Анотації курсів

Про кафедру

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

 

Актуальні проблеми граматики
Мета курсу - допомогти студентам сформувати систему знань та вмінь, які необхідні для проведення мовознавчих досліджень, ознайомити з новітніми лінгвістичними теоріями, які поширені у вітчизняному й світовому мовознавстві. Основну увагу зосереджено на категорійній і функційній проблематиці.


Актуальні проблеми синтаксису
Мета курсу полягає у тому, щоб ознайомити студентів з найважливішими підходами (традиційними й новітніми) щодо класифікації складного речення - елементарного й неелементарного. Особлива увага буде закцентована на структурно-семантичному, семантико-синтаксичному й комунікативному потрактуванні складносурядних, складнопідрядних, безсполучникових двокомпонентних та багатокомпонентних реченнях.


Вступ до соціолінгвістики
Завдання спецкурсу - ознайомити студентів із проблематикою, понятійним апаратом і методикою соціолінгвістики. Розглядається широке коло проблем, пов'язаних з особливостями функціонування мови в суспільстві. Значну частину спецкурсу присвячено аналізові актуальних для України питань білінгвізму, дослідження мовної ситуації, практичним питанням мовної політики. До тематики спецкурсу входить також ознайомлення з формами побутування мови, як писемними, так і усними, зокрема аналізуються усно-розмовні типи мовлення - просторіччя, жаргон, арго. Певну увагу приділено також вивченню змішаних типів українсько-російського мовлення. Кілька лекцій буде присвячено аналізові новомови (новоязу) - специфічному використанню мови в тоталітарній державі. Практичні заняття спецкурсу відбуваються у формі обговорення актуальних соціолінгвістичних проблем.


Вступ до соціолінгвістики
Завдання спецкурсу - ознайомити студентів із проблематикою, понятійним апаратом і методикою соціолінгвістики. Розглядається широке коло проблем, пов'язаних з особливостями функціонування мови в суспільстві. Значну частину спецкурсу присвячено аналізові актуальних для України питань білінгвізму, дослідження мовної ситуації, практичним питанням мовної політики. До тематики спецкурсу входить також ознайомлення з формами побутування мови, як писемними, так і усними, зокрема аналізуються усно-розмовні типи мовлення - просторіччя, жаргон, арго. Певну увагу приділено також вивченню змішаних типів українсько-російського мовлення. Кілька лекцій буде присвячено аналізові новомови (новоязу) - специфічному використанню мови в тоталітарній державі. Практичні заняття спецкурсу відбуваються у формі обговорення актуальних соціолінгвістичних проблем.


Графічна система української мови: становлення та специфіка
Мета курсу - схарактеризувати формування самобутності графічної системи української мови (від найдавніших часів до сьогодення), теоретично обґрунтувати сучасні правописні норми. У центрі вивчення постають принципи української орфографії, а також зв'язок правописної системи із законами графіки та алфавітним складом. Усі складники писемного мовлення - абетка, графіка та орфографія - залежать від усного мовлення, тож їхнє вивчення супроводжує фонетичний коментар. Акцентовано увагу на проблемних питаннях орфографічної теорії, варіативності та, подекуди, неусталеності літературних норм писемного мовлення.


Діалектологія
Мета курсу - ознайомити студентів з просторовою варіативністю і територіальною диференціацією діалектної мови. Курс передбачає розгляд особливостей побутування українських діалектів на території України та за її межами, їх взаємодії з діалектами інших слов'янських (польською, словацькою, білоруською, російською мовами) та неслов'янських (румунською, угорською, німецькою) мов; ознайомлення зі здобутками лінгвістичної географії (Атлас української мови, Загальнослов'янський лінгвістичний атлас). Окрему увагу буде приділено питанням взаємодії літературної мови та діалектів (роль діалектизмів у художніх творах; проблема перекладу діалектизмів; твори, писані діалектом).


Історична морфологія
Курс спрямований на опанування основних відомостей з історії формування системи частин мови сучасної української мови; засвоєння процесу становлення самостійних і службових частин мови, їхніх граматичних категорій; усвідомлення витоків та причин закріплення в правописі граматичних норм сучасної української мови. Особлива увага скерована на засвоєння особливостей формування сучасної словозміни іменника й дієслова як центральних частин мови, усвідомлення історичних передумов постання тієї чи тієї словоформи, а також пояснення історичних чинників, що зумовили деякі відхилення від загальних тенденцій вживання формотворчих афіксів.


Кваліфікаційна робота


Комплексний кваліфікаційний екзамен


Комунікативна девіатологія


Комунікативні стратегії та практики публічного простору
Розуміючи публічний простір як місце, відкрите для людей, у курсі зосередимо свою увагу на мовному аспекті існування такого типу простору. З'ясуємо, які саме мовні стратегії через які конкретні практики, як і з якими результатами реалізують себе у публічному просторі. Розглянемо, яким чином формується ідентичність простору; як він еволюціонує або деградує, залежно від мовних практик; як формується і яке соціальне значення має мова простору. Курс розрахований передусім на студентів-філологів, культурологів, політологів і соціологів.


Копірайтинг: теорія і практика
Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів із копірайтингом - мистецтвом створення рекламних та презентаційних текстів. Під час вивчення дисципліни будуть розглянуті всі аспекти копірайтингової справи з увагою до лінгвістики тексту, психології впливу, основних принципів маркетингу, зокрема маркетингу в соціальних мережах (елементи SMM). Курс передбачає розгляд найновіших світових та вітчизняних тенденцій у копірайтингу, аналіз структурно-композиційної побудови текстів, що сприятиме розширенню застосування філологічних знань у практичній площині.


Культура наукової мови


Культура наукової української мови
Написання наукової роботи – курсової – є абсолютно новим видом діяльності для студента і потребує особливих знань та вмінь. Курс покликаний підготувати студента до створення власної науково-дослідницької роботи, що передбачає ознайомлення із етичними та теоретичними засадами наукової діяльності; характеристику джерел інформації та технік їх аналізу; опис методів наукових досліджень, специфіки використання їх на практиці; вивчення правил оформлення науково-дослідної роботи, а також навички складання рецензії на наукову роботу, підготовки тез доповіді, анотації, реферату. Пропонований курс також сприяє поглибленню знань про науковий стиль української мови, розширює уявлення про українську наукову мову, мовні засоби наукового тексту, дозволяє успішно опанувати технології роботи із сучасним українськомовним науковим текстом. Теоретичні відомості підкріплено практичним аспектом використання отриманої інформації у власному писемному чи усному науковому мовленні. Курс є теоретичною основою для джерелознавчої практики.


Курсова робота


Курсова робота


Курсова робота з мовознавства
Одна із форм самостійного науково-дослідницького пошуку, яка виявляє знання студентів із фахових дисциплін і рівень загальногуманітарної підготовки, здатність до самостійного мислення, вміння робити глибокий літературознавчий аналіз художніх творів, узагальнення і висновки. Робота має відзначатися належним теоретичним рівнем, концептуальністю, глибоким осмисленням означених проблем, вмотивованим використанням методологічної і науково-критичної літератури.


Курсова робота з української мови
Курсова робота з української мови - одна із форм самостійних науково-дослідницьких пошуків студентів, скерована на виявлення рівня знань у конкретній галузі українського мовознавства, спроможності самостійно мислити, робити теоретично обґрунтовані висновки й узагальнення. Курсова робота складається з теоретичної та практичної частини. Теоретичний розділ містить аналітичний огляд наукової літератури з обраної проблеми дослідження, встановлення сучасного рівня опрацювання цієї проблеми та окреслення невивчених аспектів, на які буде спрямована увага студента. Практичні розділи передбачають безпосередній аналіз зібраного мовного матеріалу та опис отриманих результатів. Виклад матеріалу має відповідати усім нормам наукового стилю сучасної української мови, а оформлення - задовольняти усі вимоги державних стандартів.


Курсова робота з української мови


Курсова робота з української мови


Лексикон кіноперекладів: українсько-англійські паралелі
Мета курсу - ознайомити з особливостями функціонування лексики в кіноперекладах в таких його основних різновидах як титрування, закадровий переклад, дублювання. У межах курсу буде розглянуто специфіку перекладу та пошуку українських відповідників до стійких виразів та фразеологізмів, безеквівалентної лексики, жаргонної лексики та сленгу. Увагу буде зосереджено на відтворенні стилістично зниженої лексики, особливості перекладу гумору та створенні комічного ефекту засобами української мови. Буде з'ясовано роль лексики у стилізації певної епохи, соціальних груп, збереженні індивідуальності персонажів, забезпеченні адекватності перекладу та оригіналу. Визначено лексичні особливості у перекладах фільмів для дітей.


Лексико-семантична система української мови
Курс передбачає висвітлення проблем системної лексики, синтагматичних і парадигматичних відношень між словами та групами слів, поняття лексико-семантичного поля, його центру і периферії, лексико-семантичної групи. Планується поглиблене вивчення таких лексико-семантичних явищ, як полісемія, синонімія, антонімія, омонімія.


Лінгвістика тексту


Лінгвістична експертиза


Лінгвістична прагматика


Лінгвістична семантика


Лінгвогеографія
Курс "Лінгвогеографія має на меті ознайомити студентів з основними аспектами лінгвістичної географії, що передбачає: розгляд основних понять - мовного ареалу (площ поширення мов, діалектів, мовних союзів, явищ), ізоглос (ліній) на географічній карті, що обмежують територіальне поширення окремого мовного факту; вивчення історії розвитку лінгвогеографії - картографування діалектних відмінностей мов і створення діалектологічних атласів, зокрема Атласу української мови, Загальнослов'янського лінгвістичного атласу, Лінгвістичного атласу Європи; аналіз методу лінгвогеографії, що дає можливість на основі зіставного вивчення ізоглос отримати важливі дані для ретроспективного вивчення історії мов і діалектів, виявити шляхи розвитку живої народної мови в її діалектному розмаїтті, простежити історію мовних контактів, взаємодію різних культур. Інтерпретація лінгвістичних карт дає чіткіше уявлення про особливості українського та слов'янського лінгвістичного простору, динаміку й статику діалектних явищ, взаємодію літературного та діалектного мовлення.


Лінгвокультурологія


Лінгвоперсонологія


Магістерська робота


Магістерська робота


Медіалінгвістика


Методологія лінгвістичних досліджень


Мова і політика
Головна увага курсу зосереджена на мові як суб'єкті політики. У курсі з'ясовуватимуться питання: мономовної і полімовної стратегій та їхній визначальний вплив на культурну, освітню, економічну внутрішню і зовнішню політику держави; питання мови як частини soft- і smart-power; мови у зонах конфліктів. Курс розрахований передусім на студентів-філологів, політологів, міжнародників, економістів.


Мова міста
Курс "Мова міста" має на меті ознайомити студентів з дослідженнями урбаністичного лінгвістичного простору в синхронії й діахронії, визначити місце соціальних діалектів у структурі мови міста, дослідити різні підходи до визначення мовного ландшафту, окреслити його функції та структурні елементи. У пропонованому курсі особливу увагу буде приділено лексичним особливостям мови міських середовищ, з'ясовано територіальні, політичні й соціокультурні чинники, які зумовили відмінності в становленні й формуванні мови українських міст.


Мова та мода: історичні зрізи


Мовна норма і стиль
Курс лекцій спрямовано на формування уявлення про типи, норми у різних функціональних стилях, зокрема в стандартній мові. Лінгвістичний погляд на проблему поєднано з соціально-історичним аспектом. Загальнолітературну мову розглянуто на тлі стильових норм. Значну увагу приділено історії формування стилів сучасної літературної мови та стилістики.


Мовна політика й мовний менеджмент
Побутування багатьох мов у межах однієї країни є, як відомо, доволі поширеним, а ніяк не винятковим явищем. Урегулюванням співіснування кількох мов на адміністративному рівні займається мовна політика, яка існує навіть тоді, коли її не видно (тоді це, так би мовити, "нульова мовна політика"). Щобільше, багатомовність регулюється також у позаадміністративних сферах, на роботі, у побуті. У цих випадках інші чинники мовного менеджменту впливають на мовну дійсність соціуму. У рамках семінару ми дивитимемося на питання мовної політики й мовного менеджменту з порівняльної перспективи.


Мовні контакти


Морфологічні категорії української мови
Курс спрямований на ґрунтовне вивчення особливостей організації граматичної системи сучасної української мови, типів, сутності й структури морфологійних категорій з позицій функційно-категорійного підходу, студіювання основних функцій морфологійних одиниць і категорій та усвідомлення їхньої ролі на синтаксичному рівні мовної системи шляхом поглибленого розгляду проблемних теоретичних питань з урахуванням традиційного та сучасних підходів до аналізу мовних явищ. Окремим завданням курсу є встановлення корелятивних відношень між морфологійними категоріями української мови, а також точок дотику морфологійного мовного рівня з іншими, зокрема із синтаксичним, словотвірним та лексичним. У процесі опанування курсу магістранти набувають уміння аналізувати розбіжності в поглядах різних дослідників на характер і взаємодію морфологійних категорій та на визначення категорійного статусу морфологійних одиниць; а також критично оцінювати можливості застосування теоретичних моделей, випрацюваних на іншомовному матеріалі, для опису граматичного ладу української мови.


Науково-дослідницький семінар


Науково-дослідницький семінар


Оглядові лекції до комплексного кваліфікаційного екзамену


Оглядові лекції до комплексного кваліфікаційного екзамену


Основи етнолінгвістики
Етнолінгвістика - наука, що вивчає мовну репрезентацію особливостей етнічної свідомості та культури. Складовою частиною етнолінгвістики є лінгвокультурологія - галузь мовознавства, що досліджує фіксацію в мові, етнотекстах і дискурсивній практиці елементів духовної та матеріальної культури народу. Завдання курсу - ознайомити студентів з проблематикою етнолінгвістики, її основними поняттями і методами, історією становлення; показати зв'язок з іншими гуманітарними дисциплінами - мовознавством, насамперед з діалектологією, фольклористикою, етнографією. Курс передбачає розгляд основних досягнень різних етнолінгвістичних шкіл - американської (спрямована на фольклорні дослідження і культурну антропологію); польської (вивчає мовну картину світу, яку зберігає колективна свідомість носіїв польської мови); російської (досліджує проблеми реконструкції слов'янської духовної культури); української (застосовує антропоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць).


Основи наукової комунікації


Порівняльний синтаксис
Метою курсу є ознайомити майбутніх філологів з типологійними особливостями української та англійської мов, студіювати їхній синтаксичний лад в компаративному аспекті, з'ясувати ізоморфні (спільні) та аломорфні (диференційні) закономірності в організації основних комунікативних одиниць (простих речень та складних речень). Вивчення дисципліни передбачає: сформувати в студентів теоретичну платформу типологійної й контрастивної граматики; зіставляти особливості конструювання простих та складних речень порівнюваних мов та визначати міжмовні синтаксичні еквіваленти; висвітлити диференційні риси деяких синтаксичних конструкцій української та англійської мов та закономірності їх функціювання; розглянути основні синтаксичні трансформації під час перекладу специфічних для кожної мови побудов; активізувати знання синтаксичних норм сучасної української мови та сприяти автоматизації їх дотримання під час перекладу з англійської мови.


Практика джерелознавча


Практика джерелознавча
Метою джерелознавчої навчальної практики є набуття практичних дослідницьких навичок роботи з науковою та навчально-методичною літературою, опанування методики здійснення науково-дослідницької роботи. У процесі практики передбачено ознайомити студентів з умовами зберігання та використання рукописних та друкованих джерел, сучасними каталогами, картотеками, словниками та корпусами, правилами оформлення й опису документальних матеріалів; сформувати в студентів уміння обирати та формулювати тему дослідження, критично добирати джерела цитувати та реферувати. Практика передбачає поглиблене вивчення методів наукового дослідження, що відповідають профілю теми обраної наукової роботи, та сприяє формуванню в студентів навичок самостійної дослідницької діяльності, аналітичної роботи з конкретного питання, вміння інтерпретувати та узагальнювати отриману з наукових джерел інформацію, аргументувати власну позицію та обстоювати її. Практика відбувається без відриву від навчання.


Практика діалектологічна
Мета діалектологічної практики - закріплення теоретичних знань із курсу "Українська діалектологія"; формування практичних навиків роботи з діалектним матеріалом, зокрема, запис діалектного мовлення, аналіз його особливостей, визначення належності говірки до певного говору і наріччя; ознайомлення з історичними, етнографічними, економічними характеристиками досліджуваної місцевості. Аналіз діалектних фактів дасть змогу простежити загальні тенденції розвитку української мови, зрозуміти співвіднесеність діахронічних змін у мові з їх представленням на різних територіях у синхронії. Проходження діалектологічної практики вимагає від студента врахування кількох аспектів: а) лінгвістичний аспект - за Атласом української мови визначити, до якого говору належить говірка населеного пункту, куди заплановано виїзд; за підручниками з діалектології, іншими матеріалами з'ясувати основні діалектні риси досліджуваної території; б) етнографічний аспект - ознайомитися з матеріальною і духовною культурою населення обраного регіону.


Практична стилістика
Курс "Практична стилістика" передбачає ознайомлення з основами стилістики, зокрема класифікацією функціональних стилів української мови, їх диференціацією, характерними рисами кожного стилю. Мета курсу - сформувати у студентів навики стилістичного аналізу та редагування текстів різних функціональних стилів, уміння вживати мовні одиниці з якнайбільшою комунікативною доцільністю відповідно до усталених стилістичних норм. Курс містить складні питання українського слово- і формовживання, творення й уживання синтаксичних конструкцій та пунктуації, що постали протягом останніх десятиліть у зв'язку з суспільно-політичними та культурними змінами в житті держави.


Практична стилістика й культура мовлення
Мета курсу - сформувати вміння вживати мовні одиниці з якнайбільшою комунікативною доцільністю. Курс поглиблює знання про мовні норми та стилі, багатство та різноманітність виражальних засобів української мови, особливості організації текстів різних жанрів. Передбачено розгляд складних питань українського слово- і формовживання, творення й уживання синтаксичних конструкцій; формування вміння висловлюватися правильно, точно, логічно, просто й виразно. Окрему увагу буде приділено випрацюванню навичок літературного редагування тексту.


Проблеми дискурсології


Проблеми походження і становлення української мови
Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів із різними теоріями походження української мови та основними етапами її становлення. На основі найновіших досягнень історичної та мовознавчої науки курс спростовує хибні гіпотези східнослов'янського глотогенезу, зокрема доктрину про давньоруську народність і єдину давньоруську мову; дає відомості про своєрідність місця української мови з-поміж інших слов'янських мов, її суспільні функції протягом різних періодів розвитку. Важливим завданням курсу є формування у студентів критичного мислення, багатоаспектного бачення мови, а також підготовка до самостійної дослідницької роботи.


Проблеми термінознавства


Проблеми української ономастики


Проблемні питання синтаксису української мови
Курс передбачає поглиблений розгляд проблемних питань синтаксису, над розв'язанням яких працюють українські та зарубіжні мовознавці. Опрацювання наукової літератури, врахування традиційного та новітнього підходів до вивчення синтаксичних явищ, ведення самостійної науково-дослідної роботи, участь у дискусіях зумовить формування власних поглядів студентів на те чи те суперечливе питання сучасної синтаксичної теорії.


Редагування як мовленнєва діяльність
Курс має на меті сформувати уявлення про сутність мовленнєвої діяльності редактора у світлі сучасних лінгвістичних підходів, опертих на антропоцентризм. Увагу скеровано на вироблення концептуальних засад та стратегій редакторської роботи в сучасних умовах породження, функціонування та сприймання текстів. Обґрунтовано такі сфери редакторської компетенції, як загальнолітературна та стильові норми, проблеми варіантності загальнолітературних норм, активні процеси у лексиці, інкультурація та акультурація, нормальний та патогенний текст. Курс передбачає формування у студентів позицій редакторської оцінки тексту у будь-якій комунікативній ситуації.


Риторика й культура мовлення


Словотвірні інновації в сучасній українській мові


Соціолінгвістика
Завдання спецкурсу - ознайомити студентів з проблематикою, понятійним апаратом і методикою соціолінгвістики. Заплановано розглянути визначальні риси мовної ситуації України, зокрема білінгвізм і диґлосію, питання мовної поведінки у двомовному соціумі, поняття "мовна лояльність" і "мовний конфлікт" тощо. З вивченням мовної ситуації пов'язані такі практичні завдання, як мовна політика і мовне планування, тому до тематики спецкурсу входить також загальний огляд мовної політики зарубіжних країн.


Соціолінгвістика: теорія та методологія досліджень


Стилістика української мови
Курс передбачає ознайомлення з основами стилістики і культури мовлення, класифікацією стилів української мови, їх диференціацією, характерними рисами кожного стилю. Завданням курсу є також практичне оволодіння студентами навиками стилістичного аналізу текстів, редагування. Курс містить орфоепічний та орфографічний практикуми.


Стилістика української мови
Курс спрямований на вивчення стилістичної диференціації української мови, багатства та різноманітності її виражальних засобів із позицій сучасної мовознавчої науки. Він охоплює проблеми теоретичної та практичної стилістики, зокрема розглядає складні питання українського слово- і формовживання, творення й уживання синтаксичних конструкцій та пунктуації, що постали протягом останніх десятиліть у зв'язку з суспільно-політичними та культурними змінами в житті держави. Мета курсу - сформувати вміння вживати мовні одиниці з якнайбільшою комунікативною доцільністю відповідно до усталених стилістичних норм.


Сучасна українська мова (Морфологія)
Мета курсу - забезпечити фахову підготовку філолога з таких розділів мовознавства, як морфеміка, словотвір та морфологія з урахуванням здобутків сучасної лінгвістики. Передбачено опанування основних понять морфеміки й словотвору, розгляд історичних та сучасних процесів у структурі слова, зокрема на морфемному шві; усвідомлення семантичних, словотвірних, морфологійних та синтаксичних особливостей самостійних і службових частин мови, а також перехідних одиниць; вивчення граматичних категорій, притаманних кожному класові слів. Особливу увагу приділено мовним одиницям дискусійного граматичного статусу й транспозиційним явищам у системі частин мови. Практичний аспект курсу пов'язаний із випрацюванням у студентів навичок морфемного, словотвірного й повного морфологійного аналізу самостійних і службових частин мови, а також із удосконаленням дотримання граматичних норм сучасної української мови.


Сучасна українська мова (Синтаксис)
Курс передбачає ознайомлення з традиційними й новітніми підходами щодо класифікації та кваліфікації синтаксичних категорій і синтаксичних одиниць, опираючись на формально-граматичний, семантико-синтаксичний, власне-семантичний і комунікативний аспекти (членів речення, словосполучень, речень (простих неускладнених, простих ускладнених і складних), синтаксем, семантем, комунікатем, текстем тощо); стосовно аналізу зв'язків між складниками словосполучення, речення, складного синтаксичного цілого (прислівних, однонаправлених, різнонаправлених, зумовлених, взаємозумовлених, детермінантних, предикативних, напівпредикативних, підрядних, опосередкованих підрядних, сурядних, модальних, інтродуктивних і под.); щодо встановлення відношень (предикативних, напівпредикативних, суб'єктних, об'єктних, атрибутивних, адвербіальних, апозитивних, синкретичних (суб'єктно-об'єктних, об'єктно-обставинних, атрибутивно-обставинних, об'єктно-атрибутивних), комплетивних, єднальних, приєднувальних, зіставних, зіставно-протиставних, градаційних) між компонентами, які структурують синтаксичні одиниці; опрацювання наукової літератури; ведення самостійної науково-дослідної роботи.


Сучасна українська мова (Фонетика. Орфографія. Лексикологія)
Мета курсу - забезпечити фахову підготовку філолога з таких розділів мовознавства: фонетика, фонологія, лексика, фразеологія, графіка сучасної української літературної мови; історія української лексикографії. Курс орієнтований на поглиблення та розширення знань про фонетичну, фонологічну, графічну, лексичну та фразеологічну системи сучасної української літературної мови, формування цілісного уявлення студентів про розвиток української мови та її самобутність; засвоєння специфіки зв'язків і залежностей у системі лінгвоодиниць. Особливу увагу приділено опануванню норм літературної мови (орфографічних, орфоепічних, акцентуаційних, лексичних, почасти - словотвірних) на науковій основі, формуванню свідомого ставлення до студійованих мовних явищ. Курс має на меті підготувати студентів до самостійного розв'язання практичних та дослідницьких завдань.


Типологія мовних впливів


Типологія синтаксичних категорій
Пропонований курс має на меті схарактеризувати грамемну структуру та систему синтаксичних категорій речення в українській мові, простежити їхню ієрархію та взаємодію, диференціювати формально-синтаксичні, семантико-синтаксичні та комунікативні реченнєві категорії, з'ясувати їхню грамемну специфікацію.


Українська діалектологія
Курс має на меті показати значення діалектної мови як об'єкта дослідження, цінність даних діалектології для історії мови, етнолінгвістики, етнографії, фольклористики. У курсі заплановано вивчення сучасного діалектного поділу української мови та характерних рис будови говорів у різних частинах етнічної території, проблем взаємодії народних говорів з літературною мовою; ознайомлення з актуальними дослідженнями в національних та міжнародних наукових програмах.


Українська мова


Українська мова


Українська мова


Українська мова (для іноземних студентів)


Українська мова (для іноземних студентів)


Українська мова (для іноземних студентів)


Українська мова (для іноземних студентів)


Українська мова (для іноземних студентів)


Українська мова (для іноземних студентів)


Українська мова (для іноземних студентів)


Українська мова (для іноземних студентів)


Українська мова (для іноземних студентів)


Українська мова (для іноземних студентів)


Українська мова (для іноземних студентів)
Курс передбачає вивчення мовного (фонетичного, лексико-граматичного) матеріалу для практичного володіння українською мовою в побутовій, навчально-професійній та соціально-культурній сферах; засвоєння й активне використання комунікативних конструкцій з метою формування навичок діалогічного та монологічного мовлення відповідно до ситуативних моделей комунікації; ознайомлення з різними сторонами життя в Україні, розширення світогляду студентів, збагачення їх знаннями про країну, мову якої вони опановують.


Українська мова (для іноземних студентів)


Українська мова (за професійним спрямуванням)


Українська мова (Лексика)
Курс спрямований на вивчення лексико-фразеологічного складу сучасної української мови, його висвітлення через призму сучасних наукових парадигм, передовсім структуралізму. Головним завданням курсу є підготовка студента до усвідомленого філологічного осмислення мови загалом та її лексико-фразеологічного рівня зокрема як предмета навчання і викладання. З цією метою запропоновано вивчення найважливіших одиниць, понять, категорій і відношень у межах лексики та фраземіки, ознайомлення з науковими теоріями та концепціями вивчення лексики і фраземіки сучасної української мови, опанування теорії та практики лексикографічного опису одиниць лексико-фразеологічного рівня сучасної української мови.


Українська мова (Морфологія)
Курс спрямований на ознайомлення студентів з теоретичними засадами граматики, основними поняттями морфеміки та словотвору як складників граматичного ладу сучасної української літературної мови. Основними завданнями курсу є осмислення студентами наукових теорій та концепцій вивчення сучасної української мови на морфемному та словотвірному рівнях; історичних та сучасних явища у структурі слова; опанування морфемного та словотвірного аналізів слів сучасної української мови.


Українська мова (Синтаксис)
Курс має на меті сформувати комплексне уявлення про синтаксичний лад української мови: вияскравити риси, що формують його самобутність, схарактеризувати шляхи становлення і перспективи розвитку, вивчити закономірності та правила побудови мовлення; а також простежити традиційні й сучасні підходи до потрактування синтаксичних концепцій, зумовлені еволюцією наукової парадигми.


Українська мова (Фонетика)
Метою курсу є вивчення звукової системи української мови, що передбачає розгляд основних понять фонетики й фонології (вчення про фонему, співвідношення фонема - звук - літера), класифікації звуків, диференційних ознак фонем сучасної української мови, реалізації фонем у потоці мовлення, фонетичних та історичних чергувань, одиниць акцентології, принципів сучасної української орфографії та орфоепії, відомостей про українську графічну систему, з'ясування фонологічних особливостей української мови у порівнянні з іншими слов'янськими.


Українська мова (Фонетика)
Метою курсу є вивчення звукової системи української мови, що передбачає розгляд основних понять фонетики й фонології (вчення про фонему, співвідношення фонема - звук - літера), класифікації звуків, диференційних ознак фонем сучасної української мови, реалізації фонем у потоці мовлення, фонетичних та історичних чергувань, одиниць акцентології, принципів сучасної української орфографії та орфоепії, відомостей про українську графічну систему, з'ясування фонологічних особливостей української мови у порівнянні з іншими слов'янськими.


Українська мова (Фонетика)
Метою курсу є вивчення звукової системи української мови, що передбачає розгляд основних понять фонетики й фонології (вчення про фонему, співвідношення фонема - звук - літера), класифікації звуків, диференційних ознак фонем сучасної української мови, реалізації фонем у потоці мовлення, фонетичних та історичних чергувань, одиниць акцентології, принципів сучасної української орфографії та орфоепії, відомостей про українську графічну систему, з'ясування фонологічних особливостей української мови у порівнянні з іншими слов'янськими.


Українська мова в сучасному світі
Курс "Українська мова в сучасному світі" має на меті ознайомити студентів з найважливішими аспектами географічної стратифікації сучасної української мови поза територією України. Подати комплексний аналіз й опис нинішнього стану та історичних шляхів поширення української мови в сучасному світі; загальної і часткової лінгвістичної й соціолінгвістичної специфіки української мови поза Україною залежно від країни побутування. У пропонованому курсі аналізуватимуться різні аспекти побутування української мови на етнічних землях та в діаспорі; лексико-граматичні риси української мови контактних, квазіконтактних та дистанктних територій; мовна свідомість і мовна поведінка українців історично різних територіально-політичних утворень. Курс починається з визначення предмету, об'єкту та завдання, з'ясування структури поширення сучасної української мови за межами України; базових функцій української мови, реалізованих повністю, частково і нереалізованих зовсім та історичних, економічних і політичних передумов її появи за межами України.


Українська мова за професійним спрямуванням


Українська мова як іноземна: теорія і практика викладання
Навчальний курс має лінгводидактичне спрямування, а саме передбачає розкриття специфіки викладання української мови як іноземної в сучасній Україні й оволодіння навичками застосування ефективних методів і прийомів навчання мови. У межах курсу переосмислено світові здобутки у викладанні іноземних мов. Значну увагу приділено проблемі використання комунікативного підходу, що актуалізує знання з прагмалінгвістики, соціолінгвістики, лінгвокультурології. Заплановано також критично оглянути інтерактивні техніки викладання української мови як іноземної, психолінгвістичні аспекти процесу викладання в різних національних аудиторіях, переваги та недоліки наявних підручників з української мови як іноземної та перспективи моделювання і видання нових підручників, принципи складання тестових завдань, визначення рівнів володіння мовою тощо. Предметом розгляду в курсі також є різностильові та різножанрові тексти як матеріал для вивчення мови. Лекційна частина курсу передбачає виклад теоретичного матеріалу з подальшим його закріпленням у практичній роботі. На практичних заняттях студенти обговорюють переваги й недоліки кожного з методів викладання української як іноземної, порівнюючи їх доцільність для навчання інших мов, аналізують підручники і самостійно створюють навчальні матеріали.


Українська мова як іноземна: теорія і практика викладання
Навчальний курс має лінгводидактичне спрямування, а саме передбачає розкриття специфіки викладання української мови як іноземної в сучасній Україні й оволодіння навичками застосування ефективних методів і прийомів навчання мови. У межах курсу переосмислено світові здобутки у викладанні іноземних мов. Значну увагу приділено проблемі використання комунікативного підходу, що актуалізує знання з прагмалінгвістики, соціолінгвістики, лінгвокультурології. Заплановано також критично оглянути інтерактивні техніки викладання української мови як іноземної, психолінгвістичні аспекти процесу викладання в різних національних аудиторіях, переваги та недоліки наявних підручників з української мови як іноземної та перспективи моделювання і видання нових підручників, принципи складання тестових завдань, визначення рівнів володіння мовою тощо. Предметом розгляду в курсі також є різностильові та різножанрові тексти як матеріал для вивчення мови. Лекційна частина курсу передбачає виклад теоретичного матеріалу з подальшим його закріпленням у практичній роботі. На практичних заняттях студенти обговорюють переваги й недоліки кожного з методів викладання української як іноземної, порівнюючи їх доцільність для навчання інших мов, аналізують підручники і самостійно створюють навчальні матеріали.


Українська мова. Практикум
Курс скерований на поглиблення знань орфоепічних, орфографічних, лексичних, граматичних норм сучасної української літературної мови. Він охоплює проблеми практичного застосування української мови в різних жанрах та стилях усного та писемного спілкування. Метою курсу є вивчення питань правопису та культури мови на сучасному мовному зрізі, ознайомлення з науковими концепціями вивчення питань кодифікації мовних норм, відпрацювання практичних умінь вимови, слововживання, творення граматичних форм і синтаксичних конструкцій з дотриманням чинних норм сучасної української літературної мови.


Українське термінознавство
Курс має на меті ознайомити студентів з історією термінознавства, засадами термінотворення, теперішнім станом і проблемами української наукової термінології. Курс починається з короткого історичного огляду, зокрема з аналізу наукового доробку Інституту Української Наукової Мови та його провідних працівників на чолі з видатним українським мовознавцем Оленою Курило. Розгляд лексикографічної спадщини ІУНМ та термінологічних бюлетенів 1932-35 рр. дає підґрунтя до докладного розгляду сучасних загальномовних явищ та їхнього впливу на термінотворення. Буде проаналізовано місце й роль термінології в структурі наукової мови та розглянуто співвідношення й взаємозв'язок термінології та номенклатури. Зокрема: синонімія та варіантність термінів; міжмовні та міжгалузеві омоніми; структура українських моделей термінотворення в порівнянні з іншими мовами; класифікація процесових понять; запозичування та адаптування чужомовної лексики та пов'язані з цим проблеми співвідношення та взаємовпливу національних і запозичених термінів. Окреме місце в термінознавстві належить проблемам термінологічного словникарства. Аналіз лексикографічних праць супроводжуватиме виклад протягом усього курсу.


Український переклад у персоналіях


Український правопис: ретроспектива і сучасність
Курс присвячено вивченню процесів становлення мовних норм протягом ХХ - ХХІ ст. Значну увагу приділено аналізу формування, усталення (зокрема, причин закріплення в правописі та словниках) та динаміки норм на сучасному зрізі. Курс передбачає розгляд сучасних мовних явищ (актуалізація та пасивізація лексики, словотвірна адаптація іншомовних запозичень, гендерні аспекти новотворів тощо); дослідження корпусу мови з метою обґрунтування доцільності окремих норм; вивчення мовної практики сучасних письменників як чинника нормотворення. Буде корисним для студентів філологічних спеціальностей.


Українські мовні норми у контексті сьогодення
Курс буде корисним для тих, хто прагне грамотно писати та редагувати тексти різних жанрів. Практичні заняття будуть присвячені аналізові найбільш типових помилок у ЗМІ на рівні лексики, морфології та синтаксису. Протягом курсу студент зможе навчитися влучно добирати відповідники до слів, уникати стоп-слів та штампів, визначати та редагувати кальковані форми, виправляти помилкові словосполучення та речення, правильно ставити розділові знаки, а також оптимізувати тексти згідно з маркетинговими потребами. Окремий блок курсу присвячено вивченню інструментів автоматичної обробки тексту (OnlineCorrector, LanguageTool, засоби MS).


Українські мовні норми у контексті сьогодення
Курс буде корисним для тих, хто прагне грамотно писати та редагувати тексти різних жанрів. Практичні заняття будуть присвячені аналізові найбільш типових помилок у ЗМІ на рівні лексики, морфології та синтаксису. Протягом курсу студент зможе навчитися влучно добирати відповідники до слів, уникати стоп-слів та штампів, визначати та редагувати кальковані форми, виправляти помилкові словосполучення та речення, правильно ставити розділові знаки, а також оптимізувати тексти згідно з маркетинговими потребами. Окремий блок курсу присвячено вивченню інструментів автоматичної обробки тексту (OnlineCorrector, LanguageTool, засоби MS).


Фразеологія ЗМІ


Функційна граматика
Курс має на меті ознайомити студентів з основними поняттями й одиницями функційної граматики (функційно-семантична категорія, рівні її реалізації, засоби вираження, функційно-семантичне поле тощо); схарактеризувати основні функційно-семантичні категорії сучасної української мови, встановити їхню внутрішню організацію та висвітлити специфіку репрезентації на різних рівнях мовної системи; окреслити застосування теорії функційно-семантичних категорій (функційно-семантичного поля) до порівняльного дослідження мов.


© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна