Анотації курсів

Про кафедру

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

 

Актуальні проблеми граматики
Проаналізовано підходи і проблеми класифікації частин мови, окреслено основні концепції перехідності в мовознавстві, розглянуто теоретичні засади міжчастиномовної транспозиції, типологію переходів у системі частин мови, міжчастиномовну омонімію в сучасній мовознавчій науці, принципи її класифікації та основні прийоми практичного розмежування міжчастиномовних омонімів. Мета курсу - поглибити знання базового курсу "Морфологія української мови", зокрема зосередити студентів на явищах синхронної перехідності в граматичній системі української літературної мови, в системі частин мови, які в мовознавчій літературі не мають однозначного трактування, а також навчити студентів вирішувати складні питання визначення частин мови. Для цього необхідне уміння орієнтуватися в різних наукових підходах до аналізованих явищ.


Власні назви на перетині часів і культур
Курс розрахований на всіх, кого цікавить походження, функції та культурне значення власних назв. Строката сукупність індивідуальних найменувань ? від людських імен до назв місцевостей, творів мистецтва, комерційних товарів ? творить багатошаровий онімний простір - як глобальний, так і в межах конкретної національної мови. Теми курсу висвітлюють лінгвістичні, історичні, антропологічні та соціокультурні ключі до розшифрування історій, закодованих у власних назвах не тільки української, а й інших мов світу. Особливу увагу відведено висвітленню динамічної взаємодії між мовою, ідентичністю та суспільством. Цей курс на основі міждисциплінарного підходу дозволяє студентам опанувати інструменти аналізу власних назв, потрібні для ефективної комунікації.


Вступ до соціолінгвістики
Завдання спецкурсу - ознайомити студентів із проблематикою, понятійним апаратом і методикою соціолінгвістики. Розглядається широке коло проблем, пов'язаних з особливостями функціонування мови в суспільстві. Значну частину спецкурсу присвячено аналізові актуальних для України питань білінгвізму, дослідження мовної ситуації, практичним питанням мовної політики. До тематики спецкурсу входить також ознайомлення з формами побутування мови, як писемними, так і усними, зокрема аналізуються усно-розмовні типи мовлення - просторіччя, жаргон, арго. Певну увагу приділено також вивченню змішаних типів українсько-російського мовлення. Кілька лекцій буде присвячено аналізові новомови (новоязу) - специфічному використанню мови в тоталітарній державі. Практичні заняття спецкурсу відбуваються у формі обговорення актуальних соціолінгвістичних проблем.


Діалект у культурі та літературі
Курс має на меті розкрити поняття "діалект" як явище лінгвістичне, етнолінгвістичне, культурологічне та лінгвоетнографічне. Завдання курсу - сформувати уявлення студентів про діалектну диференціацію слов'янського мовного простору, особливості побутування українських діалектів на території сучасної Славії (за матеріалами Атласу української мови, Загальнослов'янського лінгвістичного атласу); показати роль діалектів у творенні і розвитку літературних мов; розкрити функції діалектизмів у художніх і публіцистичних текстах; ознайомити з творами, написаними і перекладеними говіркою, досвідом різних країн у творенні літератури на діалекті; висвітлити проблему використання, відтворення та перекладу діалектного мовлення та соціолектів у художніх творах та фільмах, насичених етнокультурною інформацією ("одомашнення" перекладу, вибір перекладацьких стратегій тощо). Окрему увагу буде приділено проблемі ставлення до діалектів, локальної ідентичності та ділінгвізму.


Діалекти в епоху комп`ютерних технологій
Курс має на меті ознайомити студентів з сучасним станом українського діалектного простору, тенденціями, що визначатимуть майбутнє українських діалектів, проблемами упорядкування та опису лінгвальної й позалінгвальної інформації, яку містить діалектний текст. Курс передбачає огляд традиційних форматів збереження й обробки діалектної інформації та сучасних принципів та інструментів оцифрування діалектних матеріалів. Слухачі курсу ознайомляться з досвідом інших країн у підготовці усних діалектних корпусів, створенні електронних баз даних, супроводжуваних спеціальними пошуковими системами, та доробком українських дослідників і ресурсами, що містять діалектні матеріали в оцифрованому форматі (Фонофонд. Архів записів, Фонокарта західнополіського говору, Карта діалектів та ін.). Окрему увагу буде приділено створенню корпусу українських діалектних текстів як багатофункціонального, інтерактивного інструменту, що уможливить замінити ручний аналіз мовного матеріалу і дозволить швидко опрацьовувати великі обсяги інформації. Під час курсу буде розглянуто чинники, що сприяють збереженню діалектів (взаємодія і конкуренція з літературною мовою, зміна ставлення до діалектів і розширення сфер їх використання, діалект як маркер локальної ідентичності, ревіталізація діалектів, державна мовна політика, спрямована на популяризацію діалектів української мови та їх збереження, погляд на говірку як нематеріальну культурну спадщину).


Історія українського перекладу в текстах і персоналіях
Дисципліна «Історія українського перекладу в текстах і персоналіях» призначена для всіх, хто цікавиться не знеособленою історією українського перекладу, а його найяскравішими постатями та рушіями в класичний і новітній час. Ми дивитимемося на літературний і навкололітературний процес крізь призму яскравих, інколи трагічних, інколи комічних життів письменників, перекладачів, редакторів і культуртрегерів національного літературного процесу. Ми зазираємо в життя літераторів діаспори та культури українського розсіяння, які творили українське перекладацтво, не обтяжене рамками тоталітарного суспільства. Ми розглядатимемо чинники, що сприяли та перешкоджали перекладачам минулих століть і новітньої доби. Ми бачитимемо, як персоналії українського перекладу зберігали українство, підживлювали його і надавали нового сенсу. Ми спостерігатимемо, як завдяки окремим особистостям і їх колективам з’являлися цілі жанри перекладу, причому не тільки в часи формування й становлення, а от і прямо зараз, перед нашими очима.


Комплексний кваліфікаційний екзамен


Культура наукової мови


Курсова робота з мовознавства
Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням, яке студент виконує для закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних протягом навчання, та їх застосування до комплексного розв'язання конкретного фахового завдання. Якість виконання, науковий рівень змісту курсової роботи, грамотність викладу, вміння студента під час захисту обґрунтувати й довести правомірність своїх міркувань та висновків визначають рівень підготовленості студента до наступного етапу навчання. Виконання курсової роботи має на меті дати студентам навички проведення наукового дослідження, розвинути навички творчої самостійної роботи, допомогти оволодіти загальнонауковими й спеціальними методами сучасних мовознавчих досліджень, сприяти поглибленому вивченню обраної лінгвістичної проблематики. Зокрема, студенти вдосконалять уміння опрацьовувати наукову літературу, збирати, систематизувати та інтерпретувати мовні факти, оперувати лінгвістичною термінологією, опанують технології і прийоми створення та редагування тексту наукового стилю, навички ведення фахової дискусії, навчаться дотримуватися вимог академічної доброчесності


Курсова робота з української мови
Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням, яке студент виконує для закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних протягом навчання, та їх застосування до комплексного розв'язання конкретного фахового завдання. Якість виконання, науковий рівень змісту курсової роботи, грамотність викладу, вміння студента під час захисту обґрунтувати й довести правомірність своїх міркувань та висновків визначають рівень підготовленості студента до наступного етапу навчання. Виконання курсової роботи з української мови має на меті дати студентам навички проведення наукового дослідження, розвинути навички творчої самостійної роботи, допомогти оволодіти загальнонауковими й спеціальними методами сучасних мовознавчих досліджень, сприяти поглибленому вивченню обраної лінгвістичної проблематики. Зокрема, студенти вдосконалять уміння опрацьовувати наукову літературу, збирати, систематизувати та інтерпретувати мовні факти, оперувати лінгвістичною термінологією, опанують технології і прийоми створення та редагування тексту наукового стилю, навички ведення фахової дискусії, навчаться дотримуватися вимог академічної доброчесності.


Лексикологія, фразеологія і лексикографія української мови
АНОТАЦІЯ Курс поглиблює знання про лексику сучасної української літературної мови, зокрема про слово як її основну одиницю, сутність парадигматичних зв'язків і динамічні процеси у словнику, класифікацію лексем за походженням і вживанням; знайомить із основними положеннями фразеології та лексикографії. Опанування змісту курсу є необхідним підґрунтям формування мовної компетенції студента, його вміння правильно використовувати лексичні засоби у своїй професійній діяльності.


Лексикон кіноперекладів: українсько-англійські паралелі
Мета курсу - ознайомити з особливостями функціонування лексики в кіноперекладах в таких його основних різновидах як титрування, закадровий переклад, дублювання. У межах курсу буде розглянуто специфіку перекладу та пошуку українських відповідників до стійких виразів та фразеологізмів, безеквівалентної лексики, жаргонної лексики та сленгу. Увагу буде зосереджено на відтворенні стилістично зниженої лексики, особливості перекладу гумору та створенні комічного ефекту засобами української мови. Буде з'ясовано роль лексики у стилізації певної епохи, соціальних груп, збереженні індивідуальності персонажів, забезпеченні адекватності перекладу та оригіналу. Визначено лексичні особливості у перекладах фільмів для дітей.


Лексико-семантична система української мови
Курс спрямований на вивчення закономірностей організації лексико-семантичної системи української мови; формування уявлення про єдність семантичного, парадигматичного і синтаксичного у мові, кореляцію форми і змісту одиниці лексико-семантичного рівня. Передбачено ознайомлення студентів зі станом сучасних наукових досліджень із семасіології та ономасіології. Головним завданням курсу є підготовка студентів до філологічного осмислення мови як предмету навчання і викладання, а також до самостійної дослідницької роботи.


Лінгвістика тексту
У межах курсу розкриваються основні теоретичні і практичні питання лінгвістики тексту, аналізуються проблеми лінгвопоетичної і лінгвопрозової стилістики, простежуються напрями й закономірності внутрішньотекстової актуалізації, ієрархії текствих категорій, співвідносність тексту, дискурсу й твору, окреслюються нові й новітні процеси в сучасному текстовому синтаксисі. Детально розкриваються особливості співвідносності імпліцитної та експліцитної інформації, діагностування текстових категорійних одиниць, спільне та відмінне в різних типах текстового моделювання - опису, розповіді, роздуму, реалізація в тексті авторських інтенцій, співвідносність поетичного та прозового, синтез різних стильових компонентів.


Лінгвістична експертиза


Лінгвістична прагматика
Курс "Лінгвістична прагматика" спрямований на ознайомлення студентів з відносно новою сферою мовознавства, що послідовно реалізує антропоцентричний підхід до мови. Проблематика лінгвопрагматики зосереджена на студіюванні того, як люди використовують мову в соціально-комунікативній взаємодії. Мета курсу - сформувати уявлення про прагматику як лінгвістичну дисципліну, ознайомити студентів з основними поняттями й теоріями прагматики, показати застосування принципів і методів прагматики в різних сферах людської діяльності та дію її законів у повсякденному житті, надати інструменти для проведення досліджень у галузі лінгвопрагматики або провадження іншої професійної діяльності, пов'язаної з комунікацією.


Лінгвістична семантика
Дисципліна узагальнює й поглиблює відомості про значення мовних одиниць різних рівнів, знайомить із семантичними теоріями, що аналізують структуру значення, його різновиди, співвідношення значення й сенсу, змісту; інтерпретують і систематизують значення лексичних одиниць, пояснюють, як формується зміст речення і як він співвідноситься з дійсністю, а також розглядають проблеми мовного втілення семантичних категорій. Мета курсу - сформувати уявлення про місце семантики у колі лінгвістичних наук; ознайомити студентів із основними напрямами та методами вивчення семантики мовних одиниць різних рівнів для глибшого розуміння особливостей організації та функціювання мови й для провадження власного дослідження мовних явищ.


Лінгвокультурологія
Лінгвокультурологія як складова антропоцентричної наукової парадигми дає змогу пізнати мову як багатовимірне явище, що виникло в людському суспільстві, а відповідно усвідомити місце людини в культурі; з'ясувати, як культура формує й організовує мислення мовної особистості, мовні категорії й концепти; ознайомити студентів із базовими поняттями лінгвокультурології та її категорійним апаратом та показати, як вони відображені в мові (словах, тропах, фразеологізмах, символах).


Магістерська робота
Магістерська робота - підсумкова форма контролю студента, її публічним захистом на засіданні Екзаменаційної комісії завершується курс навчання за освітньо-науковою програмою "Мови (англійська й українська) та комунікація". Якість змісту та захисту цієї роботи визначає рівень підготовленості, ступінь придатності випускника до професійної діяльності. Магістерська робота є самостійним дослідженням однієї з актуальних проблем сучасного мовознавства та скерована на розв'язання складного лінгвістичного завдання, що потребує використання спеціалізованих концептуальних лінгвістичних знань, їх оновлення, інтеграції та застосування лінгвокреативного мислення в умовах недостатньої інформації, вона містить елементи наукового пошуку, узагальнення, систематизацію й оцінку відомих у мовознавстві підходів до розв'язання студійованого питання.


Медіалінгвістика
Призначений впливати на реципієнта шляхом переконання чи маніпуляції, медіатекст як визначальний елемент медіакультури є особливим утворенням, що віддзеркалює когнітивні та комунікативні процеси, притаманні суспільству на певному етапі розвитку. Курс медіалінгвістики присвячено вивченню лінгвістичного аспекту масової інформації, зокрема з'ясуванню специфіки побудови дійсності за допомогою мови засобів масової інформації - традиційних текстових, аудіовізуальних та електронних. Опис семантико-змістових і жанрово-стильових параметрів медіатекстів ґрунтується на системній характеристиці актуального мовно-текстового матеріалу та підпорядкований меті розвинути вміння студентів збирати й систематизувати мовні факти, інтерпретувати й аналізувати різножанрові тексти публіцистичного стилю, здійснювати їх лінгвістичну експертизу та застосовувати знання про експресивні, емоційні та логічні засоби української та англійської мов для організації успішної комунікації.


Мова сучасного медіапростору
Курс узагальнює мовну практику сучасних українських видань, аналізує тексти новин, допомагає виявити мовні засоби маніпуляції. Студенти зможуть опанувати теоретичний матеріал з лінгвістичної прагматики, медіалінгвістики та здобути практичні навички роботи з медіатекстами. Матеріали курсу будуть корисними для майбутніх фахівців у галузі лінгвістики, журналістів, редакторів і всіх охочих підвищити рівень медіаграмотності.


Мова тоталітаризму
Пропонований курс знайомить студентів із особливостями мовнокомунікативних практик тоталітарних держав ХХ - ХХІ століть, акцентуючи увагу на значущості мови в утвердженні тоталітарних стратегій та тоталітарних ідей. Передусім розглядаються зміни у функціюванні мови, її роль у спотворенні дійсності; в моделюванні сакралізованих форм мовної поведінки; у впровадженнні політичних міфів у масову та індивідуальну свідомість; у стандартизації суспільного мовлення. Значна увага зосереджується на лінгвістичних механізмах, які в умовах ідеологічного тиску здатні породжувати лише ритуально-знакові "патогенні" тексти, не придатні до природного обміну інформацією в суспільній комунікації. На прикладі радянізації української мови (мов країн "соціалістичного табору") ілюструються процеси втрати національно-мовної самобутності та перетворення національної мови на "дубль-новомову", на засіб агітації та пропаганди тоталітарних вартостей. Окрему увагу в курсі приділено створенню антитоталітарної мови як "формі національної самооборони" і як способові протидії тоталітарній політичній системі.


Мовна варіативність і мовні зміни: соціополітичний контекст
Концепція курсу ґрунтується на поглядові на мову як на соціальне явище, що передбачає вивчення мовної варіативності та мовних змін, зумовлених екстралінгвістичними (позамовними) чинниками, зокрема суспільною взаємодією між членами української лінгвоспільноти та соціально-політичними процесами в Україні та за її межами. Розгляд цих процесів відбувається з постколоніальної перспективи, що передбачає 1) переосмислення колоніальних комунікативних та кодифікаційних практик, 2) з'ясування їхнього впливу на зміни української мови як структурного, так і прагматичного характеру, 3) а також осмислення сучасних деколонізаційних практик у вживанні та дослідженні мови і мовній освіті. Окрема увага присвячена мовним змінам у часи широкомасштабної війни росії проти України. Заняття відбуваються у формі воркшопів, обговорень прочитаної літератури, презентацій дослідницьких проєктів. Залікова робота - письмове узагальнення знань, отриманих під час вивчення курсу, та демонстрація навичок їх застосування.


Мовна політика й мовний менеджмент
Побутування багатьох мов у межах однієї країни є, як відомо, доволі поширеним, а ніяк не винятковим явищем. Урегулюванням співіснування кількох мов на адміністративному рівні займається мовна політика, яка існує навіть тоді, коли її не видно (тоді це, так би мовити, "нульова мовна політика"). Щобільше, багатомовність регулюється також у позаадміністративних сферах, на роботі, у побуті. У цих випадках інші чинники мовного менеджменту впливають на мовну дійсність соціуму. У рамках семінару ми дивитимемося на питання мовної політики й мовного менеджменту з порівняльної перспективи.


Мовні аспекти наукової комунікації
Написання наукової роботи – курсової – є абсолютно новим видом діяльності для студента і потребує особливих знань та вмінь. Курс покликаний підготувати студента до створення власної науково-дослідницької роботи, що передбачає ознайомлення із етичними та теоретичними засадами наукової діяльності; характеристику джерел інформації та технік їх аналізу; опис методів наукових досліджень, специфіки використання їх на практиці; вивчення правил оформлення науково-дослідної роботи, а також навички складання рецензії на наукову роботу, підготовки тез доповіді, анотації, реферату. Пропонований курс також сприяє поглибленню знань про науковий стиль української мови, розширює уявлення про українську наукову мову, мовні засоби наукового тексту, дозволяє успішно опанувати технології роботи із сучасним українськомовним науковим текстом. Теоретичні відомості підкріплено практичним аспектом використання отриманої інформації у власному писемному чи усному науковому мовленні. Курс є теоретичною основою для джерелознавчої практики.


Мовні контакти
Курс спрямований на ознайомлення студентів із понятійним апаратом, основними проблемами теорії взаємодії мов, які є передумовами для виникнення двомовності та міжмовної інтерференції на різних мовних рівнях, причинами і типологією мовних контактів, а також на практичний аналіз контактів споріднених і неспоріднених мов.


Морфологія української мови
Мета курсу - забезпечити фахову підготовку філолога з таких розділів мовознавства, як морфеміка, словотвір та морфологія з урахуванням здобутків сучасної лінгвістики. Передбачено опанування основних понять морфеміки й словотвору, розгляд історичних та сучасних процесів у структурі слова, зокрема на морфемному шві; усвідомлення семантичних, словотвірних, морфологійних та синтаксичних особливостей самостійних і службових частин мови, а також перехідних одиниць; вивчення граматичних категорій, притаманних кожному класові слів. Особливу увагу приділено мовним одиницям дискусійного граматичного статусу й транспозиційним явищам у системі частин мови. Практичний аспект курсу пов'язаний із випрацюванням у студентів навичок морфемного, словотвірного й повного морфологійного аналізу самостійних і службових частин мови, а також із удосконаленням дотримання граматичних норм сучасної української мови.


Науково-дослідницький семінар
Курс присвячено поглибленню дослідницьких компетенцій студентів другого рівня підготовки, зокрема розвитку вмінь планувати, організовувати та здійснювати самостійне наукове дослідження. Особливу увагу зосереджено на вдосконаленні умінь презентувати результати наукового пошуку, а також на відшліфуванні комунікативних навичок, потрібних для реалізації науково-дослідницької діяльності. Перший блок семінару присвячений питанням формулювання теми, планування організації дослідження, формування орієнтовного плану роботи над магістерською роботою, створенню її проєкту. Другий блок семінару сприяє усвідомленню студентами вимог до проведення лінгвістичного дослідження та реалізації таких його етапів, як: збирання фактичного матеріалу, опрацювання теоретичної літератури, систематизація підходів до розв'язання подібних лінгвістичних проблем, вибір та обґрунтування власної стратегії дослідження, апробація обраної стратегії на частині зібраного матеріалу. Третій блок сприяє усвідомленню студентами вимог до проведення лінгвістичного дослідження та реалізації таких його етапів, як: лінгвістичний аналіз мовного матеріалу, інтерпретація отриманих даних та узагальнення результатів дослідження у висновках. Магістранти також поглиблюють знання з особливостей англомовного наукового дискурсу та з методики презентації результатів свого дослідження англомовній науковій спільноті.


Оглядові лекції до комплексного кваліфікаційного екзамену
Підготовка до складання комплексного кваліфікаційного екзамену з української мови та англійської мови (короткий лекційний огляд та консультації з навчальних дисциплін блоку нормативних дисциплін та блоку дисциплін професійної і практичної підготовки), який має забезпечити оцінювання досягнення результатів навчання, визначених освітньою програмою " Англійська мова та українська мова".


Основи етнолінгвістики
Етнолінгвістика - наука, що вивчає мовну репрезентацію особливостей етнічної свідомості та культури. Складовою частиною етнолінгвістики є лінгвокультурологія - галузь мовознавства, що досліджує фіксацію в мові, етнотекстах і дискурсивній практиці елементів духовної та матеріальної культури народу. Завдання курсу - ознайомити студентів з проблематикою етнолінгвістики, її основними поняттями і методами, історією становлення; показати зв'язок з іншими гуманітарними дисциплінами - мовознавством, насамперед з діалектологією, фольклористикою, етнографією. Курс передбачає розгляд основних досягнень різних етнолінгвістичних шкіл - американської (спрямована на фольклорні дослідження і культурну антропологію); польської (вивчає мовну картину світу, яку зберігає колективна свідомість носіїв польської мови); російської (досліджує проблеми реконструкції слов'янської духовної культури); української (застосовує антропоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць).


Основи лінгвокриміналістики
Лінгвокриміналістика є одним з новітніх і перспективних напрямів сучасної прикладної лінгвістики, метою якого є формування наукового уявлення про лінгвістичні криміналістичні експертизи як спеціальну сферу прикладного застосування фахових компетенцій, а також про актуальні проблеми сучасної юридично-лінгвістичної експертизи. Курс покликаний сформувати системні уявлення про основні напрями здійснення юридично-лінгвістичної експертизи; поглибити лінгвістичну компетенцію щодо функціонального і стилістичного ресурсу української мови у процесі вирішення експертних завдань; сформувати професійні вміння формулювати аргументовану оцінку письмового й усного тексту як предмета юридично-лінгвістичного дослідження. Дисципліна "Основи лінгвокриміналістики" буде цікавою всім, хто любить пошук, уболіває за дотримання норм права в усіх сферах життя суспільства, а також прагне вдосконалити мовні та мовленнєві навички


Порівняльний синтаксис
Мета курсу - допомогти тим, хто прагне удосконалити свої перекладацькі компетентності та/або здобути навички дослідження української й англійської мов у зіставному аспекті. Робота на семінарських заняттях дає змогу навчитися оцінювати адекватність перекладу англійською мовою українських текстів і у своїй професійній діяльності ефективно застосовувати синтаксичні трансформації та віднаходити нові шляхи вдалого перекладу англійською мовою специфічних для української мови синтаксичних конструкцій. Форми роботи передбачають аналіз перекладів сучасної та класичної української літератури, підготовку презентацій, виконання фінального індивідуального проєкту. Особливість курсу полягає у тому, що він формує навички відтворення українського тексту англійською мовою, тоді як більшість дисциплін перекладацького спрямування орієнтовані на переклад з англійської мови українською.


Правнича лінгвістика
Курс має на меті ознайомити студентів з основними поняттями й одиницями функційної граматики (функційно-семантична категорія, рівні її реалізації, засоби вираження, функційно-семантичне поле тощо); схарактеризувати основні функційно-семантичні категорії сучасної української мови, встановити їхню внутрішню організацію та висвітлити специфіку репрезентації на різних рівнях мовної системи; окреслити застосування теорії функційно-семантичних категорій (функційно-семантичного поля) до порівняльного дослідження мов. Основою для узагальненої характеристики ФСП в різних мовах є знання ієрархії мовних одиниць та їх функційного призначення, розуміння принципів побудови системи мови.


Практика асистентська
Метою "Практики асистентської" є формування компетентностей (комунікативних, організаційних, викладацьких тощо), необхідних для здійснення викладацької діяльності у закладі вищої освіти (ЗВО). Проходження практики відбувається у два етапи. На першому (вступному) етапі магістранти ознайомлюються з формами організації навчального процесу в ЗВО, основами планування освітнього процесу, основними положеннями програмних документів, які стосуються навчання студентів та викладання в ЗВО. На другому (основному) етапі через безпосередню залученість до викладання лінгвістичних дисциплін на рівні бакалавра відбувається формування вмінь визначати мету, зміст та принципи навчання, обирати оптимальні методи, прийоми і форми навчання, планувати вивчення навчальних дисциплін, добирати й структурувати матеріал для проведення занять різних видів, контролювати й оцінювати рівень досягнення студентами програмних результатів навчання (ПРН) певної дисципліни. Магістрант обирає керівника практики, педагогічний досвід якого хоче перейняти. Керівником асистентської практики може бути будь-який викладач кафедри, що читає дисципліни на рівні бакалавра.


Практика джерелознавча
Метою джерелознавчої навчальної практики є набуття практичних дослідницьких навичок роботи з науковою та навчально-методичною літературою, опанування методики здійснення науково-дослідницької роботи. У процесі практики передбачено ознайомити студентів з умовами зберігання та використання рукописних та друкованих джерел, сучасними каталогами, картотеками, словниками та корпусами, правилами оформлення й опису документальних матеріалів; сформувати в студентів уміння обирати та формулювати тему дослідження, критично добирати джерела цитувати та реферувати. Практика передбачає поглиблене вивчення методів наукового дослідження, що відповідають профілю теми обраної наукової роботи, та сприяє формуванню в студентів навичок самостійної дослідницької діяльності, аналітичної роботи з конкретного питання, вміння інтерпретувати та узагальнювати отриману з наукових джерел інформацію, аргументувати власну позицію та обстоювати її. Практика відбувається без відриву від навчання.


Практика діалектологічна
Мета діалектологічної практики - закріплення теоретичних знань із курсу "Українська діалектологія"; формування практичних навиків роботи з діалектним матеріалом, зокрема, запис діалектного мовлення, аналіз його особливостей, визначення належності говірки до певного говору і наріччя; ознайомлення з історичними, етнографічними, економічними характеристиками досліджуваної місцевості. Аналіз діалектних фактів дасть змогу простежити загальні тенденції розвитку української мови, зрозуміти співвіднесеність діахронічних змін у мові з їх представленням на різних територіях у синхронії. Проходження діалектологічної практики вимагає від студента врахування кількох аспектів: а) лінгвістичний аспект - за Атласом української мови визначити, до якого говору належить говірка населеного пункту, куди заплановано виїзд; за підручниками з діалектології, іншими матеріалами з'ясувати основні діалектні риси досліджуваної території; б) етнографічний аспект - ознайомитися з матеріальною і духовною культурою населення обраного регіону.


Практика наукова
Метою "Практики наукової" є формування і вдосконалення компетентностей, потрібних для здійснення науково-дослідницької діяльності у галузі мовознавства. Проходження практики відбувається у два етапи. На першому (вступному) етапі магістранти ознайомлюються зі структурою НДІ НАН України, формами організації наукової діяльності, основними положеннями документів, які стосуються організації роботи НДІ. На другому (основному) етапі через безпосередню залученість до виконання наукового проєкту (теми) відбувається вдосконалення вмінь визначати мету наукового дослідження, використовувати оптимальні методи, планувати етапи виконання, взаємодіяти з колегами, презентувати результати дослідження. Магістрант обирає керівника практики, з досвідом роботи якого хоче ознайомитися. Керівником практики може бути доктор або кандидат філологічних наук, який обіймає посаду завідувача відділу, провідного або старшого наукового співробітника НДІ.


Практична стилістика й культура мовлення
Курс спрямований на вивчення стилістичної диференціації української мови, багатства та різноманітності її виражальних засобів. Розгляд стилістичних ресурсів охоплює всі мовні рівні й спирається на сучасне бачення стилістичної семантики. Студенти опановують практичні навички лінгвістичного аналізу, творення і редагування текстів різних стилів; вчаться оцінювати рівень культури усного мовлення, виявляти мовні хиби, пропонувати шляхи вдосконалення мовного оформлення телепередач, професійних відеоматеріалів YouTube, подкастів різної тематики.


Проблеми дискурсології
Дисципліна узагальнює й поглиблює знання з лінгвосемантики, лінгвопрагматики, лінгвістики тексту та теорії мовної комунікації; інтерпретує і систематизує знання про дискурс, його типи, категорії й одиниці; формує навички застосування дискурс-аналізу у філологічній діяльності.


Проблеми походження і становлення української мови
Дисципліна знайомить студентів із різними теоріями походження української мови та основними етапами її становлення. На основі найновіших досягнень історичної та мовознавчої науки курс спростовує хибні гіпотези східнослов'янського глотогенезу, зокрема доктрину про давньоруську народність і єдину давньоруську мову; дає відомості про своєрідність місця української мови з-поміж інших слов'янських мов, її суспільні функції протягом різних періодів розвитку.


Синтаксис української мови
Курс призначений для студентів-філологів спеціалізації 035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" і передбачає ознайомлення з традиційними й новітніми підходами до класифікації та кваліфікації син-таксичних категорій і синтаксичних одиниць, спираючись на формально-граматичний, семантико-синтаксичний, власне-семантичний і комунікативний аспекти (членів речення, словосполучень, речень (простих неускладнених, простих ускладнених і складних), синтаксем, семантем, комунікатем, текстем тощо); до аналізу зв'язків між складниками словосполучення, речення, складного синтаксичного цілого (прислівних, однонаправлених, різнонаправлених, зумовлених, взаємозумовлених, детермінантних, предикативних, напівпредикативних, підрядних, опосередкованих підрядних, сурядних, модальних, інтродуктивних і под.); до встановлення відношень (предикативних, напівпредикативних, суб'єктних, об'єктних, атрибутивних, адвербіальних, апозитивних, синкретичних (суб'єктно-об'єктних, об'єктно-обставинних, атрибутивно-обставинних, об'єктно-атрибутивних), комплетивних, єднальних, приєднувальних, зіставних, зіставно-протиставних, градаційних) між компонентами, які структурують синтаксичні одиниці; опрацювання наукової літератури.


Словотвірні інновації в сучасній українській мові
Мета курсу - навчати студентів досліджувати словотвірний потенціал української мови й логіку творення номінативних одиниць; простежувати тенденції в назовництві, традиційне та інноваційне в сучасному словотворі; обґрунтовувати роль словотвірних одиниць у контексті актуальних потреб сучасного суспільства, а також виявляти закономірності породження/появи неологізмів у художньому, публіцистичному й науковому мовленні; сприяти поглибленню знань зі словотвору, удосконалювати практичні навички аналізу й потрактування динаміки словотвірних норм.


Соціокультурні аспекти комунікації
Курс "Соціокультурні аспекти в комунікації" має на меті ознайомити студентів з особливостями соціокультурних і міжкультурних аспектів комунікації. Дисципліна також спрямована на розвиток комунікативної компетентності майбутніх лінгвістів і підвищення рівня їхньої етичної взаємодії з колегами в розмаїтому і багатокультурному середовищі. Мета курсу - розвинути у студентів культурну сприйнятливість, здатність до правильної інтерпретації різноманітних видів комунікативної поведінки, сформувати вміння застосовувати на практиці здобуті знання в різних ситуаціях, що передбачають соціокультурну і міжкультурну взаємодії. Завданням курсу є ознайомлення студентів з теоретичними засадами соціокультурної та міжкультурної комунікацій, основними видами соціокультурної комунікації, формами, моделями та її структурними елементами.


Соціолінгвістика
Курс спрямований на вивчення питань взаємодії мови та суспільства, формування знань про українську мовну дійсність, взаємозв'язки мов, особливості мовних ситуацій, причинно-наслідкові зв'язки між мовою та державою, мовою та ідеологією, мовою і нацією, мовою і політикою, мовою і релігією, соціальну диференціацію української мови, суспільну природу української літературної мови в історії й сьогоденні, формування вміння інтерпретувати навколишню мовну дійсність науковими засобами. Основну увагу приділено актуальним для України питанням соціальної стратифікації мови, білінгвізму, типів мовних ситуацій, особливостей побутування української мови у двомовному суспільстві, специфіки функціювання мови в тоталітарній державі, практичним завданням мовної політики. МЕТА І ЗАВДАННЯ Мета курсу - формування чіткого уявлення про вплив соціального чинника на функціювання і взаємодію мов, знання про мовне облаштування світу, мовну ситуацію та мовну політику в Україні. Поставлена мета передбачає розв'язання таких завдань: актуалізація соціолінгвістичної проблематики, що має безпосередній стосунок до сучасної мовно-культурної ситуації в Україні (мовна ситуація сучасної України й проблема двомовності / багатомовності; мовні контакти, мовна інтерференція та її наслідки для стану й розвитку української мови тощо); формування знань про мовне будівництво у світі та в Україні, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки в перебігу мовних ситуацій; розкриття змісту теоретичних категорій, заходів і механізмів здійснення мовної політики; формування знань про соціальну диференціацію української мови, суспільну природу української літературної мови, вміння аналізувати різні аспекти взаємодії мови, суспільства і людини.


Соціолінгвістика: теорія та методологія досліджень


Стилістика української мови
Курс спрямований на вивчення стилістичної диференціації української мови, багатства та різноманітності її виражальних засобів. Розгляд стилістичних ресурсів охоплює всі мовні рівні й спирається на сучасне бачення стилістичної семантики. Студенти опановують практичні навички лінгвістичного аналізу, творення і редагування текстів різних стилів; вчаться оцінювати рівень культури усного мовлення, виявляти мовні хиби, пропонувати шляхи вдосконалення мовного оформлення телепередач, професійних відеоматеріалів YouTube, подкастів різної тематики.


Українська діалектологія
Курс "Українська діалектологія" ознайомлює студентів з однією із форм національної мови - українською діалектною мовою в її сучасному стані, що передбачає вивчення діалектного членування українського мовного простору, розгляд фонетичних, морфологічних, лексичних, синтаксичних особливостей окремих говорів, географічне поширення діалектних явищ. Дослідження сучасних говірок, у яких зберігається багато реліктових явищ, допомагає глибше пізнати історію української мови, простежити вплив діалектів на становлення літературної мови. Окрему увагу приділено особливостям побутування сучасних українських діалектів на тлі слов'янських та інших мов. Під час курсу студенти отримають навички збору діалектного матеріалу, кваліфікованого аналізу діалектних явищ на фонетичному, граматичному і лексичному рівнях та представлення результатів власного дослідження. Курс має на меті показати значення діалектної мови як об'єкта дослідження, цінність даних діалектології для історії мови, етнолінгвістики, етнографії, фольклористики. У курсі заплановано вивчення сучасного діалектного поділу української мови та характерних рис будови говорів у різних частинах етнічної території, проблем взаємодії народних говорів з літературною мовою; ознайомлення з актуальними дослідженнями в національних та міжнародних наукових програмах.


Українська мова (для іноземних студентів)


Українська мова (Лексика)
Курс спрямований на вивчення лексико-фразеологічного складу сучасної української мови, його висвітлення через призму сучасних наукових парадигм, передовсім структуралізму. Головним завданням курсу є підготовка студента до усвідомленого філологічного осмислення мови загалом та її лексико-фразеологічного рівня зокрема як предмета навчання і викладання. З цією метою запропоновано вивчення найважливіших одиниць, понять, категорій і відношень у межах лексики та фраземіки, ознайомлення з науковими теоріями та концепціями вивчення лексики і фраземіки сучасної української мови, опанування теорії та практики лексикографічного опису одиниць лексико-фразеологічного рівня сучасної української мови.


Українська мова (Морфологія)
Курс спрямований на ознайомлення студентів з теоретичними засадами граматики, основними поняттями морфеміки та словотвору як складників граматичного ладу сучасної української літературної мови. Основними завданнями курсу є осмислення студентами наукових теорій та концепцій вивчення сучасної української мови на морфемному та словотвірному рівнях; історичних та сучасних явища у структурі слова; опанування морфемного та словотвірного аналізів слів сучасної української мови.


Українська мова (Синтаксис)
Курс має на меті сформувати комплексне уявлення про синтаксичний лад української мови: вияскравити риси, що формують його самобутність, схарактеризувати шляхи становлення і перспективи розвитку, вивчити закономірності та правила побудови мовлення; а також простежити традиційні й сучасні підходи до потрактування синтаксичних концепцій, зумовлені еволюцією наукової парадигми.


Українська мова (Фонетика)
Метою курсу є вивчення звукової системи української мови, що передбачає розгляд основних понять фонетики й фонології (вчення про фонему, співвідношення фонема - звук - літера), класифікації звуків, диференційних ознак фонем сучасної української мови, реалізації фонем у потоці мовлення, фонетичних та історичних чергувань, одиниць акцентології, принципів сучасної української орфографії та орфоепії, відомостей про українську графічну систему, з'ясування фонологічних особливостей української мови у порівнянні з іншими слов'янськими.


Українська мова за професійним спрямуванням
Курс спрямований на ознайомлення студентів з основами та засобами професійного спілкування, підвищення рівня їхньої мовної компетенції шляхом поглиблення знань про норми сучасної української мови, функціональні стилі, наукову термінологію, специфіку мовно-виражальних засобів української мови; формування навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних ситуаціях, під час професійного спілкування, створення документів з дотриманням мовного етикету; вироблення навичок редагування та аналізу фахових текстів; сприяння становленню національно свідомої особистості.


Українська мова як іноземна: теорія і практика викладання
Курс спрямований на вивчення основних понять та проблем методики викладання української мови як іноземної; засвоєння специфіки викладання української мови в чужомовній аудиторії, основних методів та прийомів навчання, специфіки викладання мовного матеріалу різних мовних рівнів на всіх етапах вивчення української мови як іноземної. Студенти опановують практичні навички реалізації основних методів та прийомів викладання української мови як іноземної з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма. У результаті проходження курсу ви: ознайомитеся зі специфікою викладання української мови як іноземної; дізнаєтеся про основні підходи, методи та прийоми викладання на всіх етапах вивчення української мови як іноземної; одержите методичні рекомендації щодо організації навчання іноземних студентів із чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма; отримаєте практичні навички реалізації основних методів та прийомів викладання української мови як іноземної на різних етапах навчання.


Українська мова. Практикум
Курс скерований на поглиблення знань орфоепічних, орфографічних, лексичних, граматичних норм сучасної української літературної мови. Він охоплює проблеми практичного застосування української мови в різних жанрах та стилях усного та писемного спілкування. Метою курсу є вивчення питань правопису та культури мови на сучасному мовному зрізі, ознайомлення з науковими концепціями вивчення питань кодифікації мовних норм, відпрацювання практичних умінь вимови, слововживання, творення граматичних форм і синтаксичних конструкцій з дотриманням чинних норм сучасної української літературної мови.


Українські мовні норми у контексті сьогодення
Курс буде корисним для тих, хто прагне грамотно писати та редагувати тексти різних жанрів. Практичні заняття будуть присвячені аналізові найбільш типових помилок у ЗМІ на рівні лексики, морфології та синтаксису. Протягом курсу студент зможе навчитися влучно добирати відповідники до слів, уникати стоп-слів та штампів, визначати та редагувати кальковані форми, виправляти помилкові словосполучення та речення, правильно ставити розділові знаки, а також оптимізувати тексти згідно з маркетинговими потребами. Окремий блок курсу присвячено вивченню інструментів автоматичної обробки тексту (OnlineCorrector, LanguageTool, засоби MS).


Фонетика і орфографія української мови
Успішне опанування орфографічних, орфоепічних та акцентуаційних норм української літературної мови та усвідомлення потреби дотримуватися їх у професійній діяльності безпосередньо ґрунтуються на засвоєнні специфіки зв'язків і залежностей у системі мовних одиниць на науковій основі. Тому курс "Фонетика і орфографія української мови" подає відомості про фонетичну систему, склад фонем та їхні варіації в межах морфеми в сучасній українській літературній мові; взаємодію звукової та графічної форми слова; типологію та функції надсегментних одиниць, а також частково розглядає питання історії української графіки та орфографії. Робота на семінарських заняттях спрямована не просто на опанування теоретичного матеріалу курсу, а, насамперед, на вироблення практичних умінь: дотримуватися орфоепічних та орфографічних норм української літературної мови на практиці; опрацьовувати фахову літературу, оперувати фаховою термінологією, застосовувати різні методи й прийоми дослідження, працювати зі спеціальними словниками, вивчаючи усне мовлення та його письмовий запис. Виконання та презентація індивідуальних і групових завдань розвивають здатність до узагальнення, навички спілкування з аудиторією, готують до написання курсової роботи; система мінітестів спрямована на ефективну індивідуальну перевірку поточного рівня засвоєння навчального матеріалу.


Функційна граматика
Курс має на меті ознайомити студентів з основними поняттями й одиницями функційної граматики (функційно-семантична категорія, рівні її реалізації, засоби вираження, функційно-семантичне поле тощо); схарактеризувати основні функційно-семантичні категорії сучасної української мови, встановити їхню внутрішню організацію та висвітлити специфіку репрезентації на різних рівнях мовної системи; окреслити застосування теорії функційно-семантичних категорій (функційно-семантичного поля) до порівняльного дослідження мов.


© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна