Школа охорони здоров’я

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін : монографія/ [М. М. Білинська, Н. О. Васюк, Л. А. Гаєвська, Р. В. Деркач, І. П. Кринична, Л. А. Мельник, Л. А. Мельник, Г. П. Нестеренко, Т. В. Савіна, І. Г. Сурай, О. І. Ушакова, Т. П. Юрочко] ; за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, І. Г. Сурай. – Київ : Лопатіна О. О., 2021. – 219 c.
 • Короленко В. В. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я України в контексті європейської інтеграції : монографія / В. В. Короленко, Т. П. Юрочко ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Київ : КІМ, 2018. – 102, [1] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15804
 • Stepurko T. Informal patient payments in Central and Eastern European countries : dissertation to obtain the degree of Doctor at Maastricht University / Tetiana Stepurko. - Vinnitsa : O. Tarnashinskiy, 2013. - 222 p. -  Включ. бібліогр. посилання.
 • Мигович І.І. Свобода совісті : українські реалії (релігія, церкви і атеїзм в українському соціумі) / Всеукр. громад. об-ня "Інтелігенція України за соціалізм". – К. : [б. в.], 2009. – 157 с.
 • Семигіна Т.В. Політика протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні : роль міжнародної допомоги : за матеріалами дослідження глобальних ініціатив у сфері ВІЛ-СНІДу. – К. : [Агентство Україна], 2009. – 143 с.
 • Мигович І.І., Макара М.П. Закарпатський соціум : етнологічний аспект / НАН України, Інститут соціології, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : Патент, 2000. – 158 с.
 • Андреєва Т. І. Тютюн в Україні: національне опитування щодо знань, ставлення та поведінки. — К. : Міжнародний центр перспективних досліджень, 2006. — с. 96

Підручники, навчальні посібники

 

 • Бронікова С. А. Практики комунікативної культури в медичному закладі: пацієнт-центрований підхід : [посібник] / Бронікова Світлана. – [Б. м. : б. в.], 2020. – 69 c.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21027
 • Соціальна робота і програми відновного правосуддя : теорія і практика : навч. посіб. / [Гірник А.М., Дума Л.П., Кабаченко Н.В., Савчук О.М. … та ін. ; за заг. ред. А. Горової та Р. Коваля] ; Школа соц. роботи ім. В. І. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» … [та ін.]. – К. : Захаренко В. О., 2009. – 216 с.
 • Семигіна Т.В., Лукашевич М.П. Соціальна робота : (теорія і практика) : підруч. / рец. : О. В. Киричук, І. В. Козубовська, І. І. Мигович. – К. : Каравела, 2009. – 367 с. – (Укр. книга).
 • Семигіна Т.В., Лукашевич М.П. Соціологія соціальної роботи (курс лекцій) : навч. посіб. / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – К. : [ІПК ДСЗУ], 2009. – 210 с.
 • Семигіна Т. В. Інформаційне забезпечення соціальних служб: Методичний посібник до курсу. — К. : Києво-Могилянська академія, 2007. — 156 с.
 • Лукашевич М. П., Семигіна Т. В. Cоціальна робота (теорія і практика): Навчальний посібник. — К. : ІПК ДСЗУ, 2007. — 341 с.
 • Соціальні послуги в Україні: сьогодення та перспективи / Семигіна Т. В., Міщенко К. С. Кіча Т. Г. та ін. — К: Зірка, 2007. — 52 с.
 • ВІЛ / СНІД: політика, профілактика, догляд: Методичний посібник до курсу / За ред. Т. Семигіної. – К. :Вид. дім “КМА”, 2006.-140 с. (І. М. Грига у співавторстві).
 • Вступ до соціальнї роботи: Навч. посібник / За ред. Семигіної Т. В., Миговича І. І. — К. : Академвидав, 2005. — 304 с. (авторський колектив — Грига І. М., Кабаченко Н. В., Мигович І. І., Савчук О. М., Семигіна Т. В.).
 • Гуляев Д. В., Гуляева М. В. (2006) Инсульт. Справочник практического врача (под ред. Т. С. Мищенко). Киев, Издатель Д. В. Гуляев, 220 с.
 • Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня маґістра соціальної роботи / За ред. Семигіної Т. В. — К: КМ Академія, 2005. — 87 с. (авторський колектив — Грига І. М., Кабаченко Н. В., Лисенко О. П., Савельєв Ю. Б., Семигіна Т. В.).
 • Соціальні послуги на рівні громади: український досвід і перспективи / За ред. Т. Семиігної. — К. : Ресурсний центр “Гурт”, 2005. — 134 с. (авторський колектив — Семигіна Т. В., Бойко А. М., Брижовата О. С., Грига І. М., Дума Л. П., Копач Л. М., Кабаченко Н. В., Савчук О. М.).
 • Соціально-психологічна реабілітація у рамках програми замісної підтримуючої терапії: Методичні рекомендації для соціальних працівників, які надають допомогу ВІЛ-позитивним споживачам ін’єкційних наркотиків / Семигіна Т. В., Бойко А. М., Дума Л. П., Грига І. М. та ін. – К., 2005. — 50 с.
 • Теорії і методи соціальної роботи: Підручник / За ред. Семигіної Т. В., Миговича І. І. — К. : Академвидав, 2005. — 328 с. (авторський колектив — Грига І. М., Кабаченко Н. В., Лисенко О. П., Мигович І. І., Савчук О. М., Семигіна Т. В.).

Публікації /статті

2021

Cтатті

 • Trends in overdose experiences and prevention behaviors among people who use opioids in Baltimore, MD, 2017–2019 / Lauren Dayton, Alyona Mazhnaya, Kristin E. Schneider, Xiangrong Kong, Abigail Winiker, Melissa Davey-Rothwell, Karin E. Tobin, Carl A. Latkin // Drug and Alcohol Dependence. – 2021. – Vol. 221. – Article 108650. – [7] p. – https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2021.108650.
 • Лідерство та командоутворення в клінічній практиці (за результатами кейс-дослідження) / А. О. Белебеєва, М. В. Шевченко, Ю. Г. Вернигор, Л. М. Семенюк // Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery = Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2021. – № 1 (73). – С. 52–60. – http://doi.org/10.30978/CEES-2021-1-52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23019
 • Yurochko T. P. Eating behaviour of international students in Ukraine / Tetiana P. Yurochko, Maryna V. Shevchenko, Anthony Hassan Jr. Wenom // Wiadomości Lekarskie. – 2021. – Vol. 74, issue 3, part 2. – P. 708–712. – https://doi.org/10.36740/WLek202103226. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21615
 • Yashchenko M. V. Real-life approaches employed by recognized governments to ensure health coverage of citizens in fragile settings, including the population of the disputed territories, struggling for independence / Yashchenko Mariia V., Yurochko Tetiana P. // Wiadomości Lekarskie. – 2021. – Vol. 74, issue 5. – P. 1268–1273. – https://doi.org/10.36740/WLek202105141. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21516

 

Інше

 • Юрочко Т. П. Моніторинг прогресу реформи на основі аналізу виконання рекомендацій галузевого аналітичного брифу до URC 2021 / Тетяна Юрочко // UAReforms. – 2021. – https://uareforms.org/monitoring/oxorona-zdorovya.
 • Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я на засадах компетентнісного підходу у США та Канаді / Л. А. Мельник, Т. В. Савіна, О. І. Ушакова, Т. П. Юрочко // Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін : монографія / [М. М. Білинська та ін.] ; за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, І. Г. Сурай. – Київ : Лопатіна О. О., 2021. – Розд. 2.2. – С. 77–95.
 • Мельник Л. А. Визначення потреби в підготовці керівних кадрів для сфери охорони здоров’я в Україні / Л. А. Мельник, Т. В. Савіна, Т. П. Юрочко // Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін : монографія / [М. М. Білинська та ін.] ; за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, І. Г. Сурай. – Київ : Лопатіна О. О., 2021. – Розд. 3.1. – С. 105–118.
 • Мельник Л. А. Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я в Україні: проблеми та ризики / Л. А. Мельник, Т. П. Юрочко // Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін : монографія / [М. М. Білинська та ін.] ; за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, І. Г. Сурай. – Київ : Лопатіна О. О., 2021. – Розд. 3.3. – С. 131–135.
 • Мельник Л. А. Шляхи вдосконалення системи підготовки керівних кадрів у сфері охорони здоров’я в Україні з позицій компетентнісного підходу / Л. А. Мельник, Т. П. Юрочко // Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін : монографія / [М. М. Білинська та ін.] ; за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, І. Г. Сурай. – Київ : Лопатіна О. О., 2021. – Розд. 4.4. – С. 174–181.
 • Пищуліна О. М. Соціально-економічнінаслідки коронакризи : [інформаційно-аналітична доповідь / Ольга Пищуліна, Василь Юрчишин, Тетяна Юрочко ; керівник проекту – Ольга Пищуліна] ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2021. – 236 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23020
 • Юрочко Т. П. Доступ населення до медичної допомоги під час пандемії COVID-19 / Тетяна Юрочко, Василь Юрчишин, Ольга Пищуліна // Соціально-економічнінаслідки коронакризи : [інформаційно-аналітична доповідь / Ольга Пищуліна, Василь Юрчишин, Тетяна Юрочко ; керівник проекту – Ольга Пищуліна] ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2021. – Розд. 4. – С. 149–185.

 

2020

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Бронікова С. А. Мем як феномен публічного управління / Бронікова Світлана, Оганісян Михайло // Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2020. – Т. 1. – С. 5–7.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21028
 • Бронікова С. А. Комунікативна культура як елемент корпоративної культури медичного закладу / Бронікова Світлана // Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі : матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених в рамках заходу «Школа розвитку молоді» (Київ, 25 листопада 2020 р.) / за заг. ред. А. Савкова, М. Білинської, О. Петроє, І. Дегтярьової ; Національна академія державного управління при Президентові України, Департамент молоді та спорту Київської міської державної адміністрації. – Київ : НАДУ, 2020. – С. 35–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21030

 

Інше

 • Індекс здоров’я. Україна-2019 : результати загальнонаціонального дослідження / [уклад.: Барська Ю., Захожа В., Сахно Ю., Семигіна Т., Степурко Т., Харченко Н. ; Міжнародний фонд «Відродження», Київський міжнародний інститут соціології, Школа охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія»]. – Київ : [б. в.], 2020. – 102 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20820
 • Звіт за результатами дослідження «Оцінка поведінки провайдерів первинної медичної допомоги у відповідь на введення капітації» / [Максим Дуда, Ірина Курінна, ... Марина Шевченко та ін.] ; Проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я», Національна служба здоров’я України. – Київ : [б. в.], 2020. – 135 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21033
 • Скіпальська Г. Галузевий бриф «Охорона здоров’я» / Галина Скіпальська, Тетяна Юрочко, Андрій Скіпальський. – [Б. м. : б. в.], 2020. – 6 с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21035

 

2019

Cтатті

 • Semigina T. Primary health care reform in Ukraine: results of the nation-wide survey “Health index. Ukraine” / Tetyana Semigina, Tetiana Stepurko, Victoriia Tymoshevska // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2019. – № 2. – С. 66–84. – https://doi.org/10.33287/11206. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16852
 • Skrypnikova O. S. Early detection and screening as the main components of the cancer prevention strategy / O. S. Skrypnikova, T. P. Yurochko // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 2. – С. 23–32. – http://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.2.10476. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18294
 • Coping strategies of cancer patients in Ukraine / Olena Levenets, Tetiana Stepurko, Abel Polese, Milena Pavlova, Wim Groot // The International Journal of Health Planning and Management. – 2019. – Volume 34, Issue 4. – P. 1423–1438. – https://doi.org/10.1002/hpm.2802.
 • Shevchenko M. V. Factors of working environment influencing occupational stress among primary health care doctors in Ukraine / Maryna V. Shevchenko, Tetiana P. Yurochko, Iryna I. Hrechko // Wiadomości Lekarskie. – 2019. – T. 72, nr 5, cz. 2. – S. 1038–1042. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18293
 • Васюк Н. О. Публічне управління охороною здоров’я в сучасних умовах реформування в Україні / Н. О. Васюк, Т. П. Юрочко // Державне управління: теорія та практика. – 2019. – № 1. – С. 78–84. – https://doi.org/10.36030-2311-6722-2019-1-78-84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18295

 

Матеріали конференцій

 • Skrypnikova O. Early detection as the main component of cancer control strategy = Система ранньої діагностики як складова стратегії протидії онкологічним захворюванням / Skrypnikova O., Yurochko T. // Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium, Kyiv, Ukraine, 20–24 May 2019 : abstract directory. – Kyiv : [s. n.], 2019. – P. 385. – Тези надруковані українською та англійською мовами. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18762
 • Юрочко Т. П. Особливості публічного управління системою охорони здоров’я в період економічних реформ в Україні / Т. П. Юрочко, К. О. Інгінова // Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 24 травня 2019 р.) : у 5 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2019. – Т. 2. – С. 109–110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18761

 

Інше

 • Coping mechanisms of Ukrainian patients: bribes, gifts, donations, and connections / Olena Levenets, Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, and Wim Groot // Governance beyond the law : the immoral, the illegal, the criminal / [ed. by] Abel Polese, Alessandra Russo, Francesco Strazzari. – Cham : Palgrave Macmillan, 2019. – Chapter 7. – P. 125–143. – https://doi.org/10.1007/978-3-030-05039-9_7.
 • Формування інституціонального середовища системи публічного управління в умовах децентралізації / [Н. О. Васюк, Л. А. Гаєвська, … Т. П. Юрочко та ін.] // Інституціоналізація публічного управління в Україні : науково-аналітична доповідь / за заг. ред. М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2019. – Розд. 3. – С. 87–143. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18854
 • Юрочко Т. Галузевий бриф «Реформа системи охорони здоров’я» / Тетяна Юрочко, Світлана Бубенчикова // Галузеві брифи з питань реформ в Україні / [редкол.: Василь Бабич (голов. ред.), Богдан Яцун, Георгій Бушуєв]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 35–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18760
 • Юрочко Т П. Неформальність у сфері медичного обслуговування / Т. Юрочко // Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні : масштаби, динаміка, наслідки / [Ольга Пищуліна, Тетяна Юрочко] ; Центр Разумкова. – Київ : [Центр Разумкова : Заповіт], 2019. – Розд. 8. – С. 205–218.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17010

 

2018

Cтатті

 • Здоров’я та (не)здорова поведінка українського населення: результати національного репрезентативного дослідження «Індекс здоров’я. Україна» / Барська Ю., Степурко Т., Семигіна Т., Тимошевська В. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 2. – С. 77–92. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15766
 • Do people expect the healthcare reform? (Results of the national representative survey “Health Index. Ukraine”) / Stepurko T., Betliy O., Semigina T., Tymoshevska V. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 4. – С. 75–87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15761
 • Polese A. Informality and Ukrainian higher educational institutions: happy together? [electronic resource] / Polese Abel, Stepurko Tetiana, Oksamytna Svitlana // Policy futures in education. – 2018. – Vol. 16, Issue 4. – P. 482–500. https://doi.org/10.1177/1478210318758812

 

Матеріали конференцій

 • Stepurko T. Health care reform in Ukraine: citizens’ perception / Stepurko T., Semigina T., Postolovska I. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 46–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15763
 • Степурко Т. Г. Освітні продукти в міжсекторальному проекті BIHSENA ЕРАЗМУС-ПЛЮС розбудова потенціалу / Степурко Т., Ігнащук О. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 102–104. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15767
 • Perspective of public-private partnership in the filed of healthcare in Ukraine / Alwani J., Stepurko T., Anufriyeva V., Shevchenko M. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 35–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15803
 • Шевченко М. В. Система фінансування охорони здоров’я України: законодавчі новації / Шевченко М. В. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 33–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15796
 • Shevchenko M. V. Households’ out-of-pocket expenditures for the services of the hospital sector in Ukraine: results of health index. Ukraine 2017 study / Shevchenko M. V. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 43–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15797
 • Shevchenko M. V. Financial availability of medicines in Ukraine. Health index. Ukraine 2017 study / Shevchenko M. V. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15798
 • Шевченко М. В. Особливості в споживанні медичної допомоги кримськими татарами / Шевченко М. В., Руснак Д. В. // Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до всесвітнього дня здоров’я 2018 року. – Київ, 2018. – С. 99–101. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15799
 • Yurochko T. Cardio-vascular diseases in Ukraine: state, problem, and ways to solve / Yurochko T. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 року). – Київ, 2018. – С. 85–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15800

 

Інше

 • Semigina T. Human-made disasters and social work: A Ukrainian perspective [electronic resource] / Semigina T. // The Routledge Handbook of Green Social Work / ed. by Lena Dominelli. – London : Routledge, 2018. – P. 431–441. – DOI: 10.4324/9781315183213. https://doi.org/10.4324/9781315183213
 • Stepurko T. Innovating Health-Care Governance in Ukraine: Formal and Informal Practises / [Stepurko T., Belli P. C.] // Health, Technologies, and Politics in Post-Soviet Settings / ed. O. Zvonareva, E. Popova, K. Horstman. – [Cham, Switzerland] : Palgrave Macmillan, [2018]. – Chapter 8. – P. 199–224. http://doi.org/10.1007/978-3-319-64149-2

 

2017

Cтатті

 • Дорошенко О. О. Аналіз міжнародного досвіду фінансування вторинної медичної допомоги / Дорошенко О. О., Шевченко М. В. // Економіка і право охорони здоровя : науково-практичний журнал. – 2017. – № 1 (5). – С. 16–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12134
 • Іванова С. А. Дисбіоз та «синдром надлишкового бактеріального росту» (поняття, значення нормальної мікрофлори, діагностика, принципи лікувальної корекції) / Іванова С. А., Ігнащук О. В., Кириченко І. М. // Biomedical and Biosocial Anthropology : scientific journal / ed. V. M. Moroz. – 2017. – № 28. – С. 224–229. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12863
 • Результати проведення циклу тематичного удосконалення «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем» / Л. Ф. Матюха, … Т. П. Авраменко, Н. Є. Гусак // Україна. Здоров’я нації : науково-практичний журнал. – 2017. – № 3 (44). – С. 166–171. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12130
 • Степурко Т. Г. Кейс-стаді як метод викладання управлінських дисциплін в охороні здоров’я / Степурко Т., Ігнащук О. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму / гол. ред. В. Буяшенко. – 2017. – № 1. – С. 71–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12864
 • Stepurko Tetiana. Informal Payments in Health Care / [Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Wim Groot] // The Handbook of Business and Corruption: Cross-Sectoral Experiences / edited by Michael S. Aβländer, Sarah Hudson. – Bingley : Emerald Publishing Limited, 2017. – Part 2, Chapter 13. – P. 305–327. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12209
 • Stepurko T. Perceived quality of out- and in- patient services in Ukraine: health care users’ perspective / T. Stepurko, V. Anufriyeva, V. Tymoshevska // Journal of Academy of Labour, Social Relations and Tourism. – 2017. – No 1. – P. 11–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12136
 • Юрочко Т. П. Внедрение изменений в сфере здравоохранения в Украине: опыт НАТО в организации предоставления медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях / Т. П. Юрочко, А. Е. Бакай // Administrarea Publică: revistă metodico-ştiinţiică trimestrială. – Chişinău, 2017. – Nr. 2 (94). – P. 93–101. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12132
 • Analysis of major risk factors affecting those working in the agrarian sector (based on a sociological survey) / Olena M. Krekoten, Anatolii V. Dereziuk, Olena V. Ihnaschuk, Svitlana E. Holovchanska // Wiadomości Lekarskie. – 2017. – T. 70, no 5. – P. 925–929. http://wl.medlist.org/2018/01/18/05-2017-11/
 • Computer-aided system for interactive psychomotor testing / Karina G. Selivanova, Olena V. Ignashchuk, Leonid G. Koval [et al.] // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 27 May – 5 June / ed. Ryszard S. Romaniuk, Maciej Linczuk. – 2017. – Vol. 10445. – P. 104453B. http://dx.doi.org/10.1117/12.2280815
 • Grayscale morphological filter based on local statistics / Anatolii I. Povoroznyuk, Anna E. Filatova, ... Olena V. Ignashchuk [et al.] // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 27 May – 5 June / ed. Ryszard S. Romaniuk, Maciej Linczuk. – 2017. – Vol. 10445. – P. 104452F. http://dx.doi.org/10.1117/12.2280998
 • Patterns of harm reduction service utilization and HIV incidence among people who inject drugs in Ukraine: a two-part latent profile analysis / Danielle C. Ompad, Jiayu Wang, ... Julia Barska [et al.] // International Journal of Drug Policy. – 2017. – Vol. 43. – P. 7–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.12.008
 • Short-term education for health care administrators in Ukraine: Swiss-Ukrainian collaboration / Stepurko T., Riabtseva N., Kovtoniuk P., Raab M., Hoffmann A. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму / гол. ред. В. Буяшенко. – 2017. – № 2. – С. 61–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12865

 

Матеріали конференцій

 • Васильєва М. В. Детермінанти споживання фруктів в Україні / Васильєва М. В., Барська Ю. Г. // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / голова оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2017. – С. 89–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12859
 • Дорошенко О. О. Господарсько-правовий статус та фінансування лікарняного сектору: міжнародний досвід / Дорошенко О. О., Шевченко М. В. // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / гол. оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2017. – С. 26–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12135
 • Заремба С. М. Задоволеність пацієнтів амбулаторною медичною допомогою в Україні / Заремба С. М., Юрочко Т. П. // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / гол. оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.» – Київ, 2017. – С. 48–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12127
 • Застосування онлайн-навчання в медицині / Ігнащук О. В., Кобилянська І. М., Комарницька Н. Т., Малачкова Н. В. // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.) : [в 2 т .] / редкол. : С. М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Т. 1. – С. 267–270. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12866
 • Ігнащук О. В. Соціологічне дослідження мотивів міграції серед студентів медичних вищих навчальних медичних закладів / О. В. Ігнащук, Н. Т. Комарницька, В. С. Зеленський // Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнарнародною участю (Київ, 23 березня 2017 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – Київ : ДКС-Центр, 2017. – С. 51–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12870
 • Калінін С. С. Використання антибіотиків пацієнтами амбулаторної ланки / Калінін С. С., Юрочко Т. П. // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / гол. оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2017. – С. 51–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12128
 • Комарницька Н. Нові форми післядипломної освіти організаторів охорони здоров’я в умовах трансформації галузі / Наталія Комарницька, Олена Ігнащук // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації влади: цілі, механізми, інструменти : щорічна науково-практична конференція ОРІДУ НАДУ при Президентові України / Одес. регіон. ін-т держ. управління. – 2017. – Т. 1, вип. 1. – С. 62–64.
 • Післядипломне навчання керівників охорони здоров’я в умовах трансформації медичної галузі / Комарницька Н. Т., Малачкова Н. В., Ігнащук О. В., Цихоцька О. А. // Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров’я України : тези доповідей навчально-методичної конференції, 15 лютого 2017 року / гол. ред. В. М. Мороз. – Вінниця, 2017. – С. 92–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12889
 • Роль місцевої влади в забезпеченні громадського здоров’я: приклад раннього виявлення раку шийки матки та раку молочної залози в м. Житомир / Ануфрієва В. В., Степурко Т. Г., Юрочко Т. П., Шевченко М. В., Барська Ю. Г. [та ін.] // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / гол. оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2017. – С. 23–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12133
 • Семигіна Т. В. Чи така вже нездійсненна соціальна робота в охороні здоров’я України? / Т. В. Семигіна // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 28–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12883
 • Степурко Т. Г. Суб’єктивна оцінка якості амбулаторних послуг в Україні: погляд споживачів / Тетяна Степурко, Валентина Ануфрієва, Вікторія Тимошевська // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 31–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12850
 • Сучасні підходи до післядипломного навчання керівників охорони здоров’я / Комарницька Н. Т., Ігнащук О. В., Малачкова Н. В., Адамчук О. Ф. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, м. Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 104–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12888
 • Шевченко М. В. Запровадження мотиваційних стимулів для медичних працівників, зайнятих у профілактичних програмах / Шевченко М. В. // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 114–115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12853
 • Юрочко Т. П. Підготовка кадрів для сфери охорони здоров’я – пріоритетна складова запровадження змін в охороні здоров’я в Україні / Т. П. Юрочко // Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 23 березня 2017 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – Київ : ДКС-Центр, 2017. – С. 195–198. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12578

 

Інше

 • Шевченко М. В. Фінансування та економічні механізми управління галуззю в умовах її реформування / [М. В. Шевченко] // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / [редкол. Мельник П. С. та ін.] ; М-во охорони здоров’я України, Укр. ін-т стратег. досліджень МОЗ України. – Київ, 2017. – Розділ 5.2. – С. 343–369. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12784
 • Юрочко Т. П. Медична реформа / [Юрочко Т. П.] // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». – Київ : НІСД, 2017. – Розділ 9.1. – С. 388–395. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12860

2016

Статті

 • Patterns of informal patient payments in Bulgaria, Hungary and Ukraine: a comparison across countries, years and type of services [electronic resource] / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga, Peter Gaal, Wim Groot // Health Policy and Planning. – Електронні дані. – 2016. – No 32 (4). – P. 453–466. https://academic.oup.com/heapol/article-abstract/32/4/453/2593595/Patterns-of-informal-patient-payments-in-Bulgaria
 • Polese A. Ucraina: sanità e bustarelle [electronic resource] / Abel Polese, Tetiana Stepurko // Osservatorio balcani e caucaso transeuropa. – 2016. http://www.balcanicaucaso.org/aree/Ucraina/Ucraina-sanita-e-bustarelle-172600
 • Степурко Т. Г. Задоволеність доступністю та якістю медичної допомоги в Україні, Польщі та Угорщині / Степурко Т. Г. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2016. – Т. 187. – С. 82–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10882
 • Stepurko T. Overall satisfaction of health care users with the quality of and access to health care services: a cross-sectional study in six Central and Eastern European countries / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Wim Groot // BMC Health Services Research. – 2016. – No 16. – 13 p. https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-016-1585-1
 • Чала Н. Д. Зміни механізмів фінансування закладів охорони здоров’я в умовах реформування галузі / Чала Н. Д. // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – Івано-Франківськ, 2016. – № 1 (13). – С. 84–87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11709
 • Чала Н. Д. Інституційний розвиток як базис для забезпечення функціонування механізму фінансування охорони здоров’я / Чала Н. Д. // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 3 (99). – С. 98–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11708
 • Шевченко М. В. Досвід запровадження нової системи оплати праці залежно від її обсягу та якості / М. В. Шевченко // Економіка і право охорони здоров’я. – 2016. – № 1 (3). – С. 38–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11704
 • Шевченко М. В. Об’єднання фінансових ресурсів і закупівля медичних послуг: міжнародний досвід і українські реалії / М. В. Шевченко // Економіка і право охорони здоров’я. – 2016. – № 2 (4). – С. 23–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11706
 • Ященко Ю. Б. Фінансова децентралізація в системі охорони здоров’я / Ю. Б. Ященко, М. В. Шевченко // Економіка і право охорони здоров’я. – 2016. – № 2 (4). – С. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11703

 

Матеріали конференцій

 • Авраменко Т. П. Державна політика щодо підвищення якості професійної підготовки медичних працівників / Авраменко Т. П., Дмитрук І. В. // Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я в Україні : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 23 березня 2016) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – Київ : ДКС-Центр, 2016. – С. 11–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11702
 • Бакай А. Є. Публічна політика щодо забезпечення міжсекторальної взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій / А. Є. Бакай, Т. П. Авраменко // Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 27 травня 2016 р.) / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, С. В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2016. – С. 155–157. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11701
 • Васюк Н. О. Підготовка фахівців у сфері охорони здоров’я за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в Україні / Васюк Н. О., Князевич В. М., Юрочко Т. П. // Організація та управління охороною здоров’я : науково-практична конференція з міжнародною участю : матеріали конференції, 18–20 жовтня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 26–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11698
 • Найда І. Особливості формулювання бачення для груп стратегічного планування розвитку охорони здоров’я на місцевому рівні / І. Найда., К. Надутий, Т. Авраменко // XVI Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств : матеріали, Берлін-Київ, 8–23 серпня 2016 року. – Одеса : Видавництво Бартенєва, 2016. – С. 29–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11700
 • Найда І. Сильні сторони і ризики різних варіантів залучення експертних спільнот до вироблення місцевої політики охорони здоров’я / І. Найда., К. Надутий, Т. Авраменко // XVI Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств : матеріали, Берлін-Київ, 8–23 серпня 2016 року. – Одеса : Видавництво Бартенєва, 2016. – С. 27–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11699
 • Чала Н. Д. Використання гравітаційної моделі для обґрунтування стратегії економічного розвитку регіону / Чала Н. Д., Гавриленко О. В. // Державна економічна політика регіонального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : Магістр, 2016. – С. 111–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11705
 • Чала Н. Д. eHealth – інноваційний механізм підвищення ефективності системи охорони здоров’я України / Чала Н. Д. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем : матеріали науково-практичної конференції, 24–25 березня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 57–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11705
 • Чала Н. Д. Фіктивний людський капітал в охороні здоров’я: недосконалість вітчизняного законодавства чи менеджменту / Чала Н. Д. // Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я в Україні : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 23 березня 2016 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – Київ : ДКС-Центр, 2016. – С. 188–190. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11707
 • Юрочко Т. П. Нова ідеологія державного управління охороною здоров’я України з метою збереження здоров’я нації - управління змінами / Юрочко Т. П. // Реформування публічного управління та адміністрування : теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 28 жовтня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 409–410. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11692
 • Юрочко Т. П. Проблеми державної політики щодо протидії стигмі та дискримінації, що пов’язані з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні / Юрочко Т. П., Дацюк В. В. // Організація та управління охороною здоров’я : науково-практична конференція з міжнародною участю : матеріали конференції, 18–20 жовтня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11697
 • Юрочко Т. П. Стигма та дискримінація хворих на ВІЛ/СНІД в медичних закладах: роль публічного управління / Юрочко Т. П., Дацюк В. В. // Реформування публічного управління та адміністрування : теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 28 жовтня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 121–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11691
 • Ященко Ю. Б. Реализация корпоративных программ здорового образа жизни в Украине / Ященко Ю. Б., Шевченко М. В., Кондратюк Н. Ю. // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV
 • Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21–22 квітня 2016 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2016. – Т. 1. – С. 121.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11690

 

Інше (ред., упоряд., пер., розділи монографій, підручників)

 • Авраменко Т. П. Охорона здоров’я як складова соціогуманітарної політики України / [Авраменко Т. П.] // Соціальна і гуманітарна політика : підручник / [авт. кол. : В. П. Трощинський, В. А. Скуратівський, М. В. Кравченко та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського. – Київ : НАДУ, 2016. – Розділ 14. – С. 471–505.
 • Stepurko T. Professionalism of heath workforce in Ukraine / [Tetiana Stepurko, Alona Goroshko, Paolo Carlo Belli] // Ethics and Professionalism in Healthcare: Transition and Challenges. – 2016. – Part 3.6. – P. 73–87.
 • Індекс здоров’я. Україна – 2016 : результати загальнонаціонального дослідження / [В. Тимошевська, В. Захожа, Т. Степурко, М. Шевченко, Т. Юрочко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 165 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12129
 • Шевченко М. В. Аналіз робочого навантаження, мотиваторів і стимулів праці медичних працівників, які надають ВІЛ-послуги в семи регіонах України : короткий огляд основних результатів / [Шевченко М. В.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 23 с. http://www.hivreforminaction.org/?page_id=24
 • Шевченко М. В. Медико-соціальне обґрунтування нової системи фінансування охорони здоров’я в Україні : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук / Шевченко Марина Вікторівна; М-во охорони здоров’я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків : [б. в.], 2016. – 42 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11689
 • Анализ рабочей нагрузки, мотиваторов и стимулов труда медицинских работников, предоставляющих вич-услуги в семи регионах Украины / [И. Демченко, …, М. Шевченко, С. Беляков, … [та ін.] ; Проект USAID «Реформа ВИЧ–услуг в действии». – Киев : [б. в.], 2016. – 236 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12131

2015

У виданнях НаУКМА

 • Кутузова Д. М.Пацієнт, споживач чи клієнт? Як називати тих, хто по цей бік лікарні? / Кутузова Д. М., Степурко Т. Г., Ковтонюк П. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 174 : Соціологічні науки. – С. 86-91.

У фахових українських виданнях

 • Гуляєва М. В.Інсультний центр клініки Оберіг : 5 років ефективної боротьби з інсультом / М. В. Гуляєва, Ю. В. Фломін, Д. В. Гуляєв // Судинні захворювання головного мозку : наук.-практ. журн. – 2015. – № 3-4. – С. 54-56.
 • Инсульт: проблемы и решения / Полищук Н. Е., Московко С. П. ... Гуляев Д. В. [та ін.] // Судинні захворювання головного мозку : наук.-практ. журн. – 2015. – № 3-4. – С. 2-7.
 • Лапіна В. В.Консьюмеризм як концептуальна та методична проблема теорії соціального менеджменту / Лапіна В. В. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Судаков В. І. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Шевченка, 2015. – Вип. 2. – С. 40-45.
 • Чала Н. Д.Макроекономічні засади реформи системи охорони здоровя в Україні / Чала Н. Д. // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : зб. наук. пр. – Київ : Акад. муніцип. упр., 2015. – Вип. 1. – С. 70-81 : табл.
 • Чи зможемо ми вберегти інтелект нації? Нагальне питання громадського здоровя / Міщенко Т. С., Поліщук Н. Є. ... Гуляєв Д. В. [та ін.] // Судинні захворювання головного мозку : наук.-практ. журн. – 2015. – № 1-2. – С. 4-5.

 

В інших виданнях України

 • Грига І. М. Розділ 13. Глобальні та міжнародні питання / [Грига Ірена] // Дослідження з етіології, профілактики та лікування хімічних залежностей: конспекти основних статей : посібник. Ч. 1. / [за заг. ред. доц. О. О. Сердюка та В. В. Бурлаки]. – Харків : [Діса плюс], 2015. – С. 439-475.
 • Чала Н. Д. Глава 5. Інноваційна політика підприємства: реінжиніринг бізнес-процесів / [Н. Чала] // Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григорєв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.» та ін.]. – Київ : Пульсари, 2015. – С. 92-109.
 • Чала Н. Д. Нова модель фінансування галузі охорони здоров’я в умовах проведення реформи децентралізації / Н. Д. Чала // Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23 квітня 2015 р. – Київ : Компринт, 2016. – С. 100-102.
 • Чала Н. Д.Оцінка ефективності системи охорони здоровя України в контексті реформування галузі / Чала Ніна Дмитрівна // Публічне управління : стратегія реформ 2020 : зб. тез XV Міжнарод. наук. конгр., 23 квіт. 2015 р / Нац. акад. держ. упр. при президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків : Магістр, 2015. – С. 280-281.
 • Чала Н. Д.Розвиток освіти – фундамент для формування майбутнього економічного зростання країни : [препринт] / Ніна Чала, Марія Бусигіна // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. – Київ : [НаУКМА], 2015. – С. 208-209.
 • Чалая Н. Д.Глава 5. Инновационная политика предприятия : реинжиниринг бизнес-процессов / [Н. Чалая] // Инновационное предпринимательство : креативность, коммерциализация, экосистема : учебное пособие для высших учебных заведений / [Ю. Бажал, ... Г. Григорьев, А. Гуменная, Н. Иванова, К. Пичик, ... Н. Чалая] ; под ред. Ю. Н. Бажала ; рец. Г. Андрощук, И. Бураковский, В. Россоха ; [Ун-т г. Брэдфорд, Великобритания, М-во образования и науки Украины, Нац. ун-т «Киево-Могил. акад.» и др.]. – Киев : Пульсары, 2015. – С. 98-115 : рис.

В іноземних виданнях

 • Informal payments for health care services: the case of Lithuania, Poland and Ukraine / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga [et al.] // Journal of Eurasian Studies. – 2015. – Vol. 6, Issue 1. – P. 46-58.
 • Informal Payments for Healthcare Services in Lithuania and Ukraine / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga [et al.] // Informal Economies in Post-Socialist Spaces : Practices, Institutions and Networks / ed. by Jeremy Morris, Abel Polese. – [New York] : Palgrave Macmillan, [2015]. – P. 195-224.
 • Making patients pay: informal patient payments in Central and Eastern European Countries / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga and Wim Groot // Frontiers in Public Health. – 07 August 2015.

Інше

 • Чала Н. Д.Робочий тематичний план навчальної дисципліни «Логістика» [Електронний ресурс] / Н. Д. Чала ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія», Каф. маркетингу та упр. бізнесом. – Київ : НаУКМА, 2015. – 2 с.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Оксамитна С. М. Соціальний статус лікарів в українському суспільстві / Оксамитна С. М., Степурко Т. Г. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 63-71.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Чала Н. Д. Особливості планування бюджету в Україні в умовах євроінтеграції / Чала Н. Д. // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Економіка». – 2014. – Вип. 1. – С. 53-60.

В інших виданнях України

 • Medical Care on the Euromaidan : who saved the lives protesters? / Tetiana Stepurko, Vitalina Vitiuk, Anna Kvit, Pavlo Kovtonyuk // Social, Health, and Communication Studies Journal / MacEwan University, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ternopil State Medical University. – [Кyiv : s. n.], 2014. – Vol. 1, № 1. – P. 80-104.

В іноземних виданнях

 • To pay or not to pay? A multicountry study on informal payments for health-care services and consumers’ perceptions / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga, Wim Groot // Health Expectations. – 2014.

Інше

 • Реформи охорони здоров'я в Республіці Грузія : від радянської руїни до охорони здоров'я на ринковій основі / Бендукідзе Е., Редер Ф. С., Танер М., Урушадзе А. ; [пер. Яковлєв М. В. ; наук. ред. Чала Н. Д. ; літ. ред. Дика Л. В.]. – Київ : [Інтерсервіс], 2014. – 52 с.
 • К. Бендукідзе, Ф.С. Редер, М. Танер, А. Урушадзе Реформи охорони здоров’я в Республіці Грузія: від радянської руїни до охорони здоров’я на ринковій основі. Переклад: Яковлєв М.В., к.політ.н., доцент (НаУКМА). Наукове редагування: Чала Н.Д., д.н.держ.упр.; Грига І.М., к.мед.н., доцент (Школа охорони здоров’я НаУКМА). Літературний редактор: Дика Л.В., к.філол.н., доцент (НаУКМА)

2013

У виданнях НаУКМА

 • Неформальні платежі пацієнтів медичних закладів в Україні та Болгарії / Степурко Т. Г., Павлова М., Грига І. М. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 148 : Соціологічні науки. - С. 83-92.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Мажак І. М. Законодавче та нормативно-правове забезпечення сфери боротьби з онкологічними захворюваннями / І. М. Мажак // Інвестиції: практика та досвід. - 2013.- № 17. - С. 120-123.

В інших виданнях України

 • Степурко Т. Що заважає головним лікарям стати "менеджерами"? / Тетяна Степурко, Ірена Грига // PRO Менеджмент в охороні здоров’я. - 2013.- № 6. - С. 24.
 • Степурко Т. Фінансування з кишені в кишеню / Тетяна Степурко, Андрій Данилів, Ірена Грига // PRO Менеджмент в охороні здоров’я. - 2013.- № 5. - С. 42-49.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Андрєєва Т. І. Поведінка як можливий посередник зв’язку між соціальним статусом та станом здоров’я : (на прикладі ВІЛ-інфекції серед жінок комерційного сексу) / Андрєєва Т. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 135 : Соціологічні науки. - С. 59-64.
 • Данилів А. І. Формування ринку медичних послуг в Україні : структура фінансування та витрат / Данилів А. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 49-56.
 • Якунчикова О. П. Вживання алкоголю матір’ю як важливий фактор ризику раннього початку пиття підлітками / Якунчикова О. П., Андрєєва Т. І., Григорчук Д. О. ... та ін. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 135 : Соціологічні науки. - С. 64-70.


У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Андрєєва Т. І. Телефонні опитування у дослідженнях здоров'я населення / Тетяна Андрєєва // Соціальна психологія. - 2012. - № 1-2. - С. 169-177.


В інших виданнях України

 • Andreeva T. Surveys used to assess the population health and to inform healthy public policy: challenges for research in poor countries / Tatiana I. Andreeva // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(1). - P. 1-4.
 • Andreeva T. Differences by gender and education in responding to tobacco control measures implemented in Ukraine since 2005 / Tatiana I. Andreeva // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(2). - P. 111-121.
 • Клименко Н. В. Фактори користування презервативами з випадковими партнерами серед ЧСЧ в Україні / Клименко Надія Володимирівна, Андрєєва Тетяна Іллівна // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(1). - P. 43-54.
 • Iakunchykova O. Suboptimal parenting practices as a risk factor for adolescent alcohol consumption in Ukraine / Olena Iakunchykova, Tatiana Andreeva // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(1). - P. 33-42.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Andreeva T.I., Gerashchenko Ya. Does knowledge about the health hazards of tobacco predetermine the intention to quit smoking? Findings from the "Tobacco in Ukraine: national survey of knowledge, attitudes and behavior" [Electronic resourse] // Kyiv-Mohyla Journal / National University of Kyiv-Mohyla Аcademy. - Electronic data. - Kyiv, 2011. - Vol. 2. - 9 p. - Mode of access: World Wide Web. - http://journal.ukma.kiev.ua/index.php/naukma/article/view/14/10 (viewed on March 27, 2012) - Title from title screen.
 2. Андрєєва Т.І. Чи існує в Україні диспаритет за освітою щодо куріння? // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 122 : Соціологічні науки. - С. 66-70.
 3. Яковлєв М.В., Мелих О.В. Статистичний аналіз організації фінансового контролінгу на підприємстві // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 61-65.
 4. Яковлєв М.В., Кабаченко Н.В. Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 54-60.
 5. Яковлєв М.В. Техніки та алгоритми аналізу візуального матеріалу: розмежування якісних і кількісних підходів // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 122 : Соціологічні науки. - С. 9-13.
 6. Яковлєв М.В. Застосування кейс-стаді як методу політичних досліджень: спроба типологізації // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 121 : Політичні науки. - С. 13-16.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Андреєва Т.І. Труднощі відмови від куріння: вплив гендерних стереотипів // Соціальна психологія. - 2011. - № 3. - С. 98-108.
 2. Андрєєва Т.І. Запитання для моніторингу поширеності куріння серед дорослого населення // Грані. - 2011. - № 2. - С. 71-74.
 3. Андрєєва Т.І. Чи є більш освічені люди в Україні здоровішими? // Грані. - 2011. - № 5. - С. 99-102.
 4. Андрєєва Т.І. Чи є харчування більш освічених українців здоровішим? // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. - 2011. - Вип. 5. - С. 267-275.
 5. Андрєєва Т.І. Освіта батьків і здорове харчування дітей // Соціальна психологія. - 2011. - № 4. - С. 144-151.
 6. Андрєєва Т., Захожа В., Харченко Н. Статус щодо куріння очима самої людини та членів її родини: методи оцінювання // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 1. - С. 116-126.
 7. Андрєєва Т.І. Кому лікарі в Україні рекомендують припинити куріння? Результати опитування населення 2005 року // Грані. - 2011. - № 1. - С. 131-135.
 8. Андрєєва Т.І. Освіта і споживання товарів та послуг, що впливають на здоров'я // Грані. - 2011. - № 5. - С. 89-91.
 9. Андрєєва Т., Барська Ю. Фактори використання жінками чоловічих презервативів як методу контрацепції // Соціальна психологія. - 2011. - № 1. - С. 166-176.
 10. Андрєєва Т.І., Хомич Л. С. Фактори ризику небажаних результатів вагітностей // Здоровье женщины. - 2011. - № 2 (58). – C. 90-94.
 11. Андрєєва Т.І., Жогов І.В., Либа А.М. Фактори впливу на задоволеність лікарів власною роботою (на прикладі кількох лікарень м. Львова) // Україна. Здоров'я нації. – 2011. - № 3 (19). – С. 109-113.
 12. Андрєєва Т.І., Красовський К.С., Григоренко А.А. Розвиток тютюнової епідемії серед чоловіків України в 2000–2010 роках // Україна. Здоров'я нації. - 2011. - № 4 (20). - С. 45-48.
 13. Андрєєва Т., Якунчикова О. Вільний час підлітків та ризик вживання алкоголю // Соціальна психологія. - 2011. - № 2. - С. 70-79.
 14. Андрєєва Т.І. Визначення запитань в опитуваннях для вимірювання поширеності куріння кальяну // Соціальна психологія. - 2011. - № 6. - С. 107-114.
 15. Яковлєв М.В. Сучасні методи дослідження політичного активізму он-лайн // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 4. - С. 75-79.

В інших виданнях України

 1. Андреева Т.И., Ананьева Г.А. Масштабы незаконной торговли табачными изделиями в городе Казани // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, № 1. – C. 34-38. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_05_illeg.pdf
 1. Андреева Т.И. ... [и др.]. Мониторинг загрязнения воздуха взвешенными частицами табачного дыма в университетах города Казани // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. - 2011. - Т. 1, № 1. – C. 11-19. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_02_universities.pdf
 2. Андреева Т.И. Исследования в области контроля над табаком. Какими они бывают и зачем они нужны? Примеры из Казани // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, №1. – C. 1-10. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_01_editorial.pdf
 3. Андреева Т.И. Оценка состояния табачной эпидемии и мер противодействия ей на национальном и муниципальном уровне // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, №1. – C. 51-60. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_11_ME.pdf
 4. Андреева Т.И., Андреичева Е.Н., Ананьева Г.А. Готовность студентов-медиков к оказанию помощи в прекращении курения // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, № 1. – C. 28-33. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_04_medstud.pdf
 5. Андреева Т.И., Токар А.В. Курение подростков в Российской Федерации в сравнении с другими странами бывшего Советского Союза и Центрально-Восточной Европы. Результаты Глобального опроса молодежи о табаке // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, № 1. – C. 20-27. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_03_GYTS.pdf
 6. Грига І., Семигіна Т., Степурко Т. Подарунок лікарю - корупція чи подяка? : у будь-якому разі потрібні зміни у взаєминах "пацієнт-лікар" // Віче. - 2011. - № 19. - С. 36-39.
 7. Гуляев Д.В. Гепарин : история, реалии, перспективы // Кровь. - 2011. - № 1. - С. 41-48.
 8. Andreeva T. Multisectoral studies in Public Health in Ukraine // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 75-76.
 9. Andreeva T. Health behavior disparities: a universal trend or a peculiarity for the developed countries? // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 86.
 10. Andreeva T. Health behavior as a key construct for social epidemiology, sociology of health, and public health // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 86.
 11. Andreeva T., Belyi A., Impact of home and workplace smoking restriction on quitting smoking among adult population in Ukraine in 2005 // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 93.
 12. Andreeva T., Slobodianyk L. Social risk factors that influence the spread of HIV among pregnant women in Ukraine // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 82. - Текст парал. англ. та укр. мовами.
 13. Andreeva T., Khryshchuk O. Factors associated with tuberculosis among injection drug users in Ukraine based on the results of 2004 behavioral survey // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 85.
 14. Andreeva T., Chagarna N. Characteristics associated with being overweight among the population of Ukraine, results of 2000 survey // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 87. - Текст парал. англ., рос. та укр. мовами.
 15. Andreeva T., Mustehsan H. Life style factors and number of chronic diseases // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 88.
 16. Andreeva T., Prosol V., Iakunchykova O., Kozlova J. Families with increased risk of alcohol and tobacco use by adolescents // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 90. - Текст парал. англ. та укр. мовами.
 17. Andreeva T., Bondarenko K. Possible causes of quitting smoking among women in Ukraine // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 91.
 18. Andreeva T., Vasylyeva T. Distribution of injection drug use epidemics in Ukraine // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 94. - Текст парал. англ. та укр. мовами.
 19. Andreeva T., Khomych L. Factors associated with miscarriages: results of the 1999 Ukraine Reproductive Health Survey // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 100. - Текст парал. англ. та укр. мовами.
 20. Gryga I., Danyliv A., Pavlova M., Groot W. Willingness to pay for physician services at a primary contact in Ukraine: Results of a contingent valuation study // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 77.
 21. Gryga I., Hural A. Alternative mechanisms of state public health institutions financing // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 78.

В іноземних журналах

 1. Андреева Т.И., Амиров Н.Б. Табачная эпидемия: фармакологические возможности борьбы // Вестник современной клинической медицины. - 2011. - Т. 4, вып. 3. – С. 28-33. http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1233
 2. Андреева Т.И., Красовский К.С. Прекращение курения в России и Украине: сравнение результатов Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака // Наркология. - 2011. - № 4. – С. 44-48.
 3. Андреева Т.И., Красовский К.С., Ананьева Г.А., Андреичева Е.Н. Потребление бездымного табака – дополнительная проблема контроля над табаком в России // Наркология. - 2011. - № 1. - С. 44-49.
 4. Яковлев М., Гарань А. Двадцатилетие независимой Украины: уроки развития // Вестник Института Кеннана в России. - 2011. - Вып. 20. - С. 35-44.
 5. Griga I. The Doctorate in Health Administration: an Example of the Implementation of a PhD Program in Ukraine // Social Policy and Social Work in Transition. – 2011. – Vol. 2, issue 1. – P. 65-78.

В іноземних рецензованих журналах з імпакт-фактором

 1. Andreeva T.I., Krasovsky K.S. Recall of Tobacco Pack Health Warnings by the Population in Ukraine and its Association with the Perceived Tobacco Health Hazard // International Journal of Public Health. - 2011. - Vol. 56, no. 3. – P. 253-262.

2009

 • Андреева Т.И. Воздействие пассивного курения на здоровье детей // Главный врач. – 2009. – № 9. – С. 86-95 ; № 10. – С. 75-83.
 • Андреева Т.И., Фроес И. Оценка состояния полости рта населения как индикатор для мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний // Охорона здоров'я України. – 2009. – № 1. – С. 43-44.
 • Бондар В.С., Яковлєв М.В. Мультимодальна етнографія як сучасний напрям якісних досліджень // Наукові записки. Т. 96 : Соціологічні науки /Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Оссовський В. Л. (гол.), Паніотто В. І., Хмелько В. Є. ... та ін. ; упоряд. Бондар В. С. ; рец. : Макеєв С. О., Головаха Є. І.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 3-6.
 • Грига І.М., Ковтонюк П., Саврук О. Ключовий пріоритет для охорони здоров'я – готувати професійних управлінців // Главный врач. – 2009. – № 7 (99). – С. 51-52.
 • Грига І.М., Левенець О.В., Степурко Т.Г. Неофіційні платежі пацієнтів // Главный врач. – 2009. – № 10. – С. 43-46.

2008

 • Андреєва Т.І. Харчування студентів НаУКМА / М. Загороднов, Т. Андреєва // Магістеріум. Вип. 32 : Соціальна робота і охорона здоров'я / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : Т. В. Семигіна]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 56-63.
 • Грига І. Створення приватної медичної установи в Києві : маркетингові аспекти / Т. Черниш, М. Хренов, І. Грига // Магістеріум. Вип. 32 : Соціальна робота і охорона здоров'я / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : Т. В. Семигіна]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 28-35.
 • Чала Н.Д. Концептуальні підходи щодо визначення чинників конкурентоспроможності регіонів / Чала Н.Д. // Механізми державного управління та місцевого самоврядування / [за заг. ред. : В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка]. – К. : [Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управліня], 2008. – С. 138-145. – (Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління» ; вип. 1(3).
 • Чала Н.Д. Формування принципів соціально-відповідального підприємництва / Чала Н.Д. // Державне та муніципальне управління : зб. наук. праць / [за заг. ред. : В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка]. – К. : [Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління], 2008. – С. 212-220. – (Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління» ; вип. 2 (4).
 • Чала Н.Д. Кластери як каталізатор підвищення конкурентних переваг української економіки / Н.Д. Чала // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 383-385.
 • Чала Н.Д. Виміри сучасної економічної політики України / Н. Чала // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : [за матеріалами наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми політичного менеджменту», м. Київ, 15-16 жовт. 2008 р.] / Укр. акад. політичних наук… [та ін.]. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. – С. 215-223. – (Політичний менеджмент ; спецвип.).

2007

 • Семигіна Т. В. Типологізація соціальної політики як концепт сучасної політичної науки / / Нова парадигма. — 2007. — Вип. 66. — С. 155–163.
 • Семигіна Т. В. Соціальна політика — компроміс між комуналізмом і лібералізмом? / / Нова парадигма . — 2007. — Вип. 67. — С. 166–175.
 • Семигіна Т., Богдан Д. Вивчення глобальних ініціатив у сфері ВІЛ / СНІДу, що реалізуються в Україні / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2007. – № 2– С. 30–38.
 • Семигіна Т. Соціальна робота в Україні: є вона чи її насправді немає? / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2007. – № 2. — С. 123–136.
 • Семигіна Т. Організація надання соціальних послуг на рівні громади як загальна тенденція розвитку соціальної роботи / / Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг?: Збірка тез конференції / За заг. ред. Т. Семигіної. — К. : Сфера, 2007. – С. 35–39.
 • Семигіна Т. Планування соціальних послуг на місцевому рівні / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2007. – № 1. — С. 51–63.

2006

 • Andreeva T. I. Changes in smoking prevalence in Ukraine in 2000–2005: comparison with changes in Russia / / Tobacco control. 22
 • Andreeva T. I. Policy and knowledge determinants of smoking initiation and continuation among young people in a country without tobacco control legislation: a cross-sectional study / / Biomedcentral Public Health. 33.
 • Бездольна І. С. Результати досліджень впливу на центральну нервову систему піддослідних тварин електромагнітного випромінювання з частотою 900 МГц та малих доз цезію-137 / / Гігієна населених місць. — Київ. — 2006. — Вип. 47.
 • Бездольна І. С. Структурний стан ДНК тимоцитів після рентгенівського опромінення та додавання пероксиду водню / / Гігієна населених місць. — Київ. — 2006. — Вип. 48.
 • Бездольна І. С. Фрагментація ДНК тимоцитів щурів за дії радіації / / Международная конференция молодых онкологов “Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии”.
 • Грига І., Саврук О., Рябцева Н. Удосконалення систем охорони здоров’я: зв’язок: управління процесами. / / Маґістеріум: Соціальна робота і охорона здоров’я. / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К., 2006. — Випуск 25. — С. 21–28.
 • Гуляев Д. В. (2006) Управление артериальным давлением в лечении и профилактике инсульта: Обзор рекомендаций Американской ассоциации инсульта (ASA) и Европейской инициативы инсульта (EUSI). Судинні захворювання головного мозку. №2, с. 10–20
 • Гуляев Д. В. (2006) Эффективная нейропротекция?… Здесь, сейчас! / / Судинні захворювання головного мозку. №4, с. 61–62
 • Гуляев Д. В., Московко С. П. (2006) Мировая практика ведения больных с острым ишемическим инсультом: руководящие положения Американской ассоциации инсульта (ASA) и Европейской инициативы инсульта (EUSI). / / Судинні захворювання головного мозку. №1, с. 29–34.
 • Гуляев Д. В., Петренко О. Э., Гуляева М. В. (2006) Об организации борьбы с инсультом. / / Судинні захворювання головного мозку. №1, с. 8–22
 • Гуляев Д. В., Трещинский А. И. (2006) Нейрозащитное лечение при инсульте. “Отказаться от использования … нельзя… продолжать применение” — где поставить запятую? Судинні захворювання головного мозку. №4, с. 2–9
 • І. М. Грига, О. Й. Саврук, Н. С. Рябцева. Покращення перинатальних послуг в чотирьох районах Волинської та Івано-Франківської областей. — Дніпропетровськ, “Главный врач”. — 2006. — №10. — 12 стор.
 • Грига І. М. Перший захист маґістрів менеджменту організацій охорони здоров’я в Національному університеті “Києво-Могилянська Академія”. — Дніпропетровськ, “Главный врач”. — 2006. — №6 (62). — 7 стор.
 • Оса Ю., Грига І. Модель захищеного житла для людей з проблемами психічного здоров’я. Соціальна політика і соціальна робота. — 2006. — №2–3. — с. 84–99.
 • Трещинский А. И., Гуляев Д. В., Трещинская М. А. (2006) В чьем ведении должно находиться лечение больных инсультом? / / Судинні захворювання головного мозку. №1, с. 24–28.

2005

 • Andreeva T. I., Ananjeva G. A., Gallyamova L. K. Information as a valuable tool for smoking prevention / / Society for research on nicotine and tobacco, 11th Annual meeting, 2005 Pre-Meeting Conference, GTR-006
 • Andreeva T. I., Dovbakh G. V., Krasovsky K. S., Salyuk T. O. Smoking cessation in pregnancy in Ukraine / / Society for research on nicotine and tobacco, 11th Annual meeting, 2005 Pre-Meeting Conference, GTR-007
 • Andreeva T. I., Gilpin E., Salyuk T. O., Krasovsky K. S., Dovbakh A. V. Smoking and Its Consequences in pregnant Women in Ukraine / / HNP DISCUSSION PAPER / Economics of Tobacco Control Paper No. 30.
 • Andreeva T. I., Krasovsky K. S. Indicators and consequences of tobacco use in the FSU countries require additional research / / AJPH Online, 13 Jan 2005
 • Groot W., Gryga I. Social Health Insurance in Ukraine: WHY (not)? / / Маґістеріум. Соціальна робота і охорона здоров’я” / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К., 2004. 28–34.
 • Semigina T., Gryga I., Volgina O. Social Work Education in Ukraine / / Ausbildung fur soziale Berufe in Europa. Band 3. Mit Beitragen uber Russland, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Rumфnien, Moldawien, Finnland, Flandern / Belgien, Frankreich, Luxemburg und Liechtenstein. Franz Hamburger, Sandra Hirschler, Gьnther Sander, Manfred Wцbcke (Hrsg.) – Frankfurt am Main, 2005. — Р. 12–40.
 • Ананьева Г. А., Андреева Т. И., Галлямова Л. К. Что влияет на потребление алкоголя подростками / / Роль социальных служб в профилактике семейной и подростковой наркомании: Сборник материалов Межрегионального научно-практического семинара (г. Казань, 19–21 мая 2005 года) — Казань: Отечество, 152с.
 • Андреев И. Н., Андреева Т. И., Красовский К. С. Уроки одного прецедента в истории медийных кампаний, направленных на преодоление подросткового курения / / Роль социальных служб в профилактике семейной и подростковой наркомании: Сборник материалов Межрегионального научно-практического семинара (г. Казань, 19–21 мая 2005 года) — Казань: Отечество, 152с.
 • Андреева Т. И., Довбах А. В., Красовский К. С., Салюк Т. А. Потребление табака, алкоголя, кофе, витаминов и железа в семьях беременных женщин и их репродуктивное здоровье / / Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я здорових. Матеріали конференції. Київ, 2005
 • Андреева Т. И., Красовский К. С. Отношение населения Украины к пассивному курению и методы эффективной защиты людей от принудительного вдыхания табачного дыма / / Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я здорових. Матеріали конференції. Київ, 2005.
 • Андреева Т. И., Красовский К. С. Системный подход к сохранению и укреплению здоровья здоровых и возможности его применения в Украине / / Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я здорових. Матеріали конференції. Київ, 2005
 • Грига І. Охороні здоров’я — фахівців з політики, економіки та менеджменту / / Покликання університету. — К. : РІА “ЯНКО”, Вид-во “Веселка". — 2005. — С. 214–221.
 • Грига І. Фінансування охорони здоров’я: проекти і реальність / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 1. — С. 80–92.
 • Грига І., Саврук О., Рябцева Н., Солодаренко А. Перинатальні послуги в Україні на прикладі чотирьох районів Волинської та Івано-Франківської областей / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 4 .
 • Грига І. М. Економічна захищеність хворого та перспективи обов’язкового медичного страхування в Україні / / Фінансово-економічні засади реформування охорони здоров’я України: нові законодавчі ініціативи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 лютого 2004 р., Київ). – 2004. – С. 99–102.
 • Грига І. М., Саврук О. Й. Нова якість охорони здоров’я: пріоритети фінансування / / Тези Всеукраїнської конференції міських голів з питань охорони громадського здоров’я „Перевернена піраміда: Час ставити на місце. Реалізація стратегії Президента підвищення якості життя народу України шляхом перерозподілу ресурсів охорони здоров’я”, Прилуки, 1–2 грудня. — подано до друку.
 • Грига І. М., Саврук О. Й., Рябцева Н. С., Солодаренко А. Г. Перинатальні послуги в Україні на прикладі чотирьох районів Волинської та Івано-Франківської областей. Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 4. — подано до друку.
 • Грига, І. Менеджмент організацій охорони здоров’я. Навчально-методичні матеріали до курсу для маґістерської програми “Менеджмент в охороні здоров’я”. ” / / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К., 2005. 16 с.
 • Грига, І. Фінансування охорони здоров’я: проекти і реальність. Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 3. — С. 80–92.
 • Грига І. М., Масюк А. М., Бажал Ю. М. Нова якість охорони здоров’я: пріоритети фінансування / / Тези Всеукраїнської конференції міських голів з питань охорони громадського здоров’я „Перевернена піраміда: Час ставити на місце. Реалізація стратегії Президента підвищення якості життя народу України шляхом перерозподілу ресурсів охорони здоров’я”, Прилуки, 1–2 грудня 2005.
 • Грига, І., Кабаченко Н., Пієвська І., Король І. Мережі підтримки: забезпечення керованого інтегрованого догляду. Соціальна політика і соціальна робота. — 2004. — № 4. — С. 42–49.
 • Семигіна Т., Грига І. Медіа-дискурс стосовно ВІЛ / СНІДу: результати всеукраїнського моніторингу друкованих ЗМІ / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 2. — С. 74–82.

Анотації курсів

Загальна інформація

Публікації

Адвокація в громадському здоров`ї
Навчальна дисципліна "Адвокація в громадському здоров'ї" є обов'язковою для студентів другого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій термінології пов'язаній з адвокацією, розвивати навички лідерства, опанувати основними інструментами стратегічного планування, набути навичок створення коаліції та захисту засобів масової інформації, які використовуються в адвокаційних заходах. Навчальна дисципліна також має на меті навчання основних принципів лобіювання адвокаційних компаній та менеджменту конфліктів, які можуть виникнути в результаті реалізації заходів в межах компанії. Це створює ґрунт для розуміння і подальшого створення ефективних адвокаційних компаній в сфері громадського здоров'я.


Аналіз політики охорони здоров`я
The discipline is a necessary component of the training of specialists to carry out professional activities in the field of health care and public health, which is focused on research issues of how political decisions are made and implemented in these areas. It allows students to gain knowledge about the specifics of policy analysis in the field of health care and public health, as well as practice research skills at various stages of the policy process.


Аналіз та формування публічної політики в охороні здоров`я
Навчальна дисципліна "Аналіз та формування публічної політики в охороні здоров'я" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Навчальна дисципліна є необхідною складовою підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності у сфері охорони здоров'я та громадського здоров'я, яка зосереджена на питаннях дослідження того, яким чином виробляються та реалізуються політичні рішення у цих сферах. Курс дає змогу студентам здобути знання щодо особливостей аналізу політики у сфері охорони здоров'я та громадського здоров'я, а також відпрацювати навички дослідження різних етапів політичного процесу.


Атестація КРОК
Єдиний державний кваліфікаційний іспит - це ліцензійний інтегрований іспит "Крок", який проводиться у формі стандартизованого незалежного тестування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. "Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань "Охорона здоров'я".


Бренд-менеджмент
The purpose of teaching the discipline "Brand Management" is to master the system and methods of brand formation in the marketing system, the content and function of brand promotion policy from the point of view of the theory of interaction of market relations subjects, which will help future specialists to make effective production, organizational and scientific decisions that will meet modern requirements. The knowledge and skills acquired in the course of studying the discipline will help to later prepare materials for enterprises, develop a product brand, monitor advertising messages and mass communications in the field of entrepreneurial activity. The tasks of studying the academic discipline are to master the theoretical foundations of current brand and branding concepts; mastering the main principles and mechanisms of brand management organization during product promotion; expanding knowledge about the integration of brand management communication tools; mastering the basics of brand development modeling; mastering branding management methods in domestic and foreign markets and acquiring skills in developing a brand development strategy.


Вступ до біостатистики
Курс розроблений для студентів магістерської програми "Громадське здоров'я" у межах блоку курсів з Методів дослідження. Курс присвячений вступу до статистики, тобто аналізу кількісних даних. Його основна мета - не стільки навчити студентів рахувати відповідні статистики, як навчити їх розуміти засади статистичного аналізу, читати та критичного оцінювати його результати.


Вступ до громадського здоров`я
Introduction to Public Health is a fundamental, introductory course addressing the principles and practice of public health. Written from a multidisciplinary perspective, the course defines the discipline of public health, the nature and scope of public health activity and the challenges that face public health in the 21st century. The course helps students with their understanding of the nature and scope of public health and the challenges facing the field in the future.


Вступ до магістерських студій


Вступ до магістерської програми
Предметом вивчення навчальної дисципліни "Вступ до магістерської програми" є розвиток у студентів критичного мислення та soft skills, здатності ефективно працювати з інформаційними ресурсами для освітніх та дослідницьких потреб, аналізувати та узагальнювати отриману інформацію. Програма передбачає також ознайомлення з університетською бібліотекою та її ресурсами, з різними стилями та особливостями письмових робіт, надання навичок презентації результатів науково-дослідної роботи.


Глобальне громадське здоров`я
Навчальна дисципліна "Глобальне громадське здоров'я" є вибірковою дисципліною для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій термінології, розуміти глобальні медико-демографічні та соціально-економічні тенденції, чинники глобалізаціїї та їхній вплив на здоров'я, причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та здоров'ям, знати та розуміти міждисциплінарність глобального здоров'я, орієнтуватися в політиках глобального здоров'я та розуміти принципи та засади дипломатії здоров'я, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері глобального здоров'я. Це створює ґрунт для розуміння надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної інформації. Протягом усього курсу акцент робиться на різних аспектах охорони здоров'я та здоров'я населення, пов'язаних із глобальною взаємозалежністю. Курс охоплює ключові поняття та рамки, але має практичну спрямованість. Курс базуються на активній участі студентів у вирішенні проблем і критичному мисленні, за допомогою чого вони "конструюють" власні знання, осмислюючи свій досвід та об'єднуючи його з уже існуючими інтелектуальними конструктами.


Доказова практика в охороні здоров`я
В межах курсу студенти навчаються аналізувати підходи доказової медицини, зокрема з лікарських засобів, вмінню оцінювати можливість використання міжнародних джерел незалежної інформації і застосування принципів доказової медицини при оцінці публікацій про лікарські засоби, діагностичні процедури, а також прийняття управлінського рішення на принципах доказовості. Під час курсу детально розглядаються вимоги до діяльності сучасної охорони здоров'я, яка повинна базуватися на принципах доказовості.


Економіка охорони здоров`я
The discipline is designed in such a way that students can navigate the basic terms and concepts of health care economics, know the features of the health care market, the basics of economic analysis in the field of health care, navigate the economic aspects of public policy analysis, use and critically evaluate published data/results of research in the field of financing health care systems, to have basic skills for independent planning and analysis of the economic situation in the field of health care at macro and macro levels, principles of pricing, various types of economic analysis used by economists in the field of health care and their application in solving important problems in politics and health care management health, models of organization and financing of health care.


Економічне оцінювання втручань в охороні здоров`я
Метою цього курсу є познайомити майбутніх фахівців у галузі менеджменту в охороні здоров'я з методологією економічного оцінювання технологій в охороні здоров'я (програм сприяння здоров'ю, скринінгових програм, діагностичних тестів, медичних препаратів тощо). Це дозволяє приймати найкращі рішення щодо розміщення обмежених ресурсів не тільки в клінічно ефективні, а також в економічно ефективні технології. Така діяльність може здійснюватися як на рівні оцінювання національних та регіональних програм, так і на рівні медичного закладу.


Електронна охорона здоров`я
Метою курсу є сприяння формуванню у студентів системних знань та вмінь управління електронною охороною здоров'я в Україні та різних країнах світу, включаючи розвиток пріоритетних напрямків цифровізації у сфері громадського здоров'я, основ науково-практичного управління цифровими та економічними процесами, цифровізацією на макро- та мікрорівнях. Основне завдання курсу є ознайомлення студентів з організацією електронної охорони здоров'я, сучасними принципами та підходами до управління. Окрему увагу приділено менеджменту цифрових проєктів та продуктів у сфері охорони здоров'я.


Епідеміологія
Цей курс належить до блоку курсів охорони здоров'я. Курс має на меті познайомити майбутніх спеціалістів із охорони здоров’я із «західною епідеміологією» — дослідженням розподілу, тенденцій та профілактичних факторів/факторів ризику захворювань та інших станів, пов’язаних зі здоров’ям, і способів контролю над ними. Основний акцент курсу робиться на придбанні методології для вивчення всіх концепцій, згаданих вище, для належного та незалежного пошуку, критичного читання та використання бази доказів у сфері громадського здоров’я.


Епідеміологія інфекційних та неінфекційних захворювань
Навчальна дисципліна " Епідеміологія інфекційних та неінфекційних захворювань " є обов'язковою для студентів другого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій медичній термінології, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та медичними станами, знати основні групи інфекційних та неінфекційних захворювань, знати структуру та особливості діяльності медичної галузі в Україні та світі, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері організації надання медичної допомоги. Це створює ґрунт для розуміння надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації.


Законодавчі та правові основи громадського здоров`я
В межах дисципліни вивчається національне та міжнародно-правове регулювання громадського здоров'я та перспективи їх розвитку. Зокрема розглядаються питання прав людини в охороні здоров'я та особливо в сфері громадського здоров'я. Досліджуються в межах практичних завдань питання застосування принципу зменшення шкоди, правові аспекти надання психологічних послуг та вплив держави, її діяльності та можливостей на стан психічного здоров'я. Роль обігу тютюнових та алкогольних виробів у системі громадського здоров'я з точки зору правових аспектів підприємницької діяльності та інтересів держави. В рамках викладання даної дисципліни передбачається набуття студентами таких загальних компетентностей як абстрактне мислення та аналіз, оволодіння сучасними правовими знаннями, співпраця в міжнародному контексті, прийняття обґрунтованих рішень у досліджуваній сфері, застосування знання у практичних ситуаціях в сфері охорони здоров'я. Метою є формування у студентів теоретичних основ та практичних навичок у сфері правового регулювання громадського здоров'я на національному та міжнародному рівнях.


Здоров`я матері та дитини
Навчальна дисципліна є вибірковою, розроблена таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базових термінах і поняттях, які стосуються здоров'я матері і дитини, що ґрунтуються на загальновизнаних міжнародних підходах до охорони материнства та дитинства, знати особливості організаційних та правових засад функціонування сфери охорони здоров'я матерів та дітей на національному, регіональному та місцевому рівнях та громад, оцінювати, інтерпретувати, порівнювати та прогнозувати основні показники здоров'я матерів та дітей, визначати пріоритети і проводити оцінку потреб щодо їхнього здоров'я, розробляти варіанти стратегій, політик та визначати окремі інтервенції, спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я матерів і дітей, оцінювати їх ефективність, та пропонувати заходи щодо підвищення ефективності використання наявних коштів, аналізувати вплив різних детермінант на здоров'я цих категорій населення та обґрунтовувати відповідні заходи з їх попередження, розробляти проекти надання послуг громадського здоров'я та профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, промоції здоров'я, та забезпечувати їх реалізацію, орієнтуватися щодо розробки заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації для матерів і дітей, презентувати результати досліджень у цій сфері на різних заходах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації).


Інноваційний менеджмент
The discipline studies the theory, methodology and applied aspects of developing an innovative project based on an innovative business idea. It is designed to motivate students to try themselves as entrepreneurs, to give them the opportunity to comprehensively and contextually acquire knowledge and skills in the fields of management, marketing, psychology, sociology, economics, finance and law, necessary to build their own innovative business or be involved in it .


Клінічні дослідження
Курс "Клінічні дослідження" - це практичне посібник для навігації процесами розробки та постмаркетингового нагляду за лікарськими засобами та медичними пристроями. Це короткий вступ до галузі, що охоплює правові, етичні, методологічні та практичні обмеження та можливості створення, дослідження та просування лікарських засобів та пристроїв на ринок.


Клінічні дослідження та фармацевтичний менеджмент
Course "Клінічні дослідження та фармацевтичний менеджмент / Clinical trials and pharmaceutical management (англ. мовою)" is a practical guide to navigate through the processes behind the development and postmarketing surveillance of drugs and medical devices. It is a brief introduction into the industry, encompassing legal, ethical, methodological, and practical limitations and opportunities of creating, investigating, and moving medicinal products and devices to the market.


Комунікативний менеджмент
Комунікативний менеджмент є самостійною управлінською дисципліною і самостійним видом професійної управлінської діяльності в системі охорони здоров'я. Методологія вивчення комунікативного менеджменту є міждисциплінарною й охоплює предмети психології, соціології, теорії управління. Курс "Комунікативний менеджмент" має прикладний характер, оскільки спрямований на опанування навичок переважно практичної діяльності. Курс пропонує дієві інструменти досягнення стратегічних цілей, формування нематеріальних активів тощо. В інструментальному блоці - технології брендингу, зв'язків з громадськістю (PR), зв'язків з урядом (GR), управління зв'язками з клієнтом (CRM), репутаційного менеджменту тощо.


Комунікації у сфері громадського здоров`я
Курс "Комунікації у сфері громадського здоров'я" надає магістрантам базові знання та навички, необхідні для ефективної комунікації у сфері громадського здоров'я, вивчає важливість ефективної комунікації для зміцнення здоров'я та запобігання хворобам. Курс містить чотири модулі й охоплює основні принципи та концепції комунікації щодо громадського здоров'я, зокрема теорії зміни поведінки та управління комунікаціями в кризових умовах. Студенти дізнаються про різні комунікаційні канали та стратегії, які використовуються у цілеспрямованих кампаніях, вчаться оцінювати вплив своїх комунікаційних зусиль. Після завершення цього курсу магістранти матимуть чітке розуміння ролі комунікації в зміцненні здоров'я та профілактиці захворювань, опанують навички розробки та реалізації ефективних комунікаційних стратегій для ініціатив у сфері охорони здоров'я.


Корпоративні програми для працюючого населення
Курс присвячений вивченню корпоративних програм зі збереження та зміцнення здоров'я працівників. Розглядаються моделі та підходи до впровадження таких програм в організаціях, їх ефективність та вплив на продуктивність праці. Окрема увага приділяється використанню цифрових технологій в корпоративних програмах здоров'я. У результаті вивчення курсу студенти отримають знання основних концепцій, моделей та підходів до корпоративних програм здоров'я; навички їх аналізу; досвід розробки та впровадження таких програм з використанням цифрових технологій. Курс розрахований на здобувачів вищої освіти та фахівців у сфері охорони здоров'я, менеджменту, соціальної роботи.


Лідерство в охороні здоров`я
During the course students will get acquainted with general notion "leadership", "leader". The Course is focused on types and qualities of a leader in healthcare. Students will define their own style and plan their development for the future five years.


Магістерська робота
Кваліфікаційні роботи другого (магістерського) рівня виконуються на завершальному етапі навчання здобувачів вищої освіти на магістерській програмі. Дана робота передбачає розв'язання складної задачі або проблеми в сфері громадського здоров'я на основі даних проведених досліджень та/або інновацій. Здобувач вищої освіти повинен показати здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, володіти фундаментальною науковою базою, уміти застосовувати набуті здібності до творчої науково-дослідної і навчально-педагогічної діяльності, досконало володіти методологією наукового дослідження, новітніми інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і застосування наукової інформації, показати ступінь наукової розробки та практичні аспекти. Однією з найголовніших вимог до магістерської роботи є наукова єдність переданих даних, відсутність академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації.


Маркетинг в охороні здоров`я
Сучасний стан здоров'я населення різних країн світу визначається досить різними тенденціями: в деяких країнах тривалість життя населення зростає, неінфекційні хвороби привалюють над інфекційними, профілактичні послуги користуються більшим попитом, ніж інші медичні продукти; проте в інших країнах ситуація є відмінною: інфекційні хвороби залишаються основною причиною смертності, доступ до високоякісних медичних послуг є обмеженим. Ці фактори значно впливають на розвиток ринку медичних послуг та диверсифікацію учасників, які представлені на ньому. Зокрема, нині державні, комунальні, приватні медичні заклади та навіть соціальні організації працюють в сфері охорони здоров'я та формують ринок медичних послуг.


Менеджмент охорони здоров`я
The purpose of teaching the educational discipline "Health Care Management" is the formation of the theoretical foundations of modern management thinking with the rational use of special knowledge in the field of management of health care facilities. Acquisition of practical skills and abilities in the technology of management of medical and pharmaceutical structures, acquisition of skills in analyzing the internal and external environment, making adequate management decisions.


Менеджмент персоналу
The course covers mastery of knowledge and skills of modern concepts of personnel management in companies focused on partnership relations with consumers. Learns ways to ensure the effect of consumer loyalty by designing effective personnel marketing in the organization; methods of involving personnel in the formation of effective branding, as well as managing the results of the company's activities. The system of corporate culture management based on the principles of a self-learning organization capable of adapting to the conditions of the external environment is considered.


Методи досліджень в громадському здоров`ї
Цей курс є вступом до основ дизайну, методів дослідження та збору даних у громадському здоров'ї. Курс є базовим для розуміння та розробки досліджень з використанням кількісних, якісних, та змішаних методів, а також етичних питань у проведенні досліджень. Завдяки поєднанню текстів, рецензованих статей, прикладів та завдань та студенти формуватимуть навички проведення досліджень в громадському здоров'ї та їх оцінки.


Методологія та організація наукових досліджень
This course is basic for students of the Master's program "Management in Health Care". During the course, the stages of classical research are considered successively: the structure and elements of a research project, the formulation of a research question and the choice of a research strategy, basic research designs, selection of objects for research (sampling), data collection, ethical aspects of research are discussed. During the course, students have to develop step by step a research proposal of a real study. These skills can then be used in the preparation of a master's thesis.


Надзвичайні ситуації й епідемії та реагування на них
Курс "Надзвичайні ситуації й епідемії та реагування на них" покликаний сформувати у студентів системи знань з теорії та методології з реагування і протидії надзвичайним ситуаціям на епідеміям; принципів побудови та функціонування систем управління змінами як в цілому, так і у сфері охорони здоров'я зокрема; формування системного мислення та комплексу системних знань і вмінь щодо розуміння небезпек надзвичайних ситуацій та епідемій та їх вплив на громадське здоров'я в Україні та на глобальному рівні; опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними механізмами реагування на надзвичайні ситуації; вмінь розробляти рекомендації щодо управління під час виникнення надзвичайних ситуацій та спалахів епідемій.


Науково-дослідний семінар
Курс спрямований на те, щоб допомогти студентам другого курсу магістратури пройти процес підготовки магістерської роботи. Він складається переважно з трьох видів діяльності. Це 1) Семінари з окремих частин підготовки дослідження (наприклад, як скласти план проведення дослідження, як зробити та написати огляд літератури, як цитувати джерела, як розробити анкету чи посібник для глибинного інтерв'ю тощо); 2) Покрокове групове обговорення частин дослідження учасників; 3) Саморефлексія в процесі підготовки магістерської роботи.


Основи громадського здоров`я
Навчальна дисципліна "Основи громадського здоров'я" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій термінології, розуміти історичні передумови розвитку громадського здоров'я, причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та здоров'ям, взаємозв'язок громадського та індивідуального здоров'я, знати та розуміти міждисциплінарність організації системи громадського здоров'я в Україні та світі, орієнтуватися в політиках громадського здоров'я, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері громадського здоров'я. Це створює ґрунт для розуміння надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації. Цей курс також призначений для стимулювання інтересу студентів до інших курсів і програм громадського здоров'я.


Основи епідеміології
Метою цього курсу є познайомити майбутніх фахівців з громадського здоров'я з епідеміологією ?? наукою про дослідження поширеності, тенденцій і фактори, що сприяють або запобігають виникненню захворювань або інших станів здоров'я, та контроль їх. Основний акцент курсу є на опануванні методології дослідження перерахованих вище явищ для подальшого грамотного і самостійного пошуку, критичної оцінки та використання доказової бази (результатів досліджень) у галузі громадського здоров'я.


Основи медичних знань
The course is designed in such a way that students can navigate basic medical terminology, qualify medical conditions, understand cause-and-effect relationships between risk factors and medical conditions, know the main groups of diseases, have practical skills in providing first aid in emergency situations, know the structure and peculiarities of the activity of the medical industry in Ukraine, orientate on the analysis of the activity of certain areas of the health care system, use and critically evaluate published data/results of research in the field of the organization of medical care.


Охорона праці в галузі
The purpose of teaching the discipline "Occupational safety in the industry" is to reform future specialists' knowledge, skills and competencies, as well as to foster a safety culture in order to ensure effective management of occupational safety in the medical field, to create favorable conditions for the production environment and occupational safety in accordance with current legislative and regulatory acts for implementation of the priority principle of protecting the life and health of medical workers.


Політика щодо запобігання НІЗ
Навчальна дисципліна є вибірковою, розроблена таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базових термінах і поняттях, які стосуються формуванню політики щодо запобігання неінфекційним захворюванням, оцінювати, інтерпретувати, порівнювати та прогнозувати основні показники щодо НІЗ, визначати пріоритети і проводити оцінку потреб населення в розрізі НІЗ, розробляти варіанти стратегій, політик та визначати окремі інтервенції, спрямовані на протидію НІЗ, оцінювати їх ефективність, та пропонувати заходи щодо підвищення ефективності використання наявних коштів, аналізувати вплив різних детермінант на поширеність та тягар НІЗ та обґрунтовувати відповідні заходи з їх попередження, оцінювати ризики та обґрунтовувати доцільні дії у відповідь на надзвичайні ситуації щодо протидії НІЗ, аналізувати стратегії, політики та інтервенції в сфері НІЗ, розробляти проекти надання послуг громадського здоров'я та профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, промоції НІЗ, та забезпечувати їх реалізацію, а також заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у цій сфері, презентувати результати досліджень у цій сфері на різних заходах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації).


Права людини та біомедицина
The course is aimed at studying modern trends and information technologies both in health care and in health care institutions. The development of information systems and technologies opens up many opportunities for improving both clinical and organizational processes in health care. Foreign experience makes it possible to prevent difficulties in the introduction of such technologies, as well as evidence of positive effects on health and the effectiveness of treatment.


Правове регулювання охорони здоров`я
Attention is focused on the main mechanisms of state regulation and problems of legal regulation of health care. The individual and social aspects of the human right to health care within the limits of international and domestic legal acts, legislative regulation of financial and economic relations in the health care system, medical and sanitary legislation, the main trends in the development of legislation in the field of medicine and insurance in Ukraine and the world.


Практика навчально-професійна
Internship ensures the consolidation of theoretical knowledge, as well as the acquisition, improvement and expansion of professional competences necessary for successful work in the chosen specialty. It provides the student with practical experience in the profession, contributes to the formation of professional abilities and skills for making independent decisions and solving problems, acquaints the studdnt with the practical aspects of the emergence and development of a problematic situation, which is the subject of research when writing a master's thesis, collection of information materials, acquisition of modern methods in the field of their future profession.


Практика науково-дослідна
Практична підготовка забезпечує закріплення теоретичних знань, а також набуття, вдосконалення і розширення професійних компетентностей, необхідних для успішної роботи за обраною спеціальністю. Вона надає здобувачеві практичний досвід діяльності за фахом, сприяє формуванню професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень та розв'язування задач, ознайомлює здобувача з практичними аспектами виникнення та розвитку проблемної ситуації, яка є предметом дослідження при написанні магістерської роботи, збір інформаційних матеріалів, оволодіння здобувачами сучасними методами у галузі їх майбутньої професії.


Психічне здоров`я
Метою дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань, формування у студентів цілісного уявлення про психічне здоров'я, основні цілі, стратегії, напрямки розвитку, розуміння соціальних та поведінкових факторів, що впливають на прийняття рішень та поведінки щодо психічного здоров'я, правові засади, організацію та фінансування послуг у сфері психічного здоров'я, основні захворювання і стани, які формують тягар хвороб як для систем охорони здоров'я, так і для економік країн, обмеження і бар'єри в сфері психічного здоров'я, основи психічного здоров'я та добробуту на робочому місці, засади профілактики і промоції в сфері психічного здоров'я.


Публічна комунікація
Публічна комунікацію розглядають і як самостійна галузь знань, і як частину психології, соціології тощо. Курс "Публічна комунікація" є важливим компонентом програм з лідерства, менеджменту, зокрема програм "Менеджмент в охороні здоров'я", "Громадське здоров'я". Курс сприяє розвитку продуктивного спілкування з різними групами людей, зокрема медичними фахівцями, пацієнтами, страховими компаніями, державними та некомерційними організаціями для ефективного управління охороною здоров'я. Магістранти вивчають теоретичні основи спілкування та публічної риторики, а також навчаються застосовувати ці знання на практиці. Здобуті на курсі знання, уміння й навички публічної комунікації сприяють кращому розумінню потреб та очікувань різних аудиторій, коректного на них впливу та досягненню спільних цілей. Курс допомагає магістрантам стати більш переконливими та ефективними комунікаторами, що уможливить їхню перспективу як визнаних керівників і лідерів.


Самоменеджмент управлінця
Курс "Самоменеджмент управлінця" пропонує студентам унікальну можливість оволодіти навичками та стратегіями, що уможливлять їм стати більш ефективними спеціалістами у сфері громадського здоров'я чи керівниками. Курс вивчає сучасні концепції самоменеджменту, його сутність, цілі та функції. Разом із філософією та стратегіями самоменеджменту магістранти отримають практичні інструменти для досягнення успіху в різних аспектах роботи та особистого життя. Курс "Самоменеджмент управлінця" містить лекції, дискусії, практичні вправи, кейси з реального життя, інтерактивні групові завдання та індивідуальні рефлексії.


Сексуальна освіта та здоров’я
The aim of the course is to provide them with the knowledge, skills, abilities and attitudes that will enable them to maintain their own health, well-being and dignity, to build respectful social and sexual relationships, to understand the impact of their decisions on their own well-being and that of others, and to understand and be able to protect their own rights during life.


Системи охорони здоров`я
Навчальна дисципліна передбачає спрямування потенціалу майбутніх фахівців на опанування теоретичними і практичними знаннями щодо систем громадського здоров'я (ГЗ) і системи охорони здоров'я (СОЗ), що є передумовою набуття ними високого рівня кваліфікації і підготовки до роботи в умовах реформування цієї сфери. В результаті вивчення дисципліни студенти отримають ґрунтовні знання з теоретичних основ систем громадського і систем охорони здоров'я, предмету та основних понять, базових моделей, особливостей, сучасних концепцій, тенденцій і шляхів реформування ГЗ і СОЗ, пріоритетних напрямків розвитку і функціонування СОЗ і ГЗ, зможуть удосконалити навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, визначати зможуть зрозуміло і недвозначно доносити обґрунтовані власні висновки до професіоналів і непрофесіоналів у сфері охорони здоров'я, працювати в національному та міжнародному контексті, як особистість і як член команди, застосовувати навики щодо збору даних, розповсюдження та використання результатів наукових досліджень у цій сфері.


Сприяння здоров`ю: теорії, підходи та стратегії
Навчальна дисципліна є фаховою, розроблена таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базових термінах і поняттях, які стосуються здоров'я дорослого населення, знати особливості щодо основних показників здоров'я дорослого населення, їх рівень та тенденції на популяційному та індивідуальному рівні, проводити оцінку, інтерпретацію, порівняння та прогнозування цих показників, визначати пріоритети і проводити оцінку потреб щодо їхнього здоров'я, розробляти варіанти стратегій, політик та визначати окремі інтервенції, спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я дорослого населення, оцінювати їх ефективність, та пропонувати заходи щодо підвищення ефективності використання наявних коштів, аналізувати вплив різних детермінант на здоров'я цих категорій населення та обґрунтовувати відповідні заходи з їх попередження, розробляти проекти надання послуг громадського здоров'я та профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, промоції здоров'я, та забезпечувати їх реалізацію, орієнтуватися щодо розробки заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації для дорослого населення, презентувати результати досліджень у цій сфері на різних заходах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації).


Статистика в охороні здоров`я
Курс "Статистика в охороні здоров'я" є необхідною складовою підготовки фахівців з менеджменту організацій в галузі охорони громадського здоров'я. Він дає змогу студентам здобути знання щодо основних засад кількісного аналізу даних для різнопланових досліджень в галузі охорони громадського здоров'я, а також застосування різнопланових методів статистики для потреб епідеміологічних досліджень.


Стратегічне управління підприємством
The subject of the study of the discipline is the theoretical and methodological principles and modern practical approaches of strategic management of the enterprise to ensure the effective operation of the enterprise in the conditions of the complexity of mobility and uncertainty of the external environment.


Стратегічний менеджмент в охороні здоров`я
У сучасних умовах розвитку системи охорони здоров'я України особливого значення набуває проблема досягнення закладом охорони здоров'я стабільного положення на ринку, зміцнення його конкурентних позицій. Це вимагає застосування нової системи управління, здатної до інноваційної, конкурентної і підприємницької реакцій на зміну в зовнішньому середовищі, що дозволяє керувати цими змінами на основі наукових методів їхнього передбачення, регулювання, пристосування до цілей організації. Такою системою є стратегічний управління, що включає розробку і реалізацію стратегії організації, а також управління стратегічними проблемами. Мета стратегічного менеджменту полягає у забезпеченні закладами та установами охорони здоров'я конкурентних переваг зараз і в довгостроковій перспективі. Важливість питань, що розглядаються навчальною дисципліною "Стратегічний менеджмент в охороні здоров'я", полягає в тому, що майбутньому менеджеру для обґрунтування прийняття управлінських рішень необхідно знати методологію стратегічного управління, володіти відповідними методами розробки та реалізації стратегії організації.


Управління змінами в охороні здоров`я
Навчальна дисципліна "Управління змінами" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Менеджмент в охороні здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у студентів (майбутніх управлінців сфери охорони здоров'я) систему знань з теорії та методології управління змінами; принципів впровадження змін у сфері охорони здоров'я; формування системного мислення та комплексу системних знань і вмінь щодо розуміння необхідності змін та управління змінами у стратегічному розвитку сучасних організацій охорони здоров'я, принципів та методів управління опором змінам; опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами; вмінь розробляти рекомендації щодо управління структурними змінами. Концепція навчальної дисципліни - системне поєднання практичного досвіду із ключовими концепціями реформування системи охорони здоров'я, використання теорій та моделей управління змінами при розробці стратегії запровадження змін у сфері охорони здоров'я з метою досягнення максимальної соціальної й економічної ефективності її діяльності. Об'єкт вивчення - організаційні зміни і трансформації в організації та їх особливості у сфері охорони здоров'я.


Управління поведінкою споживача
The course is based on a number of fundamental scientific disciplines (sociology, psychology and social psychology, economic theory, social history and cultural history), as well as two applied disciplines - management and marketing. In essence, marketing is a view of the market from the point of view of the enterprise that works in it. The problem of consumer behavior on it is key. The purpose of the discipline is to help future specialists master the issues related to the process of making a consumer purchase decision and the analysis of external and internal influencing factors.


Фінансування закладів охорони здоров`я
The program of the course of assimilation of theoretical knowledge, the formation of students of a holistic idea of a rational financial system of measurements of the activity of a health care institution, an understanding of the logic of the development of financial thinking, models and approaches, familiarization with the process of developing a chain of financial management of influence on them using methods and levers of the financial mechanism with taking into account specific features of health care institutions; acquisition of skills and practical skills in building an effective financing system in health care institutions of various organizational and legal forms of activity and forms of ownership.


Харчування як складова громадського здоров’я
Навчальна дисципліна "Харчування, як складова громадського здоров'я" є вибірковою дисципліною для студентів другого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій термінології; розуміти концепції епідеміології харчування; глобальні проблеми, пов'язані з харчуванням та здоров'ям населення; оцінювати аліментарні фактори ризику, пов'язаних з розвитком хронічних захворювань, і роль дієтології в профілактиці захворювань; розглядати політику харчування та втручання, які можуть бути застосовані як частина заходів зі зміцнення здоров'я населення. Курс охоплює ключові поняття та рамки, але має практичну спрямованість. Курс базуються на активній участі студентів у вирішенні проблем і критичному мисленні, за допомогою чого вони "конструюють" власні знання, осмислюючи свій досвід та об'єднуючи його з уже існуючими інтелектуальними конструктами.


 

Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

  Завідувач кафедри
Юрочко Тетяна Петрівна
кандидат наук з державного управління, доцент
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
вул. Волоська, 10, корпус 6, кімната 104
тел.: (044) 425 77 69
тел. вн.: 470
 
  Провідний спеціаліст кафедри
Безуглова Тетяна Геннадіївна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
вул. Волоська, 10, корпус 6, кімната 109
тел.: (044) 425 77 69
тел. вн.: 466

 

 

Ануфрієва Валентина Володимирівна

вища освіта за фахом педагога та правознавства

 

Барська Юлія Григоріївна

маґістр менеджменту організацій охорони здоров’я, випускниця НаУКМА

 

Грига Ірена Максимівна

фундаторка Школи охорони здоров’я,

кандидат медичних наук, доцент

 

Григорчук Деніел

доктор філософії в галузі медицини, професор (Іллінойський університет, США)

 

Гроот Вім

доктор філософії в галузі економіки, професор (Маастрихтський університет, Нідерланди), Почесний професор НаУКМА

 

Гуляєв Дмитро Валерійович

кандидат медичних наук

 

Ковтонюк Павло Анатолійович

маґістр менеджменту організацій охорони здоров’я, випускник НаУКМА

 

Міхнова Тетяна Андріївна

медична вища освіта, керівник проєкту та генеральний директор Медичного Центру

Святої Параскеви

 

Петренко Олег Едуардович

маґістр менеджменту організацій охорони здоров’я, випускник НаУКМА, Заступник генерального директора з питань стратегічного розвитку клініки ISIDA

 

Прадо Фроес Іван

маґістр менеджменту організацій охорони здоров’я, випускник НаУКМА

 

Семигіна Тетяна Валеріївна

доктор політичних наук, доцент, випускниця НаУКМА

 

Степурко Тетяна Георгіївна

PhD, маґістр соціології, випускниця НаУКМА

 

Черненко Зоряна Степанівна

PhD, маґістр права, випускниця НаУКМА

 

Шевченко Марина Вікторівна

доктор медичних наук, доцент

 

Ющенко Анна Володимирівна

маґістр менеджменту організацій охорони здоров’я, випускниця НаУКМА

 

Яковлєв Максим Володимирович

кандидат політичних наук, доцент, випускник НаУКМА

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна