'я;

·        знання в оцінці демографічних та епідеміологічних показників здоров'я населення в Україні та у світі;

·        знання пріоритетних проблем та потреб сфери громадського здоров’я;

·        знання та критичне осмислення сучасних теорій громадського здоров'я, розуміння контексту міжсекторального підходу громадського здоров'я;

·        поглиблене знання детермінанти здоров'я та розуміння їхнього впливу на здоров’я населення ;

·        поглиблене знання заходів профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань та їхню реалізації на практиці;

·        поглиблене знання й розуміння принципів організації та проведення наукового дослідження, методології та методів збору й аналізу даних;

·        знання теоретико-методологічних засад і ключових результатів досліджень у сфері громадського здоров'я, актуальних викликів та проблем для здоров'я та підходів до їх розв’язання.

 

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

·        здатність використовувати знання, уміння і практичні навички при організації та проведенні інтервенцій в охороні здоров'я;

·        розуміння етичних принципів в охороні здоров'я, зокрема при проведенні наукових досліджень із залученням людини;

·        вміння розробити стратегію та детальний план дослідження, поширення  результатів дослідження та їх застосування в практичній роботі у сфері громадського здоров'я;

·        поглиблене володіння кількісними та якісними методами збору й аналізу соціальної інформації, зокрема за допомогою сучасних інформаційних технологій;

·        вміння працювати в мережі та формувати ефективні робочі стосунки між індивідами, агенціями, ресурсами громади, волонтерами та іншими професіоналами.

 

3. Практичні навички з предметної області

·        оцінювати основні демографічні та епідеміологічні показники, значення і тенденції зміни основних детермінант, що чинять вплив на здоров’я у розрізі різних груп населення в Україні, Європейському регіоні та світі;

·        застосовувати основні поняття та концепції епідеміології та статистики при плануванні, проведенні та інтерпретації результатів досліджень;

·        визначати пріоритети та оцінювати потреби сфери громадського здоров’я, пропонувати науково обґрунтовані заходи та розробляти відповідні висновки та стратегії, які спрямовані на покращення галузі охорони здоров’я;

·        організовувати заходи з нагляду за станом здоров’я населення з використанням міжсекторального підходу;

·        розробляти прогнози та проводити аналіз впливу детермінант на здоров’я населення (соціальні, економічні, індивідуальні, навколишнього середовища), визначати потреби різних груп населення щодо здоров’я, базуючись на інформації отриманій із систем епідеміологічного нагляду;

·        оцінювати ризики та планувати відповідні дії у випадках надзвичайних ситуацій в сфері громадського здоров’я;

·        розробляти заходи з профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань та сприяти їх реалізації на практиці;

·        розробляти та впроваджувати стратегії, політики та окремі заходи у сфері промоції здоров’я, здійснювати ефективну комунікацію у сфері громадського здоров’я з використанням різних каналів та технік комунікації;

·        розробляти та впроваджувати системи моніторингу і оцінки ефективності інтервенцій, профілактичних та діагностичних або скринінгових програм та політик в громадському здоров’ї;

·        визначати та аргументувати перспективні напрями власної наукової роботи;

·        презентувати результати власних досліджень у формі доповідей, презентацій та наукових публікацій державною та англійською мовами.

 

4. Загальні уміння та навички

·        вміння працювати в команді, застосовувати  відповідні способи спілкування та налагодження стосунків;

·        вміння працювати з ПК, володіння навичками комп'ютерної обробки інформації, пошуку інформації в мережі Інтернет, зокрема в електронних базах даних;

·        навички критичного мислення, оцінка ефективності втручань та програм шляхом моніторингу та звітів щодо досягнень і успіхів клієнтів;

·        навички логічного, послідовного й аргументованого викладу думки;

·        навички самонавчання,  самоорганізації,  управління часом;

·        навички усної та письмової комунікації українською та англійською мовами (за вибором студента, також іншими однією-двома іноземними мовами);

·        навички проведення супервізії, фасилітації та адвокації.

 

Професійні профілі випускників з прикладами 


Випускник освітньо-наукової програми «Громадське здоров’я» підготовлений до роботи: керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров'я (генеральний директор, директор, головний лікар та ін.); керівники підрозділів в охороні здоров'я; директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров'я, освіти, культури і т. ін.); менеджер (управитель) з громадської охорони здоров'я; професіонали в галузі статистики; професіонали в галузі наук про життя та медичних наук; епідеміолог.

Окрім цього випускник з дипломом другого рівня вищої освіти магістр громадського здоров’я може працювати на різних рівнях управління охороною здоров’я, обіймати посади керівників, заступників та працівників структурних підрозділів органів управління охороною здоров’я державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я, їх структурних підрозділів, працівників Центру громадського здоров’я та його регіональних підрозділів, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Державної служби України з питань праці тощо.


Доступ до подальшого навчання


Магістр громадського здоров'я може продовжити навчання в університеті на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за докторськими (PhD) програмами.

Набуття додаткових кваліфікацій в системі безперервного професійного розвитку.


Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань». 


Вимоги до випуску


Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішна здача магістерської кваліфікаційної роботи та
єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності КРОК 2


Форма навчання


Денна. 

Завідувач кафедри 


Юрочко Тетяна Петрівна

Доцент, к.н.держ.упр., зав. кафедрою Школи охорони здоров'я  Національного університету "Києво-Могилянська академія"