Анотації курсів

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Базові навички врегулювання спорів


Вступ до права інтелектуальної власності


Господарське процесуальне право
Господарське судочинство України, предметом якого є вирішення господарських спорів, що виникають у процесі підприємницької діяльності. Правова природа господарського суду і його місце в системі органів влади. Досудове врегулювання господарських спорів. Перегляд судових рішень в апеляційному і касаційному порядку, судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України.


Екологічне право


Забезпечення виконання зобов`язань


Земельне право
Курс знайомить студентів з основними проблемами земельного права, які стосуються права власності, порядку розпорядження і використання земельних ділянок у господарській діяльності підприємницьких організацій. Порушуються питання приватизації землі та повноважень органів державної алади у сфері земельних відносин.


Інтелектуальна власність
Поняття і система принципів, класифікація об’єктів інтелектуальної власності. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності. Державна та міжнародна системи правової охорони інтелектуальної власності.


Інформаційне право
Інформаційне право як узагальнена та систематизована сукупність юридичних знань, ідей, теорій, що використовуються в процесі правового регулювання суспільних відносин у сфері обігу інформації. Засади правового регулювання обігу інформаціїі, правове регулювання діяльності засобів масової інформації як основного суб"єкта інформаційної діяльності. Особливості розповсюдження окремих видів інформації, наприклад, реклами та передвиборної агітації.


Конкурентне право


Контракти в загальному праві


Корпоративне право


Корпоративне право: поглиблений практичний курс


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Медіація та інші альтернативні способи вирішення спорів


Методика підготовки наукових робіт з права


Міжнародне контрактове право


Міжнародне приватне право
Правове регулювання приватноправових відносин, ускладнених «іноземним елементом». Основні поняття міжнародного приватного права, вчення про колізійну норму, суб’єкти, речове право, зовнішньоекономічні договори, інтелектуальна власність, сімейне, спадкове, трудове право та міжнародний цивільний процес.


Міжнародний комерційний арбітраж
Професійно-орієнтована дисципліна покликана дати наукові знання про діяльність міжнародного комерційного суду як органу розв’язання міжнародних ділових спорів. Передбачається вивчення переваг і недоліків міжнародного комерційного арбітражу, відмінностей між арбітражем і судовим процесом, різних форм альтернативного вирішення спорів, арбітражних угод і форм арбітражу, впровадження міжнародних стандартів у міжнародному комерційному арбітражі, процедури міжнародного арбітражу, законодавства, що регулює арбітражний процес.


Нотаріат України
Основні інститути нотаріату, його місце серед інших правових спеціальностей у справі розбудови правової держави. Значення і роль нотаріату в захисті прав та інтересів громадян і юридичних осіб. Набуття практичних навичок аналізу нотаріально оформлених документів, їхньої належної правової оцінки.


Основи підприємницького права
Розглядаються поняття і принципи, основні засади правового забезпечення підприємницької та інвестиційної діяльності, характеристика правовідносин у сфері підприємництва, правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності, правові основи їхнього створення, функціонування і припинення діяльності. Вивчаються питання державного регулювання підприємницької діяльності та правового захисту підприємництва в Україні.


Основи римського приватного права


Основи складання юридичних документів


Підприємницьке право


Право інтелектуальної власності
Інтелектуальна власність як галузь права – це сукупність правових норм, що регулюють на основі юридичної рівності сторін суспільні відносини, які виникають у зв’язку із набуттям, здійсненням і захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності. Інтелектуальна діяльність – невід’ємна складова культурного й економічного розвитку суспільства кожної країни, активізації торгівлі та глобалізації міжнародного торговельного простору. Тож вивчення даного курсу, зокрема таких важливих інститутів, як авторське право та суміжні права, право промислової власності, є необхідною складовою на шляху до опанування юридичною наукою.


Право промислової власності


Правове регулювання М&A транзакцій


Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Правовідносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Правовий статус суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Порядок укладення, виконання та забезпечення виконання зовнішньоекономічних договорів. Правові основи захисту прав і законних інтересів учасників зовнішньоекономічної діяльності.


Правове регулювання операцій з нерухомістю


Правове регулювання ринків капіталу


Практика навчальна


Сімейне право
Загальні положення сімейного права. Шлюб, права й обов’язки подружжя, права й обов’язки батьків і дітей. Аліментні зобов’язання членів сім’ї, влаштування дітей, позбавлених батьківської опіки. Застосування сімейного законодавства України до сімейних відносин за участю іноземних громадян та осіб без громадянства. Особливу увагу приділено таким нововведенням сімейного законодавства України, як заручини, шлюбний договір, підстави визнання шлюбу недійсним.


Спадкове право


Трудове право
Поняття, предмет і метод правового регулювання. Принципи, джерела, суб’єкти трудового права. Зміст трудових правовідносин, правове забезпечення працевлаштування, правовий режим колективних угод, трудового договору, а також сутність та особливості правовідносин, що виникають унаслідок їхнього укладення, зміни чи припинення.


Цивільне право


Цивільне право. Цивільне процесуальне право (оглядовий курс лекцій)
Це блок дисциплін державного іспиту на вибір студента. Відводиться по 10 годин на дисципліну, інтенсивний повторний курс перед Державним іспитом.


Цивільне право: поглиблений практичний курс


Цивільне процесуальне право
Мета – дати фахові знання і навички. Складається з п’яти розділів. Охоплює сучасний стан правового регулювання цивільного судочинства в Україні із залученням судової практики, а також досягнення науки і практики цивільного процесу, які розглядаються у порівнянні із сучасною правовою системою цивільного судочинства іноземних держав.


Юридичні інновації


© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна