Анотації курсів

Про кафедру

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

 

Актуальні проблеми граматики
Мета курсу - допомогти студентам сформувати систему знань та вмінь, які необхідні для проведення мовознавчих досліджень, ознайомити з новітніми лінгвістичними теоріями, які поширені у вітчизняному й світовому мовознавстві. Основну увагу зосереджено на категорійній і функційній проблематиці.


Вступ до соціолінгвістики
Завдання спецкурсу - ознайомити студентів із проблематикою, понятійним апаратом і методикою соціолінгвістики. Розглядається широке коло проблем, пов'язаних з особливостями функціонування мови в суспільстві. Значну частину спецкурсу присвячено аналізові актуальних для України питань білінгвізму, дослідження мовної ситуації, практичним питанням мовної політики. До тематики спецкурсу входить також ознайомлення з формами побутування мови, як писемними, так і усними, зокрема аналізуються усно-розмовні типи мовлення - просторіччя, жаргон, арго. Певну увагу приділено також вивченню змішаних типів українсько-російського мовлення. Кілька лекцій буде присвячено аналізові новомови (новоязу) - специфічному використанню мови в тоталітарній державі. Практичні заняття спецкурсу відбуваються у формі обговорення актуальних соціолінгвістичних проблем.


Діалект у культурі та літературі
Курс має на меті розкрити поняття "діалект" як явище лінгвістичне, етнолінгвістичне, культурологічне та лінгвоетнографічне. Завдання курсу - сформувати уявлення студентів про діалектну диференціацію слов'янського мовного простору, особливості побутування українських діалектів на території сучасної Славії (за матеріалами Атласу української мови, Загальнослов'янського лінгвістичного атласу); показати роль діалектів у творенні і розвитку літературних мов; розкрити функції діалектизмів у художніх і публіцистичних текстах; ознайомити з творами, написаними і перекладеними говіркою, досвідом різних країн у творенні літератури на діалекті; висвітлити проблему використання, відтворення та перекладу діалектного мовлення та соціолектів у художніх творах та фільмах, насичених етнокультурною інформацією ("одомашнення" перекладу, вибір перекладацьких стратегій тощо). Окрему увагу буде приділено проблемі ставлення до діалектів, локальної ідентичності та ділінгвізму.


Комплексний кваліфікаційний екзамен


Культура наукової мови


Культура наукової української мови
Написання наукової роботи – курсової – є абсолютно новим видом діяльності для студента і потребує особливих знань та вмінь. Курс покликаний підготувати студента до створення власної науково-дослідницької роботи, що передбачає ознайомлення із етичними та теоретичними засадами наукової діяльності; характеристику джерел інформації та технік їх аналізу; опис методів наукових досліджень, специфіки використання їх на практиці; вивчення правил оформлення науково-дослідної роботи, а також навички складання рецензії на наукову роботу, підготовки тез доповіді, анотації, реферату. Пропонований курс також сприяє поглибленню знань про науковий стиль української мови, розширює уявлення про українську наукову мову, мовні засоби наукового тексту, дозволяє успішно опанувати технології роботи із сучасним українськомовним науковим текстом. Теоретичні відомості підкріплено практичним аспектом використання отриманої інформації у власному писемному чи усному науковому мовленні. Курс є теоретичною основою для джерелознавчої практики.


Курсова робота з мовознавства
Одна із форм самостійного науково-дослідницького пошуку, яка виявляє знання студентів із фахових дисциплін і рівень загальногуманітарної підготовки, здатність до самостійного мислення, вміння робити глибокий літературознавчий аналіз художніх творів, узагальнення і висновки. Робота має відзначатися належним теоретичним рівнем, концептуальністю, глибоким осмисленням означених проблем, вмотивованим використанням методологічної і науково-критичної літератури.


Курсова робота з української мови
Курсова робота з української мови - одна із форм самостійних науково-дослідницьких пошуків студентів, скерована на виявлення рівня знань у конкретній галузі українського мовознавства, спроможності самостійно мислити, робити теоретично обґрунтовані висновки й узагальнення. Курсова робота складається з теоретичної та практичної частини. Теоретичний розділ містить аналітичний огляд наукової літератури з обраної проблеми дослідження, встановлення сучасного рівня опрацювання цієї проблеми та окреслення невивчених аспектів, на які буде спрямована увага студента. Практичні розділи передбачають безпосередній аналіз зібраного мовного матеріалу та опис отриманих результатів. Виклад матеріалу має відповідати усім нормам наукового стилю сучасної української мови, а оформлення - задовольняти усі вимоги державних стандартів.


Лексикон кіноперекладів: українсько-англійські паралелі
Мета курсу - ознайомити з особливостями функціонування лексики в кіноперекладах в таких його основних різновидах як титрування, закадровий переклад, дублювання. У межах курсу буде розглянуто специфіку перекладу та пошуку українських відповідників до стійких виразів та фразеологізмів, безеквівалентної лексики, жаргонної лексики та сленгу. Увагу буде зосереджено на відтворенні стилістично зниженої лексики, особливості перекладу гумору та створенні комічного ефекту засобами української мови. Буде з'ясовано роль лексики у стилізації певної епохи, соціальних груп, збереженні індивідуальності персонажів, забезпеченні адекватності перекладу та оригіналу. Визначено лексичні особливості у перекладах фільмів для дітей.


Лексико-семантична система української мови
Курс передбачає висвітлення проблем системної лексики, синтагматичних і парадигматичних відношень між словами та групами слів, поняття лексико-семантичного поля, його центру і периферії, лексико-семантичної групи. Планується поглиблене вивчення таких лексико-семантичних явищ, як полісемія, синонімія, антонімія, омонімія.


Лінгвістика тексту
У межах курсу розкриваються основні теоретичні і практичні питання лінгвістики тексту, аналізуються проблеми лінгвопоетичної і лінгвопрозової стилістики, простежуються напрями й закономірності внутрішньотекстової актуалізації, окреслюються нові й новітні процеси в сучасному текстовому синтаксисі. Детально розкриваються особливості співвідносності імпліцитної та експліцитної інформації, діагностування категорійних одиниць, спільне та відмінне в різних типах текстового моделювання - опису, розповіді, роздуму, реалізація в тексті авторських інтенцій, співвідносність поетичного та прозового, синтез різних стильових компонентів.


Лінгвістична експертиза
Курс спрямовано на формування у магістрів-філологів уявлення про проблематику такої міждисциплінарної галузі прикладних досліджень, як лінгвістична експертиза. Дисципліну побудовано у форматі case-навчання (метод ситуаційного аналізу). На прикладі типових звернень щодо встановлення еквівалентності тексту, наявності елементів образи честі та гідності, експліцитних або імпліцитних закликів до дії та ін. буде розглянуто методи лінгвістичних досліджень на рівні лексики та граматики (у фокусі - значення слів, перифрази, емпліцитні номінації, формальні моделі переконання та агітації, використання графічних компонентів як засобів приховування й виділення інформації тощо). Матеріалами для тренування практичних навичок студентів є рекламні та медійні тексти (зокрема, продукти цифрової комунікації: публічні дописи в соцмережах, тексти інтернет-форумів і персональних чатів), твори художньої літератури, офіційно-ділові документи.


Лінгвістична прагматика
Курс "Лінгвістична прагматика" спрямований на ознайомлення студентів з відносно новою сферою мовознавства, що послідовно реалізує антропоцентричний підхід до мови. Проблематика лінгвопрагматики зосереджена на студіюванні того, як люди використовують мову в соціально-комунікативній взаємодії. Мета курсу - сформувати уявлення про прагматику як лінгвістичну дисципліну, ознайомити студентів з основними поняттями й теоріями прагматики, показати застосування принципів і методів прагматики в різних сферах людської діяльності та дію її законів у повсякденному житті, надати інструменти для проведення досліджень у галузі лінгвопрагматики або провадження іншої професійної діяльності, пов'язаної з комунікацією.


Лінгвістична семантика
Дисципліна узагальнює й поглиблює відомості про значення мовних одиниць різних рівнів, знайомить із семантичними теоріями, що аналізують структуру значення, його різновиди, співвідношення значення й сенсу, змісту; інтерпретують і систематизують значення лексичних одиниць, пояснюють, як формується зміст речення і як він співвідноситься з дійсністю, а також розглядають проблеми мовного втілення семантичних категорій. Мета курсу - сформувати уявлення про місце семантики у колі лінгвістичних наук; ознайомити студентів із основними напрямами та методами вивчення семантики мовних одиниць різних рівнів для глибшого розуміння особливостей організації та функціювання мови й для провадження власного дослідження мовних явищ.


Лінгвогеографія
Курс "Лінгвогеографія має на меті ознайомити студентів з основними аспектами лінгвістичної географії, що передбачає: розгляд основних понять - мовного ареалу (площ поширення мов, діалектів, мовних союзів, явищ), ізоглос (ліній) на географічній карті, що обмежують територіальне поширення окремого мовного факту; вивчення історії розвитку лінгвогеографії - картографування діалектних відмінностей мов і створення діалектологічних атласів, зокрема Атласу української мови, Загальнослов'янського лінгвістичного атласу, Лінгвістичного атласу Європи; аналіз методу лінгвогеографії, що дає можливість на основі зіставного вивчення ізоглос отримати важливі дані для ретроспективного вивчення історії мов і діалектів, виявити шляхи розвитку живої народної мови в її діалектному розмаїтті, простежити історію мовних контактів, взаємодію різних культур. Інтерпретація лінгвістичних карт дає чіткіше уявлення про особливості українського та слов'янського лінгвістичного простору, динаміку й статику діалектних явищ, взаємодію літературного та діалектного мовлення.


Лінгвокультурологія
Курс спрямований на вивчення й усвідомлення взаємозв'язків між мовою і культурою, виявленні закріплених у мові загальнолюдських та національних культурно-духовних цінностей. Передбачено ознайомлення студентів зі станом сучасних наукових досліджень та основними поняттями лінгвокультурології. Головним завданням є підготовка студентів до культурологійного осмислення мови, а також самостійної дослідницької роботи. Знання курсу допоможе розширити гуманітарну підготовку майбутнього фахівця. Лінгвокультурологія як складова антропоцентричної наукової парадигми дає змогу пізнати мову як багатовимірне явище, що виникло в людському суспільстві, а відповідно усвідомити місце людини в культурі; з'ясувати, як культура формує й організовує мислення мовної особистості, мовні категорії й концепти; ознайомити студентів із базовими поняттями лінгвокультурології та її категорійним апаратом та показати, як вони відображені в мові (словах, тропах, фразеологізмах, символах).


Магістерська робота
Магістерська робота - підсумкова форма контролю студента, її публічним захистом на засіданні Екзаменаційної комісії завершується курс навчання за освітньо-науковою програмою "Мови (англійська й українська) та комунікація". Якість змісту та захисту цієї роботи визначає рівень підготовленості, ступінь придатності випускника до професійної діяльності. Магістерська робота є самостійним дослідженням однієї з актуальних проблем сучасного мовознавства та скерована на розв'язання складного лінгвістичного завдання, що потребує використання спеціалізованих концептуальних лінгвістичних знань, їх оновлення, інтеграції та застосування лінгвокреативного мислення в умовах недостатньої інформації, вона містить елементи наукового пошуку, узагальнення, систематизацію й оцінку відомих у мовознавстві підходів до розв'язання студійованого питання.


Мовні контакти
Курс спрямований на ознайомлення студентів із понятійним апаратом, основними проблемами теорії взаємодії мов, які є передумовами для виникнення двомовності та міжмовної інтерференції на різних мовних рівнях, причинами і типологією мовних контактів, а також на практичний аналіз контактів споріднених і неспоріднених мов.


Науково-дослідницький семінар
Курс присвячено поглибленню дослідницьких компетенцій студентів другого рівня підготовки, зокрема розвитку вмінь планувати, організовувати та здійснювати самостійне наукове дослідження. Особливу увагу зосереджено на вдосконаленні умінь презентувати результати наукового пошуку, а також на відшліфуванні комунікативних навичок, потрібних для реалізації науково-дослідницької діяльності. Перший блок семінару присвячений питанням формулювання теми, планування організації дослідження, формування орієнтовного плану роботи над магістерською роботою, створенню її проєкту. Другий блок семінару сприяє усвідомленню студентами вимог до проведення лінгвістичного дослідження та реалізації таких його етапів, як: збирання фактичного матеріалу, опрацювання теоретичної літератури, систематизація підходів до розв'язання подібних лінгвістичних проблем, вибір та обґрунтування власної стратегії дослідження, апробація обраної стратегії на частині зібраного матеріалу. Третій блок сприяє усвідомленню студентами вимог до проведення лінгвістичного дослідження та реалізації таких його етапів, як: лінгвістичний аналіз мовного матеріалу, інтерпретація отриманих даних та узагальнення результатів дослідження у висновках. Магістранти також поглиблюють знання з особливостей англомовного наукового дискурсу та з методики презентації результатів свого дослідження англомовній науковій спільноті. Формат проведення занять - наукові дискусії, модеровані керівником семінару, предметом обговорення на яких є презентовані студентами індивідуальні завдання та доповіді за темами їхніх магістерських досліджень.


Оглядові лекції до комплексного кваліфікаційного екзамену


Основи етнолінгвістики
Етнолінгвістика - наука, що вивчає мовну репрезентацію особливостей етнічної свідомості та культури. Складовою частиною етнолінгвістики є лінгвокультурологія - галузь мовознавства, що досліджує фіксацію в мові, етнотекстах і дискурсивній практиці елементів духовної та матеріальної культури народу. Завдання курсу - ознайомити студентів з проблематикою етнолінгвістики, її основними поняттями і методами, історією становлення; показати зв'язок з іншими гуманітарними дисциплінами - мовознавством, насамперед з діалектологією, фольклористикою, етнографією. Курс передбачає розгляд основних досягнень різних етнолінгвістичних шкіл - американської (спрямована на фольклорні дослідження і культурну антропологію); польської (вивчає мовну картину світу, яку зберігає колективна свідомість носіїв польської мови); російської (досліджує проблеми реконструкції слов'янської духовної культури); української (застосовує антропоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць).


Порівняльний синтаксис
Метою курсу є ознайомити майбутніх філологів з типологійними особливостями української та англійської мов, студіювати їхній синтаксичний лад в компаративному аспекті, з'ясувати ізоморфні (спільні) та аломорфні (диференційні) закономірності в організації основних комунікативних одиниць (простих речень та складних речень). Вивчення дисципліни передбачає: сформувати в студентів теоретичну платформу типологійної й контрастивної граматики; зіставляти особливості конструювання простих та складних речень порівнюваних мов та визначати міжмовні синтаксичні еквіваленти; висвітлити диференційні риси деяких синтаксичних конструкцій української та англійської мов та закономірності їх функціювання; розглянути основні синтаксичні трансформації під час перекладу специфічних для кожної мови побудов; активізувати знання синтаксичних норм сучасної української мови та сприяти автоматизації їх дотримання під час перекладу з англійської мови.


Практика джерелознавча
Метою джерелознавчої навчальної практики є набуття практичних дослідницьких навичок роботи з науковою та навчально-методичною літературою, опанування методики здійснення науково-дослідницької роботи. У процесі практики передбачено ознайомити студентів з умовами зберігання та використання рукописних та друкованих джерел, сучасними каталогами, картотеками, словниками та корпусами, правилами оформлення й опису документальних матеріалів; сформувати в студентів уміння обирати та формулювати тему дослідження, критично добирати джерела цитувати та реферувати. Практика передбачає поглиблене вивчення методів наукового дослідження, що відповідають профілю теми обраної наукової роботи, та сприяє формуванню в студентів навичок самостійної дослідницької діяльності, аналітичної роботи з конкретного питання, вміння інтерпретувати та узагальнювати отриману з наукових джерел інформацію, аргументувати власну позицію та обстоювати її. Практика відбувається без відриву від навчання.


Практика діалектологічна
Мета діалектологічної практики - закріплення теоретичних знань із курсу "Українська діалектологія"; формування практичних навиків роботи з діалектним матеріалом, зокрема, запис діалектного мовлення, аналіз його особливостей, визначення належності говірки до певного говору і наріччя; ознайомлення з історичними, етнографічними, економічними характеристиками досліджуваної місцевості. Аналіз діалектних фактів дасть змогу простежити загальні тенденції розвитку української мови, зрозуміти співвіднесеність діахронічних змін у мові з їх представленням на різних територіях у синхронії. Проходження діалектологічної практики вимагає від студента врахування кількох аспектів: а) лінгвістичний аспект - за Атласом української мови визначити, до якого говору належить говірка населеного пункту, куди заплановано виїзд; за підручниками з діалектології, іншими матеріалами з'ясувати основні діалектні риси досліджуваної території; б) етнографічний аспект - ознайомитися з матеріальною і духовною культурою населення обраного регіону.


Практична стилістика й культура мовлення
Мета курсу - сформувати вміння вживати мовні одиниці з якнайбільшою комунікативною доцільністю. Курс поглиблює знання про мовні норми та стилі, багатство та різноманітність виражальних засобів української мови, особливості організації текстів різних жанрів. Передбачено розгляд складних питань українського слово- і формовживання, творення й уживання синтаксичних конструкцій; формування вміння висловлюватися правильно, точно, логічно, просто й виразно. Окрему увагу буде приділено випрацюванню навичок літературного редагування тексту.


Проблеми дискурсології
Дисципліна узагальнює й поглиблює знання з лінгвосемантики, лінгвопрагматики, лінгвістики тексту та теорії мовної комунікації; інтерпретує і систематизує знання про дискурс, його типи, категорії й одиниці; формує навички застосування дискурс-аналізу у філологічній діяльності. Мета курсу - сформувати уявлення про дискурсологію як про новітній напрям гуманітаристики; ознайомити студентів з основними напрямами та методами вивчення одиниць та категорій дискурсу; сформувати навички застосування прийомів дискурс-аналізу.


Проблеми походження і становлення української мови
Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів із різними теоріями походження української мови та основними етапами її становлення. На основі найновіших досягнень історичної та мовознавчої науки курс спростовує хибні гіпотези східнослов'янського глотогенезу, зокрема доктрину про давньоруську народність і єдину давньоруську мову; дає відомості про своєрідність місця української мови з-поміж інших слов'янських мов, її суспільні функції протягом різних періодів розвитку. Важливим завданням курсу є формування у студентів критичного мислення, багатоаспектного бачення мови, а також підготовка до самостійної дослідницької роботи.


Редагування як мовленнєва діяльність
Курс має на меті сформувати уявлення про сутність мовленнєвої діяльності редактора у світлі сучасних лінгвістичних підходів, опертих на антропоцентризм. Увагу скеровано на вироблення концептуальних засад та стратегій редакторської роботи в сучасних умовах породження, функціонування та сприймання текстів. Обґрунтовано такі сфери редакторської компетенції, як загальнолітературна та стильові норми, проблеми варіантності загальнолітературних норм, активні процеси у лексиці, інкультурація та акультурація, нормальний та патогенний текст. Курс передбачає формування у студентів позицій редакторської оцінки тексту у будь-якій комунікативній ситуації.


Словотвірні інновації в сучасній українській мові
Курс ґрунтується на вивченні ресурсів, способів, тенденцій розвитку дериваційної системи української мови, традиційного та інноваційного в сучасному словотворі; формує вміння виявляти й обґрунтовувати взаємодії словотвірних одиниць у контексті актуальних потреб сучасного суспільства; сприяє поглибленню знань зі словотвору, удосконалює практичні навички аналізу й потрактування динаміки словотвірних норм, добору влучних відповідників до іншомовних лексем і пошуку найпродуктивніших і найактуальніших словотвірних моделей, аналогій і под. під час перекладу текстів українською мовою.


Соціолінгвістика: теорія та методологія досліджень


Стилістика української мови
Курс спрямований на вивчення стилістичної диференціації української мови, багатства та різноманітності її виражальних засобів із позицій сучасної мовознавчої науки. Він охоплює проблеми теоретичної та практичної стилістики, зокрема розглядає складні питання українського слово- і формовживання, творення й уживання синтаксичних конструкцій та пунктуації, що постали протягом останніх десятиліть у зв'язку з суспільно-політичними та культурними змінами в житті держави. Мета курсу - сформувати вміння вживати мовні одиниці з якнайбільшою комунікативною доцільністю відповідно до усталених стилістичних норм.


Сучасна українська мова (Лексикологія)
Курс поглиблює знання про лексику сучасної української літературної мови, зокрема про слово як її основну одиницю, сутність парадигматичних зв'язків і динамічні процеси у словнику, класифікацію лексем за походженням і вживанням; знайомить із основними положеннями фразеології та лексикографії. Опанування змісту курсу є необхідним підґрунтям формування мовної компетенції студента, його вміння правильно використовувати лексичні засоби у своїй професійній діяльності.


Сучасна українська мова (Морфологія)
Мета курсу - забезпечити фахову підготовку філолога з таких розділів мовознавства, як морфеміка, словотвір та морфологія з урахуванням здобутків сучасної лінгвістики. Передбачено опанування основних понять морфеміки й словотвору, розгляд історичних та сучасних процесів у структурі слова, зокрема на морфемному шві; усвідомлення семантичних, словотвірних, морфологійних та синтаксичних особливостей самостійних і службових частин мови, а також перехідних одиниць; вивчення граматичних категорій, притаманних кожному класові слів. Особливу увагу приділено мовним одиницям дискусійного граматичного статусу й транспозиційним явищам у системі частин мови. Практичний аспект курсу пов'язаний із випрацюванням у студентів навичок морфемного, словотвірного й повного морфологійного аналізу самостійних і службових частин мови, а також із удосконаленням дотримання граматичних норм сучасної української мови.


Сучасна українська мова (Синтаксис)
Курс передбачає ознайомлення з традиційними й новітніми підходами щодо класифікації та кваліфікації синтаксичних категорій і синтаксичних одиниць, опираючись на формально-граматичний, семантико-синтаксичний, власне-семантичний і комунікативний аспекти (членів речення, словосполучень, речень (простих неускладнених, простих ускладнених і складних), синтаксем, семантем, комунікатем, текстем тощо); стосовно аналізу зв'язків між складниками словосполучення, речення, складного синтаксичного цілого (прислівних, однонаправлених, різнонаправлених, зумовлених, взаємозумовлених, детермінантних, предикативних, напівпредикативних, підрядних, опосередкованих підрядних, сурядних, модальних, інтродуктивних і под.); щодо встановлення відношень (предикативних, напівпредикативних, суб'єктних, об'єктних, атрибутивних, адвербіальних, апозитивних, синкретичних (суб'єктно-об'єктних, об'єктно-обставинних, атрибутивно-обставинних, об'єктно-атрибутивних), комплетивних, єднальних, приєднувальних, зіставних, зіставно-протиставних, градаційних) між компонентами, які структурують синтаксичні одиниці; опрацювання наукової літератури; ведення самостійної науково-дослідної роботи.


Сучасна українська мова (Фонетика. Орфографія)
Успішне опанування орфографічних, орфоепічних та акцентуаційних норм української літературної мови та усвідомлення потреби дотримуватися їх у професійній діяльності безпосередньо ґрунтуються на засвоєнні специфіки зв'язків і залежностей у системі мовних одиниць на науковій основі. Тому курс "Фонетика і орфографія української мови" подає відомості про фонетичну систему, склад фонем та їхні варіації в межах морфеми в сучасній українській літературній мові; взаємодію звукової та графічної форми слова; типологію та функції надсегментних одиниць, а також частково розглядає питання історії української графіки та орфографії. Робота на семінарських заняттях спрямована не просто на опанування теоретичного матеріалу курсу, а, насамперед, на вироблення практичних умінь: дотримуватися орфоепічних та орфографічних норм української літературної мови на практиці; опрацьовувати фахову літературу, оперувати фаховою термінологією, застосовувати різні методи й прийоми дослідження, працювати зі спеціальними словниками, вивчаючи усне мовлення та його письмовий запис. Виконання та презентація індивідуальних і групових завдань розвивають здатність до узагальнення, навички спілкування з аудиторією, готують до написання курсової роботи; система мінітестів спрямована на ефективну індивідуальну перевірку поточного рівня засвоєння навчального матеріалу.


Українська діалектологія
Курс має на меті показати значення діалектної мови як об'єкта дослідження, цінність даних діалектології для історії мови, етнолінгвістики, етнографії, фольклористики. У курсі заплановано вивчення сучасного діалектного поділу української мови та характерних рис будови говорів у різних частинах етнічної території, проблем взаємодії народних говорів з літературною мовою; ознайомлення з актуальними дослідженнями в національних та міжнародних наукових програмах.


Українська мова


Українська мова (для іноземних студентів)


Українська мова (Лексика)
Курс спрямований на вивчення лексико-фразеологічного складу сучасної української мови, його висвітлення через призму сучасних наукових парадигм, передовсім структуралізму. Головним завданням курсу є підготовка студента до усвідомленого філологічного осмислення мови загалом та її лексико-фразеологічного рівня зокрема як предмета навчання і викладання. З цією метою запропоновано вивчення найважливіших одиниць, понять, категорій і відношень у межах лексики та фраземіки, ознайомлення з науковими теоріями та концепціями вивчення лексики і фраземіки сучасної української мови, опанування теорії та практики лексикографічного опису одиниць лексико-фразеологічного рівня сучасної української мови.


Українська мова (Морфологія)
Курс спрямований на ознайомлення студентів з теоретичними засадами граматики, основними поняттями морфеміки та словотвору як складників граматичного ладу сучасної української літературної мови. Основними завданнями курсу є осмислення студентами наукових теорій та концепцій вивчення сучасної української мови на морфемному та словотвірному рівнях; історичних та сучасних явища у структурі слова; опанування морфемного та словотвірного аналізів слів сучасної української мови.


Українська мова (Синтаксис)
Курс має на меті сформувати комплексне уявлення про синтаксичний лад української мови: вияскравити риси, що формують його самобутність, схарактеризувати шляхи становлення і перспективи розвитку, вивчити закономірності та правила побудови мовлення; а також простежити традиційні й сучасні підходи до потрактування синтаксичних концепцій, зумовлені еволюцією наукової парадигми.


Українська мова (Фонетика)
Метою курсу є вивчення звукової системи української мови, що передбачає розгляд основних понять фонетики й фонології (вчення про фонему, співвідношення фонема - звук - літера), класифікації звуків, диференційних ознак фонем сучасної української мови, реалізації фонем у потоці мовлення, фонетичних та історичних чергувань, одиниць акцентології, принципів сучасної української орфографії та орфоепії, відомостей про українську графічну систему, з'ясування фонологічних особливостей української мови у порівнянні з іншими слов'янськими.


Українська мова за професійним спрямуванням
Курс спрямований на ознайомлення студентів з основами та засобами професійного спілкування, підвищення рівня їхньої мовної компетенції шляхом поглиблення знань про норми сучасної української мови, функціональні стилі, наукову термінологію, специфіку мовно-виражальних засобів української мови; формування навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних ситуаціях, під час професійного спілкування, створення документів з дотриманням мовного етикету; вироблення навичок редагування та аналізу фахових текстів; сприяння становленню національно свідомої особистості. Мета курсу - підвищити рівень мовнокомунікативної компетенції студентів у сфері усного й писемного мовлення відповідно до майбутньої професійної діяльності, а також загальнокультурний, інтелектуальний та естетичний рівень майбутніх фахівців; підготувати гармонійно розвинену особистість, здатну ефективно розв'язувати професійні завдання за допомогою набутих лінгвістичних знань і комунікативних навичок. Поставлена мета передбачає розв'язання таких завдань: формування чіткого розуміння ролі державної мови в професійній діяльності; засвоєння норм сучасної української літературної мови, культури усної і писемної мови; вироблення навичок самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; формування вмінь правильно й логічно висловлювати свої думки; розвиток творчого мислення студентів; формування навичок оперування фаховою термінологією, редагування наукових текстів; формування високого рівня мовної компетенції майбутнього фахівця у професійній та науковій сферах комунікації.


Українська мова як іноземна: теорія і практика викладання
Навчальний курс має лінгводидактичне спрямування, а саме передбачає розкриття специфіки викладання української мови як іноземної в сучасній Україні й оволодіння навичками застосування ефективних методів і прийомів навчання мови. У межах курсу переосмислено світові здобутки у викладанні іноземних мов. Значну увагу приділено проблемі використання комунікативного підходу, що актуалізує знання з прагмалінгвістики, соціолінгвістики, лінгвокультурології. Заплановано також критично оглянути інтерактивні техніки викладання української мови як іноземної, психолінгвістичні аспекти процесу викладання в різних національних аудиторіях, переваги та недоліки наявних підручників з української мови як іноземної та перспективи моделювання і видання нових підручників, принципи складання тестових завдань, визначення рівнів володіння мовою тощо. Предметом розгляду в курсі також є різностильові та різножанрові тексти як матеріал для вивчення мови. Лекційна частина курсу передбачає виклад теоретичного матеріалу з подальшим його закріпленням у практичній роботі. На практичних заняттях студенти обговорюють переваги й недоліки кожного з методів викладання української як іноземної, порівнюючи їх доцільність для навчання інших мов, аналізують підручники і самостійно створюють навчальні матеріали.


Українська мова. Практикум
Курс скерований на поглиблення знань орфоепічних, орфографічних, лексичних, граматичних норм сучасної української літературної мови. Він охоплює проблеми практичного застосування української мови в різних жанрах та стилях усного та писемного спілкування. Метою курсу є вивчення питань правопису та культури мови на сучасному мовному зрізі, ознайомлення з науковими концепціями вивчення питань кодифікації мовних норм, відпрацювання практичних умінь вимови, слововживання, творення граматичних форм і синтаксичних конструкцій з дотриманням чинних норм сучасної української літературної мови.


Український переклад у персоналіях
Дисципліна "Український переклад у персоналіях" забезпечує формування знань із основ історії українського перекладу в персоналіях у студентів для застосування їх у розв'язанні професійних завдань та у повсякденній філологічній, зокрема редакторській, практиці, а також - перекладацьких видах діяльності; курс забезпечує поглиблення загальнонаукової, лінгвістичної, перекладознавчої і соціокультурної компетенції студентів в контексті української культури та її зв'язків з іншими культурами світу, оприявлені через літературні та інші зв'язки та втілені в яскравих персоналіях історії та сучасності українського перекладу; формування когнітивної компетенції студентів у взаємозв'язку з іншими видами компетенцій; формування позитивного ставлення студентів до вивчення історії українського перекладу.


Українські мовні норми у контексті сьогодення
Курс буде корисним для тих, хто прагне грамотно писати та редагувати тексти різних жанрів. Практичні заняття будуть присвячені аналізові найбільш типових помилок у ЗМІ на рівні лексики, морфології та синтаксису. Протягом курсу студент зможе навчитися влучно добирати відповідники до слів, уникати стоп-слів та штампів, визначати та редагувати кальковані форми, виправляти помилкові словосполучення та речення, правильно ставити розділові знаки, а також оптимізувати тексти згідно з маркетинговими потребами. Окремий блок курсу присвячено вивченню інструментів автоматичної обробки тексту (OnlineCorrector, LanguageTool, засоби MS).


Функційна граматика
Курс має на меті ознайомити студентів з основними поняттями й одиницями функційної граматики (функційно-семантична категорія, рівні її реалізації, засоби вираження, функційно-семантичне поле тощо); схарактеризувати основні функційно-семантичні категорії сучасної української мови, встановити їхню внутрішню організацію та висвітлити специфіку репрезентації на різних рівнях мовної системи; окреслити застосування теорії функційно-семантичних категорій (функційно-семантичного поля) до порівняльного дослідження мов.


© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна