studii

 

 

Публікації

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Ізарова І. О. Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства Європейського Союзу : перші загальноєвропейські процедури розгляду і вирішення цивільних та комерційних справ транскордонного характеру – видачі Європейського судового наказу й вирішення дрібних спорів. Ч. 1 / Ірина Ізарова; [пер. з англ.: І. О. Ізарової, А. В. Сизової]. – Київ : Дакор, 2016. – 307 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11337
 • G. Van der Loo. The EU-Ukraine association agreement : assessment of an innovative legal instrument / Guillaume Van der Loo, Peter Van Elsuwege and Roman Petrov. – 28 p. – (EUI Working Papers).
 • Музика А. А. Покарання та його застосування за злочини проти здоров'я населення / А. А. Музика, О.П. Горох ; [рецензент Азаров Д. С.] ; Державний науково-дослідний інститут митної справи. – К. : Паливода А. В., 2012. - 402, [1] с. - Включ. бібліогр. посилання.
 • Галаган В. І. Проведення ексгумації трупа у кримінальному судочинстві України : монографія / В.І. Галаган, М.Й. Кулик. - Луганськ : [Рєзніков В.С.], 2012. - 195 с. : портр. - Дарчий напис від автора.
 • Галаган В. І. Процесуальний порядок і тактика одержання зразків для експертного дослідження у кримінальному судочинстві України : монографія / В.І. Галаган, О.В. Козак. - Донецьк : [Промінь], 2012. - 238, [1] с. : портр. - Включ. бібліогр.
 • Галаган В. І. Встановлення процесуального статусу окремих осіб, які беруть участь у досудовому провадженні / В.І. Галаган, О.М. Калачова. - Луганськ : [Рєзніков В.С.], 2012. - 211 с. : портр. - Включ. бібліогр.
 • Петров Р. А. Транспозиція "acquis" Європейського Союзу у правові системи третіх країн : монографія / Р.А. Петров. - Київ : Істина, 2012. - 356 с. - Включ. бібліогр.
 • Петров Р.А. Транспозиция "acquis" Европейского Союза в правовые системы третьих стран : монография. – К. : Истина, 2011. - 383 с.
 • PetrovR.A. Exporting the Acquis Communautaire through European Union External Agreements / Roman Petrov. - [Baden-Baden] : Nomos, 2011]. - 313 p. - (Heidelberger Schriften zum Wirtscaftsrecht und Europarecht ; Band 64).
 • Карнаух Т.М. Стаття 407. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. - Х. : Страйд, 2011. – Т. 5 : Право власності та інші речові права : пояснення, тлумачення, рек. з використанням позицій вищ. судових інстанцій М-ва юстиції науковців, фахівців / [О. О. Банасько … та ін.], гл. 33. – С. 596-601.
 • Карнаух Т.М. Стаття 408. Строк договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. - Х. : Страйд, 2011. – Т. 5 : Право власності та інші речові права : пояснення, тлумачення, рек. з використанням позицій вищ. судових інстанцій М-ва юстиції науковців, фахівців / [О. О. Банасько … та ін.], гл. 33. – С. 601-602.
 • Карнаух Т.М. Стаття 409. Права та обов’язки власника земельної ділянки, наданої у користування для сільськогосподарських потреб // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. - Х. : Страйд, 2011. – Т. 5 : Право власності та інші речові права : пояснення, тлумачення, рек. з використанням позицій вищ. судових інстанцій М-ва юстиції науковців, фахівців / [О. О. Банасько … та ін.], гл. 33. – С. 602-604.
 • Карнаух Т.М. Стаття 410. Права та обов’язки землекористувача // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. - Х. : Страйд, 2011. – Т. 5 : Право власності та інші речові права : пояснення, тлумачення, рек. з використанням позицій вищ. судових інстанцій М-ва юстиції науковців, фахівців / [О. О. Банасько … та ін.], гл. 33. – С. 604-605.
 • Карнаух Т.М. Стаття 412. Припинення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб // Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. - Х. : Страйд, 2011. – Т. 5 : Право власності та інші речові права : пояснення, тлумачення, рек. з використанням позицій вищ. судових інстанцій М-ва юстиції науковців, фахівців / [О. О. Банасько … та ін.], гл. 33. – С. 610-612.
 • Горох О.П., Музика А.А.Кримінальна відповідальність за контрабанду наркотичних засобів // Кримінальна відповідальність за контрабанду: національний та міжнародний досвід: монографія / Музика А. А. … [та ін.] ; Держ. н.-д. ін-т митної справи. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – Розд. 4. - С. 218-260.
 • Горох О.П., Музика А.А., Покарання за незаконний обіг наркотичних засобів / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Київ. регіон. центр Акад. правових наук України, Держ. н.-д. ін.-т митної справи. – Хмельн. : [Вид-во Хмельн. ун-ту упр. і права], 2010. – 255 с.
 • Карнаух Т.М. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань : моногр. – [Краматорськ] : [Тритон-МФ], 2009. – 203 с.
 • Казміренко Л.І. Кримінальний Кодекс України : психологічний аналіз кримінально-правових понять / Л. І. Казміренко, О. Л. Мартенко. – К. : КНТ, 2008. – 183 с.
 • Галаган В.І. Процесуальний порядок і тактика пред'явлення для впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають : моногр. / В.І. Галаган, І.В. Басиста. – К. : КНУВС, 2007. – 236 с.
 • Посполітак В.В. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар: У 2ч. Ч. 2. /Керівники авт. кол. та відп. ред. проф. А.С. Довгерт, проф. Н.С. Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2006. – 680с. Коментар глав 55, 56, 57, 60, 77. Сторінки 236-281, 349 – 358, 719-732.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар: У 2ч. Ч. 2. /Керівники авт. кол. та відп. ред. проф. А.С. Довгерт, проф. Н.С. Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2006. – 680с. (С. 359-426).
 • Волянська Г.М. Політико-правове регулювання підприємництва в Україні: теорія і практика / Г.М. Волянська, З.С. Варналій, В.М. Кампо та ін. - К.: Знання України, 2005. - 379с.
 • Посполітак В.В. Ханик-Посполітак Р.Ю. Аналіз наявних суперечностей та неузгодженостей між Цивільним та Господарським кодексами України. - К.: Реферат, 2005. - 264с.
 • Стратегія розвитку фінансового сектору України (матеріали Координаційної ради з питань політики фінансового сектору) / В.В. Посполітак, С.Г. Хорунжий, Б.Б. Кушнірук та ін. / Координаційна рада з питань політики фінансового сектору при Кабінеті Міністрів України. - Дн.: Вид. дім "Козаки", 2005. - 256с.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю., Посполітак В.В. Аналіз наявних суперечностей та неузгодженостей між Цивільним та Господарським кодексами України. - К.: Реферат, 2005. - 264с.
 • Доктрина Приватної Ініціативи: Стратегічні засади розвитку підприємництва в Україні / В.В. Посполітак, О.І. Бойко, В.І. Дубровський та ін. / Координаційно-експертний центр об'єднань підприємців України. - К., 2003. - 27с.
 • Основи діяльності на фондовому ринку України / В.В. Посполітак, С.О. Бірюк, М.О. Бурмака та ін. / Навч.-інформ. центр "ПрофІнтелІнфо". - К., 2003. - 162с.
 • Швець М.Я. Правовий механізм захисту персональних даних / Акад. правових наук України, НДЦПІ. - К.: Парламентське вид-во, 2003. - 123с.
 • Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення освідування : монографія / В. І. Галаган, Ж. В. Удовенко, О. М. Калачова, С. С. Клочуряк. - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 156 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.

 • Галаган В. І. Процесуальний порядок і тактика отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні України : монографія / В. І. Галаган, О. В. Козак. - 2-ге вид., перероб. та доповн. - [Краматорськ : Каштан], 2015. - 223 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Підручники, навчальні посібники

 • Кримінальний процес : альбом схем : (загальна та особлива частина) : [посібник / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. П. Письменний, … В. І. Галаган та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. – 2-ге вид., виправ. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 405 c.
 • Міжнародний розшук та видача особи, яка вчинила кримінальне правопорушення : навчальний посібник / І. В. Басиста, В. І. Галаган, О. М. Калачова, Л. М. Максимів ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : [б. в.], 2016. – 276 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11338
 • Реалізація недоторканності права власності під час досудового розслідування : навчальний посібник / Галаган В. І., Моргун Н. С., Кулик М. Й., Терещенко Ю. В. ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : [б. в.], 2016. – 141 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11339
 • Практикум з цивільного процесуального права України : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / [Василина Н. В., Васильєва-Шаламова Ж. В., Ізарова І. О. та ін. ; за заг. ред. І. С. Ярошенко ; відп. ред. Ізарова І. О.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : Дакор, 2016. – 347, [1] c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11653
 • Трудове право України : підручник / [Іншин М. І., Щербина В. І., Вишновецька С. В., … Костюк В. Л., … Яцкевич І. І. та ін. ; за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук, Нац. ун-т «Острозька акад.», Навч.-наук. ін-т права ім. І. Малиновського [та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : [Леся], 2016. – 446 с.
 • Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Аверочкіна Т. В., Петров Р. А., Федорчук Д. Е., Ханик-Посполітак Р. Ю., Хворостянкіна А. В. та ін.] ; за ред. О. К. Вишнякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Фенікс, 2013. - 869, [13] с. - Включ. бібліогр. - Авт. зазначено на 3-4-й с.
 • Галаган В. І. Кримінальний процес України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. В. Басиста, В. І. Галаган, Ж. В. Удовенко. - 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2012. - 327 с. - Включ. бібліогр.
 • Карнаух Т.М., Ханик-Посполітак Р.Ю. Цивільне процесуальне право України : навч. посіб. – К. : Юстініан, 2011. - 399 с.
 • Горох О.П. Методичні вимоги щодо підготовки та захисту курсової роботи з правових навчальних дисциплін. – К. : [ВПЦ НаУКМА], 2011. - 17 с.
 • Галаган В.І., Басиста І. В. Кримінальний процес України : навчальний посібник, Ж.В. Удовенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 351 с.
 • Горох О.П. Кримінальне право (загальна частина) : методичні рекомендації щодо підготовки та проведення семінарських занять і самостійної роботи студентів спеціальності "Правознавство" ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет правничих наук, Кафедра галузевих правових наук. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2010. – 99 с.
 • Горох О.П. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібник / [автор. кол. : Горох О. П., Агєєв М. М., Бахуринська О. О. … та ін. ; за ред. О. О. Кашкарова, В. А. Робака] ; Крим. юрид. ін-т Одеського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Сімферополь : [Кримнавчпеддержвидав], 2010. – 363 с.
 • Петров Р.А. Право Європейського Союзу : навч. посіб. / [відп. ред. Петров Р. А.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – 3-тє вид., переробл. і доп. (відповідно до положень Лісабонського Договору). – К. : Істина, 2010. – 376 с.
 • Казміренко Л.І., Горбачевський В.Я., Калашнік В.О. Хуліганство як злочин проти громадського порядку: психологічні аспекти : наук.-практ. посіб. / за ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. юриста України О.В. Негодченка. – Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 136 с.
 • Психологія слідчої діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. Л.І. Казміренка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – К. : Правова єдність, 2009. – 199 с.
 • Юридична психологія. Альбом схем з коментарями : навч. посіб. / за заг. ред. : Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2008. – 152 с.
 • Юридична психологія : словник : навч. посіб. / за заг. ред. : Л.І. Казміренко, Є. М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2008. – 222 с.
 • Азаров Д.С. Кримінальне право України (Особлива частина): навчально-методичний комплекс. – К.: Ун-т економіки та права “КРОК”. – 2006. – 262с.
 • Волянська Г.М. Практикум з основ підприємницького (господарського) права: Навч.-метод. матеріали /Укл. Г.М Волянська; НаУКМА. Ф-т правничих наук; Рец. Р.Ю. Ханик-Посполітак. – К.: Міжнар. Соломонів ун-т, 2006. – 47с.
 • Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Т. 1. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 33с.
 • Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Т. 2. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 19с.
 • Посполітак В.В., Ханик-Посполітак Р.Ю. Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності: Навч. посіб. – 2-е вид., допов. та перероб. – К.: Укр. ін-т розвитку фондового ринку КНЕУ, 2006. – 200с.
 • Галаган В.І., Ляш А.О., Моргун В.І. Організація судових та правоохоронних органів: Навч. посіб. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К.: Ун-т "Україна". - 321с. - (Мережа дистанційного навчання).
 • Фондовий ринок України: законодавче регулювання: Практич. посіб. / В.В. Посполітак, М.О. Бурмака, Д.С. Бутенко та ін. - К.: АДС УМКЦентр, 2005. - 560с.
 • Страхове право: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Н.В. Безсмертна, К.П. Василенко, І.О. Дзера та ін. - К. : Істина, 2004. - 182с.
 • Посполітак В.В., Чернелевська О.Л. Антимонопольне законодавство на фондовому ринку України: законодавчі та нормативні документи, коментарі, методичні матеріали / Навч.-інформ. центр "Профінтелінфо". - К., 2003. - 65с.
 • Солом'яний В.Р. Основи римського права: Навч.-метод. посіб. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 25с.
 • Солом'яний В.Р. Правове регулювання банкрутства: Навч.-метод. посіб. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 23с.
 • Застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення : український та зарубіжний досвід : науково-практичний посібник / [О. І. Богатирьова, А. О. Галай, О. П. Горох та ін. ; за заг. ред. А. О. Галая] ; Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Національна академія прокуратури України, 2015. - 124 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.

Публікації /статті

2017

Cтатті

 • Ізарова І. О. Принцип диспозитивності цивільного процесу: погляди Радослава Флейшара / І. Ізарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Київ, 2017. – № 2 (105). – С. 14–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13301
 • Ізарова І. О. Реформа цивільного процесу в Україні: новели позовного провадження / І. О. Ізарова // Право України. – 2017. – № 8. – С. 33–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13002
 • Ізарова І. О. Транскордонні загальноєвропейські процедури в системі національного цивільного процесу / Ізарова І. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 56–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12449
 • Костюк В. Л. Конституційне право на державну службу через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект / В. Л. Костюк, І. І. Яцкевич // Публічне право. – 2017. – № 3. – С. 151–159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14221
 • Костюк В. Л. Державні соціальні допомоги: поняття, ознаки, основні види та тенденції розвитку [електронний ресурс] / В. Л. Костюк // Часопис Національного університету «Острозька академія» : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – Острог, 2015. – № 1 (15) : Серія «Право». – 18 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12929
 • Костюк В. Л. Міжнародні стандарти права осіб з інвалідністю в умовах правової та соціальної держави: теоретико-правовий аспект / В. Л. Костюк // Актуальні проблеми соціального права в Україні : збірник наукових праць / за ред. М. І. Іншина, В. І. Щербини, С. Я. Вавженчука ; відп. ред. І. С. Сахарук. – Харків: Юрайт, 2017. – С. 199–215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12941
 • Костюк В. Л. Пенсійне забезпечення державних службовців по інвалідності у контексті сьогодення: сутність, проблеми та перспективи законодавчого регулювання / В. Л. Костюк // Публічне право. – 2017. – № 1 (25). – С. 167–174. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12952
 • Костюк В. Л. Пенсійне право в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект / В. Л. Костюк // Соціальне право. – 2017. – № 1. – С. 17–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12927
 • Костюк В. Л. Право на працю у контексті Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю: сутність, проблеми та перспективи законодавчого регулювання / В. Л. Костюк, І. І. Яцкевич // Соціальне право. – 2017. – № 2. – С. 49–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12928
 • Костюк В. Л. Право на службу в органах місцевого самоврядування: сутність, проблеми, тенденції законодавчого забезпечення / В. Л. Костюк, П. В. Мозолевський // Журнал східноєвропейського права. – 2017. – № 41. – С. 4–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12944
 • Костюк В. Л. Процедура застосування дисциплінарної відповідальності прокурора: теоретико-правовий аспект / В. Л. Костюк, Б. В. Семененко // Журнал східноєвропейського права. – 2017. – № 42. – С. 12–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12945
 • Костюк В. Л. Страховий стаж: поняття, ознаки, види й тенденції удосконалення / Костюк В. Л. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 61–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12448
 • Музыка Л. А. Проблема современного понимания метода гражданского права / Л. А. Музыка // Журнал юридических исследований. – 2017. – Т. 2, № 1. – С. 125–131.
 • Посполітак В. В. Основні конституційні новели судової реформи: чи все так добре? / Володимир Посполітак, Роксолана Ханик-Посполітак // Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України / [авт.-уклад. В. Мусіяка]. – Київ, 2017. – С. 118–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13692
 • Pospolitak V. Resolution of Investment Disputes under the TTIP with Regard to the Principles of Independence, Impartiality, and Qualifications of the Court and its Judges / Volodymyr Pospolitak, Kateryna Yashchenko // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellonskiego. Nauki Spoleczne / red. Ewa Modzelewska. – Krakow, 2017. – No. 19 (4) : Legal Studies. – P. 7–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12951
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Запровадження електронного правосуддя у цивільному судочинстві України / Р. Ханик-Посполітак // Право України. – 2017. – № 8. – С. 122–129. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12071
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Умови договору про споживчий кредит: відповідність європейським стандартам / Ханик-Посполітак Р. Ю., Посполітак В. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 50–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12450
 • Яцкевич І. І. Гарантії права на працю при припиненні трудового договору: поняття та види / Яцкевич І. І. // Актуальні проблеми соціального права : науково-практичний посібник / за заг. ред. В. Л. Костюка, В. П. Мельника ; Центр проблем імплементації європейського соціального права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : [ПВГОІ «ІР СТ Україна»], 2017. – Вип. 3. – С. 99–104. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13245
 • Yatskevich I. Elimination of Employment Discrimination of the Persons with Disabilities: International Standards and Ukrainian Legislation / I. Yatskevych // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 41–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12555
 • Yatskevich I. Tackling Employment Discrimination in Ukraine: European Standards and Ukrainian Law / Yatskevich Ivan // Соціальне право. – 2017. – № 1. – С. 63–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11937
 • Kyselova T. Professional Peacemakers in Ukraine: Mediators and Dialogue Facilitators before and after 2014 [electronic resourse] / Tatiana Kyselova // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. – Electronic data. – 2017. – № 3. – P. 117–136. – Mode of access: Internet. https://doi.org/10.18523/kmlpj120119.2017-3.117-136

 

Матеріали конференцій

 • Деякі аспекти оперативних санкцій в цивільному праві / Дзера І. О. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 97–100. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13255
 • Дзера І. О. Деякі аспекти розгляду судами справ про визнання права власності у разі втрати правовстановлюючих документів / Дзера І. О. // Україна на шляху до Європи : реформа цивільного процесуального законодавства : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7 липня 2017 р.) : збірник наукових праць. – 2017. – С. 111–116. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11982
 • Ізарова І. О. Європейська ODR платформа для захисту прав споживачів: досвід для України / Ізарова І. О. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук 2017: альтернативи вирішення правових конфліктів : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 27 січня 2017 року). – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 6–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13377
 • Ізарова І. О. Реформи цивільного процесуального законодавства в незалежній Україні: 1991–2017 / Ізарова І. О. // Україна на шляху до Європи : реформа цивільного процесуального законодавства : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7 липня 2017 р.) : збірник наукових праць. – 2017. – С. 18–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11984
 • Ізарова І. О. Спрощене позовне провадження цивільного судочинства: новела українського законодавства / І. О. Ізарова // Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доповідей та повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2–3 листопада 2017 року) / заг. ред. І. Д. Шутака. – Харків : Право, 2017. – С. 214–217. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12949
 • Ізарова І. О. Стандартизовані форми в цивільному судочинстві: як спростити комунікацію між судом і учасниками процесу / Ірина Ізарова // Актуальні питання державотворення в Украіні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої Дню науки юридичного факультету, 19 травня 2017 року : в 2-х томах / гол. ред. І. С. Гриценко. – Київ, 2017. – Т. 2. – С. 319–320. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13519
 • Ізарова І. О. Стандартизовані форми комунакації в цивільному процесі: за прикладом Європейського Союзу / І. О. Ізарова // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 26 травня 2017 р. / упоряд. і відп. ред. І. С. Канзафарова. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 167–173.
 • Кисельова Т. С. Концептуальні основи законодавчого регулювання медіації в Україні / Кисельова Т. С. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.]; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 31–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13262
 • Костюк В. Л. Державна служба у контексті новітньої кодифікації трудового законодавства: проблеми та перспективи / В. Л. Костюк // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 квітня 2017 р.) / за ред. М. І . Іншина. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 110–111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12946
 • Костюк В. Л. Європейський кодекс соціального забезпечення у контексті новітньої моделі джерел права: проблеми та тенденції / В. Л. Костюк, О. Я. Мельник // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 року) : у 2-х т. / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Гельветика, 2017. – Т. 1. – С. 532–535. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12947
 • Костюк В. Л. Проект Трудового кодексу у контексті сьогодення: проблеми, новації та перспективи / В. Л. Костюк, Ю. В. Костюк // Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: збірник наукових праць присвячений пам’яті професора В. П. Пастухова/за заг. ред. М. І. Іншина . – Київ : Прінт Сервіс, 2017. – С. 295–298.
 • Костюк В. Л. Розгляд трудових спорів у КТС через призму новітньої кодифікації трудового законодавства: проблеми та перспективи / Костюк В. Л. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 100–102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13261
 • Музика Л. А. Деякі проблеми вирішення спорів у сімейних відносинах / Музика Л. А. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 116–119. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13263
 • Посполітак В. В. Діяльність третейських судів в Україні: проблемні питання та тенденції розвитку / Посполітак В. В. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 43–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13264
 • Посполітак В. В. «Криптовалюта»: об’єктивна реальність та її правове регулювання / В. В. Посполітак // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права : матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 27–28 жовтня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 224–229. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13483
 • Федосєєва Т. Р. Вдосконалення законодавства щодо виконання рішень у цивільних справах: окремі проблеми / Федосєєва Т. Р. // Україна на шляху до Європи : реформа цивільного процесуального законодавства : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7 липня 2017 р.) : збірник наукових праць. – 2017. – С. 192–195. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11983
 • Федосєєва Т. Р. Окремі питання позасудового регулювання спорів у сімейному праві / Федосєєва Т. Р. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 126–129. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13256
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Електронне правосуддя: сучасні європейські стандарти в цивільному судочинстві України / Ханик-Посполітак Р. Ю. // Україна на шляху до Європи : реформа цивільного процесуального законодавства : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7 липня 2017 р.) : збірник наукових праць. – 2017. – С. 52–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11985
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Європейські принципи позасудового врегулювання спорів / Ханик-Посполітак Р. Ю. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 27–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13260
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система: переваги та потенційні ризики / Р. Ю. Ханик-Посполітак // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права : матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 27–28 жовтня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 261–265. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13484
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Юрисдикції судів в Україні: реальна реформа чи консервація ситуації / Р. Ю. Ханик-Посполітак // Правова реформа: концепція, мета, впровадження : збірник наукових праць : матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23 листопада 2017 року) до 85-річчя професора Ярославни Шевченко (1932–2017) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – С. 412–415. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12950
 • Яцкевич І. І. Право на соціальний захист в умовах реформування пенсійного забезпечення в Україні / І. І. Яцкевич // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 3 листопада 2017 року) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Xарків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 443–447. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12948
 • Яцкевич І. І. Правове регулювання розгляду колективних трудових спорів у трудовому арбітражі / Яцкевич І. І. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 130–133. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13265
 • Яцкевич І. І. Реалізація соціальних прав людини в умовах формування соціальної держави / Яцкевич І. І. // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 17 листопада 2017 року. – 2017. – С. 93–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12524

 

Інше

 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Захист прав споживачів у Європейському Союзі / [Ханик-Посполітак Р. Ю., Вишняков О.К.] // Право Європейського Союзу : підручник / за ред. Р. А. Петрова. – Київ : Істина, 2017. – Тема 15. – С. 259–282

2016

Статті

 • Азаров Д. С. Розроблення Кодексу публічних правопорушень України: теоретичні та прикладні застереження / Азаров Д. С. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 134–138. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9851
 • Багиров С. Р. Многосубъектное преступление как криминологическая реальность, требующая отражения в нормах общей части Уголовного кодекса / Сергей Багиров // Legea şi viaţa : международный научно-практический правовой журнал. – 2016. – № 8/2. – С. 7–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11336
 • Багіров С. Р. Вчинення необережного злочину кількома суб’єктами як явище об’єктивної реальності і проблема теорії кримінального права / С. Р. Багіров // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – 2016. – № 2. – С. 301–306. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11318
 • Багіров С. Р. Дискусії щодо співучасті в необережному злочині до реформи кримінального законодавства 1958–1961 рр. (1917–1961 рр.) / С. Р. Багіров // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – 2016. – № 4. – С. 293–298. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11319
 • Багіров С. Р. Підходи до розуміння необережного співзаподіяння у науці кримінального права / С. Р. Багіров // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 32. – С. 153–171. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11347
 • Багіров С. Р. Суспільна небезпека необережного злочину, що вчиняється кількома суб’єктами / Багіров С. Р. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – № 3. – С. 140–144. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11304
 • Галаган В. І. Діяльність прокурора щодо забезпечення законності накладення арешту на кореспонденцію / Володимир Галаган, Ольга Калачова // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 3. – С. 58–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11305
 • Горох О. П. «Нове» Положення про порядок здійснення помилування: чи є кроки вперед? / О. П. Горох // Наука і правоохорона : науковий журнал. – 2016. – № 1 (31). – С. 166–172. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11306
 • Горох О. П. Актуальні проблеми здійснення помилування в Україні / Горох Олексій Петрович // Eurasian academic research journal. – 2016. – № 2 (02). – С. 41–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11335
 • Горох О. П. Врахування інтересів потерпілого як принцип звільнення від покарання / Горох О. П. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 139–143. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9850
 • Горох О. П. Звільнення від покарання та його відбування (аналіз судової статистики) / О. П. Горох // Наука і правоохорона : науковий журнал. – 2016. – № 3 (33). – С. 167–175. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11346
 • Дзера І. О. Правова природа 3 % річних за статтею 625 ЦК України / Дзера І. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 116–120. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9855
 • Ізарова І. О. Альтернативність та автономність загальноєвропейських процедур як принципи цивільного процесу Європейського Союзу / Ізарова Ірина Олександрівна // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал. – 2016. – № 2. – С. 33–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11317
 • Izarova I. Harmonization of Civil Procedure: First Steps of Ukraine to a Genuine European Area of Justice / Izarova I. // Civil Procedure Review. – 2016. – Vol. 7, no. 3. – P. 100–118. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12257
 • Ізарова І. О. Європейський досвід та перспективи запровадження системи автоматизованого арешту коштів в цивільному процесі України / Ізарова І. О. // Право і суспільство : науковий журнал. – 2016. – № 3. – С. 52–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11311
 • Ізарова І. О. Забезпечення права відповідача на організацію захисту: європейський досвід та українські перспективи / Ізарова І. О. // Право і суспільство : науковий журнал. – 2016. – № 2. – С. 49–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11312
 • Ізарова І. О. Паралельний судовий розгляд у цивільному процесі: приклад Європейського Союзу та українські перспективи / Ізарова І. О. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2016. – № 20. – С. 96–99. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11308
 • Ізарова І. О. Принцип пропорційності у цивільному процесі ЄС та перспективи його запровадження в цивільному процесі України. Серія: Право / Ізарова І. О. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 37, т. 1. – С. 127–130. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11310
 • Ізарова І. О. Принципи ALI-UNIDROIT та їх значення для розвитку регіональних правил цивільного судочинства (на прикладі Європи) / Ірина Ізарова // Юридичний журнал. – 2016. – № 7–8. – С. 62–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11329
 • Ізарова І. О. Реформа загальноєвропейських процедур та її значення для подальшого розвитку цивільного процесу Європейського Союзу / Ірина Олександрівна Ізарова // Університетські наукові записки. – 2016. – № 57. – С. 80–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11315
 • Карнаух Т. М. Відшкодування шкоди, заподіяної податковими органами: правове регулювання та проблеми застосування в Україні / Карнаух Т. М. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 106–110. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9857
 • Kyselova T. Institutional preconditions for mediation reform in Ukraine / Tatiana Kyselova // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2016. – Вип. 2 (15). – C. 78–84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12258
 • Kyselova T. Socio-Legal Functions of Commercial Contracts / T. Kyselova // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 120–124. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9854
 • Kyselova T. Socio-legal functions of commercial contracts / T. Kyselova // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 120–124. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9854
 • Костюк В. Л. Організація праці осіб з інвалідністю : проблеми та перспективи законодавчого регулювання / Віктор Костюк // Публічне право. – 2016. – № 3 (23). – С. 170–177. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11314
 • Костюк В. Л. Інституційні новації державної служби через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект / Костюк В. Л. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 26–31. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9891
 • Костюк В. Л. Кодифікація трудового законодавства у контексті прав осіб з інвалідністю: проблеми, новації та перспективи / Костюк В. Л. // Актуальні проблеми соціального права : [науково-практичний посібник]. – 2016. – Вип. 2. – С. 87–92. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11348
 • Костюк В. Л. Організація праці осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи законодавчого регулювання / Віктор Костюк // Публічне право. – 2016. – № 3 (23). – С. 170–177. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11314
 • Костюк В. Л. Проблеми гармонізації законодавства України щодо прав осіб з інвалідністю з відповідними стандартами Європейського Союзу / В. Костюк // Право України : юридичний журнал. – 2016. – № 8. – С. 47–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11313
 • Костюк В. Л. Стадії застосування дисциплінарної відповідальності: теоретико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Костюк В. Л. // Часопис Національного університету «Острозька академія» : електронне наукове фахове видання. Серія «Право». – 2016. – № 1 (13). – 14 с. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16kvltpa.pdf. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11328
 • Музика Л. А. До питання визначення сутності та ознак правової політики [Електронний ресурс] / Л. А. Музика // Форум права : електронне наукове фахове видання. – 2016. – № 1. – С. 202–206. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_1_34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11316
 • Музика Л. А. Цивільно-правова політика України в умовах російської агресії: що робити? / Л. А. Музика // Наука і правоохорона : науковий журнал. – 2016. – № 1 (31). – С. 272–282. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11307
 • Смирнова Т. С. Розкриття структури власності телерадіоорганізацій в Україні : проблеми законотворчості та правозастосування / Смирнова Т. С. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 124–127. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9853
 • Федосєєва Т. Р. Гарантування вкладів фізичних осіб: проблемні питання / Федосєєва Т. Р. // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 2 (12). – С. 296–305. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11334
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Відшкодування шкоди в цивільному законодавстві: український та європейський підходи / Ханик-Посполітак Р. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 103–106. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9858
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Європейські принципи створення та діяльності інститутів альтернативних способів вирішення спорів / Роксолана Ханик-Посполітак // Юридичний журнал. – 2016. – № 7–8. – С. 73–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11330
 • Яцкевич І. І. Нормативні гарантії реалізації права на працю при припиненні трудового договору / Яцкевич І. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2016. – Т. 181. – С. 128–133. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9852
 • Яцкевич І. І. Трудовий договір як форма реалізації та гарантування права на працю / Яцкевич І. І. // Актуальні проблеми соціального права : [науково-практичний посібник]. – 2016. – Вип. 2. – С. 66–69. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11349

 

Матеріали конференцій

 • Азаров Д. С. Вчення про кримінально-правову кваліфікацію: кілька неочевидних функцій в контексті використання методу «case study» / Азаров Денис Сергійович // Теорія кримінально-правової кваліфікації як феномен української кримінально-правової доктрини : тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції, 16 січня 2016 р., м. Львів. – Київ : АртЕк, 2016. – С. 11–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11345
 • Галаган В. І. Правове врегулювання відшкодування збитків у кримінальному провадженні України / Галаган В. І. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2016 : тези наукових доповідей та повідомлень, 3 лютого 2016 року. – Київ : [НаУКМА], 2016. – С. 8–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11245
 • Синайський В. И. Лекции по русскому гражданскому процессу читанные в Киевском коммерческом институте в 1915–1916 г. / В. И. Синайський; упоряд. Ірина Ізарова // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 17 листопада 2016 року) : до 140-річчя професора Василя Синайського (1876–1949) : збірник наукових праць / [за заг. ред.: Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила, І. О. Ізарової. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 57–118. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11533
 • Ізарова І. О. Витоки української традиції викладання цивільного процесу: до сторіччя публікації лекцій з цивільного процесу професора Василя Синайського / Ірина Ізарова // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 17 листопада 2016 року) : до 140-річчя професора Василя Синайського (1876–1949) : збірник наукових праць / за заг. ред.: Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила, І. О. Ізарової. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 43–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11531
 • Ізарова І. О. Ідеї Василя Синайського про справедливість та сучасні тенденції реформування цивільного процесу України / Ірина Ізарова // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 17 листопада 2016 року) : до 140-річчя професора Василя Синайського (1876–1949) : збірник наукових праць / за заг. ред.: Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила, І. О. Ізарової. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 51–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11532
 • Карнаух Т. М. Стягнення матеріальної та моральної шкоди з податкових органів: міф чи реальність? / Карнаух Т. М. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2016 : тези наукових доповідей та повідомлень, 3 лютого 2016 року. – Київ : [НаУКМА], 2016. – С. 34–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11239
 • Логуш Л. В. Цивільне правопорушення як підстава відшкодування збитків у міжнародному контрактовому праві / Логуш Л. В. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2016 : тези наукових доповідей та повідомлень, 3 лютого 2016 року. – Київ : [НаУКМА], 2016. – С. 53–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11242
 • Музика Л. А. Проблеми відшкодування шкоди, завданої внаслідок російської агресії в Криму і на Сході України / Музика Л. А. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2016 : тези наукових доповідей та повідомлень, 3 лютого 2016 року. – Київ : [НаУКМА], 2016. – С. 68–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11241
 • Посполітак В. В. Поняття та розмір збитків при відповідальності пов’язаних осіб неплатоспроможних банків / Посполітак В. В. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2016 : тези наукових доповідей та повідомлень, 3 лютого 2016 року. – Київ : [НаУКМА], 2016. – С. 75–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11249
 • Посполітак В. В. Особливості конвертації зобов’язань товариства з обмеженою відповідальністю перед кредитором на внесок до статутного капіталу / Посполітак В. В. // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу», 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 186–191. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11344
 • Солом’яний В. Р. Відшкодування збитків: теорія і практика / Солом’яний В. Р. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2016 : тези наукових доповідей та повідомлень, 3 лютого 2016 року. – Київ : [НаУКМА], 2016. – С. 82–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11178
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Відшкодування шкоди в сфері конкурентного права: європейський підхід / Ханик-Посполітак Р. Ю. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2016 : тези наукових доповідей та повідомлень, 3 лютого 2016 року. – Київ : [НаУКМА], 2016. – С. 91–95. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11240
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Пункт 5 ч. 1 ст. 96 ЦПКУ (заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної якості): «мертва» норма чи реальний механізм? / Роксолана Ханик-Посполітак // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 17 листопада 2016 року) : до 140-річчя професора Василя Синайського (1876–1949) : збірник наукових праць / за заг. ред.: Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила, І. О. Ізарової. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 483–484. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11534

 

Інше (ред., упоряд., пер., розділи монографій, підручників)

 • Костюк В. Л. Кодифікація трудового законодавства у контексті прав осіб з інвалідністю : проблеми, новації та перспективи / Костюк В. Л. // Актуальні проблеми соціального права : [науково-практичний посібник]. – Київ : [ПВГОІ «ІР СТ Україна»], 2016. – Вип. 2. – С. 87–92. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11348
 • Трудове право України : підручник / [Іншин М. І., Щербина В. І., Вишновецька С. В., ... Костюк В. Л., ... Яцкевич І. І. [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук, Нац. ун-т «Острозька акад.», Навч.-наук. ін-т права ім. І. Малиновського [та ін.]. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – Київ : [Леся], 2016. – 446 с.
 • Дзера І. О. Сімейні правовідносини / [О. І. Дзера] // Сімейне право України : підручник / за заг. ред.: Т. В. Боднар, О. В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – Гл. 4, § 1–3. – С. 54–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11333

 

2015

У виданнях НаУКМА

 • Галаган В. І. Дотримання засади невтручання у приватне життя під час спеціального досудового розслідування / В. Галаган, Ж. Удовенко // Право України. - 2015. - № 7. - С. 9-15.
 • Горох О. П. Виправлення засудженого як підстава заміни невідбутої частини покарання більш м’яким / Горох О. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 146-150.
 • Карнаух Т. М. Трансфертне ціноутворення : сутність та перспективи запровадження в Україні / Карнаух Т. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 120-123.
 • Логуш Л. В. Право, що застосовується до міжнародних комерційних контрактів у державах, які є членами Європейського Союзу / Логуш Л. В., Іщенко Д. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 168 : Юридичні науки. - С. 89-93.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Горох О. П. Про корегування судової практики умовно-дострокового звільнення від відбування покарання / Олексій Горох // Вісник прокуратури. - 2015. - № 6. - С. 86-95.
 • Горох О. П. Про корегування судової практики заміни невідбутої частини покарання більш м’яким / Олексій Горох // Вісник прокуратури. - 2015. - № 7. - С. 93-102.
 • Горох О. П. Про формалізацію заміни невідбутої частини покарання більш м’яким / О. П. Горох // Наука і правоохорона : науковий журнал. - 2015. - № 1. - С. 127-134.
 • Горох О. П. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку : окремі проблеми судової практики / О. П. Горох // Наука і правоохорона : науковий журнал. - 2015. - № 3. - С. 95-102.
 • Горох О. П. Про звільнення від покарання або його відбування у зв’язку з психічною хворобою / О. П. Горох // Наука і правоохорона : науковий журнал. - 2015. - № 4. - С. 106-111.
 • Музика Л. А. Російська окупація й анексія Криму 2014 року : проблеми цивільно-правової політики України / Л. А. Музика // Наука і правоохорона : науковий журнал. - 2015. - № 4. - С. 247-257.

В інших виданнях України

 • Тема 11. Особливі порядки кримінального провадження / [Д. П. Письменний, А. В. Форостяний, О. І. Галаган, В. І. Галаган] // Кримінальний процес. Особлива частина : альбом схем : навч. посіб. - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - С. 202-222.
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. § 5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків / [Р. Ю. Ханик-Посполітак] // Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар / за ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. - Харків : Право, 2015. - Т. 10 : Кредитні та розрахункові зобов’язання. Договір комерційної концесії. Договір про спільну діяльність. - С. 318-335.
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Судовий збір як юридичний факт в цивільному процесі / Роксолана Ханик-Посполітак, Володимир Посполітак // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. пр. : матеріали VI Міжнарод. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук С. Дністрянського (1870-1935) / НАН України [та ін.]. - Київ : Дакор, 2015. - С. 535-538.

В іноземних виданнях

 • Горох О. П. Система видів звільнення від покарання за українським законодавством кримінального блоку = System of types of release from punishment by the Ukrainian legislation of the criminal block / Олексій Горох // Evropský politický a právní diskurz. - 2015. - Vol. 2, issue 6. - С. 201-207.

Інше

 • Kyselova T.The Role of State in Ukrainian Business [Electronic resourse] : Violent Bespredel and Profitable Partner / Tatiana Kyselova // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. - Electronic data. - 2015. - № 1. - P. 83-112. - Mode of access: World Wide Web. - http://kmlpj.ukma.edu.ua/article/view/52658/48699 (viewed on April 19, 2016). - Title from the screen.
 • Мокрицька І. Я. Доступність правосуддя як шлях до забезпечення права на судовий захист у кримінальному процесі [Електронний ресурс] : науково-теоретичний аспект / Мокрицька І. Я. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" : електрон. наук. фах. вид. - Електрон. дані. - Острог, 2015. - № 1 (11). – 13 с. - Режим доступу: World Wide Web. - http://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15miynta.pdf (дата перегляду 20.04.2016). - Назва з екрану.

 

2014

У виданнях НаУКМА

 • Азаров Д. С. Один вирок суду – кілька проблем диференціації кримінальної відповідальності / Азаров Д. С. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 100-104.
 • Галаган В. І. Забезпечення засади невтручання у приватне життя при проведенні обшуку житла чи іншого володіння особи / Галаган В. І., Удовенко Ж. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 114-117.
 • Горох О. П. Виправлення засудженого як підстава умовно-дострокового звільнення від відбування покарання / Горох О. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 104-109.
 • Kyselova T. Mechanisms of contract enforcement and dispute resolution / Kyselova T. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 73-76.
 • Мокрицька І. Я. Проблеми реалізації права на захист у кримінальному провадженні в умовах принципу змагальності сторін / Мокрицька І. Я. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 110-113.
 • Petrov R. Approximation of laws in the EU-Ukraine association agreement / Petrov R. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 24-26.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Азаров Д. С. Врахування ступеня тяжкості злочину при призначенні покарання із застосуванням статті 69 КК України : (за результатами узагальнення судової практики) / Д. С. Азаров // Наука і правоохорона : науковий журнал. – 2014. – № 1. – С. 57-65.
 • Азаров Д. С. Законопроект «Про кримінальні проступки» № 4712 : окремі міркування щодо класифікації кримінальних правопорушень / Д. С. Азаров // Наука і правоохорона : науковий журнал. – 2014. – № 2. – С. 178-184.
 • Азаров Д. С. Деякі аспекти дефініції поняття "тяжкість вчиненого злочину" / Д. С. Азаров // Наука і правоохорона : науковий журнал. – 2014. – № 3. – С. 190-195.
 • Горох О. П. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку : (окремі проблеми судової практики) / О. П. Горох // Наука і правоохорона : науковий журнал. – 2014. – № 1. – С. 49-56.
 • Горох О. П. Умовно-дострокове звільнення від відбування додаткового покарання : теоретичні та прикладні проблеми / О. П. Горох // Наука і правоохорона : науковий журнал. – 2014. – № 2. – С. 143-148.
 • Горох О. П. Види основних покарань, невідбута частина яких може бути замінена на більш м’які, на підставі ст. 82 Кримінального кодексу України / О. П. Горох // Наука і правоохорона : науковий журнал. – 2014. – № 3. – С. 196-201.
 • Горох О. П. Види більш м’якого покарання, на яке може бути замінена невідбута частина покарання у виді обмеження чи позбавлення волі, на підставі ст. 82 Кримінального кодексу України / О. П. Горох // Наука і правоохорона : науковий журнал. – 2014. – № 4. – С. 203-209.
 • Дзера О. В. Віндикаційний позов у теорії та судовій практиці / О. Дзера, І. Дзера // Право України. – 2014. – № 2. – С. 180-196.
 • Черних Ю. С. Справа Рьорен-унд Пумпенверк Бауер ГмбХ – додатковий аргумент щодо реформування українського процесуального законодавства / Ю. Черних // Право України. – 2014. – № 12. – С. 44-49.

В інших виданнях України

 • Карпов Н. С. Тема 5. Докази і доказування у кримінальному провадженні / Н. С. Карпов, В. І. Галаган, І. В. Чурікова // Кримінальний процес : загальна частина (альбом схем) : навчальний посібник / [Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. П. Письменний та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – С. 84-92 : схеми.
 • Посполітак В. В. 2.1. Нормативно-правові передумови управління господарською діяльністю / В. В. Посполітак, Р. Ю. Ханик-Посполітак // Методологічні засади управління бізнесом : монографія / [І. О. Тихомирова, В. І. Дем'яненко, Ю. М. Мартинюк та ін.] ; за заг. ред. М. А. Гольцберга ; Міжнар. ін-т менеджменту (МІМ-Київ). – Київ : Задруга, 2014. – С. 110-142.

В іноземних виданнях

 • Kyselova T. Dualism of Ukrainian Commercial Courts: Exploratory Study / Tatiana Kyselova // Hague Journal on the Rule of Law. – 2014. – Volume 6, Issue 02 (September). – P. 178-201.
 • Petrov R. Legislative Approximation and Application of EU Law in Ukraine / Roman Petrov // Legislative Approximation and Application of EU Law in the Eastern Neighbourhood of the European Union. Towards a Common Regulatory Space? / Edited by Roman Petrov, Peter Van Elsuwege. – Routledge, 2014.
 • Petrov R. Applying the European Union's 'Energy Acquis' in Eastern Neighbouring Countries: The Cases of Ukraine and Moldova / Roman Petrov // Ogel : Oil, Gas & Energy Law (OGEL) is a peer-reviewed academic journal. – 2014. – № 2.
 • Elsuwege P. Concluding Remarks / Peter Van Elsuwege and Roman Petrov // Legislative Approximation and Application of EU Law in the Eastern Neighbourhood of the European Union. Towards a Common Regulatory Space? / Edited by Roman Petrov, Peter Van Elsuwege. – Routledge, 2014.
 • Elsuwege P. Setting the Scene: Legislative Approximation and Application of EU Law in the Eastern Neighbourhood of the European Union / Peter Van Elsuwege and Roman Petrov // Legislative Approximation and Application of EU Law in the Eastern Neighbourhood of the European Union. Towards a Common Regulatory Space? / Edited by Roman Petrov, Peter Van Elsuwege. – Routledge, 2014.

Інше

 • Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право / [Антонович М. М., Бобін Б. В., ... Василенко, В. А. та ін. ; упоряд., ред. Задорожній О. В. ; рец. Петров Р. А. та ін.] ; Укр. асоц. міжнар. права. – Київ : [К.І.С.], 2014. – 1013 c.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Азаров Д. С. Упровадження категорії кримінального проступку: окремі концептуальні проблеми / Азаров Д. С. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 129-133.
 • Галаган В. І. Окремі позитивні риси і недоліки чинного КПК України / Галаган В. І. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року] / [редкол.: Мелешевич А. А., Артикуца Н. В., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук. - К. : [НаУКМА], 2013.- С. 223-226.
 • Горох О. П. Кримінально-правова політика у сфері звільнення від покарання на українських землях у першій половині ХІХ ст. - на початку ХХІ ст. / Горох О. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 146-151.
 • Дзера І. О. Деякі аспекти недійсності правочинів / Дзера І. О. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року] / [редкол.: Мелешевич А. А., Артикуца Н. В., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук. - К. : [НаУКМА], 2013.- С. 197-199.
 • Дячук С. І. Застосування кримінального процесуального законодавства на підготовчому провадженні у суді першої інстанції / Дячук С. І., Галаган В. І., Галаган О. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 142-146.
 • Карнаух Т. М. Додаткові засоби захисту інтересів кредиторів від дій недобросовісних боржників у країнах англосаксонського права / Карнаух Т. М. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року] / [редкол.: Мелешевич А. А., Артикуца Н. В., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук. - К. : [НаУКМА], 2013.- С. 200-202.
 • Кисельова Т. С. Особливості соціо-правового підходу до дослідження правових явищ / Кисельова Т. С. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року] / [редкол.: Мелешевич А. А., Артикуца Н. В., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук. - К. : [НаУКМА], 2013.- С. 202-205.
 • Колінчук Х. Г. Захист прав добросовісної сторони договору, що був укладений одним із подружжя без згоди другого / Колінчук Х. Г. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року] / [редкол.: Мелешевич А. А., Артикуца Н. В., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук. - К. : [НаУКМА], 2013.- С. 205-209.
 • Колінчук Х. Г. Теоретичні аспекти зловживання суб'єктивними цивільними правами / Колінчук Х. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 144-145 : Юридичні науки. - С. 114-116.
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Фахівець у галузі права як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин / Ханик-Посполітак Р. Ю. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року] / [редкол.: Мелешевич А. А., Артикуца Н. В., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук. - К. : [НаУКМА], 2013.- С. 216-217.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Баулін Ю. На шляху до пізнання предмета злочину / Ю. Баулін, Д. Азаров // Право України. - 2013.- № 8. - С. 354-359.
 • Горох О. П. Звільнення від покарання осіб, засуджених за діяння, караність якого усунута / О. П. Горох // Наука і правоохорона : науковий журнал. - 2013.- № 1. - С. 152-157.
 • Горох О. П. Зниження призначеної засудженому міри покарання на підставі ч. 3 ст. 74 Кримінального кодексу України (окремі проблеми судової практики) / О. П. Горох // Наука і правоохорона : науковий журнал. - 2013.- № 2. - С. 107-112.
 • Горох О. П. Втрата особою суспільної небезпечності як підстава для звільнення від покарання (ч. 4 ст. 74 КК) / О. П. Горох // Наука і правоохорона : науковий журнал. - 2013.- № 3. - С. 140-146.
 • Карнаух Т. М. Доктрина "підняття корпоративної вуалі" : сутність та перспективи застосування в Україні / Тетяна Карнаух // Юридична Україна. - 2013.- № 9. - С. 53-60.
 • Петров Р. А. "Транспозиція" права як складова процесу приведення законодавства України у відповідність до "acquis" Європейського Союзу / Р. Петров // Право України. - 2013. - № 6. - С. 70-76.

В інших виданнях України

 • Галаган В. І.Реалії і проблеми нового КПК України / Галаган В. І., Галаган О. І. // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013.- № 1. - С. 13-18.
 • Горох О. П. Кримінально-правова політика у сфері звільнення від покарання на українських землях у першій половині Х ст. – першій половині ХІХ ст. / Олексій Горох // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2013.- № 1. – С. 15-19.
 • Дзера І. О. Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної особи-набувача / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 57. - С. 380-381.
 • Дзера І. О. Стаття 757. Правові наслідки смерті набувача / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 57. - С. 378-380.
 • Дзера І. О. Стаття 756. Правові наслідки розірвання договору довічного утримання (догляду) / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 57. - С. 377-378.
 • Дзера І. О. Стаття 755. Припинення договору довічного утримання (догляду) / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 57. - С. 376-377.
 • Дзера І. О. Стаття 754. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду) / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 57. - С. 375-376.
 • Дзера І. О. Стаття 753. Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором довічного утримання (догляду) / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 57. - С. 375.
 • Дзера І. О. Стаття 752. Заміна набувача за договором довічного утримання (догляду) / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 57. - С. 373-374.
 • Дзера І. О. Стаття 751. Грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 57. - С. 372-373.
 • Дзера І. О. Стаття 750. Обов’язок набувача забезпечити відчужувача житлом / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 57. - С. 372.
 • Дзера І. О. Стаття 749. Обов’язки набувача за договором довічного утримання (догляду) / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 57. - С. 371-372.
 • Дзера І. О. Стаття 748. Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду) / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 57. - С. 371.
 • Дзера І. О. Стаття 747. Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 57. - С. 370.
 • Дзера І. О. Стаття 746. Сторони в договорі довічного утримання (догляду) / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 57. - С. 368-370.
 • Дзера І. О. Стаття 745. Форма договору довічного утримання (догляду) / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 57. - С. 367-368.
 • Дзера І. О. Стаття 744. Поняття договору довічного утримання (догляду) / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 57. - С. 364-367.
 • Дзера І. О. Стаття 711. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товару / [І. О. Дзера, О. Ю. Єгоричева] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 54. - С. 317-320.
 • Дзера І. О. Стаття 708. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості / [І. О. Дзера, О. Ю. Єгоричева] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 54. - С. 312-314.
 • Дзера І. О. Стаття 698. Договір роздрібної купівлі-продажу / [І. О. Дзера, О. Ю. Єгоричева] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 54. - С. 294-302.
 • Дзера І. О. Стаття 681. Правові наслідки відкликання товару у покупця / [І. О. Дзера, О. Ю. Єгоричева] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 54. - С. 269-270.
 • Дзера І. О. Стаття 571. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 49. - С. 77-78.
 • Дзера І. О. Стаття 570. Поняття завдатку / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 2, гл. 49. - С. 75-77.
 • Дзера І. О. Стаття 394. Відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель у зв’язку із зниженням їх цінності / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 29. - С. 660-661.
 • Дзера І. О. Стаття 393. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 29. - С. 659-660.
 • Дзера І. О. Стаття 392. Визнання права власності / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 29. - С. 657-659.
 • Дзера І. О. Стаття 391. Захист права власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 29. - С. 656-657.
 • Дзера І. О. Стаття 390. Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного володіння / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 29. - С. 655-656.
 • Дзера І. О. Стаття 389. Витребування грошей та цінних паперів / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 29. - С. 654-655.
 • Дзера І. О. Стаття 388. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 29. - С. 652-654.
 • Дзера І. О. Стаття 387. Право власника на витребування майна із чужого незаконного володіння / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 29. - С. 651-652.
 • Дзера І. О. Стаття 386. Засади захисту права власності / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 29. - С. 649-651.
 • Дзера І. О. Стаття 385. Об’єднання власників житлових будинків, квартир / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 28. - С. 647-648.
 • Дзера І. О. Стаття 384. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 28. - С. 644-646.
 • Дзера І. О. Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 28. - С. 642-644.
 • Дзера І. О. Стаття 382. Квартира як об’єкт права власності / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 28. - С. 641-642.
 • Дзера І. О. Стаття 381. Садиба як об’єкт права власності / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 28. - С. 640-641.
 • Дзера І. О. Стаття 380. Житловий будинок як об’єкт права власності / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 28. - С. 638-640.
 • Дзера І. О. Стаття 379. Поняття житла / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 28. - С. 636-638.
 • Дзера І. О. Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 3. - С. 36-40.
 • Дзера І. О. Стаття 15. Право на захист цивільних прав та інтересів / [І. О. Дзера] // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013.- Т. 1, гл. 3. - С. 32-36.
 • Петров Р. А. 1.1. Загальна характеристика Європейського Союзу / [Петров Р. А.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - Розд. 1. – С. 13-14.
 • Петров Р. А. 1.2. Еволюція Європейського Союзу / [Петров Р. А.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - Розд. 1. – С. 15-21.
 • Петров Р. А. 1.3. Джерела та принципи права Європейського Союзу / [Петров Р. А.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - Розд. 1. – С. 21-28.
 • Петров Р. А. 2.2.1. Рада Європейського Союзу / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - Розд. 2. – С. 47-48.
 • Петров Р. А. 2.2.2. Європейський парламент / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - Розд. 2. – С. 49-50.
 • Петров Р. А. 2.2.3. Європейська комісія / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - Розд. 2. – С. 50-52.
 • Петров Р. А. 2.2.4. Європейська Рада / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - Розд. 2. – С. 52-53.
 • Петров Р. А. 2.2.5. Європейський центральний банк / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - Розд. 2. – С. 53.
 • Петров Р. А. 2.2.6. Рахункова палата / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - Розд. 2. – С. 53.
 • Петров Р. А. 2.2.8. Правотворчі процедури / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - Розд. 2. – С. 54-55.
 • Петров Р. А. 2.3. Судова система Європейського Союзу / [Петров Р. А., Хворостянкіна А. В.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - Розд. 2. – С. 55-58.
 • Петров Р. А. Розділ 3. Вплив права Європейського Союзу на правові системи держав-членів. Перегляд права Європейського Союзу / [Петров Р. А.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - С. 59-69.
 • Петров Р. А. Розділ 5. Правові засади спільної зовнішньої політики та політики безпеки (СЗПБ) / [Петров Р. А.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - С. 79-82.
 • Петров Р. А. Розділ 7. Право внутрішнього ринку Європейського Союзу / [Петров Р. А.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - С. 110-163.
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. 11.1.2. Окремі види договорів і зобов’язальні права, що з них випливають / [Ханик-Посполітак Р. Ю.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - Розд. 11. – С. 248-266.
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. 11.1.3. Право, що підлягає застосуванню до договірних і позадоговірних зобов’язань / [Ханик-Посполітак Р. Ю.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - Розд. 11. – С. 267-268.
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. 11.2.3. Правове регулювання відносин за участі споживача / [Ханик-Посполітак Р. Ю.] // Право Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. К. Вишнякова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2013. - Розд. 11. – С. 284-293.

Інше

 • Галаган В. І. Особливості початку досудового розслідування при виявленні ознак кримінального правопорушення на території дипломатичних представництв чи консульських установ України [Електронний ресурс] / В. І. Галаган, О. М. Калачова // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" : електрон. наук. фах. вид. - Електрон. дані. - Острог, 2013.- № 2 (8). – 14 с. - Режим доступу: World Wide Web. - http://www.lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13hivkuu.pdf (дата перегляду 29.05.2014). - Назва з екрана.
 • Право Європейського Союзу : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [Бондар Л. О., Брєдова Г. В., Вакуленко А. О. та ін.] ; за ред. Р. А. Петрова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - 5-те вид., змін. і доповн. (відповідно до положень Лісабонського Договору). - К. : Істина, 2013. - 380 с. - Включ. бібліогр. - Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року] / [редкол.: Мелешевич А. А., Артикуца Н. В., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук. - К. : [НаУКМА], 2013. - 275 с. - Включ. бібліогр

2012

У виданнях НаУКМА

 • Галаган В. І. Напрями вдосконалення проведення окремих слідчих дій на стадії досудового розслідування / Галаган В. І. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наук. доп. та повідомл. : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [К.] : НаУКМА, 2012]. - С. 111-114.
 • Горох О. П. Звільнення від покарання за кримінальним законодавством держав-учасниць СНД / Горох О. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 130-134.
 • Горох О. П. Трансформація інституту звільнення від кримінальної відповідальності в інститут звільнення від покарання: аргументи "за" і "проти" / Горох О. П. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наук. доп. та повідомл. : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [К.] : НаУКМА, 2012]. - С. 120-125.
 • Карнаух Т. М. Оспорювані та нікчемні правочини суб'єктів господарювання : окремі аспекти законодавчого регулювання та правозастосування / Карнаух Т. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 104-109.
 • Карнаух Т. М. Розмежування порушення публічного порядку та суперечності мети правочину інтересам держави і суспільства як підстава нікчемності та оспорюваності правочинів / Карнаух Т. М. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наук. доп. та повідомл. : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [К.] : НаУКМА, 2012]. - С. 38-42.
 • Кисельова Т. С. Правове регулювання відносин з надання послуг медіації в зарубіжних країнах / Кисельова Т. С. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наук. доп. та повідомл. : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [К.] : НаУКМА, 2012]. - С. 42-45.
 • Колінчук Х. Г. Деякі аспекти правового регулювання сурогатного материнства в Україні / Колінчук Х. Г. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наук. доп. та повідомл. : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [К.] : НаУКМА, 2012]. - С. 45-50.
 • Колінчук Х. Г. Зловживання суб’єктивним правом на вільне укладання договору / Колінчук Х. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 113-117.
 • Логуш Л. В. Застосування принципу автономії волі сторін у зовнішньоекономічних контрактах / Логуш Л. В. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наук. доп. та повідомл. : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [К.] : НаУКМА, 2012]. - С. 50-57.
 • Петров Р. А. "Acquis вступу" як складова феномена права Європейського Союзу / Петров Р. А. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наук. доп. та повідомл. : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [К.] : НаУКМА, 2012]. - С. 58-60.
 • Солом'яний В. Р. Приватизація житла в Україні / Солом'яний В. Р. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наук. доп. та повідомл. : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [К.] : НаУКМА, 2012]. - С. 76-84.
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Доступність правосуддя в цивільному процесі в контексті Закону України "Про судовий збір" / Ханик-Посполітак Р. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 117-120.
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Забезпечення права на отримання безоплатної правової допомоги у цивільному процесі України / Ханик-Посполітак Р. Ю. // Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наук. доп. та повідомл. : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правн. наук. - [К.] : НаУКМА, 2012]. - С. 91-94.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Петров Р. А. Європеїзація української судової системи як складова євроінтеграційної політики України / Р. Петров // Право України. - 2012. - № 1-2. - С. 300-306.

В інших виданнях України

 • Петров Р. А. Угода про асоціацію між ЄС та Туреччиною як приклад транспозиції "acquis" Європейського Союзу до правових систем третіх країн / Роман Петров // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2012. - № 6. – С. 152–155.
 • Петров Р. А. Участь третіх країн у процесі прийняття рішень в Європейському Союзі / Роман Петров // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2012. - № 5. – С. 167–170.
 • Петров Р. А. Еволюція поняття "acquis communautaire" в праві Європейського Союзу / Роман Петров // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2012. - № 4. – С. 145–148.
 • Петров Р. А. "Acquis вступу" як складова феномену права Європейського Союзу / Р.А. Петров // Європейське право. - 2012. - № 1. - С. 54-66.
 • Сердюк О. Україна. Конституційний проект : між видимістю демократії й ефективною трансформацією? / Олександр Сердюк, Роман Петров // Демократизація і Європейський Союз : країни Центральної і Східної Європи в першому десятилітті XXI ст. / [ред. В. Вишневий ; пер. з англ. О. Кислюка]. - К. : Український письменник, 2012. - С. 176-198 : табл.
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Правове регулювання та контроль за діяльністю аварійних комісарів / [Р.Ю. Ханик-Посполітак] // Основи страхування сільськогосподарських культур: навч. посіб. для авар. комісарів / [авт. кол.: Р. Ю. Ханик-Посполітак ... та ін. ; Міжнар. фін. корпорація (IFC), Група Світ. банку (WBG), Канад. агенство з міжнар. розвитку (CIDA)]. - К., 2012. - Тема 3. - C. 139-158.

Інше

 • Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : Юридична думка, 2012. - 1017, [2] с. - Автори зазначені на 1018-1019-й с. - Автори : Артикуца Н. В., Азаров Д. С., Савенко М. Д., Костенко О. М., Варфоломеєва Т. В. та ін.
 • Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наукових доповідей та повідомлень : [Україна, Київ, 19 березня 2012 року / редкол.: Мелешевич А.А., Артикуца Н.В., Галаган В.І., Ханик-Посполітак Р.Ю.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет правничих наук. - [Київ] : НаУКМА, 2012]. - 188 с. - Включ. бібліогр. посилання.
 • Основи страхування сільськогосподарських культур : навчальний посібник для аварійних комісарів / [авт. кол.: Р.Ю. Ханик-Посполітак ... та ін. ; Міжнар. фін. корпорація (IFC), Група Світ. банку (WBG), Канад. агенство з міжнар. розвитку (CIDA)]. - [К. : б. в., 2012]. - 492, [1] с. - Посібник підготовлено і видано в рамках заходів проекту "Розвиток агрострахування в Україні" Міжнародної фінансової корпорації (IFC, Група Світового банку) у співпраці із Канадським агентством з міжнародного розвитку (CIDA).

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Галаган В.І. Криміналістичне забезпечення проведення процесуальних дій у кримінальному судочинстві України // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 116 : Юридичні науки. - С. 106-109.
 2. Горох О.П. Покарання за злочини, що загрожують масовим захворюванням населення // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 116 : Юридичні науки. - С. 102-106.
 3. Карнаух Т.М. Реформування інституту перегляду судових рішень у цивільних справах / Карнаух Т. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 116 : Юридичні науки. - С. 77-81.
 4. Логуш Л.В. Проблемні питання визначення господарської юрисдикції // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 116 : Юридичні науки. - С. 81-83.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Галаган В.І. Криміналістична характеристика незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (стаття 216 КК України) [Електронний ресурс] // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» : електрон. наук. фах. вид. – Електрон. дані. – Острог, 2011. – № 1 (3) – 13 с. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2011_1/11hvisku.pdf. – Назва з екрану.
 2. Петров Р.А. Сближение законодательства как элемент секторального сотрудничества между Европейским Союзом и Швейцарией: уроки для Украины [Електронний ресурс] // Європейські студії і право : електрон. наук. вид. – 2011. – № 4. – Режим доступу:http://www.europa.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=105&lang=uk&limitstart=2. – Назва з екрану.
 3. Азаров Д.С., Калуп А.В. До питання про доповнення Кримінального кодексу України "термінологічним розділом" та визначення у ньому кваліфікуючих ознак злочину // Актуальні проблеми вдосконалення та уніфікаціїї термінології Кримінального кодексу України / Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Київ. ун-т права НАН України, Харк. правозахисна група. - Х. : Права людини, 2011. - С. 44-48.
 4. Азаров Д.С. Кримінальна відповідальність за "комп'ютерні" злочини: стан наукових досліджень та основні напрямки вдосконалення // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізаціїї із законодавством Європейських країн : матеріали міжнар. наук.- практ. конф. 13-14 жовт. 2011 р. / [ред. кол. : В. Я. Тацій (гол. ред.) ... та ін.] ; Нац. ун-т "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Ін-т вивч. проблем злочинності нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2011. - С. 347-350.
 5. Азаров Д.С., Калуп А.В. Кваліфікуючі ознаки складів злочинів: вибрані риторичні запитання // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Луганськ, 20–21 трав. 2011 р.) / [ред. кол. : Г.Є. Болдарь … та ін.]. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – С. 6–11.
 6. Азаров Д.С. Диференціація кримінальної відповідальності та судова дискреція: утопія і реальність // Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань : тези доп. та повідомлень учасників Міжнар. симпозіуму 23-24 верес. 2011 р. / [упоряд. : Т. І. Созанський, М. М. Сенько] ; Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, ОБСЄ. - Л. : Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, 2011. - С. 5-9.
 7. Горох О.П., Музика А.А.Інститут призначення покарання: поняття і загальна характеристика // Право України. - 2011. - № 9. - С. 174-183.
 8. Ханик-Посполітак Р., Посполітак В. Засвідчення заповітів та довіреностей посадовими особами медичних закладів // Практика управління медичним закладом. – 2011. – № 1. – С. 10–26.

В інших виданнях України

 1. Горох О.П., Музика А.А. Щодо кримінально-правового поняття призначення покарання // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Луганськ, 20–21 трав. 2011 р.) / [ред. кол. : Г. Є. Болдарь … та ін.]. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. - С. 338–345.
 2. Горох О.П. Види звільнення від покарання за кримінальними кодексами деяких європейських держав // Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань : тези доп. та повідомл. учасн. Міжнар. симпоз. 23-24 верес. 2011 р. / [упоряд. : Т. І. Созанський, М. М. Сенько] ; Ком. Верхов. Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, ОБСЄ. - Л. : Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, 2011. - С. 118-122.
 3. Горох О.П. Види звільнення від покарання за кримінальним законодавством держав-учасниць СНД // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізаціїї із законодавством Європейських країн : матеріали міжнар. наук.- практ. конф. 13-14 жовт. 2011 р. / [ред. кол. : В. Я. Тацій (гол. ред.) ... та ін.] ; Нац. ун-т "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Ін-т вивчення проблем злочинності нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2011. - С. 223 – 258.
 4. Карнаух Т.М. Нотаріат як інститут превентивного правосуддя в Україні // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матеріали між нар. наук. конф., присвяч.. памяті Ю. С. Червоного, (Одеса, 16 груд. 2011 р.) / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; [уклад. : Гонгало Р. Ф., Андронов І. В.]. – О. : Фенікс, 2011. – С. 42-46.
 5. Карнаух Т.М. Правові проблеми державної реєстрації прав користування (найму, оренди) будівлями // Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції : ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 24 берез. 2011 р. : тези доп. / Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. Альфреда Нобеля ; [редкол.: О. В. Пушкіна (голова) … та ін.]. - Д. : [Вид-во ДУЕП ім. Альфреда Нобеля], 2011. – С. 141-143.
 6. Карнаух Т.М. Перегляд цивільних справ у суді касаційної інстанції за реформованим законодавством // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування ін-ту президентства в Україні, (м. Суми, 21-22 трав. 2011 р.) / Сумська філ. Харків. нац. ун-ту внутрішніх справ ; [редкол. : Лукаш С. С. (голова) ... та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 122-125.
 7. Карнаух Т.М.Застосування окремих механізмів державного регулювання в АПК: цінове регулювання, квотування, ліцензування, держзакупівлі // Форум AGRO-2011: эволюция аграрных рынков : [материалы конф.], 24-25 марта 2011, Киев. - [К., 2011]. - С. 3-9.

В іноземних виданнях

 1. PetrovR., Elsuwege P. Van. Article 8 TEU: Towards a New Generation of Agreements with the Neighbouring Countries of the European Union? // European Law Review. – 2011. – Issue 5 (36). – P. 688-703.
 2. Petrov R., Kalinichenko P. The Europeanization of Third Country Judiciary Through the Application of the EU Acquis: the Cases of Russia and Ukraine // International and Comparative Law Quarterly. - 2011. - Vol. 60, issue 02. - P. 325–353.

Інше

 1. Петров Р.А. (ред.) Право Європейського Союзу : навчальний посібник : для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Р.А. Петрова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - 4-те вид., змін. і доп. – К. : Істина, 2011. - 371 с.

2010

 • Petrov R. Institutionelle und rechtliche Aspekte der Anpassung ukrainischer Rechtsvorschriften an das Unionsrecht / Petrov Roman, Weilert Arthur. // OstEuropa Recht. – 2010. – № 4. – S. 351-366.
 • Галаган В. І., Галаган О. І., Удовенко Ж. В. Засоби збирання доказів на стадії порушення кримінальної справи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - № 4. − С. 111–120.
 • Галаган В. І., Канфуі І. В. Оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи : проблемні питання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 3. − С. 52-60.
 • Горох О.П. Покарання за злочини проти здоров'я населення, що межують із незаконним обігом наркотиків // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 112–116.
 • Горох О.П. Покарання за «наркотичні» злочини за кримінальним законодавством деяких європейських та азійських країн // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1. – C. 152 – 161.
 • Карнаух Т.М. Проблеми застосування правової аналогії у цивільному судочинстві України // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 106–109.
 • Колінчук Х. Г. Відмова в захисті права – правовий наслідок зловживання суб'єктивними цивільними правами // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 96–99.
 • Солом'яний В. Р. Поняття та види реституції // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 91–95.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю. Договір побутового підряду // Цивільне право України. Особлива частина : підручник / [Т. В. Боднар … та ін.] ; за ред. О. В. Дзери … [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 3-тє вид., переробл. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2010. – Гл. 31. – С. 561-573.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю. Пояснення сторін як докази в цивільному процесі // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – Число 2 (18). – С. 156-159.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю., Посполітак В.В. Актуальні питання договору ренти // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 103 : Юридичні науки. – С. 85–90.

2009

 • Горох О.П. Проблеми конструювання санкцій спеціальних кримінально-правових норм // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 94-98.
 • Карнаух Т.М. Постанови Пленуму Верховного Суду України : правова природа та місце в системі джерел права // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 48-51.
 • Колінчук Х.Г. Зловживання батьківськими правами в контексті інституту зловживання суб'єктивними цивільними правами // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 72-75.
 • Мокрицька І.Я. Конституційні засади судоустрою, правосуддя та захисту за законодавством України та Італії : порівняльний аналіз // Вибори та демократія. – 2009. – № 2. – С. 26-33.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю. Поняття та предмет договору купівлі-продажу в українському та європейському праві : порівняльний аналіз // Наукові записки. Т. 90 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Козюбра М. І. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 64-67.
 • Petrov R., Leino P. Between 'Common Values' and Competing Universals – The Promotion of the EU's Common Values through the European Neighbourhood Policy // European Law Journal. – 2009. – Vol. 15, Issue 5. – P. 654-671.
 • Petrov R.A., Maiani F., Mouliarova E. European Integration without EU Membership : Models, Experiences, Perspectives / European University Institute Florence, Max Weber Programme. – Italy, 2009. – 139 p. – (EUI MWP 2009/10).

2008

 • Вітка Ю.В. Проблеми цивільно-правової відповідальності недержавних пенсійних фондів / Ю.В. Вітка // Наукові записки. Т. 77 : Юридичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. І. Козюбра, Н. В. Александрова]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 72-75.
 • Волянська Г.М. Як український парламентаризм дає собі раду / Галина Волянська // Критика. – 2008. – Ч. 1-2 (січ.-лют.). – С. 2-4.
 • Солом'яний В. Р. Реституція з погляду конкуренції вимог / Віктор Солом'яний // Вибори та демократія. – 2008. – № 2. – C. 59-63.
 • Ханик-Посполітак Р. Ю. Judicial System and Civil Procedure in Ukraine / Roksolana Khanyk-Pospolitak // Structures of Civil and Procedural Law in South Eastern European Counties / Tugrul Ansay and Jurgen Basedow (eds.) ; prepared for publication by Zeynep Derya Tarman and Christa Jessel-Holst. – [Berlin] : BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag. – P. 75-92. –(Deutsh-Turkische rechtsstuien / Koc-University ; band 7).
 • Логуш Л. В. Contract law in Ukraine / Lyubov Logush // Structures of Civil and Procedural Law in South Eastern European Counties / Tugrul Ansay and Jurgen Basedow (eds.) ; prepared for publication by Zeynep Derya Tarman and Christa Jessel-Holst. – [Berlin] : BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag. – P. 65-73. – (Deutsh-Turkische rechtsstuien / Koc-University ; band 7).

2007

 • Азаров Д.С. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку / Д.С. Азаров // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 317.
 • Азаров Д.С. Комп’ютерна злочинність / Д.С. Азаров // Великий енциклопедичний юридичний словник : А-Я / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – С. 373.
 • Колінчук Х.Г. Заборона зловживання правом у корпоративних правовідносинах / Х.Г. Колінчук // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 115–120.
 • Костюк В.Л. Професійні спілки як суб’єкти трудового права: проблемні аспекти / В.Л. Костюк // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 38–41.
 • Краснова М.В. Юридичні аспекти формування інституту екологічної відповідальності в природоохоронному законодавстві України радянської доби / М.В. Краснова // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 44–49.
 • Логуш Л.В. Підсудність судам України справ за участі іноземних юридичних осіб / Л.В. Логуш // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 78–85.
 • Мокрицька І.Я. Диференціація процесуальної форми при провадженні у справах неповнолітніх / І.Я. Мокрицька // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 56–60.
 • Перехрест Р.Ю. Угоди про працю за трудовим законодавством України / Р.Ю. Перехрест // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 24–27.
 • Посполітак В.В. До приватно–правового регулювання грошей за законодавством України / В.В. Посполітак // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 85–89.
 • Солом’яний В.Р. Натуральна реституція в порівняльному та європейському цивільному праві / В.Р. Солом’яний // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 90–97.
 • Ханик–Посполітак Р.Ю. Поняття «несправедливі умови в договорах» / Р.Ю. Ханик–Посполітак // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 102–105.

2006

 • Волянська Г.М. Розвиток права приватної власності й підприємництва в контексті євроінтеграції України // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 78-83.
 • Гущесова Т.Г., Заруцький О.В. Актуальні проблеми кваліфікації окремих злочинів у сфері господарської діяльності // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 163-170.
 • Перехрест Р.Ю. Викладання наукової дисципліни „Право соціального забезпечення” на сучасному етапі //Інноваційні технології у вищій юридичній освіті: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-метод. конф. – К.: Стилос, 2006. – С.243-246.
 • Перехрест Р.Ю. Партнерство та співробітництво між Україною та ЄС. Правова основа визнання та захисту трудових прав громадян України на ринку праці ЄС // Довідник кадровика. – 2006. – № 11. – С. 14-18.
 • Перехрест Р.Ю. Поняття правосуб’єктності у праві соціального забезпечення: науково-теоретичний аспект // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 70-75.
 • Перехрест Р.Ю. Правові аспекти співвідношення термінів “соціальне забезпечення” та “соціальний захист” у праві соціального забезпечення // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. / Південноукр. центр гендер. дослідж. – О.: Вид-во „Фенікс”, 2006. – С. 417-421.
 • Перехрест Р.Ю. Правовий статус роботодавця у проекті трудового кодексу України // Актуальні проблеми кодифікації у трудовому праві: Матеріали наук.-практ. конф. / НаУКМА. – К.: Вид-во «Стилос», 2006. – С. 33-37.
 • Перехрест Р.Ю. Проблеми забезпечення рівних трудових та пенсійних прав державних службовців, які є інвалідами // Розвиток наукових досліджень - 2005: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава: Вид-во „Інтер Графіка”, 2006. – С. 34-36.
 • Поліводський О.А. Коментар до Гл. 3. “Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин” // Земельний кодекс України: наук.-практ. коментар . – 2-е вид. / За ред. В.І. Семчика. – К.: Ін Юре, 2006. – С.
 • Посполітак В.В. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів // Цінні папери: Зб. нормат. матеріалів та аналіт. ст. / Ред.: А.М. Нагорний, К.М. Гуцалов. – К.: Юстиніан, 2006.
 • Посполітак В.В. Державне регулювання кредитно-ощадних кооперативів в Угорщині // Фін. ринок України. – 2006. – № 5-6: Спец. вип. – С.47-53; № 7. – С. 37-43.
 • Посполітак В.В. Національна депозитарна система України // Цінні папери: Зб. нормат. матеріалів та аналіт. ст. / Ред.: А.М. Нагорний, К.М. Гуцалов. – К.: Юстиніан, 2006.
 • Посполітак В.В. Правове визначення поняття цінних паперів. Ознаки та класифікація цінних паперів // Цінні папери: Зб. нормат. матеріалів та аналіт. ст. / Ред.: А.М. Нагорний, К.М. Гуцалов. – К.: Юстиніан, 2006.
 • Посполітак В.В. Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України в частині регулювання ринку цінних паперів: проблеми та перспективи // Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи: Зб. наук. пр.: За матеріалами наук.-практ. конф., м. Київ, 24 листоп. 2005 р. / Акад. правових наук України, Київ. регіон. центр АПрН України, НДІ приватного права і підприємництва АПрН України. – К., 2006. – С. 98-103.
 • Посполітак В.В. Учасники ринку цінних паперів // Цінні папери: Зб. нормат. матеріалів та аналіт. ст. / Ред.: А.М. Нагорний, К.М. Гуцалов. – К.: Юстиніан, 2006.
 • Посполітак В.В. Цивільний кодекс України: Постатейний коментар у двох частинах. Ч. 2. / М-во юстиції України та Верховного суду України. – К.: Юстиніан, 2006. – 680 с. – Коментар глав 55, 56, 57, 60, 77. С. 236-281, 349-358, 719-732.
 • Солом’яний В.Р. Поняття кондикційно-орієнтованої реституції: про методику вибору належного позову // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 125-127.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю. Міжнародно-договірна уніфікація процесуальних норм, що регулюють міжнародний комерційний арбітра. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 4с.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю. Принцип свободи договору в європейському праві // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 53: Юридичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 128-130.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю. Уніфікація договірного права в ЄС: досвід для України // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. – Л.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 157-160.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю. Уніфікація норм договірного права в ЄС як орієнтир для удосконалення українського законодавства // Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи: Зб. наук. пр.: За матеріалами наук.-практ. конф., м. Київ, 24 листоп. 2005 р. / Акад. правових наук України, Київ. регіон. центр АПрН України, НДІ приватного права і підприємництва АПрН України. – К., 2006. – С. 156-159.

2005

 • Актуальні питання класифікації пенсійних правовідносин в сучасних умовах / В.Л. Костюк, Н.П. Коробенко // Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - № 7. - С. 85-93.
 • Костюк В.Л. Особливості Конституції України як джерела трудового права України // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 41-47.
 • Проблемні аспекти застосування положень щодо комерційної таємниці у трудовому договорі / В.Л. Костюк, В.В. Бонтлаб // Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - № 2. - С. 46-52.
 • Костюк В.Л. Сучасні вимоги до викладання навчальної дисципліни "Трудове право України" // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті: Матеріали наук.-метод. конф., присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи - предтечі Києво-Могилянської академії, м. Київ, 25-28 трав. 2005 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Фак-т правничих наук; Центр інноваційних методик правничої освіти; Інформаційно-тренінговий центр юридичної клінічної освіти; Експериментальна навч. лабораторія "Правнича клініка". - К.: Стилос, 2005. - С. 200-203.
 • Костюк В.Л. Трудова правосуб'єктність як основна правова властивість суб'єктів трудового права // Під-во, госп-во і право. - 2005. - № 8. - С. 35-39.
 • Перехрест Р.Ю. Викладання наукової дисципліни "Право соціального забезпечення" на сучасному етапі // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті: Матеріали наук.-метод. конф., присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи - предтечі Києво-Могилянської академії, м. Київ, 25-28 трав. 2005 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Фак-т правничих наук; Центр інноваційних методик правничої освіти; Інформаційно-тренінговий центр юридичної клінічної освіти; Експериментальна навч. лабораторія "Правнича клініка". - К.: Стилос, 2005. - С. 243-246.
 • Перехрест Р.Ю. Поняття пенсії у праві соціального забезпечення // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 61-66.
 • Перехрест Р.Ю. Правосуб'єктність у трудовому праві: проблема визначення змісту / Р.Ю. Перехрест, В.Л. Костюк // Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах: Матеріали наук.-практ. конф., м. Суми, 2-4 черв. 2005 р. / Укр. Асоціація фахівців трудового права. - Х., 2005. - С. 40-42.
 • Посполітак В.В. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів // Юрид. журн. - 2005. - № 1. - С. 128.
 • Посполітак В.В. Національна депозитарна система України // Юрид. журн. - 2005. - № 1. - С. 16-31.
 • Посполітак В.В. Правове визначення поняття цінних паперів. Ознаки та класифікація цінних паперів // Юрид. журн. - 2005. - № 1. - С. 92-102.
 • Посполітак В.В. Учасники ринку цінних паперів // Юрид. журн. - 2005. - № 1. - С. 115-122.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю. Уніфікація цивільного процесуального права в Європейському Союзі // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 38: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005. - С. 70-72.

2004

 • Азаров Д.С., Музика А.А. Інтернет // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 620.
 • Азаров Д.С., Музика А.А. Конвенція про кіберзлочинність 2001 // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 628-629.
 • Азаров Д.С. Окремі проблеми кваліфікації шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки // Адвокат. - 2004. - № 5. - С. 11-13.
 • Азаров Д.С. Особливості механізму вчинення злочинів у сфері комп'ютерної інформації // Юрид. Україна. - 2004. - № 7. - С. 64-68.
 • Азаров Д.С. Про декриміналізацію необережних діянь у сфері комп'ютерної інформації // Право України. - 2004. - № 9. - С. 100-103.
 • Азаров Д.С. Про окремі недоліки системи санкцій, передбачених за злочини у сфері комп'ютерної інформації // Юрид. Україна. - 2004. - № 5. - С. 57-62.
 • Азаров Д.С. Термінологічний апарат статей 361-363 Кримінального кодексу України: питання вдосконалення // Право і лінгвістика: Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ конф., м. Сімферополь-Ялта, 23-26 верес. 2004р. / Нац. ун-т внутрішніх справ; Крим. юрид. ін-т. - Сімф.: ДОЛЯ, 2004. - Ч. 1. - С. 77-84.
 • Безсмертна Н.В. Договір страхування в системі цивільно-правових договорів // Право України. - 2004. - № 3. - С. 34-37.
 • Галаган В.І. Проблеми питання відшкодування потерпілому від злочину завданих йому збитків // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 18-22.
 • Гущесова Т.Г. Кримінально-правові проблеми трансплантації органів і (або) тканин людини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіон. наук.-практ. конф., м. Львів, 5-6 лют. 2004р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. фак-т. - Л., 2004. - С. 388-390.
 • Гущесова Т.Г. Особливості об'єктивної сторони складів злочинів, пов'язаних з трансплантацією органів або тканин людини: Матеріали з'їзду трансплантологів // Трансплантология. - 2004. - Т. 5, № 3. - С. 52-58.
 • Заруцький О.В. Кримінально-правова охорона прав і свобод людини від злочинних посягань, що скоюються у співучасті // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіон. наук.-практ. конф., м. Львів, 5-6 лют. 2004р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Юрид. фак-т. - Л., 2004. - С. 360-362.
 • Заруцький О.В. Оціночні ознаки в складі злочину хуліганство ( ст. 296 Кримінального кодексу України) // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 47-50.
 • Костюк В.Л. Особливості вдосконалення джерел трудового права в сучасних умовах // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 50-55.
 • Посполітак В.В., Мовчан О. Поняття реорганізації акціонерних товариств за українським, німецьким та європейським правом // Укр. правовий часопис. - 2004. - № 9. - С. 56-65.
 • Посполітак В.В. Правове регулювання ринку цінних паперів у новому Господарському та Цивільному кодексах: вимоги до цінних паперів, передача прав та виконання за цінними паперами // Юрид. журн. - 2004. - № 3. - С. 30-37.
 • Посполітак В.В. Правове регулювання ринку цінних паперів у Цивільному та Господарському кодексах: поняття та класифікація // Юрид. журн. - 2004. - № 1. - С. 34-38.
 • Посполітак В.В. Учасники ринку цінних паперів // Юрид. журн. - 2004. - № 1. - С. 115-122.
 • Посполітак В.В. Шляхи реформування системи обліку прав за цінними паперами в Україні // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 68-74.
 • Ромовська З.В. Новели сімейного кодексу України // Адвокат. - 2004. - № 1. - С. 28-30.
 • Ромовська З.В. Рішення Судової палати Верховного Суду України: погляд науковці і громадянина // Вісн. Верховного Суду України. - 2004. - № 12. - С. 5-8.
 • Солом'яний В.Р. Вдосконалення механізму забезпечення громадян житлом у сучасних умовах // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 79-81.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю. Правове регулювання захисту прав споживачів в Україні та ЄС: порівняльний аспект // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 26: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 87-91.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю., Херрнфельд Х.Х. Законодавство про компанії // Укр. правовий часопис. - 2004. - Вип. 5. - С. 71-74.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю., Херрнфельд Х.Х. Захист прав споживачів // Укр. правовий часопис. - 2004. - Вип. 5. - С. 127-133.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю. Концепція створення європейського цивільного кодексу // Укр. правовий часопис. - 2004. - № 9. - С. 31-34.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю., Зануда К., Черевко А. Статут Європейської компанії як модель для українського законодавства // Юрид. журн. - 2004. - № 9. - С. 23-32.

2003

 • Азаров Д.С., Музика А. Про поняття злочинів у сфері комп'ютерної інформації / Азаров, // Право України. - 2003. - № 4. - С. 86-89.
 • Азаров Д.С. Про складнощі застосування ст. 362 КК України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіон. наук.-практ. конф., м. Львів, 13-14 лют. 2003 p. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Юрид. фак-т. - Л., 2003. - С. 373-374.
 • Безсмертна Н.В. Право приватної власності // Вісн. прокуратури. - 2003. - № 3. - С. 72-76.
 • Безсмертна Н.В. Співвідношення понять "право власності" та "здійснення права власності" // Право України. - 2003. - № 11. - С. 133-137.
 • Гущесова Т.Г. Актуальні питання вдосконалення кримінально-правової норми щодо відповідальності за порушення законодавства про референдум // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 66-70.
 • Костюк В.Л. Згода профспілкового органу як умова правомірності розірвання трудового договору // Справочник кадровика. - 2003. - № 7. - С. 23-25.
 • Костюк В.Л. Інтелектуальна власність: питання правового захисту // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Юридичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 44-46.
 • Костюк В.Л. Оплата праці при відхиленні від умов праці, передбачених тарифами // Справочник кадровика. - 2003. - № 6. - С. 20-24.
 • Костюк В.Л. Особливості розгляду колективних трудових спорів (конфліктів) // Справочник кадровика. - 2003. - № 5. - С. 21-26.
 • Костюк В.Л. Порядок виплати заробітної плати // Справочник кадровика. - 2003. - № 4. - С. 18-21.
 • Костюк В.Л. Практичні аспекти переведення працівника на іншу роботу // Справочник кадровика. - 2003. - № 1. - С. 25-28.
 • Краснова М.В. Правове регулювання екологічного інформування в контексті міжнародних конвенцій: порівняльно правовий аспект // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Юрид. науки. - 2003. - Вип. 49-51. - С. 73-77.
 • Онуфрієнко О.І. Правове становище саморегулятивних організацій ринку цінних паперів // П-во, госп-во і право. - 2003. - № 1. - С. 79-81.
 • Онуфрієнко О.І. Правові засоби як основна категорія інструментальної теорії права // Укр. право. - 2003. - № 1. - С. 90-99.
 • Онуфрієнко О.І. Регулятивні функції саморегулятивних організацій на ринку цінних паперів // П-во, госп-во і право. - 2003. - № 2. - С. 58-59.
 • Посполітак В.В. Договір позички в Цивільному кодексі УРСР та в цивільному кодексі України: порівняльний аспект // Укр. право. - 2003. - № 1. - С. 164-170.
 • Посполітак В.В., Ханик-Посполітак Р.Ю. Зобов'язання за договором про спільну діяльність. Договір простого товариства // Укр. комерційне право. - 2003. - № 4. - С. 35-49.
 • Посполітак В.В. Проблемні питання страхування в законодавстві України // Юрид. журн. - 2003. - № 12. - С. 28-33.
 • Посполітак В.В. Теоретичні проблеми передачі права власності на емісійні цінні папери та прав за ними на організаційно оформленому ринку // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч.: Суспільні науки: Ч. 2 / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 265-271.
 • Степанов О.С. Належність як один із критеріїв доказу // П-во, госп-во і право. - 2003. - № 5. - С. 110-112.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю. Договір підряду в Цивільному кодексі УРСР та в цивільному кодексі України: порівняльний аспект // Укр. право. - 2003. - № 1. - С. 159-163.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю. Еволюція розвитку політики ЄС у сфері захисту прав споживачів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч.: Суспільні науки: Ч. 2 / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 261-265.
 • Ханик-Посполітак Р.Ю., Посполітак В. Зобов'язання за договором про суспільну діяльність. Договір простого товариства // Укр. комерційне право. - 2003. - № 4. - С. 35-50.
 • Швець М.Я. Нова технологія законотворення // Право України. - 2003. - № 3. - С. 3-8.
 • Швець М.Я. Системна інформатизація в правовій сфері // Вісн. Акад. правових наук України. - 2003. - № 2-3. - С. 779-783.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна