studii

 

 

Анотації курсів

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Базові навички розв`язання спорів
Курс є базовим як для правників, так і студентів інших спеціальностей, що працюватимуть із людьми. Курс спрямовано на загальний огляд підходів, способів, методів розв’язання спорів, а також знайомство та опанування конкретних інструментів роботи зі змістом, процесом та відносинами між сторонами спору (конфлікту) з метою використання позитивного потенціалу конфлікту для пошуку порозуміння. Важливою частиною курсу є знайомство із практичними комунікативними навичками (робота з питаннями, емоціями, техніки активного слухання), зокрема і захисними (протидія комунікаційним пасткам, стрес-менеджмент, розпізнавання брехні та подібне). Для правників матеріал курсу є корисним з огляду на практичну потребу в умінні вести ефективні переговори, правильно аналізувати інтереси довірителя, напрацьовувати альтернативи для задоволення інтересів довірителя, а також протидіяти негативному психологічному впливу в комунікації.


Вступ до медіації
Курс знайомить студентів-правників з теорією, нормативною базою та практикою медіації? для формування у майбутніх правників ціннісної установки, готовності та розуміння, як застосувати медіацію у своїй практичній діяльності. З цією метою в межах курсу слухачі здобувають компетентності, необхідні для кваліфікованої участі в медіації? як правника, який доречно пропонує клієнтові взяти участь у медіації? та/або здійснює супровід клієнта – учасника медіації. При цьому такий фахівець орієнтується у вимогах профільного Закону України «Про медіацію», відрізняє медіацію від інших методів альтернативного вирішення спорів, обізнаний у вимогах спеціального законодавства, що регламентує застосування медіації та інших відновних практик у різних видах правовідносин.


Вступ до права інтелектуальної власності
Курс спрямований на вивчення студентами основних положень права інтелектуальної власності. Після повного опрацювання курсу студент отримує комплексне уявлення про основні об'єкти права інтелектуальної власності, їх правову охорону та юридичні можливості суб'єктів права інтелектуальної власності щодо реалізації своїх прав.


Господарське процесуальне право
Провідною метою навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» є підготовка бакалаврів зі спеціальності «Право» для роботи у практичній сфері. Із цієї точки зору майбутній бакалавр повинен набути фундаментальні теоретичні знання з господарського процесуального права України, які дозволять знаходити обґрунтовані правові позиції для розв’язання практичних проблем. Окрім наведеного, викладання дисципліни передбачає формування навичок самостійної роботи з нормативним і теоретичним матеріалом та судовою практикою, як необхідних передумов професійної діяльності правника. Господарське судочинство України, предметом якого є вирішення господарських спорів, що виникають у процесі підприємницької діяльності. Правова природа господарського суду і його місце в системі органів влади. Досудове врегулювання господарських спорів. Перегляд судових рішень в апеляційному і касаційному порядку, судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України.


Екологічне право
Навчальна дисципліна спрямована на опанування студентами теоретичних знань і формування у них практичних вмінь та навичок щодо самостійного розв'язання практичних проблем, які виникають у процесі реалізації еколого-правосуб'єктності учасників екологічних правовідносин, правильного застосування норм екологічного законодавства, які об'єднуються в інтегровану спільність природоресурсного, природоохоронного (середовищеохоронного) та антропоохоронного спрямування. Програма курсу "Екологічне право" відповідає навчальному плану підготовки висококваліфікованих юристів-правників, надає студентам можливість отримати практичні вміння та навички щодо самостійного розв'язання практичних проблем, які виникають у процесі реалізації еколого-правосуб'єктності учасників екологічних правовідносин, правильного застосування норм екологічного законодавства.,


Європейське трудове право
Упродовж курсу студенти опановують основні положення європейського трудового права, яке викладається з позицій розуміння трудових прав як прав людини. Особливістю цього курсу є те, що він поєднує положення трудового права ЄС та Ради Європи, практику Суду ЄС та ЄСПЛ, судову (Суд ЄС, ЄСПЛ) та квазі-судову практику Європейського комітету з соціальних прав. Важливою складовою курсу є аналіз та порівняння положень європейського трудового права та національного трудового права України. У викладанні використовуються ресурси освітньої платформи Ради Європи HELP (Human Rights Education for Legal Professionals), а основним джерелом права є Європейська соціальна хартія. Успішне опанування матеріалів курсу передбачає не лише знання відповідних положень європейського трудового права, а й уміння застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, здатність формувати обґрунтовані правові висновки щодо захисту трудових прав працівників з урахуванням положень Європейської соціальної хартії, Європейської конвенції з прав людини, практики ЄСПЛ та ЄКПЛ, виявляти випадки порушення вимог верховенства права та невідповідності національного трудового законодавства положенням директив ЄС у сфері трудового права з урахуванням практики Суду ЄС.


Житлове право: практичний курс
Метою навчальної дисципліни «Житлове право: практичний курс» є підготовка бакалаврів зі спеціальності «Право» для роботи у практичній сфері. Із цієї точки зору майбутній бакалавр на базі вже набутих знань повинен вдосконалити свої юридичні навички і поглибити практичні знання з галузей приватного права і отримати знання з проблем житлового права, які дозволять знаходити або формувати власні обґрунтовані правові позиції для розв’язання практичних проблем. Окрім наведеного, викладання дисципліни передбачає формування навичок самостійної роботи з нормативним, емпіричним та теоретичним матеріалом як необхідних передумов професійної діяльності правника. Зміст курсу, список основних та додаткових джерел, відеоматеріали, завдання, тести, журнал успішності відображено в електронній формі на платформі дистанційної освіти НаУКМА DistEdu. Для доступу до електронних ресурсів курсу необхідно самостійно зареєструватися слухачем цього курсу. Серед методів викладання заплановано: метод юридичних кейсів, застосування елементів проблемного навчання, дискусії, дебати, метод SWOT-аналізу, еталонні тести «Rule of Law Checklist» та ін. Вітається активна участь на лекційних та семінарських заняттях, а саме: участь в обговореннях, запитання викладачеві або колезі, критичне сприйняття матеріалу та неординарні підходи до вирішення проблемних ситуацій у запропонованих фабулах кейсів чи інших завданнях.


Забезпечення виконання зобов`язань
В Україні тема забезпечення зобов'язань набула нового поштовху у 2004 році у світлі прийняття нового Цивільного кодексу, що докорінно змінив регулювання деяких видів забезпечення (передусім, гарантії), а також запровадив принципово новий вид - притримання, прийняття нової редакції Закону "Про захист прав споживачів" (зокрема, положень про споживче кредитування), а також запровадження цілого комплексу законодавства, що стосується іпотечного кредитування та іпотечних цінних паперів. Основою цього курсу є подання загальної інформації про правову природу окремих видів забезпечення виконання зобов'язань, їх історичний розвиток, дію аналогічних інститутів у праві зарубіжних країн (передусім, Росії, США, Німеччини, Франції), зміст прав та обов'язків сторін при реалізації забезпечувального механізму. Матеріал ґрунтується на аналізі вітчизняної судової практики із застосування різних видів забезпечення та практичного тлумачення законодавства про забезпечення. Метою курсу є набуття студентами базових знань та розуміння відмінностей між суміжними правовими інститутами, а також розвинення здатності критичного аналізу чинного законодавства та правозастосовчої практики.


Земельне право
Програма курсу "Земельне право" відповідає навчальному плану підготовки висококваліфікованих юристів-правників, надає можливість, в доповнення до вже здобутих загальних знань, отримати чітке уявлення про земельне право, його місце і значення в межах системи цивільних і господарських правовідносин, системний зв'язок з ними. "Земельне право" - одна з профілюючих дисциплін згідно з навчальним планом правничого факультету. Предметом вивчення даного курсу є норми права, що регулюють правовідносини щодо прав власності на землю, охорони землі, управління земельним фондом, охорони прав фізичних та юридичних осіб. Основне місце в курсі займає правові аспекти ринку землі, захист суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів фізичних осіб, гарантованих Конституцією України та іншим законодавством України. Курс спрямований на одержання наукових та практичних знань про земельні правовідносини.


Інтелектуальна власність
Поняття і система принципів, класифікація об’єктів інтелектуальної власності. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності. Державна та міжнародна системи правової охорони інтелектуальної власності.


Інформаційне право
Курс складається з шести модулів: теоретичні засади інформаційного права (інформація як об’єкт правового регулювання, правові режими інформації, поняття і ознаки інформаційного суспільства), інформаційна права і свободи, правові засади діяльності медіа (поняття, правова природа та види медіа, правове регулювання функціонування аудіовізуальних, друкованих та онлайн-медіа), правове регулювання поширення окремих видів інформації (проблемні аспекти правового регулювання поширення інформації, правове регулювання обігу публічної інформації, персональних даних, правове регулювання розповсюдження реклами, передвиборної агітації), договірне інформаційне право (правова підтримка виробництва аудіовізуального продукту, контракти у сфері використання інформаційних технологій) та інформаційне право в цифровому середовищі (проблеми захисту інтелектуальної власності в умовах сучасного розвитку інформаційних технологій, доменні імена і доменні спори, правове регулювання електронної комерції, блокчейн і криптовалюти).


Конкурентне право
Антимонопольна діяльність є одним з найважливіших видів регулювання підприємницької діяльності. Вона є базовим складником процесу соціально-економічних реформ, що минають в постсоціалістичних країнах. Саме демонополізація разом з роздержавленням і приватизацією складають ядро реформи, оскільки функціонування ринкових відносин передбачає, по-перше, створення за допомогою правових механізмів рівних можливостей для суб'єктів підприємницької діяльності, по-друге, наявність конкуренції між ними. Утримання конкуренції тісно пов'язано з інститутом антимонопольної діяльності, оскільки обмеження дій підприємців саме націлено на створення конкурентного середовища в сфері підприємництва. Разом з тим, в процесі розвитку підприємств і концентрації капіталу, як правило, виникає класична монополія, що з часом з метою усунення конкурентів і підриває конкуренцію, створюючи загрозу існування самого ринку. Програма вивчення дисципліни "Конкурентне право" - будується на законодавстві України з економічної конкуренції, боротьбі з монополізмом та недобросовісною конкуренцією як протиправний засіб досягнення неправомірних переваг у добросовісній конкуренції.


Контракти в загальному праві
Курс стосується загальних та окремих спеціальних питань договорів в загальному праві (common law) з фокусом на англійській та американській юрисдикціях. Особливий акцент робиться на фундаментальних правових аспектах, які супроводжують "життя" договору від його укладення до успішного виконання або порушення. Курс також підкреслює унікальні особливості договорів в загальному праві в порівнянні з українським правом (наприклад, consideration, statute of frauds, parol evidence rule та специфіка правил щодо відшкодування збитків). У сучасному глобалізованому світі знання принаймні певних основ англо-саксонського договірного права є суттєвою конкурентною перевагою для українського юриста. Наприклад, англійське право дуже часто обирається сторонами для регулювання транскордонних правочинів. Тому курс буде особливо корисним для студентів, які планують будувати свою юридичну кар'єру в міжнародній сфері, оскільки вони найімовірніше будуть стикатися з англо-саксонським договірним правом в своїй майбутній роботі в більшій чи меншій мірі


Корпоративне право
Навчальна дисципліна "Основи корпоративного права" - це спеціальний навчальний курс, предметом вивчення якого є основи корпоративного права України, а також огляд основних теоретичних та практичних проблем корпоративного права. Метою курсу є поглиблення студентами знань з цивільного, адміністративного, фінансового, трудового права з точки зору корпоративних відносин, а також надання знань з теоретичних основ корпоративного права, історії його виникнення та розвитку. У курсі розглядаються питання про предмет та джерела корпоративного права, роль та місце корпоративного права в системі права України. У курсі аналізується правовий статус господарських товариств як однієї з найбільш поширених форм підприємницької діяльності в Україні. Окрему увагу приділено правовому статусу акціонерних товариств, їх органів, ролі облікових систем в інших державах та Національної депозитарної системи України в корпоративних відносинах. Особлива увага приділяється проблемам захисту прав інвесторів (акціонерів).


Корпоративне право: поглиблений практичний курс
Навчальна дисципліна "Корпоративне право: Поглиблений практичний курс" - це спеціальний навчальний курс, предметом вивчення якого є, в рівні мірі, дослідження практики застосування корпоративного законодавства України (законодавства про господарські товариства) та розгляд теоретичних проблем корпоративного права. Метою курсу є поглиблення студентами знань корпоративного права, отриманих в межах курсу "Основи корпоративного права", а також надання знань з теоретичних основ сучасного корпоративного права, в тому числі, у порівняльно-правовому аспекті. В курсі розглядаються питання функціонування двох основних організаційно-правових форм господарських товариств: товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерного товариства з моменту їх утворення і до моменту припинення, а також досліджується весь спектр відносин, інструментів і операцій, що мають місце протягом діяльності господарських товариств як корпоративних суб'єктів, з позиції корпоративних відносин та корпоративного управління.


Курсова робота
Курсова робота – одна з форм самостійної роботи студента/студентки. Мета написання та захисту курсової роботи студентами 3 р.н. бакалаврської програми – здобути навички підготовки якісного огляду літератури, що передбачає по рівняння наукових підходів до вирішення практичної або теоретичної правової проблеми на основі аналізу джерел доступних українською, англійською або іншими іноземними мовами з подальшими теоретичними та практичними узагальненнями та висновками.


Міжнародне контрактове право
Програма з курсу "Міжнародний комерційний арбітраж" відповідає навчальному плану підготовки магістрів і є необхідною складовою вивчення міжнародного приватного і публічного права, господарського права і процесу, цивільного права і процесу. Курс спрямований на одержання наукових уявлень про діяльність міжнародного комерційного суду як органу розв'язання міжнародних ділових спорів. Курс передбачає вивчення переваг і недоліків міжнародного комерційного арбітражу, відмінностей між арбітражем і судовим процесом, різних форм альтернативного вирішення спорів замість судового процесу, арбітражних угод і форм арбітражу, впровадження міжнародних стандартів у міжнародному комерційному арбітражі, процеду-ри міжнародного арбітражу, законодавства, що регулює міжнародний арбітражний процес, визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, а також практики реалізації міжнародного арбітражного процесуального законодавства.


Міжнародне приватне право
Вибірковий курс "Міжнародне приватне право" є професійно-орієнтованим на одержання наукових уявлень про основні засади правового регулювання приватноправових відносин. Курс спрямований на поглиблене вивчення правового регулювання приватно-правових відносин ускладнених "іноземним елементом". "Міжнародне приватне право" є підсумковою дисципліною із пропонованих до вивчення студентами цивілістичних дисциплін. Курс містить обсяг матеріалу про основні поняття міжнародного приватного права, вчення про колізійну норму, суб'єкти, речове право, зовнішньоекономічні договори, інтелектуальну власність, сімейне, спадкове, трудове право та міжнародний цивільний процес.


Міжнародний комерційний арбітраж
Професійно-орієнтована дисципліна покликана дати наукові знання про діяльність міжнародного комерційного суду як органу розв’язання міжнародних ділових спорів. Передбачається вивчення переваг і недоліків міжнародного комерційного арбітражу, відмінностей між арбітражем і судовим процесом, різних форм альтернативного вирішення спорів, арбітражних угод і форм арбітражу, впровадження міжнародних стандартів у міжнародному комерційному арбітражі, процедури міжнародного арбітражу, законодавства, що регулює арбітражний процес.


Нотаріат України
Спеціальна дисципліна до опанування знаннями та практичними навичками з фахової підготовки правознавця. Містить сукупність знань про історію виникнення нотаріату, його головні інститути, його місце серед інших правових спеціальностей для розбудови сучасної правової держави. Розвиває уміння застосовувати положення законодавства для підготовки нотаріального акту, вчинення та посвідчення нотаріальних дій, формування та ведення нотаріального архіву. Ознайомлює з порядком ведення, використання та застосування державних та єдиних реєстрів в нотаріальній практиці..


Окремі види договірних зобов`язань
Курс спрямований на вивчення студентами ключових теоретичних положень про окремі види договірних зобов'язань за українським правом, отримання ними розуміння сутності кожного із таких видів зобов'язань, а також засвоєння принципів і отримання навичок пошуку і аналізу нормативно-правових актів, що регулюють той чи інший вид зобов'язань, з урахуванням сучасної судової та прикладної практики їх застосування. Вивчення курсу створює умови для формування уявлення про види цивільно-правових та господарсько-правових зобов'язань за їх галузевою і функціональної приналежністю, істотні умови кожного із зобов'язань та наслідки їх не визначення, принципи застосування до окремих видів договорів права інших країн, закладає підґрунтя для практичної діяльності майбутнього юриста-правника у сфері договірних відносин.


Основи римського приватного права
Дисципліна "Основи римського приватного права" спрямована на вивчення найважливіших інститутів майнового, сімейного та спадкового права періоду класичного римського права, що охоплює перші три століття нашої ери. Під час вивчення дисципліни відбуватиметься ознайомлення з історією виникнення понять, термінів презумпцій, їх змістом та використанням в сучасному приватному праві, а також будуть проводитися ігрові судові процеси з використанням казусів з римського права. Вивчення дисципліни дозволяє отримати базові знання, які необхідні для успішного, ґрунтовного вивчення сучасного цивільного права, а також інших галузей права, адже вона спрямована на розвиток юридичного світогляду, надає можливість орієнтуватися у сфері правових знань, сформувати цілісний та методологічний підходи для подальшого поглиблення юридичної освіти і практичної роботи.


Основи складання юридичних документів
Метою навчальної дисципліни «Основи складання юридичних документів» є ознайомлення студентів з видами юридичних документів в Україні та деяких країнах світу, а також вивчення правил та принципів складання певних видів юридичних документів. Навчальна дисципліна «Основи складання юридичних документів» спрямована на формування у студентів практичних навичок для побудови юридичних текстів, розуміння різниці між юридичними документами, а також ознайомлення з останніми тенденціями підготовки документів різного виду. Також, викладання дисципліни спрямоване на стимулювання самостійної та групової роботи студентів-правників і закладає ґрунтовну базу для практичної діяльності майбутнього правника


Підприємницьке право
Основна мета даної дисципліни - підготовка студентів до юридичної практики у сфері ведення бізнесу шляхом як набуття теоретичних (базових) знань у сфері підприємницького права, так і практичних навичок, необхідних для виконання поставлених завдань правового супроводу господарських операцій. Під час навчання вивчається значний масив чинних нормативно-правових актів України та вирішується велика кількість кейсів, практичних завдань, подібних тим, що ставляться працедавцями або клієнтами. Опанування курсу передбачає формування навичок самостійної роботи із нормативними актами, критичного аналізу їх текстів, виявлення колізій, уміння знаходити способи їх вирішення, ознайомлення з роботою публічних державних реєстрів, електронних сервісів держави у сфері бізнесу з тим, щоб майбутній правник був здатен самостійно надавати фахові консультації вже з першого дня своєї практичної діяльності.


Право інтелектуальної власності
Інтелектуальна власність як галузь права – це сукупність правових норм, що регулюють на основі юридичної рівності сторін суспільні відносини, які виникають у зв’язку із набуттям, здійсненням і захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності. Інтелектуальна діяльність – невід’ємна складова культурного й економічного розвитку суспільства кожної країни, активізації торгівлі та глобалізації міжнародного торговельного простору. Тож вивчення даного курсу, зокрема таких важливих інститутів, як авторське право та суміжні права, право промислової власності, є необхідною складовою на шляху до опанування юридичною наукою.


Право промислової власності
Право промислової власності - результати інтелектуальної діяльності, придатні для промислового використання Курс спрямований на здобуття студентами практичних навичок з оформлення прав на такі об'єкти промислової власності як-то : торговельні марки (оформлення і набуття прав, подання відповіді на офіційне попереднє заперечення проти реєстрації знаку, заперечення проти реєстрації схожої торговельної марки ) , промисловий зразок , винахід і корисна модель, ноу-хау і оформленн договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності


Право соціального забезпечення
Упродовж курсу студенти опановують основні положення теорії права соціального забезпечення України, ознайомлюються з положенням законодавства про працю як України, так і міжнародних актів, Європейської соціальної хартії, вивчають практику Верховного Суду, Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини в частині застосування норм права соціального забезпечення та захисту соціальних прав як прав людини. Серед методів викладання переважає метод юридичних кейсів, а також застосовуються елементи проблемного навчання, роботи в малих групах, дискусії. Вітається активна участь на лекційних та семінарських заняттях, а саме: участь в обговореннях, критичне сприйняття матеріалу та неординарні підходи до вирішення проблемних ситуацій у запропонованих викладачем фабулах кейсів. Студенти повинні не лише знати відповідні положення законодавства у сфері соціального забезпечення, а й уміти застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки щодо соціально-забезпечувальних відносин у визначених ситуаціях.


Правове регулювання М&A транзакцій
Метою навчальної дисципліни "Правове регулювання M&A транзакцій" є підготовка магістрів зі спеціальності "Право" для роботи у практичній сфері. Із цієї точки зору майбутній магістр повинен набути теоретичні знання щодо змісту і структури M&A транзакцій, їх регулювання в Україні на сучасному етапі розвитку законодавства, а також практичні навички з вирішення типових практичних задач, розробки обґрунтованих правових позицій та підготовки типових документів, які можуть бути необхідні при супроводженні M&A транзакцій. З цією метою дисципліна передбачає формування у студентів навичок самостійної роботи з нормативним, емпіричним та теоретичним матеріалом як необхідних передумов професійної діяльності правника.


Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Правовідносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Правовий статус суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Порядок укладення, виконання та забезпечення виконання зовнішньоекономічних договорів. Правові основи захисту прав і законних інтересів учасників зовнішньоекономічної діяльності.


Правове регулювання операцій з нерухомістю
Курс Правове регулювання операцій з нерухомістю базується на поглибленому та комплексному вивченні нерухомості, як окремої категорії майна. Вказаний курс має певну специфіку: з одного боку, ця дисципліна має дати студентам чітке загальне уявлення про регулювання операцій з нерухомістю, особливості земельних та орендних правовідносин, підстави набуття та припинення прав на нерухомість, а з іншого боку, повинно послужити базою для вирішення конкретних практичних проблем. Така специфіка навчальної дисципліни відображається також на стилі проведення семінарських занять зі студентами, які, як правило складаються з різних елементів: індивідуальних та групових завдань, підготовка та демонстрація результатів досліджень, опрацювання контрольних питань тощо.


Правове регулювання ринків капіталу
Навчальним курсом охоплюється вивчення таких фінансових інструментів як цінні папери та деривативні контракти. Вивчаються їх правова природа, класифікація, економічно-правове призначення. Розглядаються ринки укладання та виконання фінансових інструментів та правочинів щодо них, види професійної діяльності на ринках капіталу, процедура емісія та обіг цінних паперів, обліку прав на цінні папери та прав за цінними паперами в депозитарній системі України та інших країн. Окрема увага приділяється питанням розкриття інформації на ринках капіталу, державному регулювання ринків капіталу та саморегулівним організаціям, протидії зловживанням на ринках.


Практика навчальна
Навчальнаї практика є обов'язковим курсом вищого закладу освіти і розробляється відповідно до положення МОН України "Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України" та навчального плану. Мета навчальної практики - закріплення та поглиблення одержаних студентами теоретичних знань з правничих дисциплін, опанування конкретних напрямків практичної діяльності Верховної Ради України, судових і правоохоронних органів, адвокатури, а також юридичних фірм (контор, відділів). Завданням практики - є набуття професійних навичок і вмінь, необхідних для самостійної роботи за фахом правника Завдання практики – Завдання практики – Набути та удосконалити професійні навички і вміння, необхідні для самостійної роботи за фахом правника та постійної актуалізації отриманих знань, їх застосування у практичній діяльності набути здатність отримувати знання і практичний досвід розвинути професійну відповідальність.


Практичні аспекти господарської діяльності в Україні
Курс спрямований на поглиблення практичних знань щодо здійснення господарської діяльності в Україні. Дисципліна включати в себе три блоки. Перший блок це комплаєнс у бізнес-діяльності, в якому передбачено освоїти взаємозв’язок антикорупційного законодавства та ведення міжнародного бізнесу. В рамках другого блоку буде розглянуто питання енергетичного права в контексті комерційної діяльності підприємства. І останній блок буде присвячено питання підготовки матеріалів для розгляду можливої справи в суді.


Проблеми захисту права власності
Упродовж навчального курсу студенти поглиблюють свої знання з проблем захисту права власності. Лекційний курс ознайомлює студентів із проблемними аспектами підстав та порядку захисту права власності, питаннями обрання належного та ефективного способу захисту права власності, прогалин та суперечностей у законодавстві у сфері захисту права власності, актуальної судової практики та правових позицій Верховного Суду, а також практики ЄСПЛ. Практичні заняття передбачають виконання письмових завдань для опрацювання актуальної судової практики, професійної термінології, сучасних концепцій у сфері права власності та підготовку усних доповідей та презентацій на актуальні проблеми захисту права власності тощо.


Сімейне право
Упродовж вивчення навчальної дисципліни у фокусі уваги студентів - немайнові та майнові відносини членів сім'ї й інших учасників сімейних відносин. Лекційний курс ознайомлює студентів із загальними положеннями про сімейне право, шлюбними відносинами, сепарацією, конкубінатом, правовідносинами батьків та дітей, інших членів сім'ї та родичів, питаннями влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, патронат, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу), захисту сімейних прав та інтересів. Практичні заняття передбачають виконання індивідуальних та командних письмових завдань, вирішення тестів, розробку та аналіз проектів договорів у сфері сімейних відносин тощо. Основна увага при вивченні навчальної дисципліни приділяється договірній практиці, а також методам та способам, у тому числі альтернативним, вирішення сімейних спорів.


Спадкове право
Програма курсу «Спадкове право» орієнтована на поглиблене вивчення практичних питань правового регулювання спадкових відносин. Дисципліни надає необхідні знання про правове регулювання спадкових відносин, зокрема, про загальні поняття спадкового права, види спадкування, охорону спадкового майна, управління спадщиною, спадковий договір, порядок прийняття і оформлення спадщини та формує практичні навички тлумачення та правильного застосовування норм спадкового права при вирішенні конкретних ситуацій, наданні юридичних консультацій з питань спадкування, розв’язання складних ситуацій у сфері спадкових відносин, які виникають у житті, закладає підґрунтя для практичної діяльності майбутнього правника.


Трудове право
Програма навчальної дисципліни "Трудове право" відповідає навчальному плану підготовки висококваліфікованих юристів-правників, допомагає студентам отримати чітке уявлення про сутність та зміст права на працю, інших основоположних трудових прав людини, мету, завдання, систему трудового права, сутність та зміст трудового законодавства. Навчальна дисципліна "Трудове право" є необхідною складовою частиною вивчення фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. Вона дає можливість ознайомитися студентам-правникам з особливостями правового регулювання виникнення, зміни та припинення трудових відносин, відносин, які зумовлюють їх виникнення або випливають із них. Дисципліна містить інформацію про правову організацію зайнятості та працевлаштування громадян, соціального партнерства, умови та порядок укладення, зміни та припинення трудового договору, сутність та зміст робочого часу та часу відпочинку, оплату та охорону праці, трудову дисципліну, порядок врегулювання трудових спорів (конфліктів), нагляд та контроль у сфері праці. Вивчення цієї обов'язкової навчальної дисципліни створює умови для формування наукового уявлення про умови та порядок реалізації та захисту трудових прав, виконання трудових обов'язків та трудоправових повноважень суб'єктами трудового права, розгляд та вирішення трудових спорів (конфліктів), закладає підґрунтя для практичної діяльності майбутнього юриста-правника.


Цивільне право
Зміст курсу, список основних та додаткових джерел, відеоматеріали, завдання, тести, журнал успішності відображено в електронній формі на платформі дистанційної освіти НаУКМА DistEdu. Для доступу до електронних ресурсів курсу необхідно самостійно зареєструватися слухачем цього курсу. Серед методів викладання заплановано: метод юридичних кейсів, застосування елементів проблемного навчання, дискусії, дебати, метод SWOT-аналізу, еталонні тести «Rule of Law Checklist» та ін. Вітається активна участь на лекційних та семінарських заняттях, а саме: участь в обговореннях, запитання викладачеві або колезі, критичне сприйняття матеріалу та неординарні підходи до вирішення проблемних ситуацій у запропонованих фабулах кейсів чи інших завданнях.


Цивільне право і правова політика: практичний курс
Метою навчальної дисципліни «Цивільне право і правова політика: практичний курс» є підготовка магістрів зі спеціальності «Право» для роботи у практичній сфері. Із цієї точки зору майбутній магістр на базі вже набутих знань на бакалавраті повинен вдосконалити свої юридичні навички і поглибити практичні знання з Цивільного права України, які дозволять знаходити або формувати власні обґрунтовані правові позиції для розв’язання практичних проблем. Окрім наведеного, викладання дисципліни передбачає формування навичок самостійної роботи з нормативним, емпіричним та теоретичним матеріалом як необхідних передумов професійної діяльності правника. Зміст курсу, список основних та додаткових джерел, відеоматеріали, завдання, тести, журнал успішності відображено в електронній формі на платформі дистанційної освіти НаУКМА DistEdu. Для доступу до електронних ресурсів курсу необхідно самостійно зареєструватися слухачем цього курсу. Серед методів викладання заплановано: метод юридичних кейсів, застосування елементів проблемного навчання, дискусії, дебати, метод SWOT-аналізу, еталонні тести «Rule of Law Checklist» та ін. Вітається активна участь на лекційних та семінарських заняттях, а саме: участь в обговореннях, запитання викладачеві або колезі, критичне сприйняття матеріалу та неординарні підходи до вирішення проблемних ситуацій у запропонованих фабулах кейсів чи інших завданнях.


Цивільне право. Цивільне процесуальне право (оглядовий курс лекцій)
Це блок дисциплін державного іспиту на вибір студента. Відводиться по 10 годин на дисципліну, інтенсивний повторний курс перед Державним іспитом.


Цивільне право: поглиблений практичний курс
Курс "Цивільне право: поглиблений практичний курс", що пропонується для магістерської програми, передбачає поглиблене вивчення студентами деяких основних проблем цивільного права, пов'язаних із застосуванням норм Цивільного кодексу України та іншого законодавства, а також аналіз наявної судової практики застосування відповідних законодавчих норм. Даний курс не має на меті повторення курсу цивільного права (загальної та особливої частин), вже пройденого студентами, але покликаний зосередити увагу на найбільш актуальних питаннях, які виникають при регулюванні приватно-правових відносин, що часто не мають на разі визначеного та сформульованого рішення, але становлять наявну правову проблему. Метою курсу є набуття студентами базових знань та розуміння відмінностей між суміжними правовими інститутами, а також розвинення здатності критичного аналізу чинного законодавства та правозастосовної практики. Опанування цього курсу студентами надасть їм змогу вирішувати складні питання, що виникають при застосуванні цивільного права.


Цивільне процесуальне право
Навчальний курс направлений на комплексне вивчення цивільного процесуального права як однієї з базових дисциплін майбутнього правника. В рамках курсу студентам надається комплекс знань, умінь і навичок у сфері цивільного судочинства. Лекційний курс спрямований на ознайомлення студентів з теорією та практикою цивільного процесу, вивченням базових інститутів загальної та особливої частини цивільного процесу. Серед методів викладання на семінарських заняттях переважає метод юридичних кейсів, а також застосовуються елементи проблемного навчання, дискусії.


Юридичні інновації
Курс є базовим як для правників, так і студентів інших спеціальностей, що працюватимуть із інноваціями у юридичній сфері.Курс "Юридичні інновації" забезпечує ознайомлення студентів з новітніми технологічними рішеннями і формування здатності розв'язувати складні спеціалізовані завдання в сфері права шляхом застосування юридичних інновацій задля формування у студентів-юристів інноваційного мислення. Під час вивчення дисципліни «Юридичні інновації» студенти: ознайомляться з поняттям та структурою юридичних інновацій та практикою їх поширення в Україні та світі; отримають базові практичні навички застосування юридичних інновацій; навчаться вирішувати юридичні проблеми інноваційним шляхом; отримають вміння виявляти проблеми, що можна вирішити за допомогою юридичних інновацій; отримають вміння використовувати навики Legal Tech в вирішенні юридичних завдань; розвинуть навички та уміння студентів, пов’язані з роботою в команді, презентації проекту, критичного мислення, емпатії клієнтів; сформують навички створення та розвитку юридичного бізнесу; сформують дизайн мислення у сучасного юриста.


© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна