privat

Факультет правничих наук

Про кафедру

Про кафедру

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Кафедра української мови – перша назва «Кафедра української та англійської мов» – розпочала роботу з відродженням університету в 1992 році передусім як профільна кафедра для підготовки філологів і як загальноуніверситетська з орієнтацією на практичні дисципліни з вдосконалення й поглиблення знань з української мови («Культура української мови») й набуття навичок перекладу («Практика перекладу») для студентів усіх факультетів.

 

За всі роки діяльності кафедра стала своєрідним науково-навчальним центром з формування лінгвоукраїністів.

 

Сьогодні кафедра української мови НаУКМА забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія».

Кафедра готує бакалаврів філології за спеціалізаціями:

35.01 «Філологія (українська мова та література)», освітня програма «Мова, література, компаративістика»;

035.041 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)», освітня програма «Англійська мова та українська мова». Підготовку магістрів філології здійснює за спеціалізаціями;

035.01 «Філологія (українська мова та література)», освітня програма «Філологія. Теорія, історія української мови та компаративістика»;

035.041 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)», освітня програма «Мови (англійська й українська) та комунікація».

 

При кафедрі діє аспірантура для здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-науковою програмою «Теорія, історія української мови та компаративістика».

 

Крім обов’язкових для фахової підготовки українських філологів, кафедра пропонує низку вибіркових дисциплін, що охоплюють різні галузі української лінгвістичної науки (вивчення української мови в усіх її структурних, просторових, діалектних, соціальних виявах).

 

Один з основних напрямів освітньої роботи кафедри полягає в комунікативно-мовній підготовці студентів усіх спеціальностей на всіх факультетах. Фактично кожен студент НаУКМА є слухачем кафедри української мови, бо вивчає курс, спрямований на поглиблене вивчення української мови для самореалізації в майбутній фаховій діяльності, – «Українська мова за професійним спрямуванням».

 

Окремою навчальною діяльністю кафедри є викладання української мови для іноземних студентів, а також мовна підготовка іноземних громадян, які хочуть вивчити українську мову для адаптації до українського суспільного середовища. На кафедрі вивчали українську мову студенти з Німеччини, Франції, Британії, Італії, Іспанії, Польщі, Америки, Канади, Китаю, Японії, Австралії, Бразилії тощо.

 

Потужною є наукова діяльність кафедри.

На кафедрі успішно функціонують дві наукові школи: «Українська соціолінгвістика», фундатором якої є доктор філологічних наук, професор Л. Т. Масенко, та «Актуальні проблеми граматики», яку заснував доктор філологічних наук, професор В. М. Ожоган.

 

Лінгвістичні дослідження викладачів кафедри реалізуються в таких напрямах:

актуальні проблеми лексикології та граматики;

українська соціолінгвістика;

українська діалектологія;

стилістика української мови;

методика викладання української мови як рідної та як іноземної.

 

Члени кафедри активно представляють результати своїх наукових студій на міжнародних форумах, різноманітних міжнародних наукових, науково-практичних конференціях, а також публікують окремі монографії, посібники тощо. Видання кафедри неодноразово презентовані на авторитетних книжкових форумах у Києві та Львові (Л. Масенко. «Мова радянського тоталітаризму», Н. Трач. «Разом – сила»: риторика українського спротиву», І. Ренчка. «Лексикон тоталітаризму»).

 

Надзвичайну популярність у науково-викладацькій спільноті й студентському середовищі здобув створений групою викладачів кафедри навчальний посібник «Читай і Знай!» (Н. Я. Дзюбишина-Мельник, О. Я. Лаврінець, К. С. Симонова та ін.).

Кафедра видає фаховий журнал «Мова: класичне – модерне – постмодерне», є організатором Міжнародної конференції «Мова: класичне – модерне – постмодерне», в якій беруть участь знані в Україні та за її межами науковці.

 

Вагомим здобутком кафедри стала реалізація разом з ученими Австрії та Англії міжнародного проекту INTAS «Language Policy in Ukraine: Anthropological, Linguistic and Further Perspectives» («Мовна політика в Україні: антропологічні, лінгвістичні аспекти та подальші перспективи»), за результатами якого видано однойменну монографію.

 

З-поміж важливих міжнародних контактів кафедри виокремлюється співпраця з Інститутом славістики Гіссенського університету імені Юстуса Лібіга (Німеччина), кафедрою україністики Варшавського університету (Польща).

 

Багато років кафедра української мови співпрацює з лінгвістичними інституціями Національної академії наук України – Інститутом української мови й Інститутом мовознавства імені О. О. Потебні, співробітники яких залучені до читання курсів та гостьових лекцій.

Упродовж різних років на кафедрі викладали, читали лекції й курси знані українські та зарубіжні мовознавці: Костянтин Тищенко, Олександр Пономарів, Володимир Різун, Іван Вихованець, Анатолій Загнітко, Мартен Феллер, Пилип Селігей, Олександр Скопненко, Міхаель Мозер (Австрія), Андрій Даниленко (США).

 

Визначальна роль у поступі кафедри належить її завідувачам.

Першим організатором й завідувачем з 1992 по 1994 рік була доктор філологічних наук, професор Ніна Іванівна Тоцька, вчений зі світовим ім’ям, чия біографія внесена до довідника «Життя славетних» та видань Американського біографічного товариства. Вона заклала основні програмні засади й принципи викладання української мови в НаУКМА.

 

З 1994 року керував кафедрою кандидат філологічних наук, доцент, мовознавець, відомий поет і перекладач Володимир Костьович Житник.

 

З 2001 року по 2010 розбудовувала кафедру як потужний осередок української лінгвістичної освіти доктор філологічних наук, професор, провідний в Україні соціолінгвіст Лариса Терентіївна Масенко.

 

2010 року кафедру очолив знаний граматист, доктор філологічних наук, професор Василь Михайлович Ожоган.

 

З 2015 року кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент Людмила Василівна Дика.

 

2020 р. кафедру очолила доктор філологічних наук, доцент Наталія Юріївна Ясакова.

 

Усю наукову, навчально-методичну роботу кафедра реалізовує потужним кадровим потенціалом.

На кафедрі працює 17 штатних викладачів, зокрема, 4 доктори наук, 11 кандидатів наук. Фаховість викладацького складу, високоякісний рівень викладання й глибину підготовки студентів засвідчують їхні переможні місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з української мови та літератури та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

 

Значущою є роль кафедри української мови в поширенні лінгвістичного знання в українському суспільстві. Викладачі кафедри беруть участь у публічних наукових дискусіях, пов’язаних з мовним життям України, здійснюють наукові експертизи, надають консультаційну допомогу найрізноманітнішим установам, громадським організаціям, ЗМІ, бізнесовим структурам щодо побутування та нормативного вживання української мови в діловій, публічній, інформаційній сферах.

 

 

 

Анотації курсів

Про кафедру

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

 

Актуальні проблеми граматики
Проаналізовано підходи і проблеми класифікації частин мови, окреслено основні концепції перехідності в мовознавстві, розглянуто теоретичні засади міжчастиномовної транспозиції, типологію переходів у системі частин мови, міжчастиномовну омонімію в сучасній мовознавчій науці, принципи її класифікації та основні прийоми практичного розмежування міжчастиномовних омонімів. Мета курсу - поглибити знання базового курсу "Морфологія української мови", зокрема зосередити студентів на явищах синхронної перехідності в граматичній системі української літературної мови, в системі частин мови, які в мовознавчій літературі не мають однозначного трактування, а також навчити студентів вирішувати складні питання визначення частин мови. Для цього необхідне уміння орієнтуватися в різних наукових підходах до аналізованих явищ.


Вступ до соціолінгвістики
Завдання спецкурсу - ознайомити студентів із проблематикою, понятійним апаратом і методикою соціолінгвістики. Розглядається широке коло проблем, пов'язаних з особливостями функціонування мови в суспільстві. Значну частину спецкурсу присвячено аналізові актуальних для України питань білінгвізму, дослідження мовної ситуації, практичним питанням мовної політики. До тематики спецкурсу входить також ознайомлення з формами побутування мови, як писемними, так і усними, зокрема аналізуються усно-розмовні типи мовлення - просторіччя, жаргон, арго. Певну увагу приділено також вивченню змішаних типів українсько-російського мовлення. Кілька лекцій буде присвячено аналізові новомови (новоязу) - специфічному використанню мови в тоталітарній державі. Практичні заняття спецкурсу відбуваються у формі обговорення актуальних соціолінгвістичних проблем.


Діалект у культурі та літературі
Курс має на меті розкрити поняття "діалект" як явище лінгвістичне, етнолінгвістичне, культурологічне та лінгвоетнографічне. Завдання курсу - сформувати уявлення студентів про діалектну диференціацію слов'янського мовного простору, особливості побутування українських діалектів на території сучасної Славії (за матеріалами Атласу української мови, Загальнослов'янського лінгвістичного атласу); показати роль діалектів у творенні і розвитку літературних мов; розкрити функції діалектизмів у художніх і публіцистичних текстах; ознайомити з творами, написаними і перекладеними говіркою, досвідом різних країн у творенні літератури на діалекті; висвітлити проблему використання, відтворення та перекладу діалектного мовлення та соціолектів у художніх творах та фільмах, насичених етнокультурною інформацією ("одомашнення" перекладу, вибір перекладацьких стратегій тощо). Окрему увагу буде приділено проблемі ставлення до діалектів, локальної ідентичності та ділінгвізму.


Комплексний кваліфікаційний екзамен
Комплексний кваліфікаційний іспит - з англійської та української мов - має забезпечити оцінювання досягнення результатів навчання, передбачених навчальними дисциплінами блоку нормативних дисциплін та блоку дисциплін професійної і практичної підготовки, а також виявити рівень володіння англійською мовою.


Комунікативна девіатологія
Курс "Комунікативна девіатологія" присвячено аналізові комунікативних помилок (провалів, невдач), що трапляються в різних ситуаціях спілкування, зокрема вивченню їх типології, причин виникнення, механізмів формування непорозуміння між учасниками спілкування, чинників, що визначають адекватну взаємодію між адресатом і адресантом повідомлення та способів подолання комунікативних провалів. Вивчення матеріалу відбуватиметься на основі методу аналізу конкретних реальних ситуацій.


Культура наукової мови


Курсова робота з мовознавства
Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням, яке студент виконує для закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних протягом навчання, та їх застосування до комплексного розв'язання конкретного фахового завдання. Якість виконання, науковий рівень змісту курсової роботи, грамотність викладу, вміння студента під час захисту обґрунтувати й довести правомірність своїх міркувань та висновків визначають рівень підготовленості студента до наступного етапу навчання. Виконання курсової роботи має на меті дати студентам навички проведення наукового дослідження, розвинути навички творчої самостійної роботи, допомогти оволодіти загальнонауковими й спеціальними методами сучасних мовознавчих досліджень, сприяти поглибленому вивченню обраної лінгвістичної проблематики. Зокрема, студенти вдосконалять уміння опрацьовувати наукову літературу, збирати, систематизувати та інтерпретувати мовні факти, оперувати лінгвістичною термінологією, опанують технології і прийоми створення та редагування тексту наукового стилю, навички ведення фахової дискусії, навчаться дотримуватися вимог академічної доброчесності


Курсова робота з української мови
Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням, яке студент виконує для закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних протягом навчання, та їх застосування до комплексного розв'язання конкретного фахового завдання. Якість виконання, науковий рівень змісту курсової роботи, грамотність викладу, вміння студента під час захисту обґрунтувати й довести правомірність своїх міркувань та висновків визначають рівень підготовленості студента до наступного етапу навчання. Виконання курсової роботи з української мови має на меті дати студентам навички проведення наукового дослідження, розвинути навички творчої самостійної роботи, допомогти оволодіти загальнонауковими й спеціальними методами сучасних мовознавчих досліджень, сприяти поглибленому вивченню обраної лінгвістичної проблематики. Зокрема, студенти вдосконалять уміння опрацьовувати наукову літературу, збирати, систематизувати та інтерпретувати мовні факти, оперувати лінгвістичною термінологією, опанують технології і прийоми створення та редагування тексту наукового стилю, навички ведення фахової дискусії, навчаться дотримуватися вимог академічної доброчесності.


Лексикологія, фразеологія і лексикографія української мови
АНОТАЦІЯ Курс поглиблює знання про лексику сучасної української літературної мови, зокрема про слово як її основну одиницю, сутність парадигматичних зв'язків і динамічні процеси у словнику, класифікацію лексем за походженням і вживанням; знайомить із основними положеннями фразеології та лексикографії. Опанування змісту курсу є необхідним підґрунтям формування мовної компетенції студента, його вміння правильно використовувати лексичні засоби у своїй професійній діяльності.


Лексикон кіноперекладів: українсько-англійські паралелі
Мета курсу - ознайомити з особливостями функціонування лексики в кіноперекладах в таких його основних різновидах як титрування, закадровий переклад, дублювання. У межах курсу буде розглянуто специфіку перекладу та пошуку українських відповідників до стійких виразів та фразеологізмів, безеквівалентної лексики, жаргонної лексики та сленгу. Увагу буде зосереджено на відтворенні стилістично зниженої лексики, особливості перекладу гумору та створенні комічного ефекту засобами української мови. Буде з'ясовано роль лексики у стилізації певної епохи, соціальних груп, збереженні індивідуальності персонажів, забезпеченні адекватності перекладу та оригіналу. Визначено лексичні особливості у перекладах фільмів для дітей.


Лексико-семантична система української мови
Курс спрямований на вивчення закономірностей організації лексико-семантичної системи української мови; формування уявлення про єдність семантичного, парадигматичного і синтаксичного у мові, кореляцію форми і змісту одиниці лексико-семантичного рівня. Передбачено ознайомлення студентів зі станом сучасних наукових досліджень із семасіології та ономасіології. Головним завданням курсу є підготовка студентів до філологічного осмислення мови як предмету навчання і викладання, а також до самостійної дослідницької роботи.


Лінгвістика тексту
У межах курсу розкриваються основні теоретичні і практичні питання лінгвістики тексту, аналізуються проблеми лінгвопоетичної і лінгвопрозової стилістики, простежуються напрями й закономірності внутрішньотекстової актуалізації, ієрархії текствих категорій, співвідносність тексту, дискурсу й твору, окреслюються нові й новітні процеси в сучасному текстовому синтаксисі. Детально розкриваються особливості співвідносності імпліцитної та експліцитної інформації, діагностування текстових категорійних одиниць, спільне та відмінне в різних типах текстового моделювання - опису, розповіді, роздуму, реалізація в тексті авторських інтенцій, співвідносність поетичного та прозового, синтез різних стильових компонентів.


Лінгвістична експертиза
Курс спрямовано на формування у магістрів-філологів уявлення про проблематику такої міждисциплінарної галузі прикладних досліджень, як лінгвістична експертиза. Дисципліну побудовано у форматі case-навчання (метод ситуаційного аналізу). На прикладі типових звернень щодо встановлення еквівалентності тексту, наявності елементів образи честі та гідності, експліцитних або імпліцитних закликів до дії та ін. буде розглянуто методи лінгвістичних досліджень на рівні лексики та граматики (у фокусі – значення слів, перифрази, емпліцитні номінації, формальні моделі переконання та агітації, використання графічних компонентів як засобів приховування й виділення інформації тощо). Матеріалами для тренування практичних навичок студентів є рекламні та медійні тексти (зокрема, продукти цифрової комунікації: публічні дописи в соцмережах, тексти інтернет-форумів і персональних чатів), твори художньої літератури, офіційно-ділові документи.


Лінгвістична прагматика
Курс "Лінгвістична прагматика" спрямований на ознайомлення студентів з відносно новою сферою мовознавства, що послідовно реалізує антропоцентричний підхід до мови. Проблематика лінгвопрагматики зосереджена на студіюванні того, як люди використовують мову в соціально-комунікативній взаємодії. Мета курсу - сформувати уявлення про прагматику як лінгвістичну дисципліну, ознайомити студентів з основними поняттями й теоріями прагматики, показати застосування принципів і методів прагматики в різних сферах людської діяльності та дію її законів у повсякденному житті, надати інструменти для проведення досліджень у галузі лінгвопрагматики або провадження іншої професійної діяльності, пов'язаної з комунікацією.


Лінгвістична семантика
Дисципліна узагальнює й поглиблює відомості про значення мовних одиниць різних рівнів, знайомить із семантичними теоріями, що аналізують структуру значення, його різновиди, співвідношення значення й сенсу, змісту; інтерпретують і систематизують значення лексичних одиниць, пояснюють, як формується зміст речення і як він співвідноситься з дійсністю, а також розглядають проблеми мовного втілення семантичних категорій. Мета курсу - сформувати уявлення про місце семантики у колі лінгвістичних наук; ознайомити студентів із основними напрямами та методами вивчення семантики мовних одиниць різних рівнів для глибшого розуміння особливостей організації та функціювання мови й для провадження власного дослідження мовних явищ.


Лінгвогеографія
Курс "Лінгвогеографія має на меті ознайомити студентів з основними аспектами лінгвістичної географії, що передбачає: розгляд основних понять - мовного ареалу (площ поширення мов, діалектів, мовних союзів, явищ), ізоглос (ліній) на географічній карті, що обмежують територіальне поширення окремого мовного факту; вивчення історії розвитку лінгвогеографії - картографування діалектних відмінностей мов і створення діалектологічних атласів, зокрема Атласу української мови, Загальнослов'янського лінгвістичного атласу, Лінгвістичного атласу Європи; аналіз методу лінгвогеографії, що дає можливість на основі зіставного вивчення ізоглос отримати важливі дані для ретроспективного вивчення історії мов і діалектів, виявити шляхи розвитку живої народної мови в її діалектному розмаїтті, простежити історію мовних контактів, взаємодію різних культур. Інтерпретація лінгвістичних карт дає чіткіше уявлення про особливості українського та слов'янського лінгвістичного простору, динаміку й статику діалектних явищ, взаємодію літературного та діалектного мовлення.


Лінгвокультурологія
Лінгвокультурологія як складова антропоцентричної наукової парадигми дає змогу пізнати мову як багатовимірне явище, що виникло в людському суспільстві, а відповідно усвідомити місце людини в культурі; з'ясувати, як культура формує й організовує мислення мовної особистості, мовні категорії й концепти; ознайомити студентів із базовими поняттями лінгвокультурології та її категорійним апаратом та показати, як вони відображені в мові (словах, тропах, фразеологізмах, символах).


Магістерська робота
Магістерська робота - підсумкова форма контролю студента, її публічним захистом на засіданні Екзаменаційної комісії завершується курс навчання за освітньо-науковою програмою "Мови (англійська й українська) та комунікація". Якість змісту та захисту цієї роботи визначає рівень підготовленості, ступінь придатності випускника до професійної діяльності. Магістерська робота є самостійним дослідженням однієї з актуальних проблем сучасного мовознавства та скерована на розв'язання складного лінгвістичного завдання, що потребує використання спеціалізованих концептуальних лінгвістичних знань, їх оновлення, інтеграції та застосування лінгвокреативного мислення в умовах недостатньої інформації, вона містить елементи наукового пошуку, узагальнення, систематизацію й оцінку відомих у мовознавстві підходів до розв'язання студійованого питання.


Медіалінгвістика
Призначений впливати на реципієнта шляхом переконання чи маніпуляції, медіатекст як визначальний елемент медіакультури є особливим утворенням, що віддзеркалює когнітивні та комунікативні процеси, притаманні суспільству на певному етапі розвитку. Курс медіалінгвістики присвячено вивченню лінгвістичного аспекту масової інформації, зокрема з'ясуванню специфіки побудови дійсності за допомогою мови засобів масової інформації - традиційних текстових, аудіовізуальних та електронних. Опис семантико-змістових і жанрово-стильових параметрів медіатекстів ґрунтується на системній характеристиці актуального мовно-текстового матеріалу та підпорядкований меті розвинути вміння студентів збирати й систематизувати мовні факти, інтерпретувати й аналізувати різножанрові тексти публіцистичного стилю, здійснювати їх лінгвістичну експертизу та застосовувати знання про експресивні, емоційні та логічні засоби української та англійської мов для організації успішної комунікації.


Мовна політика й мовний менеджмент
Побутування багатьох мов у межах однієї країни є, як відомо, доволі поширеним, а ніяк не винятковим явищем. Урегулюванням співіснування кількох мов на адміністративному рівні займається мовна політика, яка існує навіть тоді, коли її не видно (тоді це, так би мовити, "нульова мовна політика"). Щобільше, багатомовність регулюється також у позаадміністративних сферах, на роботі, у побуті. У цих випадках інші чинники мовного менеджменту впливають на мовну дійсність соціуму. У рамках семінару ми дивитимемося на питання мовної політики й мовного менеджменту з порівняльної перспективи.


Мовні аспекти наукової комунікації
Написання наукової роботи – курсової – є абсолютно новим видом діяльності для студента і потребує особливих знань та вмінь. Курс покликаний підготувати студента до створення власної науково-дослідницької роботи, що передбачає ознайомлення із етичними та теоретичними засадами наукової діяльності; характеристику джерел інформації та технік їх аналізу; опис методів наукових досліджень, специфіки використання їх на практиці; вивчення правил оформлення науково-дослідної роботи, а також навички складання рецензії на наукову роботу, підготовки тез доповіді, анотації, реферату. Пропонований курс також сприяє поглибленню знань про науковий стиль української мови, розширює уявлення про українську наукову мову, мовні засоби наукового тексту, дозволяє успішно опанувати технології роботи із сучасним українськомовним науковим текстом. Теоретичні відомості підкріплено практичним аспектом використання отриманої інформації у власному писемному чи усному науковому мовленні. Курс є теоретичною основою для джерелознавчої практики.


Мовні контакти
Курс спрямований на ознайомлення студентів із понятійним апаратом, основними проблемами теорії взаємодії мов, які є передумовами для виникнення двомовності та міжмовної інтерференції на різних мовних рівнях, причинами і типологією мовних контактів, а також на практичний аналіз контактів споріднених і неспоріднених мов.


Морфологія української мови
Мета курсу - забезпечити фахову підготовку філолога з таких розділів мовознавства, як морфеміка, словотвір та морфологія з урахуванням здобутків сучасної лінгвістики. Передбачено опанування основних понять морфеміки й словотвору, розгляд історичних та сучасних процесів у структурі слова, зокрема на морфемному шві; усвідомлення семантичних, словотвірних, морфологійних та синтаксичних особливостей самостійних і службових частин мови, а також перехідних одиниць; вивчення граматичних категорій, притаманних кожному класові слів. Особливу увагу приділено мовним одиницям дискусійного граматичного статусу й транспозиційним явищам у системі частин мови. Практичний аспект курсу пов'язаний із випрацюванням у студентів навичок морфемного, словотвірного й повного морфологійного аналізу самостійних і службових частин мови, а також із удосконаленням дотримання граматичних норм сучасної української мови.


Науково-дослідницький семінар
Курс присвячено поглибленню дослідницьких компетенцій студентів другого рівня підготовки, зокрема розвитку вмінь планувати, організовувати та здійснювати самостійне наукове дослідження. Особливу увагу зосереджено на вдосконаленні умінь презентувати результати наукового пошуку, а також на відшліфуванні комунікативних навичок, потрібних для реалізації науково-дослідницької діяльності. Перший блок семінару присвячений питанням формулювання теми, планування організації дослідження, формування орієнтовного плану роботи над магістерською роботою, створенню її проєкту. Другий блок семінару сприяє усвідомленню студентами вимог до проведення лінгвістичного дослідження та реалізації таких його етапів, як: збирання фактичного матеріалу, опрацювання теоретичної літератури, систематизація підходів до розв'язання подібних лінгвістичних проблем, вибір та обґрунтування власної стратегії дослідження, апробація обраної стратегії на частині зібраного матеріалу. Третій блок сприяє усвідомленню студентами вимог до проведення лінгвістичного дослідження та реалізації таких його етапів, як: лінгвістичний аналіз мовного матеріалу, інтерпретація отриманих даних та узагальнення результатів дослідження у висновках. Магістранти також поглиблюють знання з особливостей англомовного наукового дискурсу та з методики презентації результатів свого дослідження англомовній науковій спільноті.


Оглядові лекції до комплексного кваліфікаційного екзамену
Підготовка до складання комплексного кваліфікаційного екзамену з української мови та англійської мови (короткий лекційний огляд та консультації з навчальних дисциплін блоку нормативних дисциплін та блоку дисциплін професійної і практичної підготовки), який має забезпечити оцінювання досягнення результатів навчання, визначених освітньою програмою " Англійська мова та українська мова".


Основи етнолінгвістики
Етнолінгвістика - наука, що вивчає мовну репрезентацію особливостей етнічної свідомості та культури. Складовою частиною етнолінгвістики є лінгвокультурологія - галузь мовознавства, що досліджує фіксацію в мові, етнотекстах і дискурсивній практиці елементів духовної та матеріальної культури народу. Завдання курсу - ознайомити студентів з проблематикою етнолінгвістики, її основними поняттями і методами, історією становлення; показати зв'язок з іншими гуманітарними дисциплінами - мовознавством, насамперед з діалектологією, фольклористикою, етнографією. Курс передбачає розгляд основних досягнень різних етнолінгвістичних шкіл - американської (спрямована на фольклорні дослідження і культурну антропологію); польської (вивчає мовну картину світу, яку зберігає колективна свідомість носіїв польської мови); російської (досліджує проблеми реконструкції слов'янської духовної культури); української (застосовує антропоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць).


Порівняльний синтаксис
Мета курсу - допомогти тим, хто прагне удосконалити свої перекладацькі компетентності та/або здобути навички дослідження української й англійської мов у зіставному аспекті. Робота на семінарських заняттях дає змогу навчитися оцінювати адекватність перекладу англійською мовою українських текстів і у своїй професійній діяльності ефективно застосовувати синтаксичні трансформації та віднаходити нові шляхи вдалого перекладу англійською мовою специфічних для української мови синтаксичних конструкцій. Форми роботи передбачають аналіз перекладів сучасної та класичної української літератури, підготовку презентацій, виконання фінального індивідуального проєкту. Особливість курсу полягає у тому, що він формує навички відтворення українського тексту англійською мовою, тоді як більшість дисциплін перекладацького спрямування орієнтовані на переклад з англійської мови українською.


Правнича лінгвістика
Курс має на меті ознайомити студентів з основними поняттями й одиницями функційної граматики (функційно-семантична категорія, рівні її реалізації, засоби вираження, функційно-семантичне поле тощо); схарактеризувати основні функційно-семантичні категорії сучасної української мови, встановити їхню внутрішню організацію та висвітлити специфіку репрезентації на різних рівнях мовної системи; окреслити застосування теорії функційно-семантичних категорій (функційно-семантичного поля) до порівняльного дослідження мов. Основою для узагальненої характеристики ФСП в різних мовах є знання ієрархії мовних одиниць та їх функційного призначення, розуміння принципів побудови системи мови.


Практика джерелознавча
Метою джерелознавчої навчальної практики є набуття практичних дослідницьких навичок роботи з науковою та навчально-методичною літературою, опанування методики здійснення науково-дослідницької роботи. У процесі практики передбачено ознайомити студентів з умовами зберігання та використання рукописних та друкованих джерел, сучасними каталогами, картотеками, словниками та корпусами, правилами оформлення й опису документальних матеріалів; сформувати в студентів уміння обирати та формулювати тему дослідження, критично добирати джерела цитувати та реферувати. Практика передбачає поглиблене вивчення методів наукового дослідження, що відповідають профілю теми обраної наукової роботи, та сприяє формуванню в студентів навичок самостійної дослідницької діяльності, аналітичної роботи з конкретного питання, вміння інтерпретувати та узагальнювати отриману з наукових джерел інформацію, аргументувати власну позицію та обстоювати її. Практика відбувається без відриву від навчання.


Практика діалектологічна
Мета діалектологічної практики - закріплення теоретичних знань із курсу "Українська діалектологія"; формування практичних навиків роботи з діалектним матеріалом, зокрема, запис діалектного мовлення, аналіз його особливостей, визначення належності говірки до певного говору і наріччя; ознайомлення з історичними, етнографічними, економічними характеристиками досліджуваної місцевості. Аналіз діалектних фактів дасть змогу простежити загальні тенденції розвитку української мови, зрозуміти співвіднесеність діахронічних змін у мові з їх представленням на різних територіях у синхронії. Проходження діалектологічної практики вимагає від студента врахування кількох аспектів: а) лінгвістичний аспект - за Атласом української мови визначити, до якого говору належить говірка населеного пункту, куди заплановано виїзд; за підручниками з діалектології, іншими матеріалами з'ясувати основні діалектні риси досліджуваної території; б) етнографічний аспект - ознайомитися з матеріальною і духовною культурою населення обраного регіону.


Практична стилістика й культура мовлення
Курс спрямований на вивчення стилістичної диференціації української мови, багатства та різноманітності її виражальних засобів. Розгляд стилістичних ресурсів охоплює всі мовні рівні й спирається на сучасне бачення стилістичної семантики. Студенти опановують практичні навички лінгвістичного аналізу, творення і редагування текстів різних стилів; вчаться оцінювати рівень культури усного мовлення, виявляти мовні хиби, пропонувати шляхи вдосконалення мовного оформлення телепередач, професійних відеоматеріалів YouTube, подкастів різної тематики.


Проблеми дискурсології
Дисципліна узагальнює й поглиблює знання з лінгвосемантики, лінгвопрагматики, лінгвістики тексту та теорії мовної комунікації; інтерпретує і систематизує знання про дискурс, його типи, категорії й одиниці; формує навички застосування дискурс-аналізу у філологічній діяльності.


Проблеми походження і становлення української мови
Дисципліна знайомить студентів із різними теоріями походження української мови та основними етапами її становлення. На основі найновіших досягнень історичної та мовознавчої науки курс спростовує хибні гіпотези східнослов'янського глотогенезу, зокрема доктрину про давньоруську народність і єдину давньоруську мову; дає відомості про своєрідність місця української мови з-поміж інших слов'янських мов, її суспільні функції протягом різних періодів розвитку.


Синтаксис української мови
Курс призначений для студентів-філологів спеціалізації 035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" і передбачає ознайомлення з традиційними й новітніми підходами до класифікації та кваліфікації син-таксичних категорій і синтаксичних одиниць, спираючись на формально-граматичний, семантико-синтаксичний, власне-семантичний і комунікативний аспекти (членів речення, словосполучень, речень (простих неускладнених, простих ускладнених і складних), синтаксем, семантем, комунікатем, текстем тощо); до аналізу зв'язків між складниками словосполучення, речення, складного синтаксичного цілого (прислівних, однонаправлених, різнонаправлених, зумовлених, взаємозумовлених, детермінантних, предикативних, напівпредикативних, підрядних, опосередкованих підрядних, сурядних, модальних, інтродуктивних і под.); до встановлення відношень (предикативних, напівпредикативних, суб'єктних, об'єктних, атрибутивних, адвербіальних, апозитивних, синкретичних (суб'єктно-об'єктних, об'єктно-обставинних, атрибутивно-обставинних, об'єктно-атрибутивних), комплетивних, єднальних, приєднувальних, зіставних, зіставно-протиставних, градаційних) між компонентами, які структурують синтаксичні одиниці; опрацювання наукової літератури.


Словотвірні інновації в сучасній українській мові
Курс ґрунтується на вивченні ресурсів, способів, тенденцій розвитку дериваційної системи української мови, традиційного та інноваційного в сучасному словотворі; розкритті закономірностей співвідношення словотвірної похідності деривата і твірної для нього одиниці; формує вміння виявляти й обґрунтовувати взаємодії словотвірних одиниць у контексті актуальних потреб сучасного суспільства; сприяє поглибленню знань зі словотвору, удосконалює практичні навички аналізу й потрактування динаміки словотвірних норм.


Соціокультурні аспекти комунікації
Курс "Соціокультурні аспекти в комунікації" має на меті ознайомити студентів з особливостями соціокультурних і міжкультурних аспектів комунікації. Дисципліна також спрямована на розвиток комунікативної компетентності майбутніх лінгвістів і підвищення рівня їхньої етичної взаємодії з колегами в розмаїтому і багатокультурному середовищі. Мета курсу - розвинути у студентів культурну сприйнятливість, здатність до правильної інтерпретації різноманітних видів комунікативної поведінки, сформувати вміння застосовувати на практиці здобуті знання в різних ситуаціях, що передбачають соціокультурну і міжкультурну взаємодії. Завданням курсу є ознайомлення студентів з теоретичними засадами соціокультурної та міжкультурної комунікацій, основними видами соціокультурної комунікації, формами, моделями та її структурними елементами.


Соціолінгвістика
Курс спрямований на вивчення питань взаємодії мови та суспільства, формування знань про українську мовну дійсність, взаємозв'язки мов, особливості мовних ситуацій, причинно-наслідкові зв'язки між мовою та державою, мовою та ідеологією, мовою і нацією, мовою і політикою, мовою і релігією, соціальну диференціацію української мови, суспільну природу української літературної мови в історії й сьогоденні, формування вміння інтерпретувати навколишню мовну дійсність науковими засобами. Основну увагу приділено актуальним для України питанням соціальної стратифікації мови, білінгвізму, типів мовних ситуацій, особливостей побутування української мови у двомовному суспільстві, специфіки функціювання мови в тоталітарній державі, практичним завданням мовної політики. МЕТА І ЗАВДАННЯ Мета курсу - формування чіткого уявлення про вплив соціального чинника на функціювання і взаємодію мов, знання про мовне облаштування світу, мовну ситуацію та мовну політику в Україні. Поставлена мета передбачає розв'язання таких завдань: актуалізація соціолінгвістичної проблематики, що має безпосередній стосунок до сучасної мовно-культурної ситуації в Україні (мовна ситуація сучасної України й проблема двомовності / багатомовності; мовні контакти, мовна інтерференція та її наслідки для стану й розвитку української мови тощо); формування знань про мовне будівництво у світі та в Україні, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки в перебігу мовних ситуацій; розкриття змісту теоретичних категорій, заходів і механізмів здійснення мовної політики; формування знань про соціальну диференціацію української мови, суспільну природу української літературної мови, вміння аналізувати різні аспекти взаємодії мови, суспільства і людини.


Соціолінгвістика: теорія та методологія досліджень


Стилістика української мови
Курс спрямований на вивчення стилістичної диференціації української мови, багатства та різноманітності її виражальних засобів. Розгляд стилістичних ресурсів охоплює всі мовні рівні й спирається на сучасне бачення стилістичної семантики. Студенти опановують практичні навички лінгвістичного аналізу, творення і редагування текстів різних стилів; вчаться оцінювати рівень культури усного мовлення, виявляти мовні хиби, пропонувати шляхи вдосконалення мовного оформлення телепередач, професійних відеоматеріалів YouTube, подкастів різної тематики.


Українська діалектологія
Курс "Українська діалектологія" ознайомлює студентів з однією із форм національної мови - українською діалектною мовою в її сучасному стані, що передбачає вивчення діалектного членування українського мовного простору, розгляд фонетичних, морфологічних, лексичних, синтаксичних особливостей окремих говорів, географічне поширення діалектних явищ. Дослідження сучасних говірок, у яких зберігається багато реліктових явищ, допомагає глибше пізнати історію української мови, простежити вплив діалектів на становлення літературної мови. Окрему увагу приділено особливостям побутування сучасних українських діалектів на тлі слов'янських та інших мов. Під час курсу студенти отримають навички збору діалектного матеріалу, кваліфікованого аналізу діалектних явищ на фонетичному, граматичному і лексичному рівнях та представлення результатів власного дослідження. Курс має на меті показати значення діалектної мови як об'єкта дослідження, цінність даних діалектології для історії мови, етнолінгвістики, етнографії, фольклористики. У курсі заплановано вивчення сучасного діалектного поділу української мови та характерних рис будови говорів у різних частинах етнічної території, проблем взаємодії народних говорів з літературною мовою; ознайомлення з актуальними дослідженнями в національних та міжнародних наукових програмах.


Українська мова


Українська мова (для іноземних студентів)


Українська мова (Лексика)
Курс спрямований на вивчення лексико-фразеологічного складу сучасної української мови, його висвітлення через призму сучасних наукових парадигм, передовсім структуралізму. Головним завданням курсу є підготовка студента до усвідомленого філологічного осмислення мови загалом та її лексико-фразеологічного рівня зокрема як предмета навчання і викладання. З цією метою запропоновано вивчення найважливіших одиниць, понять, категорій і відношень у межах лексики та фраземіки, ознайомлення з науковими теоріями та концепціями вивчення лексики і фраземіки сучасної української мови, опанування теорії та практики лексикографічного опису одиниць лексико-фразеологічного рівня сучасної української мови.


Українська мова (Морфологія)
Курс спрямований на ознайомлення студентів з теоретичними засадами граматики, основними поняттями морфеміки та словотвору як складників граматичного ладу сучасної української літературної мови. Основними завданнями курсу є осмислення студентами наукових теорій та концепцій вивчення сучасної української мови на морфемному та словотвірному рівнях; історичних та сучасних явища у структурі слова; опанування морфемного та словотвірного аналізів слів сучасної української мови.


Українська мова (Синтаксис)
Курс має на меті сформувати комплексне уявлення про синтаксичний лад української мови: вияскравити риси, що формують його самобутність, схарактеризувати шляхи становлення і перспективи розвитку, вивчити закономірності та правила побудови мовлення; а також простежити традиційні й сучасні підходи до потрактування синтаксичних концепцій, зумовлені еволюцією наукової парадигми.


Українська мова (Фонетика)
Метою курсу є вивчення звукової системи української мови, що передбачає розгляд основних понять фонетики й фонології (вчення про фонему, співвідношення фонема - звук - літера), класифікації звуків, диференційних ознак фонем сучасної української мови, реалізації фонем у потоці мовлення, фонетичних та історичних чергувань, одиниць акцентології, принципів сучасної української орфографії та орфоепії, відомостей про українську графічну систему, з'ясування фонологічних особливостей української мови у порівнянні з іншими слов'янськими.


Українська мова за професійним спрямуванням
Курс спрямований на ознайомлення студентів з основами та засобами професійного спілкування, підвищення рівня їхньої мовної компетенції шляхом поглиблення знань про норми сучасної української мови, функціональні стилі, наукову термінологію, специфіку мовно-виражальних засобів української мови; формування навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних ситуаціях, під час професійного спілкування, створення документів з дотриманням мовного етикету; вироблення навичок редагування та аналізу фахових текстів; сприяння становленню національно свідомої особистості.


Українська мова як іноземна: теорія і практика викладання
Курс спрямований на вивчення основних понять та проблем методики викладання української мови як іноземної; засвоєння специфіки викладання української мови в чужомовній аудиторії, основних методів та прийомів навчання, специфіки викладання мовного матеріалу різних мовних рівнів на всіх етапах вивчення української мови як іноземної. Студенти опановують практичні навички реалізації основних методів та прийомів викладання української мови як іноземної з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма. У результаті проходження курсу ви: ознайомитеся зі специфікою викладання української мови як іноземної; дізнаєтеся про основні підходи, методи та прийоми викладання на всіх етапах вивчення української мови як іноземної; одержите методичні рекомендації щодо організації навчання іноземних студентів із чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма; отримаєте практичні навички реалізації основних методів та прийомів викладання української мови як іноземної на різних етапах навчання.


Українська мова. Практикум
Курс скерований на поглиблення знань орфоепічних, орфографічних, лексичних, граматичних норм сучасної української літературної мови. Він охоплює проблеми практичного застосування української мови в різних жанрах та стилях усного та писемного спілкування. Метою курсу є вивчення питань правопису та культури мови на сучасному мовному зрізі, ознайомлення з науковими концепціями вивчення питань кодифікації мовних норм, відпрацювання практичних умінь вимови, слововживання, творення граматичних форм і синтаксичних конструкцій з дотриманням чинних норм сучасної української літературної мови.


Український переклад у персоналіях
Дисципліна "Український переклад у персоналіях" забезпечує формування знань із основ історії українського перекладу в персоналіях у студентів для застосування їх у розв'язанні професійних завдань та у повсякденній філологічній, зокрема редакторській, практиці, а також - перекладацьких видах діяльності; курс забезпечує поглиблення загальнонаукової, лінгвістичної, перекладознавчої і соціокультурної компетенції студентів в контексті української культури та її зв'язків з іншими культурами світу, оприявлені через літературні та інші зв'язки та втілені в яскравих персоналіях історії та сучасності українського перекладу; формування когнітивної компетенції студентів у взаємозв'язку з іншими видами компетенцій; формування позитивного ставлення студентів до вивчення історії українського перекладу.


Українські мовні норми у контексті сьогодення
Курс буде корисним для тих, хто прагне грамотно писати та редагувати тексти різних жанрів. Практичні заняття будуть присвячені аналізові найбільш типових помилок у ЗМІ на рівні лексики, морфології та синтаксису. Протягом курсу студент зможе навчитися влучно добирати відповідники до слів, уникати стоп-слів та штампів, визначати та редагувати кальковані форми, виправляти помилкові словосполучення та речення, правильно ставити розділові знаки, а також оптимізувати тексти згідно з маркетинговими потребами. Окремий блок курсу присвячено вивченню інструментів автоматичної обробки тексту (OnlineCorrector, LanguageTool, засоби MS).


Фонетика і орфографія української мови
Успішне опанування орфографічних, орфоепічних та акцентуаційних норм української літературної мови та усвідомлення потреби дотримуватися їх у професійній діяльності безпосередньо ґрунтуються на засвоєнні специфіки зв'язків і залежностей у системі мовних одиниць на науковій основі. Тому курс "Фонетика і орфографія української мови" подає відомості про фонетичну систему, склад фонем та їхні варіації в межах морфеми в сучасній українській літературній мові; взаємодію звукової та графічної форми слова; типологію та функції надсегментних одиниць, а також частково розглядає питання історії української графіки та орфографії. Робота на семінарських заняттях спрямована не просто на опанування теоретичного матеріалу курсу, а, насамперед, на вироблення практичних умінь: дотримуватися орфоепічних та орфографічних норм української літературної мови на практиці; опрацьовувати фахову літературу, оперувати фаховою термінологією, застосовувати різні методи й прийоми дослідження, працювати зі спеціальними словниками, вивчаючи усне мовлення та його письмовий запис. Виконання та презентація індивідуальних і групових завдань розвивають здатність до узагальнення, навички спілкування з аудиторією, готують до написання курсової роботи; система мінітестів спрямована на ефективну індивідуальну перевірку поточного рівня засвоєння навчального матеріалу.


Функційна граматика
Курс має на меті ознайомити студентів з основними поняттями й одиницями функційної граматики (функційно-семантична категорія, рівні її реалізації, засоби вираження, функційно-семантичне поле тощо); схарактеризувати основні функційно-семантичні категорії сучасної української мови, встановити їхню внутрішню організацію та висвітлити специфіку репрезентації на різних рівнях мовної системи; окреслити застосування теорії функційно-семантичних категорій (функційно-семантичного поля) до порівняльного дослідження мов.


Публікації

Про кафедру

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Масенко Л. Т. У Вавилонському полоні : теми національної та соціальної неволі у драматургії Лесі Українки / Лариса Масенко. – Вид. 2-ге, зі змінами та допов. – Київ : Кліо, 2021. – 221, [1] с.
 • Modern approaches to philological studies : collective monograph / O. L. Klymenko, N. V. Kobchenko, O. V. Kosovych, A. O. Kuzmenko [et al.]. – Lviv ; Toruń : Liha-Pres, 2020. – 220 p.
 • Kobchenko N. Differentiation of Syncretic Categories, Dual Categories and Other Approximate Phenomena in the Syntactic Language System (on the Material of the Ukrainian Language) / N. V. Kobchenko // Modern Approaches to Philological Studies : collective monograph / O. L. Klymenko, O. V. Kosovych, A. O. Kuzmenko [et al.]. – Lviv ; Toruń : Liha-Pres, 2020. – P. 57–80. –https://doi.org/10.36059/978-966-397-196-4/57-80. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19788
 • Підкуймуха Л. М. Мова Львова, або Коли й батяри говорили / Людмила Підкуймуха ; [наук. ред. Л. Масенко ; передм. Л. Ткач]. – Київ : Кліо, 2020. – 326 с.
 • Discourse and Practice of Bilingualism Contemporary Ukraine and Russia/ Tatarstan / ed. Daniel Müller, Monika Wingender ; [Liudmyla Pidkuimukha et al.]. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2020. – 308 p. – https://doi.org/10.2307/j.ctv1c9hm7h
 • Pidkuimukha L. Ukrainian-Russian Bilingualism of ATO Participants in a Sociocultural Linguistic Perspective / Liudmyla Pidkuimukha // Discourse and Practice of Bilingualism: Contemporary Ukraine and Russia/Tatarstan / eds. Daniel Müller, Monika Wingender. – Wiesbaden : Harrassowitz, 2020. – P. 119–134.
 • Масенко Л. Т. Суржик : між мовою і язиком / Лариса Масенко. – 2-ге вид., зі змінами і допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 229 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16244
 • Масенко Л. Т. Мова радянського тоталітаризму / Лариса Масенко ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Кліо, 2017. – 239 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12809
 • Кобченко Н. В. Граматична природа й сфери функціонування підрядного синтаксичного зв'язку у формі вільного поєднання / Наталя Кобченко ; [наук. ред. В. М. Ожоган] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : [НаУКМА], 2016. – 193 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11123
 • Ясакова Н. Ю. Категорія персональності : природа, структура та репрезентація в українській літературній мові : [монографія] / Наталія Ясакова ; [наук. ред. В. М. Ожоган] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : [НаУКМА], 2016. – 326 с.
 • Демська О.М. Текстовий корпус: ідея іншої форми / Орися Демська. – К. : ВПЦ НаУКМА, 2011. – 282 с.
 • Масенко Л.Т. Суржик: між мовою і язиком / Л.Т. Масенко. – Київ: Вид. дім «КМА», 2011. – 135 с.
 • Масенко Л.Т. Нариси з соціолінгвістики. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. - 242, [1] с. : іл.
 • Демська О.М. Професор Мар'ян Тимофійович Демський : біобібліографічний нарис / [ред.-упоряд.: О. Демська, О. Кушлик, Я. Мирон] ; Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. - Дрогобич : Просвіт, 2010. - 43 с. : портр.
 • Демська О.М. Вступ до лексикографії : навч. посіб. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 265, [1] с.
 • Масенко Л.Т. Вибрані праці : у двох книгах / Юрій Шевельов ; упоряд. Лариса Масенко, Іван Дзюба. – 2-е вид. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009.
 • Масенко Л.Т. З історії незакінченої війни / Юрій Шевельов ; упоряд. Оксана Забужко, Лариса Масенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 468 с.
 • Трач Н.С. Українська правнича термінологія у XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / Чернів. Нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – К. : [б. в.], 2009. – 20 с.
 • Masenko L. Jezyk i spoleczenstwo : wymiar postkolonialny / Larysa Masenko ; przekl. i red. nauk. Artur Brack ; weryfiakcja przekl. Janusz Rieger. – Gdansk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2008. – S. 194.
 • Демська-Кульчицька О. Українсько-польський тематичний словник / Януш Ріґер, Орися Демська-Кульчицька. – Л. : Вид-во Укр. Католицького Ун-ту, 2007. – 703 с.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Читай і знай! : довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови / Н.Я. Дзюбишина-Мельник ... [та ін.]. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 198 с.
 • Українська мова у XX сторіччі: Історія лінгвоциду: Док. і матеріали / Упоряд.: Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 399с.
 • Мосенкіс Ю.Л., Якименко М. Всесвіт у дзеркалі японської мови: словесні символи культури Японії . - К.: Вид. дім А+С, 2005. - 352с.
 • Упоряд.: Українська мова в ХХ сторіччі: історія лінгвоциду / Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька; Ред. Л.Масенко. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2005. - 400с.
 • Масенко Л.Т. Мова і політика. - 2-е вид., доп. - К.: Соняшник, 2004. - 119с.
 • Масенко Л.Т. Мова і суспільство: постколоніальний вимір / Ред. О. Воронін. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 162с.
 • Мосенкіс Ю.Л. Трипільська міфологія: Корот. словник термінів. - К., 2003. - 74с. - (Трипільська культура - укр. мова; Вип. 1).
 • Трач Н. "Разом - сила!" : риторика українського спротиву : соціолінгвістичні есеї / Надія Трач ; [рец.: Л. Масенко, М. Мінаков]. - Київ : Кліо, 2015. - 141, [1] с., [8] л. іл. : іл., портр. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Підручники, навчальні посібники

 • Онатій А. В. Власне висловлення за 7 кроків: путівник (посібник для підготовки до написання власного висловлення на ЗНО) / А. Онатій. – Київ : Колот, 2020. – 62 с.
 • Онатій А. В. Українська мова. Синтаксис: просте речення (інтерактивний тренувальний зошит для підготовки до ЗНО) / А. Онатій. – Київ : Колот, 2020. – 115 с.
 • Онатій А. В. Українська мова. Синтаксис: складне речення (інтерактивний тренувальний зошит для підготовки до ЗНО) / А. Онатій. – Київ : Колот, 2020. – 97 с.
 • Лаврінець О. Я. Сучасна українська літературна мова : морфеміка, словотвір, морфологія : підручник / О. Я. Лаврінець, К. С. Симонова, І. А. Ярошевич ; [відп. ред. О. Я. Лаврінець] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 521, [1] с.
 • Кадочнікова О. П. Синтаксис сучасної української літературної мови : збірник вправ і завдань / Олена Кадочнікова ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА, 2017]. – 155 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13319
 • Голосовська Г. Г. Українська мова для всіх : навчальний посібник / Г. Г. Голосовська. - Київ : Академія, 2013. - 213, [1] с. : портр. - (Альма-матер). - Включ. бібліогр.
 • Ожоган В.М. Синтаксис української мови: навчальний посібник / В.М. Ожоган. – Київ : Освіта України, 2010. – 332 с. – Ф.
 • Масенко Л.Т. Нариси з соціолінгвістики / Л.Т. Масенко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 242 с. – Ф.
 • Демська О.М. Вступ до лексикографії: навчальний посібник / О.М. Демська. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 266 с. – Ф.
 • Лаврінець О.Я., Симонова К.С., Ярошевич І.А. Читай і знай! – 2 : довідник-практикум з фонетики, орфоепії, орфографії, фразеології сучасної української мови. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 205, [1] с.
 • Демська-Кульчицька О. М. Фразеологія : навч. посіб. / О.М. Демська-Кульчицька. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 74 с.
 • Симонова К.С. Українська мова : Морфеміка. Словотвір. Морфологія : робочий тематичний план навчальної дисципліни для студентів-філологів 4-го року навчання / К.С. Симонова. – К. : [Кафедра української мови НаУКМА], 2007. – 7 с.
 • Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: Навч. посіб. - К.: Юніверс, 2003. - 279с.
 • Масенко Л.Т. Для цієї влади ми - безголоса меншість // Урок української. - 2003. - № 7. - С. 11-12.
 • Масенко Л.Т. До проблеми вульгаризації мови // Дивослово. - 2003. - № 6. - С. 20-21.
 • Масенко Л.Т. Лінгвокультурологія і стратегія мовної політики в дослідженні Романа Кіся // Дивослово. - 2003. - № 12. - С. 12-15.
 • Масенко Л.Т. Річ не просто в мовній проблемі. Річ у тенденції до розпаду єдиної держави за мовною ознакою // Віче. - 2003. - № 4. - С. 54-57.
 • Масенко Л.Т. Слово писане - слово мовлене (Про книжно-писемні й усно-розмовні різновиди української літературної мови) // Дивослово. - 2003. - № 2. - С. 22-24.
 • Масенко Л.Т. [Статті з книжки "У Вавилонському полоні"] // Дивослово. - 2003. - № 2. - С. 17-21.
 • Масенко Л.Т. Юрій Шевельов - видатний український мовознавець // Дивослово. - 2003. - № 1. - С. 60-63.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Позірні русизми в художніх текстах ХХ століття. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1 Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 16-22.
 • Калиновська О.В. Лексична сполучуваність у мові тоталітарного режиму. // // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1 Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 22-26.
 • Мосенкіс Ю.Л., Поліщук Ю. Питання про генезу китайської ієрогліфіки у маловідомій статті Ю. К. Щуцького // Мова та історія: Період. зб. наук. пр. - К., 2003. - Вип. 66 : Спец. ювілейн. вип. з нагоди 10-ліття зб.: Пр. з укр. і східних мов. - С. 28-31.
 • Мосенкіс Ю.Л. Проблема пошуку кавказьких паралелей українських гідронімів // Записки з ономастики = Opera annual in onomastika: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України. Одес. держ. ун-т ім. І.І. Мечнікова; Ред. Ю.О. Карпенко. - Одеса, 2003. - Вип. 7: Власні назви у мові та художньому мовленні. - С. 3-8.
 • Мосенкіс Ю.Л. "Слово о полку Ігоревім" і ведійська традиція // Мова та історія: Період. зб. наук. пр. - К., 2003. - Вип. 66 : Спец. ювілейн. вип. з нагоди 10-ліття зб.: Пр. з укр. і східних мов. - С. 74-75.
 • Пономаренко В.М. Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) у 8 кл. // Урок української. - 2003. - № 5-6. - С. 40-43; № 7. - С. 29-34; № 8-9. - С. 37-40.
 • Пономаренко В.М. Таки ж Лускунчик - і не тільки він / Коментар В.М. Павленко // Урок української. - 2003. - № 10. - С. 27-28.
 • Трач Н.С. Термінологія сучасного законодавства України (лексичний аспект) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1 Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 27-31.
 • Тодор О.Г. Стилістична транспозиція лексичних одиниць у мові ЗМІ 90-х рр. ХХ ст. // Семантика мови і тексту: Зб. ст. VIIІ Міжнар. наук. конф., 22-24 жовт. 2003р. / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника; Ін-т мовознавства ім. О.Потебні НАН України; Ін-т укр. мови НАН України. - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - С. 499-502.
 • Тодор О.Г. Явища семантичної трансформації та стилістичної транспозиції в українській мові 90-х рр. ХХ століття // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22.: У 3-х ч. - Ч. 1 : Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 13-16.
 • Тоцька Н.Г. Працюймо з контекстом! ( про роль контексту у розширенні функціональних можливостей словосполучень з обмеженою поєднуваністю) // Урок української. - 2003. - № 7. - С. 20-22.
 • Тоцька Н.Г. Формування професійно зумовленого мовлення студентів технічного університету // Дивослово. - 2003. - № 5. - С. 57-61.

Публікації /статті

2021

Cтатті

 • Видайчук Т. Л. Історія української мови у вимірах освітнього процесу початку ХХ століття/ Тетяна Видайчук // Мова: класичне – модерне – постмодерне. – 2021. – Вип. 7. – С. 50–67. – https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.50-67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21751
 • Дика Л. В. Правопис і вимова слів з іншомовною частиною екс- / Дика Л. В. // Мовні і концептуальні картини світу. – 2021. – Вип. 2 (69). – С. 23–35. – https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.02. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24349
 • Вплив віртуального освітнього простору на стресостійкість майбутніх філологів / Руснак Ірина Євгеніївна, Саврасова-В’юн Тетяна Олександрівна, Заяць Людмила Іванівна, Доценко Олена Леонідівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2021. – Т. 84, №4. – С. 248–270. – https://doi.org/10.33407/itlt.v84i4.4240. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24351
 • Доценко О. Л. Лінгвістичні експертизи у судових справах про неправомірну вигоду (досвід комунікативно-прагматичного дослідження) / Олена Доценко // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2021. – Вип 45, т. 1. – С. 132–137. – https://doi.org/10.24919/2308-4863/45-1-21. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24949
 • Доценко О. Л. Лінгвістична експертиза законопроєктів як запорука якості норм права / Доценко О. Л. // Закарпатські філологічні студії. – 2021. – Вип. 20, т. 1. – С. 15–21. – https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2021.20.1.2. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24828
 • Доценко О. Л. Лінгвістичні експертизи в дискурсі правозастосування / Доценко Олена // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». – 2021. – Вип. 48. – С. 45–52. – https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.6. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24945
 • Кобченко Н. В. Вокатив і номінатив у функції звертання: формування мовної норми в радянський період / Наталя Кобченко // Мова: класичне – модерне – постмодерне. – 2021. – Вип. 7. – С. 68–91. – https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.68-91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21750
 • Куцак Г. М. Роль словотворчих формантів в ономасійній парадигмі / Куцак Г. М. // Нова філологія. – 2021. – № 83. – С. 161–167. – https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24407
 • Куцак Г. М. https://orcid.org/0000-0001-7901-2669 Роль аналогії у вербалізації реалій об’єктивного світу / Ганна Куцак // Мова: класичне – модерне – постмодерне. – 2021. – Вип. 7. – С. 107–121. – https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.107-121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21748
 • Лаврінець О. Я. Парадигма пасивних конструкцій в українському перекладі Біблії Філаретом (М. Денисенком) / О. Я. Лаврінець // Українська мова. – 2021. – № 2 (78). – С. 48—64. – https://doі.оrg/10.15407/ukrmova2021.02.048. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23874
 • Масенко Л. Т. Юрій Шевельов про національні проблеми України у світлі досвіду інших народів / Лариса Масенко // Дивослово. – 2021. – № 3. – С. 55–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19966
 • Масенко Л. Т. Етнокраєвиди в поезії Тараса Шевченка / Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 3–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24723
 • Масенко Л. Т. Концепт доля в поезії Тараса Шевченка у зіставленні з польським los і російським судьба / Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 8–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24724
 • Масенко Л. Т. Образ шляху в поезії Тараса Шевченка / Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 14–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24552
 • Масенко Л. Т. Явище семантичного розширення лексики в поезії Тараса Шевченка : на матеріалі назв одягу жупан і свита / Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 21–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22914
 • Масенко Л. Т. Опозиція «усне – писемне» у творчості Тараса Шевченка / Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 27–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22915
 • Масенко Л. Т. Чому загинули Ґонтині діти : дискурс насильства у творчості Тараса Шевченка/ Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 30–36.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22916
 • Масенко Л. Т. Україна на переломі: національне і соціальнев повісті Тодося Осьмачки «Старший боярин»/ Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 37–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22917
 • Масенко Л. Т. «Невеличка драма» Валер’яна Підмогильного:перед темним проваллям/ Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 45–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22912
 • Масенко Л. Т. Символіка повісті Валерія Шевчука «Камінна луна» / Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 53–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22913
 • Масенко Л. Т. Проза Юрія Щербака: питання поетики / Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 56–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22910
 • Масенко Л. Т. «Чому я пишу українською» Борис Антоненко-Давидович про власний досвід формування мовної та національної свідомості / Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 59–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22911
 • Масенко Л. Т. Великий Українець (життєвий і творчий шлях Юрія Шевельова) / Лариса Масенко // Академічна традиція українського зарубіжжя: історія і сучасність : liber amicorum на пошану президента УВАН у США проф. Альберта Кіпи / відп. ред. Ігор Гирич і Леонід Рудницький ; Українська Вільна Академія Наук у США. – Нью-Йорк ; Київ : Простір, 2021. – С. 232–248. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22909
 • Масенко Л. Т. Концепт «простої радянської людини» як інструмент знеособлення суспільства / Лариса Масенко // Дивослово. – 2021. – № 5–6. – С. 23–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21611
 • Pidkuĭmukha L. History as a weapon: Second World War imagery in the ongoing Russian-Ukrainian cyberwar / Liudmyla Pidkuĭmukha // Cognitive Studies = Études cognitives. – 2021. – No 21. – Article 2479. – 14 p. – https://doi.org/10.11649/cs.2479.
 • Pidkuimukha L. Language tenacity of Ukrainians in the 20th century as a means of national self-assertion / Liudmyla Pidkuimukha // Journal of Belonging, Identity, Language, and Diversity (J-BILD) = Revue de langage, d’identité, de diversité et d’appartenance (R-LIDA). – 2021. – Vol. 5 (1). – P. 187–207. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24358
 • Ренчка І. Є. Мовне і національне питання в публіцистиці та епістолярії Валерія Марченка / І. Є. Ренчка // Українська мова. – 2021. – № 4 (80). – С. 109–126. – https://doі.оrg/10.15407/ukrmova2021.04.109. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23873
 • Ренчка І. Є. Формування ідеологічної картини світу в українському словникарстві радянської доби / Ренчка І. Є. // Мовні і концептуальні картини світу. – 2021. – Вип. 3 (70). – С. 81–100. – https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.07. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24356
 • Сегін Л. В. Словотвірний потенціал префіксальних дієслів зі значенням «переміщення вгору» в українській і польській мовах (зіставно-типологічний аспект) / Любомир В. Сегін // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. – 2021. – Vol. 56. – Article 2298. – 23 p. – https://doi.org/10.11649/sfps.2298. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22660
 • Сегін Л. В. Структурно-словотвірні особливості мікротопонімів Донеччини / Любомир Сегін // Мова: класичне – модерне – постмодерне. – 2021. – Вип. 7. – С. 143–162. – https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.143-162. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21720
 • Ясакова Н. Ю. Лексема український у дискурсі Російської імперії початку ХХ століття (на матеріалі «Щоденника» Євгена Чикаленка) / Ясакова Н. Ю. // Мова. Література. Фольклор. – 2021. – № 2. – С. 96–104. – https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-13. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25209

 

Матеріали конференцій

 • Доценко О. Л. Типи комунікативної взаємодії учасників судового дискурсу / Доценко Олена Леонідівна // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : збірник матеріалів XVIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 25 листопада 2021 року) / [редкол.: Чернєй В. В., Гусарєв С. Д., Чернявський С. С. та ін.] ; Міністерство внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ, Кафедра правничої лінгвістики. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2021. – С. 160–162. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24350
 • Загнітко А. П. Лексикографія прийменника: моделювання семантики / Загнітко Анатолій Панасович // Актуальні питання сучасної лінгвістики, 2 березня 2021 р., Київ : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції / орг. ком.: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 36–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20646
 • Підкуймуха Л. М. Мова львівської вулиці наприкінці XIX – в першій половині XX ст. / Підкуймуха Людмила Миколаївна // Альманах «Франкіана» : матеріали Науково-практичної конференції «Іван Франко у ХХІ ст.: виклики та перспективи», присвячена 165-тій річниці від дня народження Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті, Київ, 25 травня 2021 року / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Міжнародний фонд ім. Івана Франка, Центр вивчення творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 180–187.
 • Підкуймуха Л. М. Ми ж один народ, або до питання «мирної» пропаганди в російському медіапросторі / Людмила Підкуймуха // XI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen : die Ukraine aus globaler Sicht”, München, 29. Oktober – 01. November 2020 = «Діалог мов – діалог культур : Україна і світ» : XI Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики / [hrsg. von Olena Novikova und Ulrich Schweier]. – Hildesheim : Georg Olms Verlag ; München : Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität, 2021. – S. 135–144. – https://doi.org/10.5282/ubm/epub.77877. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24357

 

Інше

 

2020

Cтатті

 • Кобченко Н. В. Конкуренція номінатива й інструменталя в оформленні вторинного депіктивного предиката / Наталя Кобченко // Slavia. – 2020. – Vol. 89, No 1. – P. 43–58.
 • Лаврінець О. Я. Типи складених головних предикативних членів у синтаксичних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського підстилю / Олена Лаврінець // Українська мова. – 2020. – № 1. – С. 65–79. –https://doi.org/10.15407/ukrmova2020.01.065. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19421
 • Масенко Л. Т. Мовна ситуація України з погляду соціолінгвістів / Лариса Масенко // Дивослово. – 2020. – № 10. – С. 24–26. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19593
 • Масенко Л. Т. Українська мова і Росія / Лариса Масенко // Дивослово. – 2020. – № 3. – С. 42–43. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19431
 • Онатій А. В. Особливості периферійної зони займенниково-співвідносних несиметричних речень / Анастасія Онатій // Мова: класичне – модерне – постмодерне. – 2020. – Вип. 6. – С. 128–145. –https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.128-145. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19295
 • Підкуймуха Л. М. Актуалізація лексики західноукраїнського варіанта літературної мови в текстах сучасних українських письменників / Л. М. Підкуймуха // Галактика Слова. Галині Макарівні Гнатюк / [редкол.: П. Ю. Гриценко та ін.] ; Національна академія наук України, Інститут української мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – С. 298–308. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20137
 • Pidkuimukha L. The Actualisation of the L'viv Dialect in the Works of Yurii Vynnychuk [electronic resource] / Liudmyla Pidkuĭmukha // Cognitive Studies – Etudes cognitives. – 2020. – Issue 20. – Article Number: 2332. –https://doi.org/10.11649/cs.2332
 • Pidkuimukha L. Battle of Narratives: Political Memes During the 2019 Ukrainian Presidential Election [electronic resource] / Liudmyla Pidkuĭmukha, Nadiya Kiss // Cognitive Studies – Etudes cognitives. – 2020. – Issue 20. – Article Number: 2246. –https://doi.org/10.11649/cs.2246
 • Ренчка І. Є. Мовна поведінка та мовна стійкість українців в умовах російсько-української війни (за романом Тамари Горіха Зерня "Доця") / І. Є. Ренчка // Українська мова : науково-теоретичний журнал. – 2020. – № 3. – С. 75–91. –https://doi.org/10.15407/ukrmova2020.03.075. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19550
 • Ренчка І. Є. Українська мова в національно-визвольному русі в Україні 1960–1980-х років / І. Є. Ренчка // Міжнародний філологічний часопис. – 2020. – Вип. 11 (3). – С. 118–126. – https://doi.org/10.31548/philolog2020.03.020. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20486
 • Сегін Л. В. Типологія словотвірних парадигм префіксальних дієслів зі значенням "переміщення вгору" в польській мові / Любомир Васильович Сегін // StudiazFilologiiPolskiejiSlowianskiej. – 2020. – Vol. 55. – Articlenumber 2021. – https://doi.org/10.11649/SFPS.2021. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19856
 • Сегін Л. В. Структурно-словотвірні особливості мікротопонімів міста Слов'янська / Сегін Л. В., Коверга А. С. // Науковий вісник Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2020. – № 13. – С. 160–164. – https://doi.org/10.24919/2663-6042.13.2020.214378. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20488
 • Shevchuk-Kliuzheva O. The Sociolinguistic Aspect of Ukrainian Russian Child Bilingualism on the Basis of a Survey of Ukrainian Families / Olha Shevchuk-Kliuzheva // Cognitive Studies – Etudes cognitives. – 2020. – Issue 20. – Article Number: 2323. – https://doi.org/10.11649/cs.2323
 • Ясакова Н. Когнітивне підґрунтя безособових речень із неозначено-особовим предметним суб'єктом / Наталія Ясакова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). – 2020. – Вип. 31. – С. 112–122. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20156

 

Матеріали конференцій

 • Калиновська О. В. Метафорична репрезентація ідеологем українського радянського дискурсу ХХ століття / Оксана Калиновська // Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11-12 червня 2020 р. / наук. ред. Тетяна Єщенко. – Львів : Львівський нац. мед. ун-т імені Данила Галицького, 2020. – С. 90–95. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19418
 • Ренчка І. Є. Олекса Тихий у русі опору антиукраїнській політиці русифікації / Інна Ренчка // Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11–12 червня 2020 р. / наук. ред. Тетяна Єщенко. – Львів : Львівський нац. мед. ун-т імені Данила Галицького, 2020. – С. 439-443. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19432

 

Інше

 

2019

Cтатті

 

Інше

 • Демський М. Т. Українська фраземіка : дериваційна база, семантико-граматичні особливості : [монографія] / Мар’ян Демський ; [упоряд. О. Демська, М. Яким ; рец.: Л. Масенко, А. Поповський]. – Дрогобич : Посвіт, 2019. – 337 с. : портр.
 • Демська О. М. 10 історій про омонімію / Орися Демська. – [Харків] : Ранок, [2019]. – 94, [1] с. : іл., табл.
 • Demska O. M. Street name as а cultural code / Demska O. M. // Development trends of philological sciences : collective monograph / [D. Ch. Chyk, O. M. Demska, I. I. Dmytriv, М. Yu. Fedurko et al.]. – Lviv ; Toruń : Liha-Pres, 2019. – Chapter 2. – P. 20–38. – https://doi.org/10.36059/978-966-397-127-8/20-38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18114

 

2018

Cтатті

 • Демська О. М. Мовні конфлікти з перспективи лінгвоконфліктології / Орися Демська // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 69–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14598
 • Дика Л. В. Функції українізмів у російськомовних текстах (на матеріалі мови блогерів) / Людмила Дика // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 75–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14597
 • Дюндик О. А. Міжнародна наукова школа-семінар «Метамови словників різних типів: будова та застосування» / Олена Дюндик // Українська мова. – 2018. – № 3. – с. 148–151. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15243
 • Кадочнікова О. П. Кольороназви в текстах інтернет-видань для жінок: походження, семантика, функції / Олена Кадочнікова // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 50–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14603
 • Калиновська О. В. Метафора в українському радянському дискурсі 70-х років ХХ століття / Оксана Калиновська // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 88–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14595
 • Кобченко Н. В. Граматична природа опосередкованого синтаксичного зв’язку в структурі простого речення / Наталя Кобченко // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 18–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14608
 • Кобченко Н. В. Становлення теорії синтаксичного зв’язку в українському мовознавстві (ХVІІ – початок ХХ ст.) [електронний ресурс] / Кобченко Н. В. // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. – 2018. – Vol. 53. – P. 164–184. – DOI: 10.11649/sfps.2018.011. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15862
 • Кобченко Н. В. Сфера поширення напівпредикативного синтаксичного зв’язку / Кобченко Н. // Studia Ucrainica Varsoviensia. – Warszawa, 2018. – Vol. 6. – S. 83–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15773
 • Лаврінець О. Я. Суб’єкт у пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення / Олена Лаврінець // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 4. – С. 48–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14998
 • Лаврінець О. Я. Структурно-семантична специфіка та динаміка функціювання пасивних конструкцій у сучасному адміністративно-канцелярському підстилі / Лаврінець О. Я. // Українське мовознавство. – 2018. – Вип. 1 (48). – С. 152–167. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15692
 • Масенко Л. Т. Суржик у науковому дискурсі: визначення, інтерпретації, дискусії / Масенко Л. Т. // Мовознавство: ІХ Міжнародний конгрес україністів : збірник наукових статей (до 100-річчя Національної Академії наук України). – Київ, 2018. – С. 214–224. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15706
 • Масенко Л. Т. Мовний конфлікт в Україні: шляхи розв’язання / Лариса Масенко // Українська мова. – 2018. – № 2. – С. 20–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14723
 • Ожоган В. М. Синкретизм складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу несиметричної структури / Василь Ожоган // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 3–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14610
 • Олешко Ю. Л. Дискурсивні особливості передмови до «Книги о священстві» Іоанна Златоуста (Львів, 1614) / Юлія Олешко // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 46–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14604
 • Онатій А. В. Внутрішній синкретизм займенниково-співвідносних несиметричних речень з асемантичним корелятом / Онатій А. В. // Записки з українського мовознавства. – 2018. – № 25. – С. 65–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15707
 • Онатій А. В. Особливості реалізації прислівно-кореляційного зв’язку в займенниково-співвідносних реченнях симетричної, напівсиметричної та несиметричної структури / Анастасія Онатій // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 12–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14609
 • Підкуймуха Л. М. Мовна стійкість українців у першій половині ХХ століття (за матеріалами книги «Незвичайні долі звичайних жінок. Усна історія ХХ століття») / Людмила Підкуймуха // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 83–87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14596
 • Підкуймуха Л. М. Що успадкували сучасні львів’яни від розбишак міжвоєнного часу: до питання актуалізації батярського жаргону / Людмила Підкуймуха // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 4. – С. 80–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14996
 • Підкуймуха Л. М. Лексика міжвоєнного Львова в історичному й соціокультурному аспектах (на матеріалі художніх текстів) / Підкуймуха Л. М. // Українська мова: унормування, розунормування, перевнормування (1920–2015). – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2018. – С. 365–396. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15809
 • Ренчка І. Є. Зміни в семантиці лексичних одиниць економічної сфери в сучасній українській тлумачній лексикографії / Інна Ренчка // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 4. – С. 111–128. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14992
 • Ренчка І. Є. Репрезентація лексики економічної сфери у «Словнику української мови» в 11 томах / Інна Ренчка // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 63–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14601
 • Ясакова Н. Ю. Актуалізація семантики персональності в поезії Василя Симоненка / Наталія Ясакова // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 35–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14606
 • Ясакова Н. Ю. Морфологічна категорія особи у світлі міжчастиномовної взаємодії / Ясакова Н. Ю. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. – 2018. – Вип. 292. – С. 67–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15708

 

Матеріали конференцій

 • Шевчук-Клюжева О. В. Дитячий суржик / Шевчук-Клюжева Ольга // Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ : ІІ Міжнародна конференція, 22–23 листопада 2018 року / за ред. Галини Мацюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 117–118. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15774

 

2017

Статті

 • Голосовська Г. Г. Українською лежебока чи лежобока, або лежень, лежун? / Галина Голосовська // Дивослово. – 2017. – № 5. – С. 40–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11863
 • Зимовець Г. Ергоніми банківської сфери в німецькій мові: семантичний і прагматичний аспекти / Галина Зимовець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мововзнавство. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 131–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13211
 • Кадочнікова О. П. Модифікації семантики фазовості в реченнях з дієслівними предикатами / Олена Кадочнікова // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 64, ч. 1. – С. 160–168. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13230
 • Кобченко Н. В. Особливості функціювання синтаксичних трійок структурної моделі S1+Vf+Adj1,5 з ад’єктивом такий / Наталя Кобченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика. – Херсон, 2017. – Вип. 28. – С. 11–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13216
 • Кобченко Н. В. Періодизація вивчення синтаксичних зв’язків / Наталя Кобченко // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen : VII. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik, München 27. Oktober – 30. Oktober 2016 / Herausgegeben von Olena Novikova, Ulrich Schweier, Peter Hilkes. – München, 2017. – P. 32–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13220
 • Кобченко Н. В. Подвійний предикативно-кореляційний синтаксичний зв’язок: граматична специфіка та умови реалізації / Наталя Кобченко // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 177–191. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12629
 • Кобченко Н. В. Реченнєва позиція ад’єктива в синтаксичних трійках структурної моделі S1+Vf+Adj1,5 / Наталя Кобченко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 64, ч. 1. – С. 169–179. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13485
 • Кобченко Н. В. Синтаксична організація речень з граматично-тотожними дієслівними формами / Н. В. Кобченко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 46. – С. 56–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13221
 • Кобченко Н. В. Система синтаксичних зв’язків: класифікаційні пошуки / Наталя Кобченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 36–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13212
 • Кобченко Н. В. Техніка оформлення подвійного підрядно-предикативного зв’язку на рівні простого речення / Наталя Кобченко // Лінгвістичні студії = Linguistic studies : міжнародний збірник наукових праць. – Вінниця : ДонНУ ім. В. Стуса, 2017. – Вип. 34. – С. 53–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13310
 • Кобченко Н. В. Типологійні ознаки подвійного синтаксичного зв’язку / Наталя Кобченко // Лінгвістичні студії = Linguistic studies : міжнародний збірник наукових праць. – Вінниця : ДонНУ ім. В. Стуса, 2017. – Вип. 33. – С. 41–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13311
 • Лаврінець О. Я. Конструкції з предикативними формами на -но, -то в сучасному адміністративно-канцелярському підстилі / Олена Лаврінець // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 191–201. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12628
 • Масенко Л. Т. Сучасні виклики, завдання й перспективи в освітній сфері України / Лариса Масенко // Утвердження української мови в освіті та культурі : матеріали наукової конференції 27 квітня 2017 р. / упоряд. Микола Цимбалюк ; Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. – Київ : Просвіта, 2017. – С. 102–111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12507
 • Ожоган В. М. Синкретизм складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу симетричної структури / Василь Ожоган, Андрій Ожоган // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 209–218. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12626
 • Олешко Ю. Л. Гоноративність у передмовах до проповідницьких збірників А. Радивиловського / Юлія Олешко // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 94–104. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12638
 • Онатій А. В. Семантико-синтаксична організація займенниково-співвідносних речень несиметричної структури з корелятом «так» / Анастасія Онатій // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 64, ч. 1. – С. 209–215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13229
 • Підкуймуха Л. М. Семантико-функціональний потенціал фразеологізмів у текстах письменників літературного угруповання «Дванадцятка» / Л. М. Підкуймуха // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – Маріуполь, 2017. – Вип. 17. – P. 231–238. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13223
 • Ренчка І. Є. Переосмислення семантики лексем на позначення мистецьких напрямів і течій у сучасних тлумачних словниках української мови / Інна Ренчка // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 165–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12630
 • Тодор О. Г. Оказіональна соціально-політична лексика в сучасних медіатекстах / Олена Тодор // Культура слова : збірник наукових праць / гол. ред. С. Я. Єрмоленко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 86. – С. 222–227. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12684
 • Ясакова Н. Ю. Ми замість я: семантика і прагматика / Наталія Ясакова // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 121–131. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12635
 • Ясакова Н. Ю. Транспозиція особових форм у вираженні різновидів категорійного значення другої особи / Н. Ю. Ясакова // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2017. – V(31), Issue 118. – P. 82–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13224

2016

Статті

 • Голосовська Г. Г. Морфологічні можливості українського давального відмінка в контексті сьогодення (або Флексії -ові, -еві/-єві та -у/-ю – морфологічні варіанти чи морфологічні дублети?) / Голосовська Г. Г. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (мовознавство). – 2016. – Т. 189. – С. 20–25. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10407
 • Демська-Кульчицька О. М. Сучасний топонімний ландшафт України: між пам'яттю і спогадом / Орися Демська // Slavia Orientalis. – 2016. – T. LXV, Nr. 3. – S. 601–611. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11651
 • Дика Л. В. Окання машівського типу / Дика Л. В. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (мовознавство). – 2016. – Т. 189. – С. 30–33. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10405
 • Дика Л. В. Волинський, західноволинський чи середньонадбужанський говір? / Дика Л. В. // Магістеріум. Мовознавчі студії. – 2016. – Вип. 62. – С. 28–32. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9318
 • Кадочнікова О. П. Різнорівневі кореляції пояснювальних конструкцій : формально-граматичний аспект / Кадочнікова О. П. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (мовознавство). – 2016. – Т. 189. – С. 34–38. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10404
 • Калиновська О. В. Засоби ідеологізації мовної практики радянського суспільства / О. В. Калиновська // Література та культура Полісся. – 2016. – Вип. 83. – С. 129–139. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11650
 • Кобченко Н. В. Диференційні ознаки подвійного та складеного іменного присудків / Наталя Кобченко // Лiнгвiстичнi студiї : збірник наукових праць. – Вінниця : ДонНУ, 2016. – Вип. 31. – С. 14–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11091
 • Кобченко Н. В. Подвійний і складений іменний присудки : зона синкретизму / Н. В. Кобченко // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць. – Одеса : ПолиПринт, 2016. – Вип. 23. – С. 121–133. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11090
 • Кобченко Н. В. Тяжіння : проблема дефініції / Наталя Кобченко // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць. – Херсон : ХДУ, 2016. – Вип. 25 : Лінгвістика. – С. 9–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11092
 • Кобченко Н. В. Структура формально-граматичної категорії предикативності / Кобченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (мовознавство). – 2016. – Т. 189. – С. 39–45. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10410
 • Лаврінець О. Я. Парадигма пасиву в сучасному офіційно-діловому стилі / Лаврінець О. Я. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (мовознавство). – 2016. – Т. 189. – С. 46–51. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10403
 • Масенко Л. Т. Концепт єдності в мові радянського тоталітаризму / Масенко Л. Т. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (мовознавство). – 2016. – Т. 189. – С. 3–6. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10411
 • Ожоган В. М. Особливості поєднання підмета й присудка в структурі двоскладного речення / Ожоган В. М. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (мовознавство). – 2016. – Т. 189. – С. 52–58. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10402
 • Ожоган В. М. Транспозиція незайменникових слів до займенникових / Василь Ожоган // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць. Серія «Лінгвістика». – Херсон : Вид-во ХДУ, 2016. – Вип. 25. – С. 16–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11462
 • Pidkuimukha L. Marriage Announcements in Lviv during the Interwar Period: Ethnic and Gender Aspects / Liudmyla Pidkuimukha // Władza Sądzenia. – 2016. – Nr. 8. – P. 159–169. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11658
 • Trach N. «Together we are power!»: Identities and Values in Euromaidan Slogans / Nadiya Trach // Władza Sądzenia. – 2016. – Nr. 8. – P. 95–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11659
 • Trach N. Who are we and where do we go? Contemporary Ukrainians in the Search of their Identites : [introduction] / Nadiya Trach // Władza Sądzenia. – 2016. – Nr. 8. – P. 3–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11660
 • Ясакова Н. Ю. Реалізація категорійних значень особи у словозміні іменника / Ясакова Н. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (мовознавство). – 2016. – Т. 189. – С. 62–66. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10374
 • Ясакова Н. Ю. Семантико-прагматичні параметри транспозиції у вказуванні на мовця / Ясакова Н. Ю. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». – 2016. – Т. 19, № 1. – С. 161–170. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11649

 

Матеріали конференцій

 • Кадочнікова О. П. Диференційні ознаки парного дієслівного присудка / Олена Кадочнікова // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26–27 листопада 2015 року / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Вінниця : [ВДПУ ім. М. Коцюбинського], 2016. – С. 22–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11656
 • Ожоган В. М. Семантична диференціація займенникових слів / Василь Ожоган // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26–27 листопада 2015 року / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Вінниця : [ВДПУ ім. М. Коцюбинського], 2016. – С. 63–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11657
 • Трач Н. С. Слогани Майдану як експресія ідентичності / Надія Трач // Філософська думка. – 2016. – № 4. – С. 50–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11652

 

Інше

 • Голосовська Г. Г. 200 чоловік чи 200 людей, осіб, душ? / Галина Голосовська // Дивослово. – 2016. – № 12. – С. 42–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11463
 • Демська О. М. До початків лексикографування омонімів у європейській традиції / Орися Демська // Дивослово. – 2016. – № 1. – С. 35–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11464
 • Демська-Кульчицька О. М. Мовна політика : про ідентичність і успішність у глобальному світі / Демська О. М., Мальцев Е. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 2. – С. 16–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11412
 • Кобченко Н. В. Морфологічні категорії української мови : методичні рекомендації до вивчення курсу : магістерська програма «Теорія, історія української мови та компаративістика» / Наталя Кобченко ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т гуманітар. наук, Каф. укр. мови. – Київ : [НаУКМА], 2016. – 47 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11094
 • Підкуймуха Л. М. Етикетні формули звертання в мовленні жителів міжвоєнного Львова / Підкуймуха Л. М. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 2. – С. 331–344. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11371
 • Підкуймуха Л. М. Позивні учасників антитерористичної операції на Донбасі : спроба аналізу / Підкуймуха Л. М. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 2. – С. 135–144. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11397

2015

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Демська О. М. До початків вивчення омонімії / О. М. Демська // Слов’янський збірник : зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. - Одеса ; Чернівці : Букрек, 2015. - Вип. 19. - С. 7-14.
 • Демська О. М. Текстовий вимір омонімії / Демська О. М. // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : "Філологічні науки" (мовознавство) : зб. наук. пр. - Дрогобич : [б. в.], 2015. - № 4. - С. 55-60.
 • Демська О. М. Слово і термін «омонім» в українському словникарстві / О. М. Демська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». - 2015. - Вип. 54. - С. 100-102.
 • Демська О. М. Запозичування й омонімія / О. М. Демська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». - 2015. - Вип. 58. - С. 354-356.
 • Демська О. М. Кілька слів про іменникову омонімію сучасної української мови / Демська О. М. // Наукові праці : науково-методичний журнал. Філологія. Мовознавство. - Миколаїв : [ЧДУ ім. Петра Могили], 2015. - Вип. 240, т. 252. - С. 17-21.
 • Кобченко Н.  Граматична природа подвійного синтаксичного зв’язку / Наталя Кобченко // Українське мовознавство : міжвідомчий наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2015. - № 45/1. - С. 167-181.
 • Масенко Л. Т. Слово куркуль в історико-етимологічному та соціально-політичному аспектах / Лариса Масенко // Українська мова. - 2015. - № 2. - С. 24-37.
 • Масенко Л. Т. Нове дослідження з діахронної соціолінгвістики : [рецензія] / Лариса Масенко // Українська мова. - 2015. - № 2. - С. 153-157. -  Рец. на кн.: Фаріон І. Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV-XVII ст.: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива / Ірина Фаріон. - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 656 с.
 • Ясакова Н. Чинники та способи експлікації семантико-прагматичного варіювання категорійних значень персональності / Наталія Ясакова // Українське мовознавство : міжвідомчий наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2015. - № 45/1. - С. 443-448.
 • Ясакова Н. Ступенювання різновидів семантики персональності за рівнем означеності / Наталія Ясакова // Українська мова. - 2015. - № 3. - С. 77-90.
 • Ясакова Н.  Семантична своєрідність і мовне оформлення узагальнено­особових речень / Н. Ю. Ясакова // Лінгвістичні дослідження. - 2015. - Вип. 39. - С. 85-92.

В інших виданнях України

 • Масенко Л. Т. Називати своїм іменем : антитоталітарний дискурс у творчості Євгена Сверстюка / Лариса Масенко // На полі чести : видання у 2-х книгах / Євген Сверстюк ; упоряд. Василь Овсієнко. - Київ : Кліо, 2015. - Кн. 2 . - С. 326-332.

В іноземних виданнях

 • Трач Н. Революційні слогани суспільно-політичного протесту Євромайдан (2013–2014 рр.) : соціолінгвістичний аналіз / Надія Трач // Ukraina: narracje, języki, historie / pod red. M. Gaczkowskiego. - Wrocław : Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej "Trickster", 2015. - С. 233-244.

Інше

 • Семків Р. Методичні особливості викладання курсу "Основи компаративістики" : навчально-методичний посібник / Ростислав Семків ; [рец. Агеєва В. П., Демська Л. М.]. - Київ : Смолоскип, 2015. - 72 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Кадочнікова О.  Синтаксис сучасної української літературної мови : збірник вправ і завдань [Електронний ресурс] / Олена Кадочнікова ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - [Київ : НаУКМА, 2015]. - 110 с.
 • Кадочнікова О. Сучасна українська мова : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Філологія. Українська мова та англійська мова" [Електронний ресурс] / О. П. Кадочнікова ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т гуманітар. наук, Каф. укр. мови. - [Київ : НаУКМА, 2015]. - ч. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Шевчук-Клюжева О. Українське усне мовлення Донеччини : [монографія] / Ольга Шевчук-Клюжева ; [рец.: Л. Т. Масенко, М. О. Вінтонів]. - Вінниця : Нілан-ЛТД, [2015]. - 162 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Демська О. М. Лексика і лексикологія, або Про лексикологію як університетську дисципліну / Демська О. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 28-32.
 • Дзюбишина-Мельник Н. Я. Текстотипи у забутій науково-популярній розвідці Івана Нечуя-Левицького / Дзюбишина-Мельник Н. Я. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 24-28.
 • Кадочнікова О. П. Синтаксичний статус речень зі взаємозалежними частинами / Кадочнікова О. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 43-46.
 • Кобченко Н. В. Стилістичні функції речень з прономінативно-інфінітивним комплексом у романі Ірини Вільде «Сестри Річинські» / Кобченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 47-52.
 • Лаврінець О. Я. Статус конструкцій із дієсловами на -ся в сучасній українській науковій мові / Лаврінець О. Я. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – С. 173-185.
 • Ожоган А. В. Дієслівні предикати зі значенням травмування в німецькій та українській мовах / Ожоган А. В., Ожоган В. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 74-79.
 • Симонова К. С. Транспозиція грамем часу і способу в структурі українського дієслова / Симонова К. С. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – С. 185-193.
 • Трач Н. С. Єврометафори в мовленні мас-медіа (українсько-польські паралелі на матеріалі видань «Український тиждень» та “Gazeta Wyborcza”) / Трач Н. С. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 66-73.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Кобченко Н. В. Категорійний статус прономінативів з наголошеним префіксом ні- / Наталя Кобченко // Українська мова. – 2014. – № 4. – С. 102-116.
 • Лаврінець О. Я. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся в сучасній науковій мові : синонімія та паралелізм функціонування / Олена Лаврінець // Українська мова. – 2014. – № 1. – С. 61-75.
 • Лаврінець О. Я. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся та предикативними формами на -но, -то в сучасній українській науковій мові : структура, семантика, статус / Лаврінець О. Я. // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 432-441.
 • Масенко Л. Т. Явище семантичного розширення лексики в поезії Тараса Шевченка : (на матеріалі назв одягу жупан і свита) / Лариса Масенко // Українська мова. – 2014. – № 3. – С. 12-20.
 • Масенко Л. Т. Концепт доля в поезії Т. Шевченка у зіставленні з польським los і російським судьба / Лариса Масенко // Українська мова. – 2014. – № 4. – С. 3-11.

В інших виданнях України

 • Демська О. М. Українська філологічна шевченкографія / Орися Демська // Дивослово. – 2014. – № 5. – С. 32-37.
 • Демська О. М. Українсько-італійський мовний світ : [рецензія] / Орися Демська // Дивослово. – 2014. – № 6. – С. 59-60. –  Рец. на кн.: С. Д. Ґаудіо. Нариси з італійсько-української контрастивної граматики : навч. посіб. / Сальваторе дель Ґаудіо. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013.
 • Масенко Л. Т. Етнокраєвиди в поезії Шевченка / Лариса Масенко // Дивослово. – 2014. – № 3. – С. 53-56.
 • Масенко Л. Т. Українська мова в освіті: правові аспекти / Лариса Масенко // Мовні права в сучасному світі : збірник наукових праць / [відп. ред. Б. М. Ажнюк] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. бюро лінгвістичних експертиз НАН України. – Ужгород : [Наумченко Н. В.], 2014. – С. 156-162.
 • Масенко Л. Т. Юрій Шевельов в українському мовознавстві ХХ сторіччя / Лариса Масенко // Юрій Шевельов – учора, сьогодні, завтра : збірка за підсумками наукових викладів у Харкові 30 жовтня 2013 р. – Харків : Майдан, 2014. – С. 12-22.

В іноземних виданнях

 • Masenko L. Język, przemiany społeczno-polityczne i współpraca międzynarodowa / Łarysa Masenko // Ukraińska humanistyka i słowiańskie paralele. – Gdańsk ; Kijów : [Wydawnictwo Athenae Gedanenses], 2014. – T. 1. – P. 89-102.

Інше

 • Реформи охорони здоров'я в Республіці Грузія : від радянської руїни до охорони здоров'я на ринковій основі / Бендукідзе Е., Редер Ф. С., Танер М., Урушадзе А. ; [пер. Яковлєв М. В. ; наук. ред. Чала Н. Д. ; літ. ред. Дика Л. В.]. – Київ : [Інтерсервіс], 2014. – 52 с. –  Micтить бiблioгpaфiю. – Віддалений доступ через Internet.
 • Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – вип. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С. Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – 456 с. –  Micтить бiблioгpафічні посилання. –  Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • XIII міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза : теорія та методика " : програма і матеріали / [орг. комітет : А. М. Гірник, В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко та ін.] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [Пульсари], 2014. – 16 с.
 • Пасюк О. Ведення кампанії і робота зі ЗМІ / [Олексій Пасюк, Ярослава Куцай, Олена Міскун ; за ред. Надії Трач] ; Нац. екологічний центр України. – [Київ : Попов Д. В., 2014?]. – 28 с. : іл.
 • Гурняк І. Територіальні громади : від віртуальності до ефективного власника : практичні поради / Ігор Гурняк ; [ред. Надія Трач]. – Вид. 2-ге, доповн. – [Київ : Попов Д. В., 2014?]. – 41 с. : фотоіл.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Дзюбишина-Мельник Н. Я. Правопис – ортологія – культура мовлення / Дзюбишина-Мельник Н. Я. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 27-33.
 • Дика Л. В. Шиплячі приголосні в говірках Бориспільщини / Дика Л. В. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 34-37.
 • Трач Н. С. Розвиток правничої термінології у Галичині : (за матеріалами публікацій наукового товариства імені Тараса Шевченка) / Трач Н. С. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 90-95.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Голосовська Г. Г. Вальпургієва чи Вальпургіїна ніч? / Галина Голосовська // Українська мова. - 2013. - № 1. - С. 19. - Надруковано у рубриці "Мовна мозаїка".
 • Демська О. М. "Між освітою і самоосвітою" : [рец. на кн. Космеда Т. А. Вступ до мовознавства в тестах / Т. А. Космеда, О. Б. Ляховин. – Дрогобич : Коло, 2012. – 130 с.] / Орися Демська // Українська мова. - 2013. - № 3. - С. 148-149.
 • Лаврінець О. Я. Пасивні конструкції з предикативними формами на -но, -то та предикативними пасивними дієприкметниками на -ний, -тий у сучасній українській науковій мові / Олена Лаврінець // Українська мова. - 2013. - № 1. - С. 24-38.

В інших виданнях України

 • Лаврінець О. Я. Суб’єктна синтаксема в пасивних конструкціях сучасної української наукової мови / Лаврінець О. Я. // Мовні і концептуальні картини світу. - К. : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2013. - Вип. 46, ч. 2. - С. 301-315.
 • Лаврінець О. Я. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся в сучасній українській науковій мові : питання нормативності / Лаврінець О. Я. // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія : Філологічні науки. - Ніжин : [НДУ], 2013. - Кн. 2. - С. 90-97.
 • Масенко Л. Т. Шляхетна природа людини / Лариса Масенко // Дивослово. - 2013. - № 1. - С. 59-63.
 • Масенко Л. Т. Інтернаціоналізм плюс русифікація : телевізійні стратегії приниження української мови / Лариса Масенко // Універсум. - 2013. - № 3-4. - С. 16-18.
 • Масенко Л. Т. Маніпулятивні стратегії дискримінації української мови на телебаченні радянської і пострадянської України / Л. Т. Масенко // Мовознавство. - 2013. - № 5. - С. 83-88.

В іноземних виданнях

 • Masenko L. Suržyk. Ukrajina : cesta pouští organizovaného zapomnĕní / Larysa Masenko // Vesmír : časopis academické obce. - [Praha : Vesmir], 2013. - № 1. - S. 30-33.

Інше

 • Демська О. М. Тарас Шевченко в парадигмі європейської науки [Електронний ресурс] : [рец. на Міхаель Мозер «Тарас Шевченко і сучасна українська мова: спроба гідної оцінки». – Л. : НТШ, 2012. – 327 с. – (Серія "Історія мови")] / Орися Демська // ЛітАкцент / ред. Володимир Панченко, Ірина Троскот, Софія Мамчич ; дизайн Юрій М. Барабаш. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 19 березня. - Режим доступу: World Wide Web. - http://litakcent.com/2013/03/19/taras-shevchenko-v-paradyhmi-jevropejskoji-nauky/ (дата перегляду 05.02.2014). - Назва з екрана.
 • Курганова О. Ю. Текстотвірна роль молитви в поезії українського бароко середини XVII ст. : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Курганова Олена Юріївна ; [наук. кер. Дзюбишина-Мельник Н. Я.] ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К. : [б. в.], 2013. - 20 с. - Включ. бібліогр.
 • Гаврилюк Ю. Землі на українському обрії : Лемківщина, Бойківщина, Надсяння, Холмщина, Підляшшя / Юрій Гаврилюк ; [вступ. слово В'ячеслав Брюховецький ; коректа Людмила Дика та ін.]. - Торонто ; Білосток, [б. в.], 2013. - т. - Включ. бібліогр. посилання. - Дарчий напис. - Включ. покажч.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Демська О. М. Предметна галузь загальномовного корпусу : питання про суржик / Демська О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 17-20.
 • Дика Л. В. Просторічна лексика : порушення норми чи закономірний розвиток української мови? / Дика Л. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 62-65.
 • Калиновська О. В. Ідеологічний простір української мови : (до проблеми семантичної характеристики української мови ХХ століття) Калиновська О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 24-28.
 • Ожоган В. М. Категорія авторизації в складних реченнях із пояснювальними відношеннями : семантичні та формальні особливості / Ожоган В. М., Кадочнікова О. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 102-104.
 • Трач Н. С. Життєвий і творчий шлях Лариси Масенко / Надія Трач // Лариса Терентіївна Масенко : біобібліографічний покажчик / [редкол. серії : В.П. Моренець, В.Є. Панченко, Л.І. Кострова, Т.О. Ярошенко, Л.Є. Мечова ; уклад. Патрушева Т.О.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Наук. б-ка. - К. : Видавн. дім "Києво-Могилянська академія", 2012. - C. 79-86.
 • Тодор О. Г. Соціально зумовлені іменники-оказіоналізми у мові сучасних Інтернет-ЗМІ : (суфіксальний словотвір) / Тодор О. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 92-95.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Голосовська Г. Г. Неповнозначні частини мови у функціональному аспекті / Галина Голосовська // Українська мова. - 2012. - № 1. - С. 96-100. - Назва в журн. з помилками. - "Неповнозначнш часнтини мови у функцшональному аспектш".
 • Демська О. М. Ідеологія і словник / Орися Демська // Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Л., 2012. - Вип. 21 : Scripta Manent : ювіл. зб. на пошану Богдана Якимовича / [ред. кол. : М. Литвин (голова) ; упоряд. : О. Седляр, Н. Кобрин] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - С. 276-281.
 • Демська О. М. Кілька слів про корпусні парадокси та корпусні студії / Демська О. М. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. - Бердянськ : БДПУ, 2012. - Вип. XXVI., Ч. 1. - С. 562-569.
 • Лаврінець О. Я. З історії вивчення предикативних форм на -но, -то в українській мові / Олена Лаврінець // Українська мова. - 2012. - № 2. - С. 45-57.
 • Ожоган В. М. Категорія авторизації у складних реченнях з пояснювальними відношеннями: семантичні та формальні особливості / Василь Ожоган, Олена Кадочнікова // Лінгвістичні студії. - 2012. - Вип. 24. - С. 53-55.
 • Симонова К. С. Граматичні категорії дієслова: основні підходи до вивчення / Катерина Симонова // Українська мова. - 2012. - № 2. - С. 34-44.

В інших виданнях України

 • Голосовська Г. Г. За десять друга чи без десяти два? / Галина Голосовська // Дивослово. - 2012. - № 4. - С. 42.
 • Демська О. М. Словник і час / Орися Демська // Дивослово. - 2012. - № 5. - С. 31-37.
 • Дзюбишина-Мельник Н. Я. Ніхто у світі не говорить літературною мовою : [інтерв'ю з Наталією Дзюбишиною-Мельник, канд. філолог. наук, доц. каф. укр. мови Києво-Могилянської академії] / Тетяна Іваночко // Країна. - 2012. - № 47. - С. 8-9.
 • Калиновська О. В. Ідеологічний контекст як умова лексико-семантичних трансформацій в українському радянському політичному дискурсі / Калиновська Оксана // Семантика мови і тексту : матеріали XI Міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012 р. / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Ін-т мовознавства ім. О. Потебні ; Ін-т укр. мови НАН України ; [рец. Л. Н. Іваницька, Ф. С. Бацевич]. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. - С. 220-223.
 • Масенко Л. Т. Лариса Масенко: "Українська мова зберігає потужну креативну енергетику" : [інтерв'ю] / спілкувалася Люцина Хворост // Березіль. - 2012. - № 11-12. - С. 107-127.
 • Масенко Л. Т. Наше телебачення фактично окуповане Росією. Воно не формує патріотизму : [інтерв'ю з Ларисою Масенко, д-ром філолог. наук, проф. каф. укр. мови Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія"] / Тетяна Порхун, Олена Шарговська // Країна. - 2012. - № 47. - С. 8-9.
 • Масенко Л. Т. Європейська хартія як інструмент розколу країни / Лариса Масенко // Універсум. - 2012. - № 9-10. - С. 22-23.
 • Масенко Л. Т. Чому владі заважає український дубляж / Лариса Масенко // Український Тиждень. - 2012. - № 15. - С. 28.

В іноземних виданнях

 • Масенко Л. Т. Соціокультурні характеристики розмовних форм української мови в міських середовищах сучасної України / Лариса Масенко // Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym : prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistόw (Mińsk, 2013) / pod redakcją Haliny Kurek. - Krakόw : Księgarnia Academicka, 2012. - S. 117-124.

Інше

 • Українська мова : для студентів-економістів із близького зарубіжжя : практикум : у 2-х ч. / Л.М. Бондарчук ... [та ін. ; рецензент К. С. Симонова ... та ін.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2012. – 213 c.
 • Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови : монографія / Наталія Костусяк ; [рецензент Ожоган В. М.]. - Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. - 450 с. - Включ. бібліогр.
 • Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : монографія / Олександр Межов ; [рецензент Ожоган В. М.] ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. - Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. - 463 с. - Включ. бібліогр.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Дзюбишина-Мельник Н.Я. Слова-знаки національної культури // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 20-26..
 2. Дика Л.В. Суржик і динаміка говіркового мовлення // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 27-29.
 3. Ожоган В.М. Структура і семантика складнопідрядних речень авдербіального типу з прономінативними компонентами місця // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 57-64.
 4. Симонова К.С. Транспозиція відмінкових форм іменника в новітніх дослідженнях з морфології // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 73-78.
 5. Трач Н.С. Сучасна українська преса як джерело поповнення жаргонної лексики // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 87-91.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Голосовська Г.Г. Майдан чи площа? // Дивослово. - 2011. - № 12. - С. 45.
 2. Голосовська Г.Г. Активні дієприкметники в українській літературній мові: уживати чи ні? // Українська мова. - 2011. - № 4. - С. 63-71.
 3. Демська О.М. Українська мова і текстовий корпус // Мовознавчі студії / МОН України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Філолог. ф-т. - 2011. - Вип. 3 : Діалект у лінгвокультурологічному просторі. - С. 69-74.
 4. Демська О.М. Текстовий корпус: поняття і визначення // Дивослово. - 2011. - № 10. - С. 35-37.
 5. Лаврінець О.Я. Ще раз про "Українький правопис" // Дивослово. - 2011. - № 1. - С. 40-42.
 6. Масенко Л.Т. Суржик у сучасній художній літературі // Дивослово. - 2011. - № 4. - С. 25-30.
 7. Масенко Л.Т. Соціорівні української мови в комунікативному просторі сучасного міста // Дивослово. - 2011. - № 6. - С. 34-37.
 8. Масенко Л.Т. Роздуми про двомовність: 4 есеї могилянців // Дивослово. - 2011. - № 11. - С. 33.
 9. Масенко Л.Т. Нове періодичне видання з соціолінгвістики : [огляд вид. : "Мова і суспільство". – Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2010. - Вип. 1. - 234 с. ; 2011. - Вип. 2. - 174 с.] // Українська мова. - 2011. - № 4. - С. 117-123.
 10. Масенко Л.Т. Драма Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" // Матеріали наукової конференції 15 лютого 2011 року "Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах" : до 140-річчя від дня народження Лесі Українки / [упоряд. : І. Щукіна] ; Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. - К. : [б. в.], 2011. - С. 129-140.
 11. Масенко Л.Т. Повернення до Совдепії // Розбудова держави. - 2011. - № 1-2. - С. 37-42.
 12. Масенко Л.Т. Сміхова культура як стратегія приниження мови в ситуації субординативного білінгвізму // Language and society = Мова і суспільство. - 2011. - Вип. 2. - С. 93-100.
 13. Ожоган В.М., Кадочнікова О. Категорія авторизації у складних реченнях з пояснювальними відношеннями: семантичні та формальні особливості // Лінгвістичні студії. - 2012. - Вип. 24. - С. 53-55.

В інших виданнях України

 1. Масенко Л.Т. Етнічна арифметика // Український Тиждень. - 2011. - № 7. - С. 42.

2010

 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Олена Пчілка в дискурсі дитячої субкультури // Збірник наукових праць "Педагогічна освіта: теорія і практика" / МОН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. - 2010. - Вип. 5. - С. 105-110.
 • Демська О.М. Корпусна рецепція тексту // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Філологічні науки. – Т. 111. – 2010. – С. 3–7.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Суржик і суржикізми: стилістичні ресурси // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Філологічні науки. – 2010. – Т.111.– С.16–20.
 • Кобиринка Г.С. Лексико-семантична функція українського наголосу. // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Філологічні науки. – 2010. – Т. 111. – С. 21–23.
 • Федорів М.Л. Хронотоп і його функція у розкритті концепту страху в художній прозі Р. Андріяшика // Видавничий дім "КМ Академія", Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. – C. 32–41.
 • Лаврінець О.Я. Активні і пасивні конструкції в сучасній українській науковій мові // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Філологічні науки. – 2010. – Т. 111.– С. 11–16.
 • Усатюк О. З історії формування джерельної бази словників української ділової мови ХХ ст. // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Філологічні науки. – 2010. – Т.111. – С. 56–60.
 • Демська О.М. Фраземіка «Євангелія від Марка» Римської Біблії // Мовознавчі студії. – Вип. 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського). – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 95–101.
 • Демська О.М. Українська мова і текстовий корпус // Наукові записки ДДПУ. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 6 с.
 • Масенко Л.Т. Невеличка драма Валер’яна Підмогильного: перед темним проваллям // Кур’єр Кривбасу . – Вип. 248–249. – 2010. – С. 356–366.
 • Масенко Л.Т. Законопроект «Про мови в Україні»: погляд лінгвіста // Дзеркало тижня. – № 34. – 18 вересня 2010 р.
 • Симонова К.С. Службові слова в ключі розуміння І. Галятовського // Науковий вісник Інституту української мови, 2010. – 12 с.
 • Федорів М.Л. Концепт дому в художній прозі Р. Андріяшика // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Філологія і освітній процес: 21 століття», ОНУ ім. І. І. Мечникова. – C. 67–69.
 • Федорів М.Л. Мовний простір в контексті тоталітаризму // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Слово й текст у просторі культури», присвяченої 80-річчю проф. О. М. Мороховського, КНЛУ. – C. 238–239.
 • Дика Л. В. До проблеми польських запозичень в українських говірках. – Варшава, Польща, Semper, 8 с.
 • Fedoriv M. Writer's Identity under Totalitarian Pressure: a case study. – Genoa, Italy – The Annual Conference of the Poetics and Linguistics Association (PALA): Book of Abstracts. – P. 56.
 • Fedoriv M. A BURIED RIVER: Removing the author's voice from the soviet literary context. – Genoa, Italy – FIFTH CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LITERARY SEMANTICS: Book of Abstracts. – P. 43.
 • Масенко Л.Т. Гоголь в інтерпретації Юрія Луцького // Україна і світ: прагнення змін : [монографія] / [відп. ред. Наталія Висоцька]. - К. : Дух і Літера, 2010. - С. 167-173.
 • Масенко Л.Т. На сторожі духовного спадку // Дивослово. - 2010. - № 1. - С. 41-47.
 • Масенко Л.Т. Польський славіст про українсько-російську вербальну "дорогу навпростець" : [рец.] // Українська мова. - 2010. - № 4. - С. 149-153. - Рец. на кн. : Bracki Artur. Surzyk: Historia i terazniejszosc. - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego. - Gdansk, 2009. - 273 s.

2009

 • Масенко Л.Т. Австрійський філолог про мовну історію України// Журнал «Дивослово». Вип.11-12 – 2009. – С.58-60
 • Масенко Л.Т. Український пуризм: міф чи реальність?/ Л.Т. Масенко//Журнал «Дивослово». Вип. 7-8 – 2009. – С 48-52
 • Масенко Л.Т. Юрій Шевельов як політичний мислитель./ Вступна стаття до видання: Ю.Шевельов «З історії незакінченої війни»//Упорядкування та вступна стаття – Київ, КМА, 2009, - с.470
 • Масенко Л.Т. Така тривала відсутність, таке непросте повернення (Листи Ю.Шевельова до роману Корогоського) – Кур’єр Кривбасу – Вип. 228-229. – грудень 2008. - С. 134-146; Вип. 230-231. – січень-лютий 2009. - С. 148-158
 • Масенко Л.Т. Мовна історія України в дослідженнях австрійського славіста : [рец.] // Дивослово. – 2009. – № 12. – С. 57-59
 • Масенко Л.Т. "Така тривала відсутність, таке непросте повернення" : листи Юрія Шевельова до Романа Корогодського // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 230-231. – С. 148-158.
 • Масенко Л.Т. Український пуризм : міф чи реальність? // Дивослово. – 2009. – № 7-8. – С. 48-51.
 • Масенко Л.Т. Юрій Шевельов як політичний мислитель // З історії незакінченої війни / Юрій Шевельов ; упоряд. Оксана Забужко, Лариса Масенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 5-14.
 • Трач, Н.С., Шевчук Г. Мовна політика після помаранчевої революції // Магістеріум. Мовознавчі студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістер. прогр. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 37. – С. 97-104.
 • Кобиринка Г.С. Акцентна поляризація форм однини і множини іменників ǒ-/jǒ– основ чоловічого роду в бойківських говірках. Мовознавчі студії НаУКМА. – Вип. 37: Магістерські програми. – К.: Пульсари. – 2009. – С. 42–45.
 • Демська О.М. Два аспекти лексикографії: місце у системі мовознавчих дисциплін і структура // Мовознавчі студії НаУКМА. – Вип. 37: Магістерські програми. – К.: Пульсари. – 2009. – С. 18–24.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Тіло національної мови // Мовознавчі студії НаУКМА. – Вип. 37: Магістерські програми. – К.: Пульсари. – 2009. – С. 24–28.
 • Таванець Н. Проблеми розвитку української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. (в епістолярії Б.Грінченка, В. Леонтовича та Є. Чикаленка)//Газета «Українська мова та література».Вип.40(632) – 2009. – С.11-14
 • Таванець Н. Роль газети «Громадська Думка» у формуванні української літературної мови». Вип.10 – 2009. – С.31-33

2008

 • Дика Л.В. Словотвірна та синтаксична синонімія в діалектній мові/ Л.В.Дика // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 428-429: Слов’янська філологія: Зб.наук.праць. – Чернівці: 2008. – С.65-67
 • Калиновська О.В. Мовна ситуація в сфері освіти / Оксана Калиновська // Мовна політика та мовна ситуація в Україні : аналіз і рекомендації / [за ред. Юліане Бестерс-Дільгер] ; Проект SNTAS "Languare Policy in Ukraine : Anthropological, Linguistic and Further Perspectives" (2006-2008). – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 196-233.
 • Масенко Л.Т. "Така тривала відсутність, таке непросте повернення" : листи Юрія Шевельова до Романа Корогодського / Лариса Масенко // Кур'єр Кривбасу. – 2008. – № 228-229. – С. 134-145.
 • Масенко Л.Т. Імперський синдром / Лариса Масенко // Сучасність. – 2008. – № 10. – С. 52-56.
 • Масенко Л.Т. Мічена карта : "Європейська хартія регіональних або меншинних мов" у контексті українських реалій / Лариса Масенко // Урок Української. – 2008. – № 5–6. – С. 4-6.
 • Масенко Л.Т. Мічена карта : "Європейська хартія регіональних або меншинних мов" у контексті українських реалій / Лариса Масенко // Науковий світ. – 2008. – № 7. – C. 26-27.
 • Масенко Л.Т. Мовна ситуація в Україні : соціолінгвістичний аналіз / Лариса Масенко // Мовна політика та мовна ситуація в Україні : аналіз і рекомендації / [за ред. Юліане Бестерс-Дільгер] ; Проект SNTAS "Languare Policy in Ukraine : Anthropological, Linguistic and Further Perspectives" (2006-2008). – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 96-131.
 • Масенко Л.Т. Системний підручник – системні знання : [рецензія] / Лариса Масенко // Дивослово. – 2008. – № 6. – С. 59.
 • Масенко Л.Т. Українська соціолінгвістика : вивчення проблем мовної політики / Лариса Масенко // Українська мова. – 2008. – № 1. – С. 13-23.
 • Тарасенко Б. Суржик : актуальні питання та аналіз конкретного прикладу / Сальваторе дель Гаудіо, Богдана Тарасенко // Мовна політика та мовна ситуація в Україні : аналіз і рекомендації / [за ред. Юліане Бестерс-Дільгер] ; Проект SNTAS "Languare Policy in Ukraine : Anthropological, Linguistic and Further Perspectives" (2006-2008). – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 316-331.
 • Трач Н. Мовна політика та мовна ситуація у сфері судочинства та діловодства в Україні / Надія Трач // Мовна політика та мовна ситуація в Україні : аналіз і рекомендації / [за ред. Юліане Бестерс-Дільгер] ; Проект SNTAS "Languare Policy in Ukraine : Anthropological, Linguistic and Further Perspectives" (2006-2008). – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 278-315.
 • Федорів М.Л. Проти художнього слова – превентивно і неоскаржно : (на матеріалі двох редакцій роману «Полтава») / Марія Федорів // Урок Української. – 2008. – № 5–6. – С. 13-16.

2007

 • Масенко Л.Т. Євразійський простір : погляд з України / Лариса Масенко // Гуцало Є. Ментальність орди. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 5–10.
 • Масенко Л.Т. Євразійський простір: погляд з України / Лариса Масенко // Урок Української. – 2007. – № 4. – С. 51–53.
 • Масенко Л.Т. Лист, що лишився без відповіді / Лариса Масенко // Кур'єр Кривбасу. – 2007. – № 206–207. – С. 298–308.
 • Масенко Л.Т. Мовна гра в літературній антропонімії роману Юрія Андруховича "Дванадцять обручів" / Лариса Масенко // Урок української. – 2007. – № 6. – С. 18–20.
 • Масенко Л.Т. Одвічна сув'язь мови і ментальності : [рецензія] / Лариса Масенко // Дивослово. – 2007. – № 12. – С. 59–60.
 • Масенко Л.Т. Повернення репресованих слів : [рецензія] / Лариса Масенко // Дивослово. – 2008. – № 12. – С. 59-60. – Рец. на кн. : Ткач Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX – на початку XX століття. – Чернівці : Книги-XXI, 2007. – Ч. 2. – 704 с.Масенко Л.Т.Суржик у системі розмовних форм побутування української мови / Лариса Масенко // Дивослово. – 2007. – № 12. – С. 26–31.
 • Масенко Л.Т. Українська соціолінгвістика : історія, стан, перспективи / Лариса Масенко // Укр. мова. – 2007. – № 1. – С. 3–19.
 • Масенко Л.Т. Форпост модерної українськості / Л.Т. Масенко // Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 306–311.
 • Моренець В.П. Український літературний канон: міфи та реальність / В.П. Моренець // Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 375–391.
 • Моренець В.П. Від упорядника / В.П. Моренець // Докторські програми в Європі та Україні : матеріали міжнародної конференції "Впровадження принципів третього циклу вищої освіти Європейського простору в Україні". – К. : Пульсари, 2007. – С. 4–5.
 • Моренець В.П. Перспективи і тенденції розвитку третього рівня освіти в Україні / В.П. Моренець // Докторські програми в Європі та Україні : матеріали міжнародної конференції "Впровадження принципів третього циклу вищої освіти Європейського простору в Україні". – К. : Пульсари, 2007. – С. 70–74.
 • Моренець В.П. Сергій Оксеник. Лісом, небом, водою. – К. : Коник, 2004–2007 : [рецензія] / Володимир Моренець // Урок української. – 2007. – № 11–12. – С. 25.

2006

 • Гориславець К. Словники іншомовних слів у контексті української лексикографії кінця ХІХ – початку ХХ століття // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 60: Філологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 14-21.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Південно-західні впливи у текстах письменників підросійської України кін. ХІХ – поч. ХХ ст. // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 60: Філологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 3-14.
 • Житник В.К. Григорій Кочур як редактор поетичного перекладу // Урок української. – 2006. – № 3-4. – С. 54-57.
 • Калиновська О. Специфіка конотативних значень на позначення просторових понять в українському політичному дискурсі ХХ століття // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 60: Філологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 66-71.
 • Кобиринка Г. До проблеми дослідження українського словесного наголосу // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 60: Філологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006.– С. 81-85.
 • Кобиринка Г.С. Український діалектний наголос у лінгвогеографічному аспекті // Діалектологічні студії. – Л., 2006. – С. 253-259.
 • Масенко Л.Т. Історія лінгвоциду // Укр. культура. – 2006. – № 11. – С. 38-40; № 12. – С. 9-11.
 • Масенко Л.Т., Кропив’янська Л. Мова персонажів Григора Тютюнника / // Урок української. – 2006. – № 5-6. – С. 21-26; № 7. – С. 46-48.
 • Масенко Л.Т. Назва Помаранчевої революції в лінгвокультурологічному контексті // Урок української. – 2006. – № 7. – С. 31-34.
 • Масенко Л.Т. Передмова // Іваницький С., Шумлянський Ф. Російсько-український словник. – К.: Обереги, 2006. – С. 3-5.
 • Масенко Л.Т. Стратегії культурного розлучення // Дивослово. – 2006. – № 11. – С. 44-46.
 • Масенко Л.Т. Україна на переломі: національне і соціальне в повісті Т. Осьмачки "Старший боярин" // Урок української. – 2006. – № 10. – С. 46-49.
 • Масенко Л.Т. Українка Леся // Українське козацтво: Мала енциклопедія. – 2-е вид, доп. і перероб. / НДІ козацтва при Запоріз. нац. ун-ті; Ред. С.Р. Лях. – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем'єр, 2006. – С. 576-577.
 • Масенко Л.Т. Чеський досвід мовно-культурного відродження в контексті сучасної України // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Зб. наук. ст. – Чернівці: Рута, 2006. – Т. 14. – С. 76-79.
 • Лаврінець О. Особливості членування багатокомпонентних речень зі спільною предикативною частиною // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 60: Філологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 85-88.
 • Лучик А.А. Граматична омонімія у системі вигукових еквівалентів слова // Слов’янський вісн. / Рівнен. ін-т слов’янознавства. – Рівне, 2006. – Вип. 6. – С. 168-171.
 • Лучик А.А. Лингвальные и внелингвальные факторы формирования эквивалентов слова украинского языка // Gramatyka i tekst. – Katowice: Wydwo US , 2006. – С. 165-171.
 • Лучик А.А. Природа і статус еквівалентів слова в мовній системі // Мовознавство. – 2006. – № 5. – С. 95-99.
 • Лучик А.А. [Рецензія] // Мовознавство. – 2006. – № 5. – С. 104-106. – Рец. на кн.: Горпинич В.О. Морфологія української мови. – К.: ВЦ «Академія», 2004. – 336с.
 • Лучик В.В. Етимологія назв українських поселень підкарпатської Польщі // Wydawnictwo UMCS. – S. 107-114.
 • Лучик В.В. Розвиток обсценної семантики в родових назвах птахів української мови // Записки з українського мовознавства: Зб. наук. пр. – О.: Астропринт, 2006. – Вип. 16. – С. 278-286.
 • Лучик В.В. [Рецензія] // Студії з ономастики та етимології / НАН України. – К.: Академперіодика, 2006. – С. 218-224. – Рец. на кн.: Лавриненко А. Семантическая макросистема и основные механизмы ее генетической организации: Опыт реконструкции (на базе индоевропейской формы *dh(e)ghom- «земля». – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002. – 287s.
 • Тарасенко Б. До питання про дефініцію мішаного українсько-російського мовлення // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 60: Філологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 62-66.
 • Тодор О.Г.Консультації: гральний-ігровий; вулиця Золотоустівська чи Златоустівська // Культура слова. – К., 2006. – № 66-67. – С. 77-78.
 • Тодор О.Г.Суфіксальний словотвір іменників-оказіоналізмів (на матеріалі сучасних ЗМІ) // Ну що б, здавалося, слова… (На пошану Н.М. Сологуб). – К., 2006. – С. 105-107.
 • Тодор О.Г. Як підпустити Шваба, щоб не впіймали на штуці? (Синоніміка діалектних фразеологізмів у сатиричних і гумористичних творах І.Франка) // Культура слова. – К., 2006. – № 66-67. – С. 60-62.
 • Трач Н.С. Без права на правничу лінгвістику (до 80-річчя «Російсько-українського словника правничої мови» за ред. А. Кримського) // Урок української. – 2006. – № 1-2. – С. 12-14.
 • Трач Н.С. Внесок української діаспори у процес формування української правничої термінології // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: Тези доп. першої міжнар. наук. конф., м. Львів, 8-10 берез. 2006 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-дослід. ін-т українознавства, Міжнар. ін-т освіти, культури та зв’язків з діаспорою та ін.; Відп. за вип. І. Калинець, М. Галік. – Л., 2006. – C. 306-309.
 • Трач Н.С. З історії української правничої термінології: 20-30-ті роки ХХ століття // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 60: Філологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 49-57.
 • Трач Н.С. Ратифікація чи русифікація? (Європейська хартія: нюанси термінології) // Урок української. – 2006. – № 7. – С. 51-52.

2005

 • Масенко Л.Т. Двоязика небезпека // Урок української. - 2005. - № 3-4. - С. 3-4.
 • Масенко Л.Т. Двоязика небезпека // Універсум. - 2005. - № 1-4. - С. 32-33.
 • Масенко Л.Т. "Маладєц, мароз!", або Скільки правди в їхніх "правдах" // Урок української. - 2005. - № 5-6. - С. 10-12.
 • Масенко Л.Т. Мовна політика в УРСР: історія лінгвоциду // Урок української. - 2005. - № 9-10. - С. 13-19.
 • Масенко Л.Т. Наближаємось до ірландської моделі?: Мовні законопроекти в світлі комсомольської правди // Віче. - 2005. - № 5. - С. 65-68.
 • Масенко Л.Т. Полілінгвізм як матеріал дослідження // Українська мова. - 2005. - Ч. 2. - С.114- 119. - Відгук на дисертаційне дослідження Палінської О.М. "Переключення мовного коду в ситуації полілінгвізму (на матеріалі ідіолекту Ольги Кобилянської)". - Львів,2004. - 185 с.
 • Симптом невиліковності чи надія на одужання / Л. Масенко, Л. Пастушенко, П. Федотюк та ін. // Урок української. - 2005. - № 1-2. - С. 16-17.
 • Масенко Л.Т. Сьогодні ще чекаємо // Урок української. - 2005. - № 7-8. - С. 5-6.
 • Масенко Л.Т. Рец.: [Рецензія] // Урок укр. - 2005. - № 5- 6. - С. 62- 64. - Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу.
 • Лучик А.А. Еквіваленти слова української мови з невизначеним частиномовним статусом // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць / Ред. Л.А. Лисиченко; М-во освіти і науки України. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Харків, 2005. - Вип. 17. - С. 11-16.
 • Лучик А.А. [Рецензія] // Мовознавство. - 2005. - № 5. - С. 92-94. - Рец. на кн.: Маринчак В.А. Интенциональное исследование ценностной семантики в художественном тексте. - Х.: Фолио, 2004. - 287 с.
 • Лучик В.В. Кілька зауваг до однієї з тенденцій у сучасній етимології // Записки з загальної лінгвістики: Зб. наук. пр./ Одес. держ. ун-т.- Одеса, 2005. - С. 144-150.
 • Лучик В.В. Походження прізвища Лучик // Актуальні питання антропоніміки: Зб. матеріалів наук. читань пам'яті Юліана Костянтиновича Редька / Ред. І.В. Єфименко; НАН України. Ін-т укр. мови - К., 2005. - С. 147-153.
 • Лучик В.В. Топонімія як один з аргументів середньонаддніпрянської теорії прабатьківщини слов'ян // Cywilizacja-przestrzen - tekst: Slowianska topografia kulturowa w jezyku I literaturze. - Katowice: Wyd-wo US, 2005. - S. 173-183.
 • Лучик А.А. Моделирование как эффективный способ изучения эквивалентов русского языка // Русский язык в польской аудитории. - Katowice: Wydawnictwo Universytetu Slanskiego, 2005. - C. 29-33.
 • Лучик А.А. Сопутствующие характеристики действия субъекта в пространственно-временных координатах русского языка // Slovotwor Tekst. Czas YIII. - Szczecin, 2005. - C. 405-410.

2004

 • Масенко Л.Т. Альтернативне мовознавство шістдесятників // Укр. мова. - 2004. - № 2. - С. 25-37.
 • Масенко Л.Т. Доба українізації 20-х років ХХ ст.: Засади освітньої і культурної політики Миколи Скрипника // Дивослово. - 2004. - № 5. - С. 27-30.
 • Масенко Л.Т. Езопівська мова // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 169-170.
 • Масенко Л.Т. Житецький Павло Гнатович // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 184-185.
 • Масенко Л.Т. Котляревський Іван Петрович // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 277-278.
 • Масенко Л.Т. Ми - нація, а не "малороси"! ( Соціальна стратифікація української мови. Мовне середовище) // Столичний регіон. - 2004. - № 1. - С. 103-114.
 • Масенко Л.Т. Мова і нація // Київський журналіст. - 2004. - № 1. - С. 17-24.
 • Масенко Л.Т. Мова і політика // Укр. мова і л-ра в шк. - 2004. - № 1. - С. 75-77; № 2. - С. 74-79.
 • Масенко Л.Т. Мода на особові імена // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 366-367.
 • Масенко Л.Т. Непокупний Анатолій Павлович // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 410.
 • Масенко Л.Т. Нова українська літературна мова // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 413-415.
 • Масенко Л.Т. Роль письменників у розвитку української літературної мови // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 562-563.
 • Масенко Л.Т. Українська мова в соціолінгвістичному аспекті // Студії з україністики: Зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філології. - К., 2004. - Вип. 6. - С. 130-147.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Багатосполучниковість // Українська мова: Енциклопедія. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 41.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Безсполучниковість // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 46.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Дитяча лексика // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 143-144.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Мова дитячої літератури // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 347-348.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Становлення лексичних літературних норм у кінці XIX століття ( за книжкою Лесі українки "Стародавня історія східних народів") // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 26-31.
 • Житник В.К. Григорій Кочур як редактор поетичного перекладу // Григорій Кочур і український переклад: Матеріали між нар. наук.-практ. конф., м. Київ-Ірпінь, 27-29 жовт. 2003 р. / Ред. О. Чередниченко. - К; Ірпінь: Перун, 2004. - С. 79-83.
 • Калиновська О.В. Вербальний ритуал в українському політичному дискурсі 70-х років XX ст. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 10-14.
 • Лаврінець О.Я. Спільний компонент у структурі речення української мови // Українське мовознавство: Міжвід. наук. зб. / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2004. - Вип. 27-28. - С. 69-73.
 • Мосенкіс Ю.Л. Милозвучність нашої мови гідна не лише захоплення, а й вивчення // Урок української. - 2004. - № 3. - С. 43-44.
 • Мосенкіс Ю.Л. "Слово о полку Ігоревім", давньоіранська і північноєвропейська традиції // Мова та історія: Період. зб. наук. пр. - К., 2004. - Вип. 67: Спец. зб. на честь 100-ліття від дня народження Ірини Петрівни Синцової: Пр. з укр., західних та східних мов. - С. 93-95.
 • Мосенкіс Ю.Л. Україна і Давній Єгипет: мовно-культурні зв'язки в євразійському контексті // Мова та історія: Період. зб. наук. пр. - К., 2004. - Вип. 67: Спец. зб. на честь 100-ліття від дня народження Ірини Петрівни Синцової: Пр. з укр., західних та східних мов. - С. 100-114.
 • Пономаренко В.М. Повторення, узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії // Урок української. - 2004. - № 11-12. - С. 34-35.
 • Пономаренко В.М. Протокол - уміючи: Урок зв'язного мовлення у 8 кл. // Урок української. - 2004. - № 1. - С. 33-34.
 • Пономаренко В.М. Цитата і розділові знаки при ній (8 кл.) // Урок української. - 2004. - № 10. - С. 48-49.
 • Симонова К.С. До питання про статус службових слів у // Науковій концепції частин мови // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 48-50.
 • Симонова К.С. Службові слова в науковій концепції частин мови І.К.i Кучеренка // Українське мовознавство: Міжвід. наук. зб. / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2004. - Вип. 27-28. - С. 47-51.
 • Тодор О.Г. Яловий // Культура слова / НАН України. - К., 2004. - № 64. - С. 118.
© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна