Анотації курсів

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Актуальні проблеми цивільного права


Альтернативне вирішення спорів


Базові навички врегулювання спорів


Виконавче провадження


Господарське процесуальне право
Господарське судочинство України, предметом якого є вирішення господарських спорів, що виникають у процесі підприємницької діяльності. Правова природа господарського суду і його місце в системі органів влади. Досудове врегулювання господарських спорів. Перегляд судових рішень в апеляційному і касаційному порядку, судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України.


Деліктні зобов`язання в цивільному праві


Доступ до правосуддя


Екологічне право


Екологічне право
Навчальний курс складається з двох частин: загальної та особливої. У загальній частині розглядаються основні поняття та принципи екологічного права. Особлива частина курсу знайомить із природноресурсним правом, природоохоронним правом і правом екологічної безпеки.


Економічний аналіз права


Житлове право


Забезпечення виконання зобов`язань


Загальне і процесуальне діловодство
Поняття сучасного діловодства. Особливості загального і процесуального діловодства, документообігу, контролю за виконанням доручень, підготовки документів для передачі в архів. Правила складання організаційно-розпорядчих документів у відповідності до чинних стандартів. Вивчається паралельно з курсом «Мова права».


Захист прав споживачів
Вивчення правових механізмів захисту прав споживачів. Аналіз чинного законодавства, зокрема нової редакції закону України «Про захист прав споживачів». Редакційні проблеми Закону та проблеми практики застосування. Особливості захисту прав споживачів у сферах туризму, будівництва, фінансового ринку.


Земельне право
Курс знайомить студентів з основними проблемами земельного права, які стосуються права власності, порядку розпорядження і використання земельних ділянок у господарській діяльності підприємницьких організацій. Порушуються питання приватизації землі та повноважень органів державної алади у сфері земельних відносин.


Інтелектуальна власність
Поняття і система принципів, класифікація об’єктів інтелектуальної власності. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності. Державна та міжнародна системи правової охорони інтелектуальної власності.


Інформаційне право
Інформаційне право як узагальнена та систематизована сукупність юридичних знань, ідей, теорій, що використовуються в процесі правового регулювання суспільних відносин у сфері обігу інформації. Засади правового регулювання обігу інформаціїі, правове регулювання діяльності засобів масової інформації як основного суб"єкта інформаційної діяльності. Особливості розповсюдження окремих видів інформації, наприклад, реклами та передвиборної агітації.


Конкурентне право


Корпоративне право
Правовий статус господарських товариств. Правовий статус акціонерних товариств, їхніх органів. Роль облікових систем інших держав та Національної депозитарної системи України в корпоративних відносинах. Проблеми захисту прав інвесторів (акціонерів).


Корпоративне право


Корпоративне право: поглиблений практичний курс


Курсова робота


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Магістерська робота


Методика підготовки наукових робіт з права


Міжнародне контрактове право


Міжнародне приватне право
Правове регулювання приватноправових відносин, ускладнених «іноземним елементом». Основні поняття міжнародного приватного права, вчення про колізійну норму, суб’єкти, речове право, зовнішньоекономічні договори, інтелектуальна власність, сімейне, спадкове, трудове право та міжнародний цивільний процес.


Міжнародний комерційний арбітраж (англ. мовою)
Професійно-орієнтована дисципліна покликана дати наукові знання про діяльність міжнародного комерційного суду як органу розв’язання міжнародних ділових спорів. Передбачається вивчення переваг і недоліків міжнародного комерційного арбітражу, відмінностей між арбітражем і судовим процесом, різних форм альтернативного вирішення спорів, арбітражних угод і форм арбітражу, впровадження міжнародних стандартів у міжнародному комерційному арбітражі, процедури міжнародного арбітражу, законодавства, що регулює арбітражний процес.


Міжнародний комерційний арбітраж (англ. мовою)


Міжнародний цивільний процес


Нотаріат України
Основні інститути нотаріату, його місце серед інших правових спеціальностей у справі розбудови правової держави. Значення і роль нотаріату в захисті прав та інтересів громадян і юридичних осіб. Набуття практичних навичок аналізу нотаріально оформлених документів, їхньої належної правової оцінки.


Окремі види договірних зобов`язань


Основи корпоративних правовідносин


Основи підприємницького права


Основи підприємницького права
Розглядаються поняття і принципи, основні засади правового забезпечення підприємницької та інвестиційної діяльності, характеристика правовідносин у сфері підприємництва, правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності, правові основи їхнього створення, функціонування і припинення діяльності. Вивчаються питання державного регулювання підприємницької діяльності та правового захисту підприємництва в Україні.


Основи права інтелектуальної власності


Основи римського приватного права


Основи сімейного права


Основи трудового права


Основи цивільного і підприємницького права


Підприємницьке право


Право інтелектуальної власності
Інтелектуальна власність як галузь права – це сукупність правових норм, що регулюють на основі юридичної рівності сторін суспільні відносини, які виникають у зв’язку із набуттям, здійсненням і захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності. Інтелектуальна діяльність – невід’ємна складова культурного й економічного розвитку суспільства кожної країни, активізації торгівлі та глобалізації міжнародного торговельного простору. Тож вивчення даного курсу, зокрема таких важливих інститутів, як авторське право та суміжні права, право промислової власності, є необхідною складовою на шляху до опанування юридичною наукою.


Право промислової власності


Право соціального забезпечення


Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Правовідносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Правовий статус суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Порядок укладення, виконання та забезпечення виконання зовнішньоекономічних договорів. Правові основи захисту прав і законних інтересів учасників зовнішньоекономічної діяльності.


Правове регулювання обігу цінних паперів
Особливості правового режиму такого об’єкта права, як цінні папери. Правове становище професійних учасників ринку цінних паперів. Правове регулювання суспільних відносин, що виникають з випуском та обігом цінних паперів в Україні.


Правове регулювання операцій з нерухомістю


Правове регулювання операцій з нерухомістю
Різноманітні операції з нерухомістю. Основні проблеми законодавчого регулювання ринку нерухомості в Україні. Негативні наслідки, що виникають або можуть виникнути під час практичного застосування, та конкретні пропозиції щодо можливих шляхів вдосконалення Законодавства.


Правові аспекти електронної демократії
Вивчення засобів і прийомів пізнання юридичних явищ, сучасних підходів до праворозуміння, структури наукового знання права і правових понять. Окремо розглядаються методи пізнання права, які використовують у сучасній правовій науці.


Практика навчальна


Проблеми захисту права власності


Сімейне право
Загальні положення сімейного права. Шлюб, права й обов’язки подружжя, права й обов’язки батьків і дітей. Аліментні зобов’язання членів сім’ї, влаштування дітей, позбавлених батьківської опіки. Застосування сімейного законодавства України до сімейних відносин за участю іноземних громадян та осіб без громадянства. Особливу увагу приділено таким нововведенням сімейного законодавства України, як заручини, шлюбний договір, підстави визнання шлюбу недійсним.


Спадкове право


Страхове право
Страхове право – це сукупність загальноприйнятих правил (норм) поведінки страхувальників, страховиків та їхніх посередників, визначених державою i закріплених у законах i підзаконних актах, що стосуються страхової дiяльностi. Вивчаються правові основи організації та регулювання страхової діяльності в Україні; суб’єкти страхового ринку; особливості окремих видів страхування; актуальні проблеми договору страхування. Окремо здійснюється порівняльний аналіз регулювання правових відносин у сфері страхування в Україні та за кордоном, зокрема в Європейському Союзі.


Трудове право
Поняття, предмет і метод правового регулювання. Принципи, джерела, суб’єкти трудового права. Зміст трудових правовідносин, правове забезпечення працевлаштування, правовий режим колективних угод, трудового договору, а також сутність та особливості правовідносин, що виникають унаслідок їхнього укладення, зміни чи припинення.


Угоди М&A (злиття та поглинання) за українським законодавством


Цивільне право


Цивільне право
Мета - дати знання з правового регулювання суспільних відносин. Складається з двох розділів. Містить широке коло знань щодо теоретичної та практичної підготовки професійного юриста. Базується на ключових вченнях римських юристів. Займає провідне місце серед правничих дисциплін. Має вирішальне значення для правовідносин в сфері проведення економічних і соціальних реформ в Україні. "Цивільне право" є підгрунтям для вивчення спецкурсів: "Правове регулювання підприємницької діяльності", "Банківське та інвестиційне права", "Право інтелектуальної власності", "Правове регулювання банкрутства" та інших спецкурсів цивільно-правового циклу.


Цивільне право


Цивільне право


Цивільне право. Цивільне процесуальне право (оглядовий курс лекцій)
Це блок дисциплін державного іспиту на вибір студента. Відводиться по 10 годин на дисципліну, інтенсивний повторний курс перед Державним іспитом.


Цивільне право: поглиблений практичний курс


Цивільне процесуальне право
Мета – дати фахові знання і навички. Складається з п’яти розділів. Охоплює сучасний стан правового регулювання цивільного судочинства в Україні із залученням судової практики, а також досягнення науки і практики цивільного процесу, які розглядаються у порівнянні із сучасною правовою системою цивільного судочинства іноземних держав.


Цивільно-правова політика України


fShare
0
© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна