Публікації

Про кафедру

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Масенко Л. Т. У Вавилонському полоні : теми національної та соціальної неволі у драматургії Лесі Українки / Лариса Масенко. – Вид. 2-ге, зі змінами та допов. – Київ : Кліо, 2021. – 221, [1] с.
 • Modern approaches to philological studies : collective monograph / O. L. Klymenko, N. V. Kobchenko, O. V. Kosovych, A. O. Kuzmenko [et al.]. – Lviv ; Toruń : Liha-Pres, 2020. – 220 p.
 • Kobchenko N. Differentiation of Syncretic Categories, Dual Categories and Other Approximate Phenomena in the Syntactic Language System (on the Material of the Ukrainian Language) / N. V. Kobchenko // Modern Approaches to Philological Studies : collective monograph / O. L. Klymenko, O. V. Kosovych, A. O. Kuzmenko [et al.]. – Lviv ; Toruń : Liha-Pres, 2020. – P. 57–80. –https://doi.org/10.36059/978-966-397-196-4/57-80. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19788
 • Підкуймуха Л. М. Мова Львова, або Коли й батяри говорили / Людмила Підкуймуха ; [наук. ред. Л. Масенко ; передм. Л. Ткач]. – Київ : Кліо, 2020. – 326 с.
 • Discourse and Practice of Bilingualism Contemporary Ukraine and Russia/ Tatarstan / ed. Daniel Müller, Monika Wingender ; [Liudmyla Pidkuimukha et al.]. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2020. – 308 p. – https://doi.org/10.2307/j.ctv1c9hm7h
 • Pidkuimukha L. Ukrainian-Russian Bilingualism of ATO Participants in a Sociocultural Linguistic Perspective / Liudmyla Pidkuimukha // Discourse and Practice of Bilingualism: Contemporary Ukraine and Russia/Tatarstan / eds. Daniel Müller, Monika Wingender. – Wiesbaden : Harrassowitz, 2020. – P. 119–134.
 • Масенко Л. Т. Суржик : між мовою і язиком / Лариса Масенко. – 2-ге вид., зі змінами і допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 229 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16244
 • Масенко Л. Т. Мова радянського тоталітаризму / Лариса Масенко ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Кліо, 2017. – 239 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12809
 • Кобченко Н. В. Граматична природа й сфери функціонування підрядного синтаксичного зв'язку у формі вільного поєднання / Наталя Кобченко ; [наук. ред. В. М. Ожоган] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : [НаУКМА], 2016. – 193 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11123
 • Ясакова Н. Ю. Категорія персональності : природа, структура та репрезентація в українській літературній мові : [монографія] / Наталія Ясакова ; [наук. ред. В. М. Ожоган] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : [НаУКМА], 2016. – 326 с.
 • Демська О.М. Текстовий корпус: ідея іншої форми / Орися Демська. – К. : ВПЦ НаУКМА, 2011. – 282 с.
 • Масенко Л.Т. Суржик: між мовою і язиком / Л.Т. Масенко. – Київ: Вид. дім «КМА», 2011. – 135 с.
 • Масенко Л.Т. Нариси з соціолінгвістики. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. - 242, [1] с. : іл.
 • Демська О.М. Професор Мар'ян Тимофійович Демський : біобібліографічний нарис / [ред.-упоряд.: О. Демська, О. Кушлик, Я. Мирон] ; Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. - Дрогобич : Просвіт, 2010. - 43 с. : портр.
 • Демська О.М. Вступ до лексикографії : навч. посіб. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 265, [1] с.
 • Масенко Л.Т. Вибрані праці : у двох книгах / Юрій Шевельов ; упоряд. Лариса Масенко, Іван Дзюба. – 2-е вид. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009.
 • Масенко Л.Т. З історії незакінченої війни / Юрій Шевельов ; упоряд. Оксана Забужко, Лариса Масенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 468 с.
 • Трач Н.С. Українська правнича термінологія у XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / Чернів. Нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – К. : [б. в.], 2009. – 20 с.
 • Masenko L. Jezyk i spoleczenstwo : wymiar postkolonialny / Larysa Masenko ; przekl. i red. nauk. Artur Brack ; weryfiakcja przekl. Janusz Rieger. – Gdansk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2008. – S. 194.
 • Демська-Кульчицька О. Українсько-польський тематичний словник / Януш Ріґер, Орися Демська-Кульчицька. – Л. : Вид-во Укр. Католицького Ун-ту, 2007. – 703 с.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Читай і знай! : довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови / Н.Я. Дзюбишина-Мельник ... [та ін.]. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 198 с.
 • Українська мова у XX сторіччі: Історія лінгвоциду: Док. і матеріали / Упоряд.: Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 399с.
 • Мосенкіс Ю.Л., Якименко М. Всесвіт у дзеркалі японської мови: словесні символи культури Японії . - К.: Вид. дім А+С, 2005. - 352с.
 • Упоряд.: Українська мова в ХХ сторіччі: історія лінгвоциду / Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька; Ред. Л.Масенко. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2005. - 400с.
 • Масенко Л.Т. Мова і політика. - 2-е вид., доп. - К.: Соняшник, 2004. - 119с.
 • Масенко Л.Т. Мова і суспільство: постколоніальний вимір / Ред. О. Воронін. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 162с.
 • Мосенкіс Ю.Л. Трипільська міфологія: Корот. словник термінів. - К., 2003. - 74с. - (Трипільська культура - укр. мова; Вип. 1).
 • Трач Н. "Разом - сила!" : риторика українського спротиву : соціолінгвістичні есеї / Надія Трач ; [рец.: Л. Масенко, М. Мінаков]. - Київ : Кліо, 2015. - 141, [1] с., [8] л. іл. : іл., портр. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Підручники, навчальні посібники

 • Онатій А. В. Українська мова : підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти / Анастасія Онатій, Тарас Ткачук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2022. – 287 c.
 • Онатій А. В. Власне висловлення за 7 кроків: путівник (посібник для підготовки до написання власного висловлення на ЗНО) / А. Онатій. – Київ : Колот, 2020. – 62 с.
 • Онатій А. В. Українська мова. Синтаксис: просте речення (інтерактивний тренувальний зошит для підготовки до ЗНО) / А. Онатій. – Київ : Колот, 2020. – 115 с.
 • Онатій А. В. Українська мова. Синтаксис: складне речення (інтерактивний тренувальний зошит для підготовки до ЗНО) / А. Онатій. – Київ : Колот, 2020. – 97 с.
 • Лаврінець О. Я. Сучасна українська літературна мова : морфеміка, словотвір, морфологія : підручник / О. Я. Лаврінець, К. С. Симонова, І. А. Ярошевич ; [відп. ред. О. Я. Лаврінець] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 521, [1] с.
 • Кадочнікова О. П. Синтаксис сучасної української літературної мови : збірник вправ і завдань / Олена Кадочнікова ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА, 2017]. – 155 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13319
 • Голосовська Г. Г. Українська мова для всіх : навчальний посібник / Г. Г. Голосовська. - Київ : Академія, 2013. - 213, [1] с. : портр. - (Альма-матер). - Включ. бібліогр.
 • Ожоган В.М. Синтаксис української мови: навчальний посібник / В.М. Ожоган. – Київ : Освіта України, 2010. – 332 с. – Ф.
 • Масенко Л.Т. Нариси з соціолінгвістики / Л.Т. Масенко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 242 с. – Ф.
 • Демська О.М. Вступ до лексикографії: навчальний посібник / О.М. Демська. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 266 с. – Ф.
 • Лаврінець О.Я., Симонова К.С., Ярошевич І.А. Читай і знай! – 2 : довідник-практикум з фонетики, орфоепії, орфографії, фразеології сучасної української мови. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 205, [1] с.
 • Демська-Кульчицька О. М. Фразеологія : навч. посіб. / О.М. Демська-Кульчицька. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 74 с.
 • Симонова К.С. Українська мова : Морфеміка. Словотвір. Морфологія : робочий тематичний план навчальної дисципліни для студентів-філологів 4-го року навчання / К.С. Симонова. – К. : [Кафедра української мови НаУКМА], 2007. – 7 с.
 • Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: Навч. посіб. - К.: Юніверс, 2003. - 279с.
 • Масенко Л.Т. Для цієї влади ми - безголоса меншість // Урок української. - 2003. - № 7. - С. 11-12.
 • Масенко Л.Т. До проблеми вульгаризації мови // Дивослово. - 2003. - № 6. - С. 20-21.
 • Масенко Л.Т. Лінгвокультурологія і стратегія мовної політики в дослідженні Романа Кіся // Дивослово. - 2003. - № 12. - С. 12-15.
 • Масенко Л.Т. Річ не просто в мовній проблемі. Річ у тенденції до розпаду єдиної держави за мовною ознакою // Віче. - 2003. - № 4. - С. 54-57.
 • Масенко Л.Т. Слово писане - слово мовлене (Про книжно-писемні й усно-розмовні різновиди української літературної мови) // Дивослово. - 2003. - № 2. - С. 22-24.
 • Масенко Л.Т. [Статті з книжки "У Вавилонському полоні"] // Дивослово. - 2003. - № 2. - С. 17-21.
 • Масенко Л.Т. Юрій Шевельов - видатний український мовознавець // Дивослово. - 2003. - № 1. - С. 60-63.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Позірні русизми в художніх текстах ХХ століття. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1 Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 16-22.
 • Калиновська О.В. Лексична сполучуваність у мові тоталітарного режиму. // // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1 Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 22-26.
 • Мосенкіс Ю.Л., Поліщук Ю. Питання про генезу китайської ієрогліфіки у маловідомій статті Ю. К. Щуцького // Мова та історія: Період. зб. наук. пр. - К., 2003. - Вип. 66 : Спец. ювілейн. вип. з нагоди 10-ліття зб.: Пр. з укр. і східних мов. - С. 28-31.
 • Мосенкіс Ю.Л. Проблема пошуку кавказьких паралелей українських гідронімів // Записки з ономастики = Opera annual in onomastika: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України. Одес. держ. ун-т ім. І.І. Мечнікова; Ред. Ю.О. Карпенко. - Одеса, 2003. - Вип. 7: Власні назви у мові та художньому мовленні. - С. 3-8.
 • Мосенкіс Ю.Л. "Слово о полку Ігоревім" і ведійська традиція // Мова та історія: Період. зб. наук. пр. - К., 2003. - Вип. 66 : Спец. ювілейн. вип. з нагоди 10-ліття зб.: Пр. з укр. і східних мов. - С. 74-75.
 • Пономаренко В.М. Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) у 8 кл. // Урок української. - 2003. - № 5-6. - С. 40-43; № 7. - С. 29-34; № 8-9. - С. 37-40.
 • Пономаренко В.М. Таки ж Лускунчик - і не тільки він / Коментар В.М. Павленко // Урок української. - 2003. - № 10. - С. 27-28.
 • Трач Н.С. Термінологія сучасного законодавства України (лексичний аспект) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 1 Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 27-31.
 • Тодор О.Г. Стилістична транспозиція лексичних одиниць у мові ЗМІ 90-х рр. ХХ ст. // Семантика мови і тексту: Зб. ст. VIIІ Міжнар. наук. конф., 22-24 жовт. 2003р. / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника; Ін-т мовознавства ім. О.Потебні НАН України; Ін-т укр. мови НАН України. - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - С. 499-502.
 • Тодор О.Г. Явища семантичної трансформації та стилістичної транспозиції в українській мові 90-х рр. ХХ століття // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22.: У 3-х ч. - Ч. 1 : Гуманітарні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 13-16.
 • Тоцька Н.Г. Працюймо з контекстом! ( про роль контексту у розширенні функціональних можливостей словосполучень з обмеженою поєднуваністю) // Урок української. - 2003. - № 7. - С. 20-22.
 • Тоцька Н.Г. Формування професійно зумовленого мовлення студентів технічного університету // Дивослово. - 2003. - № 5. - С. 57-61.

Публікації /статті

2022

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Павленко О. М. Засоби масової комунікації як важливий інструмент маніпуляції свідомістю людей / Оксана Павленко // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / [за заг. ред. О. В. Ковтун] ; Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет (Україна) [та ін.]. – Київ : НАУ, 2022. – С. 288–292.
 • Ренчка І. Є. Відображення української національної ідентичності та нової державної ідеології в сучасних українських словниках / Інна Ренчка // XII. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen : die Ukraine aus globaler Sicht” = Діалог мов – діалог культур : Україна і світ : XII Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики, München, 28. – 31. Oktober 2021 / [herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier]. – Hildesheim : Georg Olms Verlag ; München : Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München, 2022. – S. 511–524.

 

Інше

 • Масенко Л. Т. Витяг із есею «Загублений скарб» / Лариса Масенко // Про Леоніда Череватенка : прижиттєве, спогади, рецензії, присвяти / [упоряд.: Валерія Богуславська, Людмила Забарило]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2022. – С. 229.

 

2021

Cтатті

 • Видайчук Т. Л. Історія української мови у вимірах освітнього процесу початку ХХ століття/ Тетяна Видайчук // Мова: класичне – модерне – постмодерне. – 2021. – Вип. 7. – С. 50–67. – https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.50-67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21751
 • Дика Л. В. Правопис і вимова слів з іншомовною частиною екс- / Дика Л. В. // Мовні і концептуальні картини світу. – 2021. – Вип. 2 (69). – С. 23–35. – https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.02. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24349
 • Вплив віртуального освітнього простору на стресостійкість майбутніх філологів / Руснак Ірина Євгеніївна, Саврасова-В’юн Тетяна Олександрівна, Заяць Людмила Іванівна, Доценко Олена Леонідівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2021. – Т. 84, №4. – С. 248–270. – https://doi.org/10.33407/itlt.v84i4.4240. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24351
 • Доценко О. Л. Лінгвістичні експертизи у судових справах про неправомірну вигоду (досвід комунікативно-прагматичного дослідження) / Олена Доценко // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2021. – Вип 45, т. 1. – С. 132–137. – https://doi.org/10.24919/2308-4863/45-1-21. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24949
 • Доценко О. Л. Лінгвістична експертиза законопроєктів як запорука якості норм права / Доценко О. Л. // Закарпатські філологічні студії. – 2021. – Вип. 20, т. 1. – С. 15–21. – https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2021.20.1.2. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24828
 • Доценко О. Л. Лінгвістичні експертизи в дискурсі правозастосування / Доценко Олена // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». – 2021. – Вип. 48. – С. 45–52. – https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.6. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24945
 • Кобченко Н. В. Вокатив і номінатив у функції звертання: формування мовної норми в радянський період / Наталя Кобченко // Мова: класичне – модерне – постмодерне. – 2021. – Вип. 7. – С. 68–91. – https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.68-91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21750
 • Куцак Г. М. Роль словотворчих формантів в ономасійній парадигмі / Куцак Г. М. // Нова філологія. – 2021. – № 83. – С. 161–167. – https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24407
 • Куцак Г. М. https://orcid.org/0000-0001-7901-2669 Роль аналогії у вербалізації реалій об’єктивного світу / Ганна Куцак // Мова: класичне – модерне – постмодерне. – 2021. – Вип. 7. – С. 107–121. – https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.107-121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21748
 • Лаврінець О. Я. Парадигма пасивних конструкцій в українському перекладі Біблії Філаретом (М. Денисенком) / О. Я. Лаврінець // Українська мова. – 2021. – № 2 (78). – С. 48—64. – https://doі.оrg/10.15407/ukrmova2021.02.048. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23874
 • Масенко Л. Т. Юрій Шевельов про національні проблеми України у світлі досвіду інших народів / Лариса Масенко // Дивослово. – 2021. – № 3. – С. 55–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19966
 • Масенко Л. Т. Етнокраєвиди в поезії Тараса Шевченка / Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 3–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24723
 • Масенко Л. Т. Концепт доля в поезії Тараса Шевченка у зіставленні з польським los і російським судьба / Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 8–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24724
 • Масенко Л. Т. Образ шляху в поезії Тараса Шевченка / Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 14–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24552
 • Масенко Л. Т. Явище семантичного розширення лексики в поезії Тараса Шевченка : на матеріалі назв одягу жупан і свита / Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 21–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22914
 • Масенко Л. Т. Опозиція «усне – писемне» у творчості Тараса Шевченка / Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 27–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22915
 • Масенко Л. Т. Чому загинули Ґонтині діти : дискурс насильства у творчості Тараса Шевченка/ Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 30–36.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22916
 • Масенко Л. Т. Україна на переломі: національне і соціальнев повісті Тодося Осьмачки «Старший боярин»/ Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 37–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22917
 • Масенко Л. Т. «Невеличка драма» Валер’яна Підмогильного:перед темним проваллям/ Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 45–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22912
 • Масенко Л. Т. Символіка повісті Валерія Шевчука «Камінна луна» / Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 53–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22913
 • Масенко Л. Т. Проза Юрія Щербака: питання поетики / Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 56–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22910
 • Масенко Л. Т. «Чому я пишу українською» Борис Антоненко-Давидович про власний досвід формування мовної та національної свідомості / Лариса Масенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2021. – № 6. – С. 59–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22911
 • Масенко Л. Т. Великий Українець (життєвий і творчий шлях Юрія Шевельова) / Лариса Масенко // Академічна традиція українського зарубіжжя: історія і сучасність : liber amicorum на пошану президента УВАН у США проф. Альберта Кіпи / відп. ред. Ігор Гирич і Леонід Рудницький ; Українська Вільна Академія Наук у США. – Нью-Йорк ; Київ : Простір, 2021. – С. 232–248. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22909
 • Масенко Л. Т. Концепт «простої радянської людини» як інструмент знеособлення суспільства / Лариса Масенко // Дивослово. – 2021. – № 5–6. – С. 23–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21611
 • Pidkuĭmukha L. History as a weapon: Second World War imagery in the ongoing Russian-Ukrainian cyberwar / Liudmyla Pidkuĭmukha // Cognitive Studies = Études cognitives. – 2021. – No 21. – Article 2479. – 14 p. – https://doi.org/10.11649/cs.2479.
 • Pidkuimukha L. Language tenacity of Ukrainians in the 20th century as a means of national self-assertion / Liudmyla Pidkuimukha // Journal of Belonging, Identity, Language, and Diversity (J-BILD) = Revue de langage, d’identité, de diversité et d’appartenance (R-LIDA). – 2021. – Vol. 5 (1). – P. 187–207. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24358
 • Ренчка І. Є. Мовне і національне питання в публіцистиці та епістолярії Валерія Марченка / І. Є. Ренчка // Українська мова. – 2021. – № 4 (80). – С. 109–126. – https://doі.оrg/10.15407/ukrmova2021.04.109. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23873
 • Ренчка І. Є. Формування ідеологічної картини світу в українському словникарстві радянської доби / Ренчка І. Є. // Мовні і концептуальні картини світу. – 2021. – Вип. 3 (70). – С. 81–100. – https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.07. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24356
 • Сегін Л. В. Словотвірний потенціал префіксальних дієслів зі значенням «переміщення вгору» в українській і польській мовах (зіставно-типологічний аспект) / Любомир В. Сегін // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. – 2021. – Vol. 56. – Article 2298. – 23 p. – https://doi.org/10.11649/sfps.2298. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22660
 • Сегін Л. В. Структурно-словотвірні особливості мікротопонімів Донеччини / Любомир Сегін // Мова: класичне – модерне – постмодерне. – 2021. – Вип. 7. – С. 143–162. – https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2021.7.143-162. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21720
 • Ясакова Н. Ю. Лексема український у дискурсі Російської імперії початку ХХ століття (на матеріалі «Щоденника» Євгена Чикаленка) / Ясакова Н. Ю. // Мова. Література. Фольклор. – 2021. – № 2. – С. 96–104. – https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-13. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25209

 

Матеріали конференцій

 • Доценко О. Л. Типи комунікативної взаємодії учасників судового дискурсу / Доценко Олена Леонідівна // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : збірник матеріалів XVIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 25 листопада 2021 року) / [редкол.: Чернєй В. В., Гусарєв С. Д., Чернявський С. С. та ін.] ; Міністерство внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ, Кафедра правничої лінгвістики. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2021. – С. 160–162. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24350
 • Загнітко А. П. Лексикографія прийменника: моделювання семантики / Загнітко Анатолій Панасович // Актуальні питання сучасної лінгвістики, 2 березня 2021 р., Київ : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції / орг. ком.: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 36–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20646
 • Підкуймуха Л. М. Мова львівської вулиці наприкінці XIX – в першій половині XX ст. / Підкуймуха Людмила Миколаївна // Альманах «Франкіана» : матеріали Науково-практичної конференції «Іван Франко у ХХІ ст.: виклики та перспективи», присвячена 165-тій річниці від дня народження Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті, Київ, 25 травня 2021 року / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Міжнародний фонд ім. Івана Франка, Центр вивчення творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 180–187.
 • Підкуймуха Л. М. Ми ж один народ, або до питання «мирної» пропаганди в російському медіапросторі / Людмила Підкуймуха // XI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen : die Ukraine aus globaler Sicht”, München, 29. Oktober – 01. November 2020 = «Діалог мов – діалог культур : Україна і світ» : XI Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики / [hrsg. von Olena Novikova und Ulrich Schweier]. – Hildesheim : Georg Olms Verlag ; München : Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität, 2021. – S. 135–144. – https://doi.org/10.5282/ubm/epub.77877. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24357

 

Інше

 

2020

Cтатті

 • Кобченко Н. В. Конкуренція номінатива й інструменталя в оформленні вторинного депіктивного предиката / Наталя Кобченко // Slavia. – 2020. – Vol. 89, No 1. – P. 43–58.
 • Лаврінець О. Я. Типи складених головних предикативних членів у синтаксичних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського підстилю / Олена Лаврінець // Українська мова. – 2020. – № 1. – С. 65–79. –https://doi.org/10.15407/ukrmova2020.01.065. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19421
 • Масенко Л. Т. Мовна ситуація України з погляду соціолінгвістів / Лариса Масенко // Дивослово. – 2020. – № 10. – С. 24–26. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19593
 • Масенко Л. Т. Українська мова і Росія / Лариса Масенко // Дивослово. – 2020. – № 3. – С. 42–43. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19431
 • Онатій А. В. Особливості периферійної зони займенниково-співвідносних несиметричних речень / Анастасія Онатій // Мова: класичне – модерне – постмодерне. – 2020. – Вип. 6. – С. 128–145. –https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.128-145. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19295
 • Підкуймуха Л. М. Актуалізація лексики західноукраїнського варіанта літературної мови в текстах сучасних українських письменників / Л. М. Підкуймуха // Галактика Слова. Галині Макарівні Гнатюк / [редкол.: П. Ю. Гриценко та ін.] ; Національна академія наук України, Інститут української мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – С. 298–308. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20137
 • Pidkuimukha L. The Actualisation of the L'viv Dialect in the Works of Yurii Vynnychuk [electronic resource] / Liudmyla Pidkuĭmukha // Cognitive Studies – Etudes cognitives. – 2020. – Issue 20. – Article Number: 2332. –https://doi.org/10.11649/cs.2332
 • Pidkuimukha L. Battle of Narratives: Political Memes During the 2019 Ukrainian Presidential Election [electronic resource] / Liudmyla Pidkuĭmukha, Nadiya Kiss // Cognitive Studies – Etudes cognitives. – 2020. – Issue 20. – Article Number: 2246. –https://doi.org/10.11649/cs.2246
 • Ренчка І. Є. Мовна поведінка та мовна стійкість українців в умовах російсько-української війни (за романом Тамари Горіха Зерня "Доця") / І. Є. Ренчка // Українська мова : науково-теоретичний журнал. – 2020. – № 3. – С. 75–91. –https://doi.org/10.15407/ukrmova2020.03.075. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19550
 • Ренчка І. Є. Українська мова в національно-визвольному русі в Україні 1960–1980-х років / І. Є. Ренчка // Міжнародний філологічний часопис. – 2020. – Вип. 11 (3). – С. 118–126. – https://doi.org/10.31548/philolog2020.03.020. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20486
 • Сегін Л. В. Типологія словотвірних парадигм префіксальних дієслів зі значенням "переміщення вгору" в польській мові / Любомир Васильович Сегін // StudiazFilologiiPolskiejiSlowianskiej. – 2020. – Vol. 55. – Articlenumber 2021. – https://doi.org/10.11649/SFPS.2021. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19856
 • Сегін Л. В. Структурно-словотвірні особливості мікротопонімів міста Слов'янська / Сегін Л. В., Коверга А. С. // Науковий вісник Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2020. – № 13. – С. 160–164. – https://doi.org/10.24919/2663-6042.13.2020.214378. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20488
 • Shevchuk-Kliuzheva O. The Sociolinguistic Aspect of Ukrainian Russian Child Bilingualism on the Basis of a Survey of Ukrainian Families / Olha Shevchuk-Kliuzheva // Cognitive Studies – Etudes cognitives. – 2020. – Issue 20. – Article Number: 2323. – https://doi.org/10.11649/cs.2323
 • Ясакова Н. Когнітивне підґрунтя безособових речень із неозначено-особовим предметним суб'єктом / Наталія Ясакова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). – 2020. – Вип. 31. – С. 112–122. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20156

 

Матеріали конференцій

 • Калиновська О. В. Метафорична репрезентація ідеологем українського радянського дискурсу ХХ століття / Оксана Калиновська // Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11-12 червня 2020 р. / наук. ред. Тетяна Єщенко. – Львів : Львівський нац. мед. ун-т імені Данила Галицького, 2020. – С. 90–95. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19418
 • Ренчка І. Є. Олекса Тихий у русі опору антиукраїнській політиці русифікації / Інна Ренчка // Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11–12 червня 2020 р. / наук. ред. Тетяна Єщенко. – Львів : Львівський нац. мед. ун-т імені Данила Галицького, 2020. – С. 439-443. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19432

 

Інше

 

2019

Cтатті

 

Інше

 • Демський М. Т. Українська фраземіка : дериваційна база, семантико-граматичні особливості : [монографія] / Мар’ян Демський ; [упоряд. О. Демська, М. Яким ; рец.: Л. Масенко, А. Поповський]. – Дрогобич : Посвіт, 2019. – 337 с. : портр.
 • Демська О. М. 10 історій про омонімію / Орися Демська. – [Харків] : Ранок, [2019]. – 94, [1] с. : іл., табл.
 • Demska O. M. Street name as а cultural code / Demska O. M. // Development trends of philological sciences : collective monograph / [D. Ch. Chyk, O. M. Demska, I. I. Dmytriv, М. Yu. Fedurko et al.]. – Lviv ; Toruń : Liha-Pres, 2019. – Chapter 2. – P. 20–38. – https://doi.org/10.36059/978-966-397-127-8/20-38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18114

 

2018

Cтатті

 • Демська О. М. Мовні конфлікти з перспективи лінгвоконфліктології / Орися Демська // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 69–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14598
 • Дика Л. В. Функції українізмів у російськомовних текстах (на матеріалі мови блогерів) / Людмила Дика // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 75–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14597
 • Дюндик О. А. Міжнародна наукова школа-семінар «Метамови словників різних типів: будова та застосування» / Олена Дюндик // Українська мова. – 2018. – № 3. – с. 148–151. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15243
 • Кадочнікова О. П. Кольороназви в текстах інтернет-видань для жінок: походження, семантика, функції / Олена Кадочнікова // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 50–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14603
 • Калиновська О. В. Метафора в українському радянському дискурсі 70-х років ХХ століття / Оксана Калиновська // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 88–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14595
 • Кобченко Н. В. Граматична природа опосередкованого синтаксичного зв’язку в структурі простого речення / Наталя Кобченко // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 18–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14608
 • Кобченко Н. В. Становлення теорії синтаксичного зв’язку в українському мовознавстві (ХVІІ – початок ХХ ст.) [електронний ресурс] / Кобченко Н. В. // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. – 2018. – Vol. 53. – P. 164–184. – DOI: 10.11649/sfps.2018.011. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15862
 • Кобченко Н. В. Сфера поширення напівпредикативного синтаксичного зв’язку / Кобченко Н. // Studia Ucrainica Varsoviensia. – Warszawa, 2018. – Vol. 6. – S. 83–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15773
 • Лаврінець О. Я. Суб’єкт у пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення / Олена Лаврінець // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 4. – С. 48–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14998
 • Лаврінець О. Я. Структурно-семантична специфіка та динаміка функціювання пасивних конструкцій у сучасному адміністративно-канцелярському підстилі / Лаврінець О. Я. // Українське мовознавство. – 2018. – Вип. 1 (48). – С. 152–167. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15692
 • Масенко Л. Т. Суржик у науковому дискурсі: визначення, інтерпретації, дискусії / Масенко Л. Т. // Мовознавство: ІХ Міжнародний конгрес україністів : збірник наукових статей (до 100-річчя Національної Академії наук України). – Київ, 2018. – С. 214–224. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15706
 • Масенко Л. Т. Мовний конфлікт в Україні: шляхи розв’язання / Лариса Масенко // Українська мова. – 2018. – № 2. – С. 20–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14723
 • Ожоган В. М. Синкретизм складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу несиметричної структури / Василь Ожоган // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 3–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14610
 • Олешко Ю. Л. Дискурсивні особливості передмови до «Книги о священстві» Іоанна Златоуста (Львів, 1614) / Юлія Олешко // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 46–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14604
 • Онатій А. В. Внутрішній синкретизм займенниково-співвідносних несиметричних речень з асемантичним корелятом / Онатій А. В. // Записки з українського мовознавства. – 2018. – № 25. – С. 65–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15707
 • Онатій А. В. Особливості реалізації прислівно-кореляційного зв’язку в займенниково-співвідносних реченнях симетричної, напівсиметричної та несиметричної структури / Анастасія Онатій // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 12–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14609
 • Підкуймуха Л. М. Мовна стійкість українців у першій половині ХХ століття (за матеріалами книги «Незвичайні долі звичайних жінок. Усна історія ХХ століття») / Людмила Підкуймуха // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 83–87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14596
 • Підкуймуха Л. М. Що успадкували сучасні львів’яни від розбишак міжвоєнного часу: до питання актуалізації батярського жаргону / Людмила Підкуймуха // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 4. – С. 80–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14996
 • Підкуймуха Л. М. Лексика міжвоєнного Львова в історичному й соціокультурному аспектах (на матеріалі художніх текстів) / Підкуймуха Л. М. // Українська мова: унормування, розунормування, перевнормування (1920–2015). – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2018. – С. 365–396. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15809
 • Ренчка І. Є. Зміни в семантиці лексичних одиниць економічної сфери в сучасній українській тлумачній лексикографії / Інна Ренчка // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 4. – С. 111–128. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14992
 • Ренчка І. Є. Репрезентація лексики економічної сфери у «Словнику української мови» в 11 томах / Інна Ренчка // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 63–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14601
 • Ясакова Н. Ю. Актуалізація семантики персональності в поезії Василя Симоненка / Наталія Ясакова // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. – 2018. – Т. 1. – С. 35–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14606
 • Ясакова Н. Ю. Морфологічна категорія особи у світлі міжчастиномовної взаємодії / Ясакова Н. Ю. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. – 2018. – Вип. 292. – С. 67–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15708

 

Матеріали конференцій

 • Шевчук-Клюжева О. В. Дитячий суржик / Шевчук-Клюжева Ольга // Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ : ІІ Міжнародна конференція, 22–23 листопада 2018 року / за ред. Галини Мацюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 117–118. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15774

 

2017

Статті

 • Голосовська Г. Г. Українською лежебока чи лежобока, або лежень, лежун? / Галина Голосовська // Дивослово. – 2017. – № 5. – С. 40–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11863
 • Зимовець Г. Ергоніми банківської сфери в німецькій мові: семантичний і прагматичний аспекти / Галина Зимовець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мововзнавство. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 131–135. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13211
 • Кадочнікова О. П. Модифікації семантики фазовості в реченнях з дієслівними предикатами / Олена Кадочнікова // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 64, ч. 1. – С. 160–168. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13230
 • Кобченко Н. В. Особливості функціювання синтаксичних трійок структурної моделі S1+Vf+Adj1,5 з ад’єктивом такий / Наталя Кобченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика. – Херсон, 2017. – Вип. 28. – С. 11–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13216
 • Кобченко Н. В. Періодизація вивчення синтаксичних зв’язків / Наталя Кобченко // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen : VII. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik, München 27. Oktober – 30. Oktober 2016 / Herausgegeben von Olena Novikova, Ulrich Schweier, Peter Hilkes. – München, 2017. – P. 32–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13220
 • Кобченко Н. В. Подвійний предикативно-кореляційний синтаксичний зв’язок: граматична специфіка та умови реалізації / Наталя Кобченко // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 177–191. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12629
 • Кобченко Н. В. Реченнєва позиція ад’єктива в синтаксичних трійках структурної моделі S1+Vf+Adj1,5 / Наталя Кобченко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 64, ч. 1. – С. 169–179. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13485
 • Кобченко Н. В. Синтаксична організація речень з граматично-тотожними дієслівними формами / Н. В. Кобченко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 46. – С. 56–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13221
 • Кобченко Н. В. Система синтаксичних зв’язків: класифікаційні пошуки / Наталя Кобченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 36–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13212
 • Кобченко Н. В. Техніка оформлення подвійного підрядно-предикативного зв’язку на рівні простого речення / Наталя Кобченко // Лінгвістичні студії = Linguistic studies : міжнародний збірник наукових праць. – Вінниця : ДонНУ ім. В. Стуса, 2017. – Вип. 34. – С. 53–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13310
 • Кобченко Н. В. Типологійні ознаки подвійного синтаксичного зв’язку / Наталя Кобченко // Лінгвістичні студії = Linguistic studies : міжнародний збірник наукових праць. – Вінниця : ДонНУ ім. В. Стуса, 2017. – Вип. 33. – С. 41–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13311
 • Лаврінець О. Я. Конструкції з предикативними формами на -но, -то в сучасному адміністративно-канцелярському підстилі / Олена Лаврінець // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 191–201. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12628
 • Масенко Л. Т. Сучасні виклики, завдання й перспективи в освітній сфері України / Лариса Масенко // Утвердження української мови в освіті та культурі : матеріали наукової конференції 27 квітня 2017 р. / упоряд. Микола Цимбалюк ; Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. – Київ : Просвіта, 2017. – С. 102–111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12507
 • Ожоган В. М. Синкретизм складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу симетричної структури / Василь Ожоган, Андрій Ожоган // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 209–218. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12626
 • Олешко Ю. Л. Гоноративність у передмовах до проповідницьких збірників А. Радивиловського / Юлія Олешко // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 94–104. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12638
 • Онатій А. В. Семантико-синтаксична організація займенниково-співвідносних речень несиметричної структури з корелятом «так» / Анастасія Онатій // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 64, ч. 1. – С. 209–215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13229
 • Підкуймуха Л. М. Семантико-функціональний потенціал фразеологізмів у текстах письменників літературного угруповання «Дванадцятка» / Л. М. Підкуймуха // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – Маріуполь, 2017. – Вип. 17. – P. 231–238. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13223
 • Ренчка І. Є. Переосмислення семантики лексем на позначення мистецьких напрямів і течій у сучасних тлумачних словниках української мови / Інна Ренчка // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 165–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12630
 • Тодор О. Г. Оказіональна соціально-політична лексика в сучасних медіатекстах / Олена Тодор // Культура слова : збірник наукових праць / гол. ред. С. Я. Єрмоленко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 86. – С. 222–227. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12684
 • Ясакова Н. Ю. Ми замість я: семантика і прагматика / Наталія Ясакова // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / відп. ред. В. Ожоган ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дух і Літера, 2017. – Вип. 3. – С. 121–131. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12635
 • Ясакова Н. Ю. Транспозиція особових форм у вираженні різновидів категорійного значення другої особи / Н. Ю. Ясакова // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2017. – V(31), Issue 118. – P. 82–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13224

2016

Статті

 • Голосовська Г. Г. Морфологічні можливості українського давального відмінка в контексті сьогодення (або Флексії -ові, -еві/-єві та -у/-ю – морфологічні варіанти чи морфологічні дублети?) / Голосовська Г. Г. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (мовознавство). – 2016. – Т. 189. – С. 20–25. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10407
 • Демська-Кульчицька О. М. Сучасний топонімний ландшафт України: між пам'яттю і спогадом / Орися Демська // Slavia Orientalis. – 2016. – T. LXV, Nr. 3. – S. 601–611. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11651
 • Дика Л. В. Окання машівського типу / Дика Л. В. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (мовознавство). – 2016. – Т. 189. – С. 30–33. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10405
 • Дика Л. В. Волинський, західноволинський чи середньонадбужанський говір? / Дика Л. В. // Магістеріум. Мовознавчі студії. – 2016. – Вип. 62. – С. 28–32. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9318
 • Кадочнікова О. П. Різнорівневі кореляції пояснювальних конструкцій : формально-граматичний аспект / Кадочнікова О. П. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (мовознавство). – 2016. – Т. 189. – С. 34–38. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10404
 • Калиновська О. В. Засоби ідеологізації мовної практики радянського суспільства / О. В. Калиновська // Література та культура Полісся. – 2016. – Вип. 83. – С. 129–139. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11650
 • Кобченко Н. В. Диференційні ознаки подвійного та складеного іменного присудків / Наталя Кобченко // Лiнгвiстичнi студiї : збірник наукових праць. – Вінниця : ДонНУ, 2016. – Вип. 31. – С. 14–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11091
 • Кобченко Н. В. Подвійний і складений іменний присудки : зона синкретизму / Н. В. Кобченко // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць. – Одеса : ПолиПринт, 2016. – Вип. 23. – С. 121–133. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11090
 • Кобченко Н. В. Тяжіння : проблема дефініції / Наталя Кобченко // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць. – Херсон : ХДУ, 2016. – Вип. 25 : Лінгвістика. – С. 9–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11092
 • Кобченко Н. В. Структура формально-граматичної категорії предикативності / Кобченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (мовознавство). – 2016. – Т. 189. – С. 39–45. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10410
 • Лаврінець О. Я. Парадигма пасиву в сучасному офіційно-діловому стилі / Лаврінець О. Я. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (мовознавство). – 2016. – Т. 189. – С. 46–51. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10403
 • Масенко Л. Т. Концепт єдності в мові радянського тоталітаризму / Масенко Л. Т. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (мовознавство). – 2016. – Т. 189. – С. 3–6. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10411
 • Ожоган В. М. Особливості поєднання підмета й присудка в структурі двоскладного речення / Ожоган В. М. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (мовознавство). – 2016. – Т. 189. – С. 52–58. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10402
 • Ожоган В. М. Транспозиція незайменникових слів до займенникових / Василь Ожоган // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць. Серія «Лінгвістика». – Херсон : Вид-во ХДУ, 2016. – Вип. 25. – С. 16–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11462
 • Pidkuimukha L. Marriage Announcements in Lviv during the Interwar Period: Ethnic and Gender Aspects / Liudmyla Pidkuimukha // Władza Sądzenia. – 2016. – Nr. 8. – P. 159–169. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11658
 • Trach N. «Together we are power!»: Identities and Values in Euromaidan Slogans / Nadiya Trach // Władza Sądzenia. – 2016. – Nr. 8. – P. 95–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11659
 • Trach N. Who are we and where do we go? Contemporary Ukrainians in the Search of their Identites : [introduction] / Nadiya Trach // Władza Sądzenia. – 2016. – Nr. 8. – P. 3–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11660
 • Ясакова Н. Ю. Реалізація категорійних значень особи у словозміні іменника / Ясакова Н. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (мовознавство). – 2016. – Т. 189. – С. 62–66. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10374
 • Ясакова Н. Ю. Семантико-прагматичні параметри транспозиції у вказуванні на мовця / Ясакова Н. Ю. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». – 2016. – Т. 19, № 1. – С. 161–170. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11649

 

Матеріали конференцій

 • Кадочнікова О. П. Диференційні ознаки парного дієслівного присудка / Олена Кадочнікова // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26–27 листопада 2015 року / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Вінниця : [ВДПУ ім. М. Коцюбинського], 2016. – С. 22–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11656
 • Ожоган В. М. Семантична диференціація займенникових слів / Василь Ожоган // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26–27 листопада 2015 року / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Вінниця : [ВДПУ ім. М. Коцюбинського], 2016. – С. 63–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11657
 • Трач Н. С. Слогани Майдану як експресія ідентичності / Надія Трач // Філософська думка. – 2016. – № 4. – С. 50–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11652

 

Інше

 • Голосовська Г. Г. 200 чоловік чи 200 людей, осіб, душ? / Галина Голосовська // Дивослово. – 2016. – № 12. – С. 42–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11463
 • Демська О. М. До початків лексикографування омонімів у європейській традиції / Орися Демська // Дивослово. – 2016. – № 1. – С. 35–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11464
 • Демська-Кульчицька О. М. Мовна політика : про ідентичність і успішність у глобальному світі / Демська О. М., Мальцев Е. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 2. – С. 16–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11412
 • Кобченко Н. В. Морфологічні категорії української мови : методичні рекомендації до вивчення курсу : магістерська програма «Теорія, історія української мови та компаративістика» / Наталя Кобченко ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т гуманітар. наук, Каф. укр. мови. – Київ : [НаУКМА], 2016. – 47 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11094
 • Підкуймуха Л. М. Етикетні формули звертання в мовленні жителів міжвоєнного Львова / Підкуймуха Л. М. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 2. – С. 331–344. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11371
 • Підкуймуха Л. М. Позивні учасників антитерористичної операції на Донбасі : спроба аналізу / Підкуймуха Л. М. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 2. – С. 135–144. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11397

2015

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Демська О. М. До початків вивчення омонімії / О. М. Демська // Слов’янський збірник : зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. - Одеса ; Чернівці : Букрек, 2015. - Вип. 19. - С. 7-14.
 • Демська О. М. Текстовий вимір омонімії / Демська О. М. // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : "Філологічні науки" (мовознавство) : зб. наук. пр. - Дрогобич : [б. в.], 2015. - № 4. - С. 55-60.
 • Демська О. М. Слово і термін «омонім» в українському словникарстві / О. М. Демська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». - 2015. - Вип. 54. - С. 100-102.
 • Демська О. М. Запозичування й омонімія / О. М. Демська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». - 2015. - Вип. 58. - С. 354-356.
 • Демська О. М. Кілька слів про іменникову омонімію сучасної української мови / Демська О. М. // Наукові праці : науково-методичний журнал. Філологія. Мовознавство. - Миколаїв : [ЧДУ ім. Петра Могили], 2015. - Вип. 240, т. 252. - С. 17-21.
 • Кобченко Н.  Граматична природа подвійного синтаксичного зв’язку / Наталя Кобченко // Українське мовознавство : міжвідомчий наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2015. - № 45/1. - С. 167-181.
 • Масенко Л. Т. Слово куркуль в історико-етимологічному та соціально-політичному аспектах / Лариса Масенко // Українська мова. - 2015. - № 2. - С. 24-37.
 • Масенко Л. Т. Нове дослідження з діахронної соціолінгвістики : [рецензія] / Лариса Масенко // Українська мова. - 2015. - № 2. - С. 153-157. -  Рец. на кн.: Фаріон І. Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV-XVII ст.: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива / Ірина Фаріон. - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 656 с.
 • Ясакова Н. Чинники та способи експлікації семантико-прагматичного варіювання категорійних значень персональності / Наталія Ясакова // Українське мовознавство : міжвідомчий наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2015. - № 45/1. - С. 443-448.
 • Ясакова Н. Ступенювання різновидів семантики персональності за рівнем означеності / Наталія Ясакова // Українська мова. - 2015. - № 3. - С. 77-90.
 • Ясакова Н.  Семантична своєрідність і мовне оформлення узагальнено­особових речень / Н. Ю. Ясакова // Лінгвістичні дослідження. - 2015. - Вип. 39. - С. 85-92.

В інших виданнях України

 • Масенко Л. Т. Називати своїм іменем : антитоталітарний дискурс у творчості Євгена Сверстюка / Лариса Масенко // На полі чести : видання у 2-х книгах / Євген Сверстюк ; упоряд. Василь Овсієнко. - Київ : Кліо, 2015. - Кн. 2 . - С. 326-332.

В іноземних виданнях

 • Трач Н. Революційні слогани суспільно-політичного протесту Євромайдан (2013–2014 рр.) : соціолінгвістичний аналіз / Надія Трач // Ukraina: narracje, języki, historie / pod red. M. Gaczkowskiego. - Wrocław : Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej "Trickster", 2015. - С. 233-244.

Інше

 • Семків Р. Методичні особливості викладання курсу "Основи компаративістики" : навчально-методичний посібник / Ростислав Семків ; [рец. Агеєва В. П., Демська Л. М.]. - Київ : Смолоскип, 2015. - 72 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Кадочнікова О.  Синтаксис сучасної української літературної мови : збірник вправ і завдань [Електронний ресурс] / Олена Кадочнікова ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - [Київ : НаУКМА, 2015]. - 110 с.
 • Кадочнікова О. Сучасна українська мова : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Філологія. Українська мова та англійська мова" [Електронний ресурс] / О. П. Кадочнікова ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т гуманітар. наук, Каф. укр. мови. - [Київ : НаУКМА, 2015]. - ч. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Шевчук-Клюжева О. Українське усне мовлення Донеччини : [монографія] / Ольга Шевчук-Клюжева ; [рец.: Л. Т. Масенко, М. О. Вінтонів]. - Вінниця : Нілан-ЛТД, [2015]. - 162 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Демська О. М. Лексика і лексикологія, або Про лексикологію як університетську дисципліну / Демська О. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 28-32.
 • Дзюбишина-Мельник Н. Я. Текстотипи у забутій науково-популярній розвідці Івана Нечуя-Левицького / Дзюбишина-Мельник Н. Я. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 24-28.
 • Кадочнікова О. П. Синтаксичний статус речень зі взаємозалежними частинами / Кадочнікова О. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 43-46.
 • Кобченко Н. В. Стилістичні функції речень з прономінативно-інфінітивним комплексом у романі Ірини Вільде «Сестри Річинські» / Кобченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 47-52.
 • Лаврінець О. Я. Статус конструкцій із дієсловами на -ся в сучасній українській науковій мові / Лаврінець О. Я. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – С. 173-185.
 • Ожоган А. В. Дієслівні предикати зі значенням травмування в німецькій та українській мовах / Ожоган А. В., Ожоган В. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 74-79.
 • Симонова К. С. Транспозиція грамем часу і способу в структурі українського дієслова / Симонова К. С. // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – С. 185-193.
 • Трач Н. С. Єврометафори в мовленні мас-медіа (українсько-польські паралелі на матеріалі видань «Український тиждень» та “Gazeta Wyborcza”) / Трач Н. С. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 164 : Філологічні науки. – С. 66-73.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Кобченко Н. В. Категорійний статус прономінативів з наголошеним префіксом ні- / Наталя Кобченко // Українська мова. – 2014. – № 4. – С. 102-116.
 • Лаврінець О. Я. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся в сучасній науковій мові : синонімія та паралелізм функціонування / Олена Лаврінець // Українська мова. – 2014. – № 1. – С. 61-75.
 • Лаврінець О. Я. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся та предикативними формами на -но, -то в сучасній українській науковій мові : структура, семантика, статус / Лаврінець О. Я. // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 432-441.
 • Масенко Л. Т. Явище семантичного розширення лексики в поезії Тараса Шевченка : (на матеріалі назв одягу жупан і свита) / Лариса Масенко // Українська мова. – 2014. – № 3. – С. 12-20.
 • Масенко Л. Т. Концепт доля в поезії Т. Шевченка у зіставленні з польським los і російським судьба / Лариса Масенко // Українська мова. – 2014. – № 4. – С. 3-11.

В інших виданнях України

 • Демська О. М. Українська філологічна шевченкографія / Орися Демська // Дивослово. – 2014. – № 5. – С. 32-37.
 • Демська О. М. Українсько-італійський мовний світ : [рецензія] / Орися Демська // Дивослово. – 2014. – № 6. – С. 59-60. –  Рец. на кн.: С. Д. Ґаудіо. Нариси з італійсько-української контрастивної граматики : навч. посіб. / Сальваторе дель Ґаудіо. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013.
 • Масенко Л. Т. Етнокраєвиди в поезії Шевченка / Лариса Масенко // Дивослово. – 2014. – № 3. – С. 53-56.
 • Масенко Л. Т. Українська мова в освіті: правові аспекти / Лариса Масенко // Мовні права в сучасному світі : збірник наукових праць / [відп. ред. Б. М. Ажнюк] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. бюро лінгвістичних експертиз НАН України. – Ужгород : [Наумченко Н. В.], 2014. – С. 156-162.
 • Масенко Л. Т. Юрій Шевельов в українському мовознавстві ХХ сторіччя / Лариса Масенко // Юрій Шевельов – учора, сьогодні, завтра : збірка за підсумками наукових викладів у Харкові 30 жовтня 2013 р. – Харків : Майдан, 2014. – С. 12-22.

В іноземних виданнях

 • Masenko L. Język, przemiany społeczno-polityczne i współpraca międzynarodowa / Łarysa Masenko // Ukraińska humanistyka i słowiańskie paralele. – Gdańsk ; Kijów : [Wydawnictwo Athenae Gedanenses], 2014. – T. 1. – P. 89-102.

Інше

 • Реформи охорони здоров'я в Республіці Грузія : від радянської руїни до охорони здоров'я на ринковій основі / Бендукідзе Е., Редер Ф. С., Танер М., Урушадзе А. ; [пер. Яковлєв М. В. ; наук. ред. Чала Н. Д. ; літ. ред. Дика Л. В.]. – Київ : [Інтерсервіс], 2014. – 52 с. –  Micтить бiблioгpaфiю. – Віддалений доступ через Internet.
 • Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць / [редкол. : Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : [Сік груп Україна], 2014. – вип. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С. Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – 456 с. –  Micтить бiблioгpафічні посилання. –  Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • XIII міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза : теорія та методика " : програма і матеріали / [орг. комітет : А. М. Гірник, В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко та ін.] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [Пульсари], 2014. – 16 с.
 • Пасюк О. Ведення кампанії і робота зі ЗМІ / [Олексій Пасюк, Ярослава Куцай, Олена Міскун ; за ред. Надії Трач] ; Нац. екологічний центр України. – [Київ : Попов Д. В., 2014?]. – 28 с. : іл.
 • Гурняк І. Територіальні громади : від віртуальності до ефективного власника : практичні поради / Ігор Гурняк ; [ред. Надія Трач]. – Вид. 2-ге, доповн. – [Київ : Попов Д. В., 2014?]. – 41 с. : фотоіл.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Дзюбишина-Мельник Н. Я. Правопис – ортологія – культура мовлення / Дзюбишина-Мельник Н. Я. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 27-33.
 • Дика Л. В. Шиплячі приголосні в говірках Бориспільщини / Дика Л. В. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 34-37.
 • Трач Н. С. Розвиток правничої термінології у Галичині : (за матеріалами публікацій наукового товариства імені Тараса Шевченка) / Трач Н. С. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 50 : Мовознавчі студії. - С. 90-95.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Голосовська Г. Г. Вальпургієва чи Вальпургіїна ніч? / Галина Голосовська // Українська мова. - 2013. - № 1. - С. 19. - Надруковано у рубриці "Мовна мозаїка".
 • Демська О. М. "Між освітою і самоосвітою" : [рец. на кн. Космеда Т. А. Вступ до мовознавства в тестах / Т. А. Космеда, О. Б. Ляховин. – Дрогобич : Коло, 2012. – 130 с.] / Орися Демська // Українська мова. - 2013. - № 3. - С. 148-149.
 • Лаврінець О. Я. Пасивні конструкції з предикативними формами на -но, -то та предикативними пасивними дієприкметниками на -ний, -тий у сучасній українській науковій мові / Олена Лаврінець // Українська мова. - 2013. - № 1. - С. 24-38.

В інших виданнях України

 • Лаврінець О. Я. Суб’єктна синтаксема в пасивних конструкціях сучасної української наукової мови / Лаврінець О. Я. // Мовні і концептуальні картини світу. - К. : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2013. - Вип. 46, ч. 2. - С. 301-315.
 • Лаврінець О. Я. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся в сучасній українській науковій мові : питання нормативності / Лаврінець О. Я. // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія : Філологічні науки. - Ніжин : [НДУ], 2013. - Кн. 2. - С. 90-97.
 • Масенко Л. Т. Шляхетна природа людини / Лариса Масенко // Дивослово. - 2013. - № 1. - С. 59-63.
 • Масенко Л. Т. Інтернаціоналізм плюс русифікація : телевізійні стратегії приниження української мови / Лариса Масенко // Універсум. - 2013. - № 3-4. - С. 16-18.
 • Масенко Л. Т. Маніпулятивні стратегії дискримінації української мови на телебаченні радянської і пострадянської України / Л. Т. Масенко // Мовознавство. - 2013. - № 5. - С. 83-88.

В іноземних виданнях

 • Masenko L. Suržyk. Ukrajina : cesta pouští organizovaného zapomnĕní / Larysa Masenko // Vesmír : časopis academické obce. - [Praha : Vesmir], 2013. - № 1. - S. 30-33.

Інше

 • Демська О. М. Тарас Шевченко в парадигмі європейської науки [Електронний ресурс] : [рец. на Міхаель Мозер «Тарас Шевченко і сучасна українська мова: спроба гідної оцінки». – Л. : НТШ, 2012. – 327 с. – (Серія "Історія мови")] / Орися Демська // ЛітАкцент / ред. Володимир Панченко, Ірина Троскот, Софія Мамчич ; дизайн Юрій М. Барабаш. - Електронні дані. - [К. : б. в., 2013]. - 19 березня. - Режим доступу: World Wide Web. - http://litakcent.com/2013/03/19/taras-shevchenko-v-paradyhmi-jevropejskoji-nauky/ (дата перегляду 05.02.2014). - Назва з екрана.
 • Курганова О. Ю. Текстотвірна роль молитви в поезії українського бароко середини XVII ст. : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Курганова Олена Юріївна ; [наук. кер. Дзюбишина-Мельник Н. Я.] ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К. : [б. в.], 2013. - 20 с. - Включ. бібліогр.
 • Гаврилюк Ю. Землі на українському обрії : Лемківщина, Бойківщина, Надсяння, Холмщина, Підляшшя / Юрій Гаврилюк ; [вступ. слово В'ячеслав Брюховецький ; коректа Людмила Дика та ін.]. - Торонто ; Білосток, [б. в.], 2013. - т. - Включ. бібліогр. посилання. - Дарчий напис. - Включ. покажч.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Демська О. М. Предметна галузь загальномовного корпусу : питання про суржик / Демська О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 17-20.
 • Дика Л. В. Просторічна лексика : порушення норми чи закономірний розвиток української мови? / Дика Л. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 62-65.
 • Калиновська О. В. Ідеологічний простір української мови : (до проблеми семантичної характеристики української мови ХХ століття) Калиновська О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 24-28.
 • Ожоган В. М. Категорія авторизації в складних реченнях із пояснювальними відношеннями : семантичні та формальні особливості / Ожоган В. М., Кадочнікова О. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 102-104.
 • Трач Н. С. Життєвий і творчий шлях Лариси Масенко / Надія Трач // Лариса Терентіївна Масенко : біобібліографічний покажчик / [редкол. серії : В.П. Моренець, В.Є. Панченко, Л.І. Кострова, Т.О. Ярошенко, Л.Є. Мечова ; уклад. Патрушева Т.О.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Наук. б-ка. - К. : Видавн. дім "Києво-Могилянська академія", 2012. - C. 79-86.
 • Тодор О. Г. Соціально зумовлені іменники-оказіоналізми у мові сучасних Інтернет-ЗМІ : (суфіксальний словотвір) / Тодор О. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 92-95.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Голосовська Г. Г. Неповнозначні частини мови у функціональному аспекті / Галина Голосовська // Українська мова. - 2012. - № 1. - С. 96-100. - Назва в журн. з помилками. - "Неповнозначнш часнтини мови у функцшональному аспектш".
 • Демська О. М. Ідеологія і словник / Орися Демська // Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Л., 2012. - Вип. 21 : Scripta Manent : ювіл. зб. на пошану Богдана Якимовича / [ред. кол. : М. Литвин (голова) ; упоряд. : О. Седляр, Н. Кобрин] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - С. 276-281.
 • Демська О. М. Кілька слів про корпусні парадокси та корпусні студії / Демська О. М. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. - Бердянськ : БДПУ, 2012. - Вип. XXVI., Ч. 1. - С. 562-569.
 • Лаврінець О. Я. З історії вивчення предикативних форм на -но, -то в українській мові / Олена Лаврінець // Українська мова. - 2012. - № 2. - С. 45-57.
 • Ожоган В. М. Категорія авторизації у складних реченнях з пояснювальними відношеннями: семантичні та формальні особливості / Василь Ожоган, Олена Кадочнікова // Лінгвістичні студії. - 2012. - Вип. 24. - С. 53-55.
 • Симонова К. С. Граматичні категорії дієслова: основні підходи до вивчення / Катерина Симонова // Українська мова. - 2012. - № 2. - С. 34-44.

В інших виданнях України

 • Голосовська Г. Г. За десять друга чи без десяти два? / Галина Голосовська // Дивослово. - 2012. - № 4. - С. 42.
 • Демська О. М. Словник і час / Орися Демська // Дивослово. - 2012. - № 5. - С. 31-37.
 • Дзюбишина-Мельник Н. Я. Ніхто у світі не говорить літературною мовою : [інтерв'ю з Наталією Дзюбишиною-Мельник, канд. філолог. наук, доц. каф. укр. мови Києво-Могилянської академії] / Тетяна Іваночко // Країна. - 2012. - № 47. - С. 8-9.
 • Калиновська О. В. Ідеологічний контекст як умова лексико-семантичних трансформацій в українському радянському політичному дискурсі / Калиновська Оксана // Семантика мови і тексту : матеріали XI Міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012 р. / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Ін-т мовознавства ім. О. Потебні ; Ін-т укр. мови НАН України ; [рец. Л. Н. Іваницька, Ф. С. Бацевич]. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. - С. 220-223.
 • Масенко Л. Т. Лариса Масенко: "Українська мова зберігає потужну креативну енергетику" : [інтерв'ю] / спілкувалася Люцина Хворост // Березіль. - 2012. - № 11-12. - С. 107-127.
 • Масенко Л. Т. Наше телебачення фактично окуповане Росією. Воно не формує патріотизму : [інтерв'ю з Ларисою Масенко, д-ром філолог. наук, проф. каф. укр. мови Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія"] / Тетяна Порхун, Олена Шарговська // Країна. - 2012. - № 47. - С. 8-9.
 • Масенко Л. Т. Європейська хартія як інструмент розколу країни / Лариса Масенко // Універсум. - 2012. - № 9-10. - С. 22-23.
 • Масенко Л. Т. Чому владі заважає український дубляж / Лариса Масенко // Український Тиждень. - 2012. - № 15. - С. 28.

В іноземних виданнях

 • Масенко Л. Т. Соціокультурні характеристики розмовних форм української мови в міських середовищах сучасної України / Лариса Масенко // Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym : prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistόw (Mińsk, 2013) / pod redakcją Haliny Kurek. - Krakόw : Księgarnia Academicka, 2012. - S. 117-124.

Інше

 • Українська мова : для студентів-економістів із близького зарубіжжя : практикум : у 2-х ч. / Л.М. Бондарчук ... [та ін. ; рецензент К. С. Симонова ... та ін.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2012. – 213 c.
 • Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови : монографія / Наталія Костусяк ; [рецензент Ожоган В. М.]. - Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. - 450 с. - Включ. бібліогр.
 • Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : монографія / Олександр Межов ; [рецензент Ожоган В. М.] ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. - Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. - 463 с. - Включ. бібліогр.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Дзюбишина-Мельник Н.Я. Слова-знаки національної культури // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 20-26..
 2. Дика Л.В. Суржик і динаміка говіркового мовлення // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 27-29.
 3. Ожоган В.М. Структура і семантика складнопідрядних речень авдербіального типу з прономінативними компонентами місця // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 57-64.
 4. Симонова К.С. Транспозиція відмінкових форм іменника в новітніх дослідженнях з морфології // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 73-78.
 5. Трач Н.С. Сучасна українська преса як джерело поповнення жаргонної лексики // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 87-91.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Голосовська Г.Г. Майдан чи площа? // Дивослово. - 2011. - № 12. - С. 45.
 2. Голосовська Г.Г. Активні дієприкметники в українській літературній мові: уживати чи ні? // Українська мова. - 2011. - № 4. - С. 63-71.
 3. Демська О.М. Українська мова і текстовий корпус // Мовознавчі студії / МОН України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Філолог. ф-т. - 2011. - Вип. 3 : Діалект у лінгвокультурологічному просторі. - С. 69-74.
 4. Демська О.М. Текстовий корпус: поняття і визначення // Дивослово. - 2011. - № 10. - С. 35-37.
 5. Лаврінець О.Я. Ще раз про "Українький правопис" // Дивослово. - 2011. - № 1. - С. 40-42.
 6. Масенко Л.Т. Суржик у сучасній художній літературі // Дивослово. - 2011. - № 4. - С. 25-30.
 7. Масенко Л.Т. Соціорівні української мови в комунікативному просторі сучасного міста // Дивослово. - 2011. - № 6. - С. 34-37.
 8. Масенко Л.Т. Роздуми про двомовність: 4 есеї могилянців // Дивослово. - 2011. - № 11. - С. 33.
 9. Масенко Л.Т. Нове періодичне видання з соціолінгвістики : [огляд вид. : "Мова і суспільство". – Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2010. - Вип. 1. - 234 с. ; 2011. - Вип. 2. - 174 с.] // Українська мова. - 2011. - № 4. - С. 117-123.
 10. Масенко Л.Т. Драма Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" // Матеріали наукової конференції 15 лютого 2011 року "Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах" : до 140-річчя від дня народження Лесі Українки / [упоряд. : І. Щукіна] ; Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. - К. : [б. в.], 2011. - С. 129-140.
 11. Масенко Л.Т. Повернення до Совдепії // Розбудова держави. - 2011. - № 1-2. - С. 37-42.
 12. Масенко Л.Т. Сміхова культура як стратегія приниження мови в ситуації субординативного білінгвізму // Language and society = Мова і суспільство. - 2011. - Вип. 2. - С. 93-100.
 13. Ожоган В.М., Кадочнікова О. Категорія авторизації у складних реченнях з пояснювальними відношеннями: семантичні та формальні особливості // Лінгвістичні студії. - 2012. - Вип. 24. - С. 53-55.

В інших виданнях України

 1. Масенко Л.Т. Етнічна арифметика // Український Тиждень. - 2011. - № 7. - С. 42.

2010

 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Олена Пчілка в дискурсі дитячої субкультури // Збірник наукових праць "Педагогічна освіта: теорія і практика" / МОН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. - 2010. - Вип. 5. - С. 105-110.
 • Демська О.М. Корпусна рецепція тексту // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Філологічні науки. – Т. 111. – 2010. – С. 3–7.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Суржик і суржикізми: стилістичні ресурси // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Філологічні науки. – 2010. – Т.111.– С.16–20.
 • Кобиринка Г.С. Лексико-семантична функція українського наголосу. // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Філологічні науки. – 2010. – Т. 111. – С. 21–23.
 • Федорів М.Л. Хронотоп і його функція у розкритті концепту страху в художній прозі Р. Андріяшика // Видавничий дім "КМ Академія", Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. – C. 32–41.
 • Лаврінець О.Я. Активні і пасивні конструкції в сучасній українській науковій мові // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Філологічні науки. – 2010. – Т. 111.– С. 11–16.
 • Усатюк О. З історії формування джерельної бази словників української ділової мови ХХ ст. // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Філологічні науки. – 2010. – Т.111. – С. 56–60.
 • Демська О.М. Фраземіка «Євангелія від Марка» Римської Біблії // Мовознавчі студії. – Вип. 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського). – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 95–101.
 • Демська О.М. Українська мова і текстовий корпус // Наукові записки ДДПУ. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 6 с.
 • Масенко Л.Т. Невеличка драма Валер’яна Підмогильного: перед темним проваллям // Кур’єр Кривбасу . – Вип. 248–249. – 2010. – С. 356–366.
 • Масенко Л.Т. Законопроект «Про мови в Україні»: погляд лінгвіста // Дзеркало тижня. – № 34. – 18 вересня 2010 р.
 • Симонова К.С. Службові слова в ключі розуміння І. Галятовського // Науковий вісник Інституту української мови, 2010. – 12 с.
 • Федорів М.Л. Концепт дому в художній прозі Р. Андріяшика // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Філологія і освітній процес: 21 століття», ОНУ ім. І. І. Мечникова. – C. 67–69.
 • Федорів М.Л. Мовний простір в контексті тоталітаризму // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Слово й текст у просторі культури», присвяченої 80-річчю проф. О. М. Мороховського, КНЛУ. – C. 238–239.
 • Дика Л. В. До проблеми польських запозичень в українських говірках. – Варшава, Польща, Semper, 8 с.
 • Fedoriv M. Writer's Identity under Totalitarian Pressure: a case study. – Genoa, Italy – The Annual Conference of the Poetics and Linguistics Association (PALA): Book of Abstracts. – P. 56.
 • Fedoriv M. A BURIED RIVER: Removing the author's voice from the soviet literary context. – Genoa, Italy – FIFTH CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LITERARY SEMANTICS: Book of Abstracts. – P. 43.
 • Масенко Л.Т. Гоголь в інтерпретації Юрія Луцького // Україна і світ: прагнення змін : [монографія] / [відп. ред. Наталія Висоцька]. - К. : Дух і Літера, 2010. - С. 167-173.
 • Масенко Л.Т. На сторожі духовного спадку // Дивослово. - 2010. - № 1. - С. 41-47.
 • Масенко Л.Т. Польський славіст про українсько-російську вербальну "дорогу навпростець" : [рец.] // Українська мова. - 2010. - № 4. - С. 149-153. - Рец. на кн. : Bracki Artur. Surzyk: Historia i terazniejszosc. - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego. - Gdansk, 2009. - 273 s.

2009

 • Масенко Л.Т. Австрійський філолог про мовну історію України// Журнал «Дивослово». Вип.11-12 – 2009. – С.58-60
 • Масенко Л.Т. Український пуризм: міф чи реальність?/ Л.Т. Масенко//Журнал «Дивослово». Вип. 7-8 – 2009. – С 48-52
 • Масенко Л.Т. Юрій Шевельов як політичний мислитель./ Вступна стаття до видання: Ю.Шевельов «З історії незакінченої війни»//Упорядкування та вступна стаття – Київ, КМА, 2009, - с.470
 • Масенко Л.Т. Така тривала відсутність, таке непросте повернення (Листи Ю.Шевельова до роману Корогоського) – Кур’єр Кривбасу – Вип. 228-229. – грудень 2008. - С. 134-146; Вип. 230-231. – січень-лютий 2009. - С. 148-158
 • Масенко Л.Т. Мовна історія України в дослідженнях австрійського славіста : [рец.] // Дивослово. – 2009. – № 12. – С. 57-59
 • Масенко Л.Т. "Така тривала відсутність, таке непросте повернення" : листи Юрія Шевельова до Романа Корогодського // Кур'єр Кривбасу. – 2009. – № 230-231. – С. 148-158.
 • Масенко Л.Т. Український пуризм : міф чи реальність? // Дивослово. – 2009. – № 7-8. – С. 48-51.
 • Масенко Л.Т. Юрій Шевельов як політичний мислитель // З історії незакінченої війни / Юрій Шевельов ; упоряд. Оксана Забужко, Лариса Масенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 5-14.
 • Трач, Н.С., Шевчук Г. Мовна політика після помаранчевої революції // Магістеріум. Мовознавчі студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістер. прогр. – К. : [Пульсари], 2009. – Вип. 37. – С. 97-104.
 • Кобиринка Г.С. Акцентна поляризація форм однини і множини іменників ǒ-/jǒ– основ чоловічого роду в бойківських говірках. Мовознавчі студії НаУКМА. – Вип. 37: Магістерські програми. – К.: Пульсари. – 2009. – С. 42–45.
 • Демська О.М. Два аспекти лексикографії: місце у системі мовознавчих дисциплін і структура // Мовознавчі студії НаУКМА. – Вип. 37: Магістерські програми. – К.: Пульсари. – 2009. – С. 18–24.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Тіло національної мови // Мовознавчі студії НаУКМА. – Вип. 37: Магістерські програми. – К.: Пульсари. – 2009. – С. 24–28.
 • Таванець Н. Проблеми розвитку української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. (в епістолярії Б.Грінченка, В. Леонтовича та Є. Чикаленка)//Газета «Українська мова та література».Вип.40(632) – 2009. – С.11-14
 • Таванець Н. Роль газети «Громадська Думка» у формуванні української літературної мови». Вип.10 – 2009. – С.31-33

2008

 • Дика Л.В. Словотвірна та синтаксична синонімія в діалектній мові/ Л.В.Дика // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 428-429: Слов’янська філологія: Зб.наук.праць. – Чернівці: 2008. – С.65-67
 • Калиновська О.В. Мовна ситуація в сфері освіти / Оксана Калиновська // Мовна політика та мовна ситуація в Україні : аналіз і рекомендації / [за ред. Юліане Бестерс-Дільгер] ; Проект SNTAS "Languare Policy in Ukraine : Anthropological, Linguistic and Further Perspectives" (2006-2008). – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 196-233.
 • Масенко Л.Т. "Така тривала відсутність, таке непросте повернення" : листи Юрія Шевельова до Романа Корогодського / Лариса Масенко // Кур'єр Кривбасу. – 2008. – № 228-229. – С. 134-145.
 • Масенко Л.Т. Імперський синдром / Лариса Масенко // Сучасність. – 2008. – № 10. – С. 52-56.
 • Масенко Л.Т. Мічена карта : "Європейська хартія регіональних або меншинних мов" у контексті українських реалій / Лариса Масенко // Урок Української. – 2008. – № 5–6. – С. 4-6.
 • Масенко Л.Т. Мічена карта : "Європейська хартія регіональних або меншинних мов" у контексті українських реалій / Лариса Масенко // Науковий світ. – 2008. – № 7. – C. 26-27.
 • Масенко Л.Т. Мовна ситуація в Україні : соціолінгвістичний аналіз / Лариса Масенко // Мовна політика та мовна ситуація в Україні : аналіз і рекомендації / [за ред. Юліане Бестерс-Дільгер] ; Проект SNTAS "Languare Policy in Ukraine : Anthropological, Linguistic and Further Perspectives" (2006-2008). – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 96-131.
 • Масенко Л.Т. Системний підручник – системні знання : [рецензія] / Лариса Масенко // Дивослово. – 2008. – № 6. – С. 59.
 • Масенко Л.Т. Українська соціолінгвістика : вивчення проблем мовної політики / Лариса Масенко // Українська мова. – 2008. – № 1. – С. 13-23.
 • Тарасенко Б. Суржик : актуальні питання та аналіз конкретного прикладу / Сальваторе дель Гаудіо, Богдана Тарасенко // Мовна політика та мовна ситуація в Україні : аналіз і рекомендації / [за ред. Юліане Бестерс-Дільгер] ; Проект SNTAS "Languare Policy in Ukraine : Anthropological, Linguistic and Further Perspectives" (2006-2008). – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 316-331.
 • Трач Н. Мовна політика та мовна ситуація у сфері судочинства та діловодства в Україні / Надія Трач // Мовна політика та мовна ситуація в Україні : аналіз і рекомендації / [за ред. Юліане Бестерс-Дільгер] ; Проект SNTAS "Languare Policy in Ukraine : Anthropological, Linguistic and Further Perspectives" (2006-2008). – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 278-315.
 • Федорів М.Л. Проти художнього слова – превентивно і неоскаржно : (на матеріалі двох редакцій роману «Полтава») / Марія Федорів // Урок Української. – 2008. – № 5–6. – С. 13-16.

2007

 • Масенко Л.Т. Євразійський простір : погляд з України / Лариса Масенко // Гуцало Є. Ментальність орди. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 5–10.
 • Масенко Л.Т. Євразійський простір: погляд з України / Лариса Масенко // Урок Української. – 2007. – № 4. – С. 51–53.
 • Масенко Л.Т. Лист, що лишився без відповіді / Лариса Масенко // Кур'єр Кривбасу. – 2007. – № 206–207. – С. 298–308.
 • Масенко Л.Т. Мовна гра в літературній антропонімії роману Юрія Андруховича "Дванадцять обручів" / Лариса Масенко // Урок української. – 2007. – № 6. – С. 18–20.
 • Масенко Л.Т. Одвічна сув'язь мови і ментальності : [рецензія] / Лариса Масенко // Дивослово. – 2007. – № 12. – С. 59–60.
 • Масенко Л.Т. Повернення репресованих слів : [рецензія] / Лариса Масенко // Дивослово. – 2008. – № 12. – С. 59-60. – Рец. на кн. : Ткач Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX – на початку XX століття. – Чернівці : Книги-XXI, 2007. – Ч. 2. – 704 с.Масенко Л.Т.Суржик у системі розмовних форм побутування української мови / Лариса Масенко // Дивослово. – 2007. – № 12. – С. 26–31.
 • Масенко Л.Т. Українська соціолінгвістика : історія, стан, перспективи / Лариса Масенко // Укр. мова. – 2007. – № 1. – С. 3–19.
 • Масенко Л.Т. Форпост модерної українськості / Л.Т. Масенко // Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 306–311.
 • Моренець В.П. Український літературний канон: міфи та реальність / В.П. Моренець // Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 375–391.
 • Моренець В.П. Від упорядника / В.П. Моренець // Докторські програми в Європі та Україні : матеріали міжнародної конференції "Впровадження принципів третього циклу вищої освіти Європейського простору в Україні". – К. : Пульсари, 2007. – С. 4–5.
 • Моренець В.П. Перспективи і тенденції розвитку третього рівня освіти в Україні / В.П. Моренець // Докторські програми в Європі та Україні : матеріали міжнародної конференції "Впровадження принципів третього циклу вищої освіти Європейського простору в Україні". – К. : Пульсари, 2007. – С. 70–74.
 • Моренець В.П. Сергій Оксеник. Лісом, небом, водою. – К. : Коник, 2004–2007 : [рецензія] / Володимир Моренець // Урок української. – 2007. – № 11–12. – С. 25.

2006

 • Гориславець К. Словники іншомовних слів у контексті української лексикографії кінця ХІХ – початку ХХ століття // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 60: Філологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 14-21.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Південно-західні впливи у текстах письменників підросійської України кін. ХІХ – поч. ХХ ст. // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 60: Філологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 3-14.
 • Житник В.К. Григорій Кочур як редактор поетичного перекладу // Урок української. – 2006. – № 3-4. – С. 54-57.
 • Калиновська О. Специфіка конотативних значень на позначення просторових понять в українському політичному дискурсі ХХ століття // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 60: Філологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 66-71.
 • Кобиринка Г. До проблеми дослідження українського словесного наголосу // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 60: Філологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006.– С. 81-85.
 • Кобиринка Г.С. Український діалектний наголос у лінгвогеографічному аспекті // Діалектологічні студії. – Л., 2006. – С. 253-259.
 • Масенко Л.Т. Історія лінгвоциду // Укр. культура. – 2006. – № 11. – С. 38-40; № 12. – С. 9-11.
 • Масенко Л.Т., Кропив’янська Л. Мова персонажів Григора Тютюнника / // Урок української. – 2006. – № 5-6. – С. 21-26; № 7. – С. 46-48.
 • Масенко Л.Т. Назва Помаранчевої революції в лінгвокультурологічному контексті // Урок української. – 2006. – № 7. – С. 31-34.
 • Масенко Л.Т. Передмова // Іваницький С., Шумлянський Ф. Російсько-український словник. – К.: Обереги, 2006. – С. 3-5.
 • Масенко Л.Т. Стратегії культурного розлучення // Дивослово. – 2006. – № 11. – С. 44-46.
 • Масенко Л.Т. Україна на переломі: національне і соціальне в повісті Т. Осьмачки "Старший боярин" // Урок української. – 2006. – № 10. – С. 46-49.
 • Масенко Л.Т. Українка Леся // Українське козацтво: Мала енциклопедія. – 2-е вид, доп. і перероб. / НДІ козацтва при Запоріз. нац. ун-ті; Ред. С.Р. Лях. – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем'єр, 2006. – С. 576-577.
 • Масенко Л.Т. Чеський досвід мовно-культурного відродження в контексті сучасної України // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Зб. наук. ст. – Чернівці: Рута, 2006. – Т. 14. – С. 76-79.
 • Лаврінець О. Особливості членування багатокомпонентних речень зі спільною предикативною частиною // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 60: Філологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 85-88.
 • Лучик А.А. Граматична омонімія у системі вигукових еквівалентів слова // Слов’янський вісн. / Рівнен. ін-т слов’янознавства. – Рівне, 2006. – Вип. 6. – С. 168-171.
 • Лучик А.А. Лингвальные и внелингвальные факторы формирования эквивалентов слова украинского языка // Gramatyka i tekst. – Katowice: Wydwo US , 2006. – С. 165-171.
 • Лучик А.А. Природа і статус еквівалентів слова в мовній системі // Мовознавство. – 2006. – № 5. – С. 95-99.
 • Лучик А.А. [Рецензія] // Мовознавство. – 2006. – № 5. – С. 104-106. – Рец. на кн.: Горпинич В.О. Морфологія української мови. – К.: ВЦ «Академія», 2004. – 336с.
 • Лучик В.В. Етимологія назв українських поселень підкарпатської Польщі // Wydawnictwo UMCS. – S. 107-114.
 • Лучик В.В. Розвиток обсценної семантики в родових назвах птахів української мови // Записки з українського мовознавства: Зб. наук. пр. – О.: Астропринт, 2006. – Вип. 16. – С. 278-286.
 • Лучик В.В. [Рецензія] // Студії з ономастики та етимології / НАН України. – К.: Академперіодика, 2006. – С. 218-224. – Рец. на кн.: Лавриненко А. Семантическая макросистема и основные механизмы ее генетической организации: Опыт реконструкции (на базе индоевропейской формы *dh(e)ghom- «земля». – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002. – 287s.
 • Тарасенко Б. До питання про дефініцію мішаного українсько-російського мовлення // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 60: Філологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 62-66.
 • Тодор О.Г.Консультації: гральний-ігровий; вулиця Золотоустівська чи Златоустівська // Культура слова. – К., 2006. – № 66-67. – С. 77-78.
 • Тодор О.Г.Суфіксальний словотвір іменників-оказіоналізмів (на матеріалі сучасних ЗМІ) // Ну що б, здавалося, слова… (На пошану Н.М. Сологуб). – К., 2006. – С. 105-107.
 • Тодор О.Г. Як підпустити Шваба, щоб не впіймали на штуці? (Синоніміка діалектних фразеологізмів у сатиричних і гумористичних творах І.Франка) // Культура слова. – К., 2006. – № 66-67. – С. 60-62.
 • Трач Н.С. Без права на правничу лінгвістику (до 80-річчя «Російсько-українського словника правничої мови» за ред. А. Кримського) // Урок української. – 2006. – № 1-2. – С. 12-14.
 • Трач Н.С. Внесок української діаспори у процес формування української правничої термінології // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: Тези доп. першої міжнар. наук. конф., м. Львів, 8-10 берез. 2006 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-дослід. ін-т українознавства, Міжнар. ін-т освіти, культури та зв’язків з діаспорою та ін.; Відп. за вип. І. Калинець, М. Галік. – Л., 2006. – C. 306-309.
 • Трач Н.С. З історії української правничої термінології: 20-30-ті роки ХХ століття // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 60: Філологічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 49-57.
 • Трач Н.С. Ратифікація чи русифікація? (Європейська хартія: нюанси термінології) // Урок української. – 2006. – № 7. – С. 51-52.

2005

 • Масенко Л.Т. Двоязика небезпека // Урок української. - 2005. - № 3-4. - С. 3-4.
 • Масенко Л.Т. Двоязика небезпека // Універсум. - 2005. - № 1-4. - С. 32-33.
 • Масенко Л.Т. "Маладєц, мароз!", або Скільки правди в їхніх "правдах" // Урок української. - 2005. - № 5-6. - С. 10-12.
 • Масенко Л.Т. Мовна політика в УРСР: історія лінгвоциду // Урок української. - 2005. - № 9-10. - С. 13-19.
 • Масенко Л.Т. Наближаємось до ірландської моделі?: Мовні законопроекти в світлі комсомольської правди // Віче. - 2005. - № 5. - С. 65-68.
 • Масенко Л.Т. Полілінгвізм як матеріал дослідження // Українська мова. - 2005. - Ч. 2. - С.114- 119. - Відгук на дисертаційне дослідження Палінської О.М. "Переключення мовного коду в ситуації полілінгвізму (на матеріалі ідіолекту Ольги Кобилянської)". - Львів,2004. - 185 с.
 • Симптом невиліковності чи надія на одужання / Л. Масенко, Л. Пастушенко, П. Федотюк та ін. // Урок української. - 2005. - № 1-2. - С. 16-17.
 • Масенко Л.Т. Сьогодні ще чекаємо // Урок української. - 2005. - № 7-8. - С. 5-6.
 • Масенко Л.Т. Рец.: [Рецензія] // Урок укр. - 2005. - № 5- 6. - С. 62- 64. - Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу.
 • Лучик А.А. Еквіваленти слова української мови з невизначеним частиномовним статусом // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць / Ред. Л.А. Лисиченко; М-во освіти і науки України. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Харків, 2005. - Вип. 17. - С. 11-16.
 • Лучик А.А. [Рецензія] // Мовознавство. - 2005. - № 5. - С. 92-94. - Рец. на кн.: Маринчак В.А. Интенциональное исследование ценностной семантики в художественном тексте. - Х.: Фолио, 2004. - 287 с.
 • Лучик В.В. Кілька зауваг до однієї з тенденцій у сучасній етимології // Записки з загальної лінгвістики: Зб. наук. пр./ Одес. держ. ун-т.- Одеса, 2005. - С. 144-150.
 • Лучик В.В. Походження прізвища Лучик // Актуальні питання антропоніміки: Зб. матеріалів наук. читань пам'яті Юліана Костянтиновича Редька / Ред. І.В. Єфименко; НАН України. Ін-т укр. мови - К., 2005. - С. 147-153.
 • Лучик В.В. Топонімія як один з аргументів середньонаддніпрянської теорії прабатьківщини слов'ян // Cywilizacja-przestrzen - tekst: Slowianska topografia kulturowa w jezyku I literaturze. - Katowice: Wyd-wo US, 2005. - S. 173-183.
 • Лучик А.А. Моделирование как эффективный способ изучения эквивалентов русского языка // Русский язык в польской аудитории. - Katowice: Wydawnictwo Universytetu Slanskiego, 2005. - C. 29-33.
 • Лучик А.А. Сопутствующие характеристики действия субъекта в пространственно-временных координатах русского языка // Slovotwor Tekst. Czas YIII. - Szczecin, 2005. - C. 405-410.

2004

 • Масенко Л.Т. Альтернативне мовознавство шістдесятників // Укр. мова. - 2004. - № 2. - С. 25-37.
 • Масенко Л.Т. Доба українізації 20-х років ХХ ст.: Засади освітньої і культурної політики Миколи Скрипника // Дивослово. - 2004. - № 5. - С. 27-30.
 • Масенко Л.Т. Езопівська мова // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 169-170.
 • Масенко Л.Т. Житецький Павло Гнатович // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 184-185.
 • Масенко Л.Т. Котляревський Іван Петрович // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 277-278.
 • Масенко Л.Т. Ми - нація, а не "малороси"! ( Соціальна стратифікація української мови. Мовне середовище) // Столичний регіон. - 2004. - № 1. - С. 103-114.
 • Масенко Л.Т. Мова і нація // Київський журналіст. - 2004. - № 1. - С. 17-24.
 • Масенко Л.Т. Мова і політика // Укр. мова і л-ра в шк. - 2004. - № 1. - С. 75-77; № 2. - С. 74-79.
 • Масенко Л.Т. Мода на особові імена // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 366-367.
 • Масенко Л.Т. Непокупний Анатолій Павлович // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 410.
 • Масенко Л.Т. Нова українська літературна мова // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 413-415.
 • Масенко Л.Т. Роль письменників у розвитку української літературної мови // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 562-563.
 • Масенко Л.Т. Українська мова в соціолінгвістичному аспекті // Студії з україністики: Зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філології. - К., 2004. - Вип. 6. - С. 130-147.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Багатосполучниковість // Українська мова: Енциклопедія. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 41.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Безсполучниковість // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 46.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Дитяча лексика // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 143-144.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Мова дитячої літератури // Українська мова: Енцикл. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. - С. 347-348.
 • Дзюбишина-Мельник Н.Я. Становлення лексичних літературних норм у кінці XIX століття ( за книжкою Лесі українки "Стародавня історія східних народів") // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 26-31.
 • Житник В.К. Григорій Кочур як редактор поетичного перекладу // Григорій Кочур і український переклад: Матеріали між нар. наук.-практ. конф., м. Київ-Ірпінь, 27-29 жовт. 2003 р. / Ред. О. Чередниченко. - К; Ірпінь: Перун, 2004. - С. 79-83.
 • Калиновська О.В. Вербальний ритуал в українському політичному дискурсі 70-х років XX ст. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 10-14.
 • Лаврінець О.Я. Спільний компонент у структурі речення української мови // Українське мовознавство: Міжвід. наук. зб. / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2004. - Вип. 27-28. - С. 69-73.
 • Мосенкіс Ю.Л. Милозвучність нашої мови гідна не лише захоплення, а й вивчення // Урок української. - 2004. - № 3. - С. 43-44.
 • Мосенкіс Ю.Л. "Слово о полку Ігоревім", давньоіранська і північноєвропейська традиції // Мова та історія: Період. зб. наук. пр. - К., 2004. - Вип. 67: Спец. зб. на честь 100-ліття від дня народження Ірини Петрівни Синцової: Пр. з укр., західних та східних мов. - С. 93-95.
 • Мосенкіс Ю.Л. Україна і Давній Єгипет: мовно-культурні зв'язки в євразійському контексті // Мова та історія: Період. зб. наук. пр. - К., 2004. - Вип. 67: Спец. зб. на честь 100-ліття від дня народження Ірини Петрівни Синцової: Пр. з укр., західних та східних мов. - С. 100-114.
 • Пономаренко В.М. Повторення, узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії // Урок української. - 2004. - № 11-12. - С. 34-35.
 • Пономаренко В.М. Протокол - уміючи: Урок зв'язного мовлення у 8 кл. // Урок української. - 2004. - № 1. - С. 33-34.
 • Пономаренко В.М. Цитата і розділові знаки при ній (8 кл.) // Урок української. - 2004. - № 10. - С. 48-49.
 • Симонова К.С. До питання про статус службових слів у // Науковій концепції частин мови // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 48-50.
 • Симонова К.С. Службові слова в науковій концепції частин мови І.К.i Кучеренка // Українське мовознавство: Міжвід. наук. зб. / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2004. - Вип. 27-28. - С. 47-51.
 • Тодор О.Г. Яловий // Культура слова / НАН України. - К., 2004. - № 64. - С. 118.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна