Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін : монографія/ [М. М. Білинська, Н. О. Васюк, Л. А. Гаєвська, Р. В. Деркач, І. П. Кринична, Л. А. Мельник, Л. А. Мельник, Г. П. Нестеренко, Т. В. Савіна, І. Г. Сурай, О. І. Ушакова, Т. П. Юрочко] ; за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, І. Г. Сурай. – Київ : Лопатіна О. О., 2021. – 219 c.
 • Короленко В. В. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я України в контексті європейської інтеграції : монографія / В. В. Короленко, Т. П. Юрочко ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Київ : КІМ, 2018. – 102, [1] с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15804
 • Stepurko T. Informal patient payments in Central and Eastern European countries : dissertation to obtain the degree of Doctor at Maastricht University / Tetiana Stepurko. - Vinnitsa : O. Tarnashinskiy, 2013. - 222 p. -  Включ. бібліогр. посилання.
 • Мигович І.І. Свобода совісті : українські реалії (релігія, церкви і атеїзм в українському соціумі) / Всеукр. громад. об-ня "Інтелігенція України за соціалізм". – К. : [б. в.], 2009. – 157 с.
 • Семигіна Т.В. Політика протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні : роль міжнародної допомоги : за матеріалами дослідження глобальних ініціатив у сфері ВІЛ-СНІДу. – К. : [Агентство Україна], 2009. – 143 с.
 • Мигович І.І., Макара М.П. Закарпатський соціум : етнологічний аспект / НАН України, Інститут соціології, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : Патент, 2000. – 158 с.
 • Андреєва Т. І. Тютюн в Україні: національне опитування щодо знань, ставлення та поведінки. — К. : Міжнародний центр перспективних досліджень, 2006. — с. 96

Підручники, навчальні посібники

 

 • Бронікова С. А. Практики комунікативної культури в медичному закладі: пацієнт-центрований підхід : [посібник] / Бронікова Світлана. – [Б. м. : б. в.], 2020. – 69 c.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21027
 • Соціальна робота і програми відновного правосуддя : теорія і практика : навч. посіб. / [Гірник А.М., Дума Л.П., Кабаченко Н.В., Савчук О.М. … та ін. ; за заг. ред. А. Горової та Р. Коваля] ; Школа соц. роботи ім. В. І. Полтавця Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» … [та ін.]. – К. : Захаренко В. О., 2009. – 216 с.
 • Семигіна Т.В., Лукашевич М.П. Соціальна робота : (теорія і практика) : підруч. / рец. : О. В. Киричук, І. В. Козубовська, І. І. Мигович. – К. : Каравела, 2009. – 367 с. – (Укр. книга).
 • Семигіна Т.В., Лукашевич М.П. Соціологія соціальної роботи (курс лекцій) : навч. посіб. / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – К. : [ІПК ДСЗУ], 2009. – 210 с.
 • Семигіна Т. В. Інформаційне забезпечення соціальних служб: Методичний посібник до курсу. — К. : Києво-Могилянська академія, 2007. — 156 с.
 • Лукашевич М. П., Семигіна Т. В. Cоціальна робота (теорія і практика): Навчальний посібник. — К. : ІПК ДСЗУ, 2007. — 341 с.
 • Соціальні послуги в Україні: сьогодення та перспективи / Семигіна Т. В., Міщенко К. С. Кіча Т. Г. та ін. — К: Зірка, 2007. — 52 с.
 • ВІЛ / СНІД: політика, профілактика, догляд: Методичний посібник до курсу / За ред. Т. Семигіної. – К. :Вид. дім “КМА”, 2006.-140 с. (І. М. Грига у співавторстві).
 • Вступ до соціальнї роботи: Навч. посібник / За ред. Семигіної Т. В., Миговича І. І. — К. : Академвидав, 2005. — 304 с. (авторський колектив — Грига І. М., Кабаченко Н. В., Мигович І. І., Савчук О. М., Семигіна Т. В.).
 • Гуляев Д. В., Гуляева М. В. (2006) Инсульт. Справочник практического врача (под ред. Т. С. Мищенко). Киев, Издатель Д. В. Гуляев, 220 с.
 • Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня маґістра соціальної роботи / За ред. Семигіної Т. В. — К: КМ Академія, 2005. — 87 с. (авторський колектив — Грига І. М., Кабаченко Н. В., Лисенко О. П., Савельєв Ю. Б., Семигіна Т. В.).
 • Соціальні послуги на рівні громади: український досвід і перспективи / За ред. Т. Семиігної. — К. : Ресурсний центр “Гурт”, 2005. — 134 с. (авторський колектив — Семигіна Т. В., Бойко А. М., Брижовата О. С., Грига І. М., Дума Л. П., Копач Л. М., Кабаченко Н. В., Савчук О. М.).
 • Соціально-психологічна реабілітація у рамках програми замісної підтримуючої терапії: Методичні рекомендації для соціальних працівників, які надають допомогу ВІЛ-позитивним споживачам ін’єкційних наркотиків / Семигіна Т. В., Бойко А. М., Дума Л. П., Грига І. М. та ін. – К., 2005. — 50 с.
 • Теорії і методи соціальної роботи: Підручник / За ред. Семигіної Т. В., Миговича І. І. — К. : Академвидав, 2005. — 328 с. (авторський колектив — Грига І. М., Кабаченко Н. В., Лисенко О. П., Мигович І. І., Савчук О. М., Семигіна Т. В.).

Публікації /статті

2021

Cтатті

 • Trends in overdose experiences and prevention behaviors among people who use opioids in Baltimore, MD, 2017–2019 / Lauren Dayton, Alyona Mazhnaya, Kristin E. Schneider, Xiangrong Kong, Abigail Winiker, Melissa Davey-Rothwell, Karin E. Tobin, Carl A. Latkin // Drug and Alcohol Dependence. – 2021. – Vol. 221. – Article 108650. – [7] p. – https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2021.108650.
 • Лідерство та командоутворення в клінічній практиці (за результатами кейс-дослідження) / А. О. Белебеєва, М. В. Шевченко, Ю. Г. Вернигор, Л. М. Семенюк // Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery = Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2021. – № 1 (73). – С. 52–60. – http://doi.org/10.30978/CEES-2021-1-52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23019
 • Yurochko T. P. Eating behaviour of international students in Ukraine / Tetiana P. Yurochko, Maryna V. Shevchenko, Anthony Hassan Jr. Wenom // Wiadomości Lekarskie. – 2021. – Vol. 74, issue 3, part 2. – P. 708–712. – https://doi.org/10.36740/WLek202103226. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21615
 • Yashchenko M. V. Real-life approaches employed by recognized governments to ensure health coverage of citizens in fragile settings, including the population of the disputed territories, struggling for independence / Yashchenko Mariia V., Yurochko Tetiana P. // Wiadomości Lekarskie. – 2021. – Vol. 74, issue 5. – P. 1268–1273. – https://doi.org/10.36740/WLek202105141. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21516

 

Інше

 • Юрочко Т. П. Моніторинг прогресу реформи на основі аналізу виконання рекомендацій галузевого аналітичного брифу до URC 2021 / Тетяна Юрочко // UAReforms. – 2021. – https://uareforms.org/monitoring/oxorona-zdorovya.
 • Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я на засадах компетентнісного підходу у США та Канаді / Л. А. Мельник, Т. В. Савіна, О. І. Ушакова, Т. П. Юрочко // Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін : монографія / [М. М. Білинська та ін.] ; за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, І. Г. Сурай. – Київ : Лопатіна О. О., 2021. – Розд. 2.2. – С. 77–95.
 • Мельник Л. А. Визначення потреби в підготовці керівних кадрів для сфери охорони здоров’я в Україні / Л. А. Мельник, Т. В. Савіна, Т. П. Юрочко // Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін : монографія / [М. М. Білинська та ін.] ; за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, І. Г. Сурай. – Київ : Лопатіна О. О., 2021. – Розд. 3.1. – С. 105–118.
 • Мельник Л. А. Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я в Україні: проблеми та ризики / Л. А. Мельник, Т. П. Юрочко // Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін : монографія / [М. М. Білинська та ін.] ; за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, І. Г. Сурай. – Київ : Лопатіна О. О., 2021. – Розд. 3.3. – С. 131–135.
 • Мельник Л. А. Шляхи вдосконалення системи підготовки керівних кадрів у сфері охорони здоров’я в Україні з позицій компетентнісного підходу / Л. А. Мельник, Т. П. Юрочко // Підготовка керівних кадрів у сфері охорони здоров’я України в умовах системних змін : монографія / [М. М. Білинська та ін.] ; за заг. ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, І. Г. Сурай. – Київ : Лопатіна О. О., 2021. – Розд. 4.4. – С. 174–181.
 • Пищуліна О. М. Соціально-економічнінаслідки коронакризи : [інформаційно-аналітична доповідь / Ольга Пищуліна, Василь Юрчишин, Тетяна Юрочко ; керівник проекту – Ольга Пищуліна] ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2021. – 236 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23020
 • Юрочко Т. П. Доступ населення до медичної допомоги під час пандемії COVID-19 / Тетяна Юрочко, Василь Юрчишин, Ольга Пищуліна // Соціально-економічнінаслідки коронакризи : [інформаційно-аналітична доповідь / Ольга Пищуліна, Василь Юрчишин, Тетяна Юрочко ; керівник проекту – Ольга Пищуліна] ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2021. – Розд. 4. – С. 149–185.

 

2020

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Бронікова С. А. Мем як феномен публічного управління / Бронікова Світлана, Оганісян Михайло // Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2020. – Т. 1. – С. 5–7.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21028
 • Бронікова С. А. Комунікативна культура як елемент корпоративної культури медичного закладу / Бронікова Світлана // Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі : матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених в рамках заходу «Школа розвитку молоді» (Київ, 25 листопада 2020 р.) / за заг. ред. А. Савкова, М. Білинської, О. Петроє, І. Дегтярьової ; Національна академія державного управління при Президентові України, Департамент молоді та спорту Київської міської державної адміністрації. – Київ : НАДУ, 2020. – С. 35–37. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21030

 

Інше

 • Індекс здоров’я. Україна-2019 : результати загальнонаціонального дослідження / [уклад.: Барська Ю., Захожа В., Сахно Ю., Семигіна Т., Степурко Т., Харченко Н. ; Міжнародний фонд «Відродження», Київський міжнародний інститут соціології, Школа охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія»]. – Київ : [б. в.], 2020. – 102 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20820
 • Звіт за результатами дослідження «Оцінка поведінки провайдерів первинної медичної допомоги у відповідь на введення капітації» / [Максим Дуда, Ірина Курінна, ... Марина Шевченко та ін.] ; Проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я», Національна служба здоров’я України. – Київ : [б. в.], 2020. – 135 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21033
 • Скіпальська Г. Галузевий бриф «Охорона здоров’я» / Галина Скіпальська, Тетяна Юрочко, Андрій Скіпальський. – [Б. м. : б. в.], 2020. – 6 с.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21035

 

2019

Cтатті

 • Semigina T. Primary health care reform in Ukraine: results of the nation-wide survey “Health index. Ukraine” / Tetyana Semigina, Tetiana Stepurko, Victoriia Tymoshevska // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2019. – № 2. – С. 66–84. – https://doi.org/10.33287/11206. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16852
 • Skrypnikova O. S. Early detection and screening as the main components of the cancer prevention strategy / O. S. Skrypnikova, T. P. Yurochko // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 2. – С. 23–32. – http://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.2.10476. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18294
 • Coping strategies of cancer patients in Ukraine / Olena Levenets, Tetiana Stepurko, Abel Polese, Milena Pavlova, Wim Groot // The International Journal of Health Planning and Management. – 2019. – Volume 34, Issue 4. – P. 1423–1438. – https://doi.org/10.1002/hpm.2802.
 • Shevchenko M. V. Factors of working environment influencing occupational stress among primary health care doctors in Ukraine / Maryna V. Shevchenko, Tetiana P. Yurochko, Iryna I. Hrechko // Wiadomości Lekarskie. – 2019. – T. 72, nr 5, cz. 2. – S. 1038–1042. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18293
 • Васюк Н. О. Публічне управління охороною здоров’я в сучасних умовах реформування в Україні / Н. О. Васюк, Т. П. Юрочко // Державне управління: теорія та практика. – 2019. – № 1. – С. 78–84. – https://doi.org/10.36030-2311-6722-2019-1-78-84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18295

 

Матеріали конференцій

 • Skrypnikova O. Early detection as the main component of cancer control strategy = Система ранньої діагностики як складова стратегії протидії онкологічним захворюванням / Skrypnikova O., Yurochko T. // Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium, Kyiv, Ukraine, 20–24 May 2019 : abstract directory. – Kyiv : [s. n.], 2019. – P. 385. – Тези надруковані українською та англійською мовами. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18762
 • Юрочко Т. П. Особливості публічного управління системою охорони здоров’я в період економічних реформ в Україні / Т. П. Юрочко, К. О. Інгінова // Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 24 травня 2019 р.) : у 5 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2019. – Т. 2. – С. 109–110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18761

 

Інше

 • Coping mechanisms of Ukrainian patients: bribes, gifts, donations, and connections / Olena Levenets, Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, and Wim Groot // Governance beyond the law : the immoral, the illegal, the criminal / [ed. by] Abel Polese, Alessandra Russo, Francesco Strazzari. – Cham : Palgrave Macmillan, 2019. – Chapter 7. – P. 125–143. – https://doi.org/10.1007/978-3-030-05039-9_7.
 • Формування інституціонального середовища системи публічного управління в умовах децентралізації / [Н. О. Васюк, Л. А. Гаєвська, … Т. П. Юрочко та ін.] // Інституціоналізація публічного управління в Україні : науково-аналітична доповідь / за заг. ред. М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2019. – Розд. 3. – С. 87–143. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18854
 • Юрочко Т. Галузевий бриф «Реформа системи охорони здоров’я» / Тетяна Юрочко, Світлана Бубенчикова // Галузеві брифи з питань реформ в Україні / [редкол.: Василь Бабич (голов. ред.), Богдан Яцун, Георгій Бушуєв]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 35–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18760
 • Юрочко Т П. Неформальність у сфері медичного обслуговування / Т. Юрочко // Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні : масштаби, динаміка, наслідки / [Ольга Пищуліна, Тетяна Юрочко] ; Центр Разумкова. – Київ : [Центр Разумкова : Заповіт], 2019. – Розд. 8. – С. 205–218.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17010

 

2018

Cтатті

 • Здоров’я та (не)здорова поведінка українського населення: результати національного репрезентативного дослідження «Індекс здоров’я. Україна» / Барська Ю., Степурко Т., Семигіна Т., Тимошевська В. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 2. – С. 77–92. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15766
 • Do people expect the healthcare reform? (Results of the national representative survey “Health Index. Ukraine”) / Stepurko T., Betliy O., Semigina T., Tymoshevska V. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 4. – С. 75–87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15761
 • Polese A. Informality and Ukrainian higher educational institutions: happy together? [electronic resource] / Polese Abel, Stepurko Tetiana, Oksamytna Svitlana // Policy futures in education. – 2018. – Vol. 16, Issue 4. – P. 482–500. https://doi.org/10.1177/1478210318758812

 

Матеріали конференцій

 • Stepurko T. Health care reform in Ukraine: citizens’ perception / Stepurko T., Semigina T., Postolovska I. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 46–47. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15763
 • Степурко Т. Г. Освітні продукти в міжсекторальному проекті BIHSENA ЕРАЗМУС-ПЛЮС розбудова потенціалу / Степурко Т., Ігнащук О. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 102–104. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15767
 • Perspective of public-private partnership in the filed of healthcare in Ukraine / Alwani J., Stepurko T., Anufriyeva V., Shevchenko M. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 35–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15803
 • Шевченко М. В. Система фінансування охорони здоров’я України: законодавчі новації / Шевченко М. В. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 33–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15796
 • Shevchenko M. V. Households’ out-of-pocket expenditures for the services of the hospital sector in Ukraine: results of health index. Ukraine 2017 study / Shevchenko M. V. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 43–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15797
 • Shevchenko M. V. Financial availability of medicines in Ukraine. Health index. Ukraine 2017 study / Shevchenko M. V. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / упоряд. М. Шевченко, Т. Степурко. – Київ, 2018. – С. 45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15798
 • Шевченко М. В. Особливості в споживанні медичної допомоги кримськими татарами / Шевченко М. В., Руснак Д. В. // Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до всесвітнього дня здоров’я 2018 року. – Київ, 2018. – С. 99–101. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15799
 • Yurochko T. Cardio-vascular diseases in Ukraine: state, problem, and ways to solve / Yurochko T. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним: збірник матеріалів ІІ наукової конференції (м. Київ, 23 травня 2018 року). – Київ, 2018. – С. 85–86. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15800

 

Інше

 • Semigina T. Human-made disasters and social work: A Ukrainian perspective [electronic resource] / Semigina T. // The Routledge Handbook of Green Social Work / ed. by Lena Dominelli. – London : Routledge, 2018. – P. 431–441. – DOI: 10.4324/9781315183213. https://doi.org/10.4324/9781315183213
 • Stepurko T. Innovating Health-Care Governance in Ukraine: Formal and Informal Practises / [Stepurko T., Belli P. C.] // Health, Technologies, and Politics in Post-Soviet Settings / ed. O. Zvonareva, E. Popova, K. Horstman. – [Cham, Switzerland] : Palgrave Macmillan, [2018]. – Chapter 8. – P. 199–224. http://doi.org/10.1007/978-3-319-64149-2

 

2017

Cтатті

 • Дорошенко О. О. Аналіз міжнародного досвіду фінансування вторинної медичної допомоги / Дорошенко О. О., Шевченко М. В. // Економіка і право охорони здоровя : науково-практичний журнал. – 2017. – № 1 (5). – С. 16–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12134
 • Іванова С. А. Дисбіоз та «синдром надлишкового бактеріального росту» (поняття, значення нормальної мікрофлори, діагностика, принципи лікувальної корекції) / Іванова С. А., Ігнащук О. В., Кириченко І. М. // Biomedical and Biosocial Anthropology : scientific journal / ed. V. M. Moroz. – 2017. – № 28. – С. 224–229. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12863
 • Результати проведення циклу тематичного удосконалення «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем» / Л. Ф. Матюха, … Т. П. Авраменко, Н. Є. Гусак // Україна. Здоров’я нації : науково-практичний журнал. – 2017. – № 3 (44). – С. 166–171. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12130
 • Степурко Т. Г. Кейс-стаді як метод викладання управлінських дисциплін в охороні здоров’я / Степурко Т., Ігнащук О. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму / гол. ред. В. Буяшенко. – 2017. – № 1. – С. 71–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12864
 • Stepurko Tetiana. Informal Payments in Health Care / [Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Wim Groot] // The Handbook of Business and Corruption: Cross-Sectoral Experiences / edited by Michael S. Aβländer, Sarah Hudson. – Bingley : Emerald Publishing Limited, 2017. – Part 2, Chapter 13. – P. 305–327. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12209
 • Stepurko T. Perceived quality of out- and in- patient services in Ukraine: health care users’ perspective / T. Stepurko, V. Anufriyeva, V. Tymoshevska // Journal of Academy of Labour, Social Relations and Tourism. – 2017. – No 1. – P. 11–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12136
 • Юрочко Т. П. Внедрение изменений в сфере здравоохранения в Украине: опыт НАТО в организации предоставления медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях / Т. П. Юрочко, А. Е. Бакай // Administrarea Publică: revistă metodico-ştiinţiică trimestrială. – Chişinău, 2017. – Nr. 2 (94). – P. 93–101. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12132
 • Analysis of major risk factors affecting those working in the agrarian sector (based on a sociological survey) / Olena M. Krekoten, Anatolii V. Dereziuk, Olena V. Ihnaschuk, Svitlana E. Holovchanska // Wiadomości Lekarskie. – 2017. – T. 70, no 5. – P. 925–929. http://wl.medlist.org/2018/01/18/05-2017-11/
 • Computer-aided system for interactive psychomotor testing / Karina G. Selivanova, Olena V. Ignashchuk, Leonid G. Koval [et al.] // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 27 May – 5 June / ed. Ryszard S. Romaniuk, Maciej Linczuk. – 2017. – Vol. 10445. – P. 104453B. http://dx.doi.org/10.1117/12.2280815
 • Grayscale morphological filter based on local statistics / Anatolii I. Povoroznyuk, Anna E. Filatova, ... Olena V. Ignashchuk [et al.] // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 27 May – 5 June / ed. Ryszard S. Romaniuk, Maciej Linczuk. – 2017. – Vol. 10445. – P. 104452F. http://dx.doi.org/10.1117/12.2280998
 • Patterns of harm reduction service utilization and HIV incidence among people who inject drugs in Ukraine: a two-part latent profile analysis / Danielle C. Ompad, Jiayu Wang, ... Julia Barska [et al.] // International Journal of Drug Policy. – 2017. – Vol. 43. – P. 7–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.12.008
 • Short-term education for health care administrators in Ukraine: Swiss-Ukrainian collaboration / Stepurko T., Riabtseva N., Kovtoniuk P., Raab M., Hoffmann A. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму / гол. ред. В. Буяшенко. – 2017. – № 2. – С. 61–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12865

 

Матеріали конференцій

 • Васильєва М. В. Детермінанти споживання фруктів в Україні / Васильєва М. В., Барська Ю. Г. // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / голова оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2017. – С. 89–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12859
 • Дорошенко О. О. Господарсько-правовий статус та фінансування лікарняного сектору: міжнародний досвід / Дорошенко О. О., Шевченко М. В. // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / гол. оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2017. – С. 26–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12135
 • Заремба С. М. Задоволеність пацієнтів амбулаторною медичною допомогою в Україні / Заремба С. М., Юрочко Т. П. // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / гол. оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.» – Київ, 2017. – С. 48–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12127
 • Застосування онлайн-навчання в медицині / Ігнащук О. В., Кобилянська І. М., Комарницька Н. Т., Малачкова Н. В. // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.) : [в 2 т .] / редкол. : С. М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Т. 1. – С. 267–270. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12866
 • Ігнащук О. В. Соціологічне дослідження мотивів міграції серед студентів медичних вищих навчальних медичних закладів / О. В. Ігнащук, Н. Т. Комарницька, В. С. Зеленський // Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнарнародною участю (Київ, 23 березня 2017 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – Київ : ДКС-Центр, 2017. – С. 51–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12870
 • Калінін С. С. Використання антибіотиків пацієнтами амбулаторної ланки / Калінін С. С., Юрочко Т. П. // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / гол. оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2017. – С. 51–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12128
 • Комарницька Н. Нові форми післядипломної освіти організаторів охорони здоров’я в умовах трансформації галузі / Наталія Комарницька, Олена Ігнащук // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації влади: цілі, механізми, інструменти : щорічна науково-практична конференція ОРІДУ НАДУ при Президентові України / Одес. регіон. ін-т держ. управління. – 2017. – Т. 1, вип. 1. – С. 62–64.
 • Післядипломне навчання керівників охорони здоров’я в умовах трансформації медичної галузі / Комарницька Н. Т., Малачкова Н. В., Ігнащук О. В., Цихоцька О. А. // Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров’я України : тези доповідей навчально-методичної конференції, 15 лютого 2017 року / гол. ред. В. М. Мороз. – Вінниця, 2017. – С. 92–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12889
 • Роль місцевої влади в забезпеченні громадського здоров’я: приклад раннього виявлення раку шийки матки та раку молочної залози в м. Житомир / Ануфрієва В. В., Степурко Т. Г., Юрочко Т. П., Шевченко М. В., Барська Ю. Г. [та ін.] // Управління в охороні здоров’я: досвід та тренди : наукова конференція, 19 травня 2017 року, м. Київ : збірник тез доповідей / гол. оргком. Юрочко Т. П. ; Шк. охорони здоров’я Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2017. – С. 23–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12133
 • Семигіна Т. В. Чи така вже нездійсненна соціальна робота в охороні здоров’я України? / Т. В. Семигіна // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 28–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12883
 • Степурко Т. Г. Суб’єктивна оцінка якості амбулаторних послуг в Україні: погляд споживачів / Тетяна Степурко, Валентина Ануфрієва, Вікторія Тимошевська // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 31–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12850
 • Сучасні підходи до післядипломного навчання керівників охорони здоров’я / Комарницька Н. Т., Ігнащук О. В., Малачкова Н. В., Адамчук О. Ф. // Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, м. Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 104–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12888
 • Шевченко М. В. Запровадження мотиваційних стимулів для медичних працівників, зайнятих у профілактичних програмах / Шевченко М. В. // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 114–115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12853
 • Юрочко Т. П. Підготовка кадрів для сфери охорони здоров’я – пріоритетна складова запровадження змін в охороні здоров’я в Україні / Т. П. Юрочко // Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 23 березня 2017 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – Київ : ДКС-Центр, 2017. – С. 195–198. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12578

 

Інше

 • Шевченко М. В. Фінансування та економічні механізми управління галуззю в умовах її реформування / [М. В. Шевченко] // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / [редкол. Мельник П. С. та ін.] ; М-во охорони здоров’я України, Укр. ін-т стратег. досліджень МОЗ України. – Київ, 2017. – Розділ 5.2. – С. 343–369. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12784
 • Юрочко Т. П. Медична реформа / [Юрочко Т. П.] // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». – Київ : НІСД, 2017. – Розділ 9.1. – С. 388–395. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12860

2016

Статті

 • Patterns of informal patient payments in Bulgaria, Hungary and Ukraine: a comparison across countries, years and type of services [electronic resource] / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga, Peter Gaal, Wim Groot // Health Policy and Planning. – Електронні дані. – 2016. – No 32 (4). – P. 453–466. https://academic.oup.com/heapol/article-abstract/32/4/453/2593595/Patterns-of-informal-patient-payments-in-Bulgaria
 • Polese A. Ucraina: sanità e bustarelle [electronic resource] / Abel Polese, Tetiana Stepurko // Osservatorio balcani e caucaso transeuropa. – 2016. http://www.balcanicaucaso.org/aree/Ucraina/Ucraina-sanita-e-bustarelle-172600
 • Степурко Т. Г. Задоволеність доступністю та якістю медичної допомоги в Україні, Польщі та Угорщині / Степурко Т. Г. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2016. – Т. 187. – С. 82–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10882
 • Stepurko T. Overall satisfaction of health care users with the quality of and access to health care services: a cross-sectional study in six Central and Eastern European countries / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Wim Groot // BMC Health Services Research. – 2016. – No 16. – 13 p. https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-016-1585-1
 • Чала Н. Д. Зміни механізмів фінансування закладів охорони здоров’я в умовах реформування галузі / Чала Н. Д. // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – Івано-Франківськ, 2016. – № 1 (13). – С. 84–87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11709
 • Чала Н. Д. Інституційний розвиток як базис для забезпечення функціонування механізму фінансування охорони здоров’я / Чала Н. Д. // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 3 (99). – С. 98–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11708
 • Шевченко М. В. Досвід запровадження нової системи оплати праці залежно від її обсягу та якості / М. В. Шевченко // Економіка і право охорони здоров’я. – 2016. – № 1 (3). – С. 38–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11704
 • Шевченко М. В. Об’єднання фінансових ресурсів і закупівля медичних послуг: міжнародний досвід і українські реалії / М. В. Шевченко // Економіка і право охорони здоров’я. – 2016. – № 2 (4). – С. 23–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11706
 • Ященко Ю. Б. Фінансова децентралізація в системі охорони здоров’я / Ю. Б. Ященко, М. В. Шевченко // Економіка і право охорони здоров’я. – 2016. – № 2 (4). – С. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11703

 

Матеріали конференцій

 • Авраменко Т. П. Державна політика щодо підвищення якості професійної підготовки медичних працівників / Авраменко Т. П., Дмитрук І. В. // Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я в Україні : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 23 березня 2016) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – Київ : ДКС-Центр, 2016. – С. 11–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11702
 • Бакай А. Є. Публічна політика щодо забезпечення міжсекторальної взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій / А. Є. Бакай, Т. П. Авраменко // Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 27 травня 2016 р.) / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, С. В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2016. – С. 155–157. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11701
 • Васюк Н. О. Підготовка фахівців у сфері охорони здоров’я за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в Україні / Васюк Н. О., Князевич В. М., Юрочко Т. П. // Організація та управління охороною здоров’я : науково-практична конференція з міжнародною участю : матеріали конференції, 18–20 жовтня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 26–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11698
 • Найда І. Особливості формулювання бачення для груп стратегічного планування розвитку охорони здоров’я на місцевому рівні / І. Найда., К. Надутий, Т. Авраменко // XVI Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств : матеріали, Берлін-Київ, 8–23 серпня 2016 року. – Одеса : Видавництво Бартенєва, 2016. – С. 29–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11700
 • Найда І. Сильні сторони і ризики різних варіантів залучення експертних спільнот до вироблення місцевої політики охорони здоров’я / І. Найда., К. Надутий, Т. Авраменко // XVI Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств : матеріали, Берлін-Київ, 8–23 серпня 2016 року. – Одеса : Видавництво Бартенєва, 2016. – С. 27–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11699
 • Чала Н. Д. Використання гравітаційної моделі для обґрунтування стратегії економічного розвитку регіону / Чала Н. Д., Гавриленко О. В. // Державна економічна політика регіонального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : Магістр, 2016. – С. 111–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11705
 • Чала Н. Д. eHealth – інноваційний механізм підвищення ефективності системи охорони здоров’я України / Чала Н. Д. // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем : матеріали науково-практичної конференції, 24–25 березня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 57–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11705
 • Чала Н. Д. Фіктивний людський капітал в охороні здоров’я: недосконалість вітчизняного законодавства чи менеджменту / Чала Н. Д. // Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я в Україні : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 23 березня 2016 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – Київ : ДКС-Центр, 2016. – С. 188–190. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11707
 • Юрочко Т. П. Нова ідеологія державного управління охороною здоров’я України з метою збереження здоров’я нації - управління змінами / Юрочко Т. П. // Реформування публічного управління та адміністрування : теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 28 жовтня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 409–410. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11692
 • Юрочко Т. П. Проблеми державної політики щодо протидії стигмі та дискримінації, що пов’язані з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні / Юрочко Т. П., Дацюк В. В. // Організація та управління охороною здоров’я : науково-практична конференція з міжнародною участю : матеріали конференції, 18–20 жовтня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11697
 • Юрочко Т. П. Стигма та дискримінація хворих на ВІЛ/СНІД в медичних закладах: роль публічного управління / Юрочко Т. П., Дацюк В. В. // Реформування публічного управління та адміністрування : теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 28 жовтня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 121–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11691
 • Ященко Ю. Б. Реализация корпоративных программ здорового образа жизни в Украине / Ященко Ю. Б., Шевченко М. В., Кондратюк Н. Ю. // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV
 • Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21–22 квітня 2016 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2016. – Т. 1. – С. 121.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11690

 

Інше (ред., упоряд., пер., розділи монографій, підручників)

 • Авраменко Т. П. Охорона здоров’я як складова соціогуманітарної політики України / [Авраменко Т. П.] // Соціальна і гуманітарна політика : підручник / [авт. кол. : В. П. Трощинський, В. А. Скуратівський, М. В. Кравченко та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського. – Київ : НАДУ, 2016. – Розділ 14. – С. 471–505.
 • Stepurko T. Professionalism of heath workforce in Ukraine / [Tetiana Stepurko, Alona Goroshko, Paolo Carlo Belli] // Ethics and Professionalism in Healthcare: Transition and Challenges. – 2016. – Part 3.6. – P. 73–87.
 • Індекс здоров’я. Україна – 2016 : результати загальнонаціонального дослідження / [В. Тимошевська, В. Захожа, Т. Степурко, М. Шевченко, Т. Юрочко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 165 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12129
 • Шевченко М. В. Аналіз робочого навантаження, мотиваторів і стимулів праці медичних працівників, які надають ВІЛ-послуги в семи регіонах України : короткий огляд основних результатів / [Шевченко М. В.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 23 с. http://www.hivreforminaction.org/?page_id=24
 • Шевченко М. В. Медико-соціальне обґрунтування нової системи фінансування охорони здоров’я в Україні : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук / Шевченко Марина Вікторівна; М-во охорони здоров’я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків : [б. в.], 2016. – 42 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11689
 • Анализ рабочей нагрузки, мотиваторов и стимулов труда медицинских работников, предоставляющих вич-услуги в семи регионах Украины / [И. Демченко, …, М. Шевченко, С. Беляков, … [та ін.] ; Проект USAID «Реформа ВИЧ–услуг в действии». – Киев : [б. в.], 2016. – 236 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12131

2015

У виданнях НаУКМА

 • Кутузова Д. М.Пацієнт, споживач чи клієнт? Як називати тих, хто по цей бік лікарні? / Кутузова Д. М., Степурко Т. Г., Ковтонюк П. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 174 : Соціологічні науки. – С. 86-91.

У фахових українських виданнях

 • Гуляєва М. В.Інсультний центр клініки Оберіг : 5 років ефективної боротьби з інсультом / М. В. Гуляєва, Ю. В. Фломін, Д. В. Гуляєв // Судинні захворювання головного мозку : наук.-практ. журн. – 2015. – № 3-4. – С. 54-56.
 • Инсульт: проблемы и решения / Полищук Н. Е., Московко С. П. ... Гуляев Д. В. [та ін.] // Судинні захворювання головного мозку : наук.-практ. журн. – 2015. – № 3-4. – С. 2-7.
 • Лапіна В. В.Консьюмеризм як концептуальна та методична проблема теорії соціального менеджменту / Лапіна В. В. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Судаков В. І. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Шевченка, 2015. – Вип. 2. – С. 40-45.
 • Чала Н. Д.Макроекономічні засади реформи системи охорони здоровя в Україні / Чала Н. Д. // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : зб. наук. пр. – Київ : Акад. муніцип. упр., 2015. – Вип. 1. – С. 70-81 : табл.
 • Чи зможемо ми вберегти інтелект нації? Нагальне питання громадського здоровя / Міщенко Т. С., Поліщук Н. Є. ... Гуляєв Д. В. [та ін.] // Судинні захворювання головного мозку : наук.-практ. журн. – 2015. – № 1-2. – С. 4-5.

 

В інших виданнях України

 • Грига І. М. Розділ 13. Глобальні та міжнародні питання / [Грига Ірена] // Дослідження з етіології, профілактики та лікування хімічних залежностей: конспекти основних статей : посібник. Ч. 1. / [за заг. ред. доц. О. О. Сердюка та В. В. Бурлаки]. – Харків : [Діса плюс], 2015. – С. 439-475.
 • Чала Н. Д. Глава 5. Інноваційна політика підприємства: реінжиніринг бізнес-процесів / [Н. Чала] // Інноваційне підприємництво : креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Ю. Бажал, І. Бакушевич, У. Венесаар, ... Г. Григорєв, О. Гуменна, Н. Іванова, К. Пічик, ... Н. Чала] ; за ред. Ю. М. Бажала ; рец. Г. Андрощук, І. Бураковський, В. Россоха ; [Ун-т м. Бредфорд, Великобританія, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.» та ін.]. – Київ : Пульсари, 2015. – С. 92-109.
 • Чала Н. Д. Нова модель фінансування галузі охорони здоров’я в умовах проведення реформи децентралізації / Н. Д. Чала // Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23 квітня 2015 р. – Київ : Компринт, 2016. – С. 100-102.
 • Чала Н. Д.Оцінка ефективності системи охорони здоровя України в контексті реформування галузі / Чала Ніна Дмитрівна // Публічне управління : стратегія реформ 2020 : зб. тез XV Міжнарод. наук. конгр., 23 квіт. 2015 р / Нац. акад. держ. упр. при президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків : Магістр, 2015. – С. 280-281.
 • Чала Н. Д.Розвиток освіти – фундамент для формування майбутнього економічного зростання країни : [препринт] / Ніна Чала, Марія Бусигіна // Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці : зб. матеріалів ІІ Міжнарод. наук.-практ. бізнес-форуму 21–22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, ... Н. В. Романченко, В. В. Россоха (відп. ред.) ; відп. за вип. О. В. Гуменна]. – Київ : [НаУКМА], 2015. – С. 208-209.
 • Чалая Н. Д.Глава 5. Инновационная политика предприятия : реинжиниринг бизнес-процессов / [Н. Чалая] // Инновационное предпринимательство : креативность, коммерциализация, экосистема : учебное пособие для высших учебных заведений / [Ю. Бажал, ... Г. Григорьев, А. Гуменная, Н. Иванова, К. Пичик, ... Н. Чалая] ; под ред. Ю. Н. Бажала ; рец. Г. Андрощук, И. Бураковский, В. Россоха ; [Ун-т г. Брэдфорд, Великобритания, М-во образования и науки Украины, Нац. ун-т «Киево-Могил. акад.» и др.]. – Киев : Пульсары, 2015. – С. 98-115 : рис.

В іноземних виданнях

 • Informal payments for health care services: the case of Lithuania, Poland and Ukraine / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga [et al.] // Journal of Eurasian Studies. – 2015. – Vol. 6, Issue 1. – P. 46-58.
 • Informal Payments for Healthcare Services in Lithuania and Ukraine / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga [et al.] // Informal Economies in Post-Socialist Spaces : Practices, Institutions and Networks / ed. by Jeremy Morris, Abel Polese. – [New York] : Palgrave Macmillan, [2015]. – P. 195-224.
 • Making patients pay: informal patient payments in Central and Eastern European Countries / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga and Wim Groot // Frontiers in Public Health. – 07 August 2015.

Інше

 • Чала Н. Д.Робочий тематичний план навчальної дисципліни «Логістика» [Електронний ресурс] / Н. Д. Чала ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія», Каф. маркетингу та упр. бізнесом. – Київ : НаУКМА, 2015. – 2 с.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Оксамитна С. М. Соціальний статус лікарів в українському суспільстві / Оксамитна С. М., Степурко Т. Г. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 63-71.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Чала Н. Д. Особливості планування бюджету в Україні в умовах євроінтеграції / Чала Н. Д. // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Економіка». – 2014. – Вип. 1. – С. 53-60.

В інших виданнях України

 • Medical Care on the Euromaidan : who saved the lives protesters? / Tetiana Stepurko, Vitalina Vitiuk, Anna Kvit, Pavlo Kovtonyuk // Social, Health, and Communication Studies Journal / MacEwan University, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ternopil State Medical University. – [Кyiv : s. n.], 2014. – Vol. 1, № 1. – P. 80-104.

В іноземних виданнях

 • To pay or not to pay? A multicountry study on informal payments for health-care services and consumers’ perceptions / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Gryga, Wim Groot // Health Expectations. – 2014.

Інше

 • Реформи охорони здоров'я в Республіці Грузія : від радянської руїни до охорони здоров'я на ринковій основі / Бендукідзе Е., Редер Ф. С., Танер М., Урушадзе А. ; [пер. Яковлєв М. В. ; наук. ред. Чала Н. Д. ; літ. ред. Дика Л. В.]. – Київ : [Інтерсервіс], 2014. – 52 с.
 • К. Бендукідзе, Ф.С. Редер, М. Танер, А. Урушадзе Реформи охорони здоров’я в Республіці Грузія: від радянської руїни до охорони здоров’я на ринковій основі. Переклад: Яковлєв М.В., к.політ.н., доцент (НаУКМА). Наукове редагування: Чала Н.Д., д.н.держ.упр.; Грига І.М., к.мед.н., доцент (Школа охорони здоров’я НаУКМА). Літературний редактор: Дика Л.В., к.філол.н., доцент (НаУКМА)

2013

У виданнях НаУКМА

 • Неформальні платежі пацієнтів медичних закладів в Україні та Болгарії / Степурко Т. Г., Павлова М., Грига І. М. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 148 : Соціологічні науки. - С. 83-92.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Мажак І. М. Законодавче та нормативно-правове забезпечення сфери боротьби з онкологічними захворюваннями / І. М. Мажак // Інвестиції: практика та досвід. - 2013.- № 17. - С. 120-123.

В інших виданнях України

 • Степурко Т. Що заважає головним лікарям стати "менеджерами"? / Тетяна Степурко, Ірена Грига // PRO Менеджмент в охороні здоров’я. - 2013.- № 6. - С. 24.
 • Степурко Т. Фінансування з кишені в кишеню / Тетяна Степурко, Андрій Данилів, Ірена Грига // PRO Менеджмент в охороні здоров’я. - 2013.- № 5. - С. 42-49.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Андрєєва Т. І. Поведінка як можливий посередник зв’язку між соціальним статусом та станом здоров’я : (на прикладі ВІЛ-інфекції серед жінок комерційного сексу) / Андрєєва Т. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 135 : Соціологічні науки. - С. 59-64.
 • Данилів А. І. Формування ринку медичних послуг в Україні : структура фінансування та витрат / Данилів А. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 49-56.
 • Якунчикова О. П. Вживання алкоголю матір’ю як важливий фактор ризику раннього початку пиття підлітками / Якунчикова О. П., Андрєєва Т. І., Григорчук Д. О. ... та ін. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 135 : Соціологічні науки. - С. 64-70.


У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Андрєєва Т. І. Телефонні опитування у дослідженнях здоров'я населення / Тетяна Андрєєва // Соціальна психологія. - 2012. - № 1-2. - С. 169-177.


В інших виданнях України

 • Andreeva T. Surveys used to assess the population health and to inform healthy public policy: challenges for research in poor countries / Tatiana I. Andreeva // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(1). - P. 1-4.
 • Andreeva T. Differences by gender and education in responding to tobacco control measures implemented in Ukraine since 2005 / Tatiana I. Andreeva // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(2). - P. 111-121.
 • Клименко Н. В. Фактори користування презервативами з випадковими партнерами серед ЧСЧ в Україні / Клименко Надія Володимирівна, Андрєєва Тетяна Іллівна // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(1). - P. 43-54.
 • Iakunchykova O. Suboptimal parenting practices as a risk factor for adolescent alcohol consumption in Ukraine / Olena Iakunchykova, Tatiana Andreeva // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2012. - V. 2(1). - P. 33-42.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Andreeva T.I., Gerashchenko Ya. Does knowledge about the health hazards of tobacco predetermine the intention to quit smoking? Findings from the "Tobacco in Ukraine: national survey of knowledge, attitudes and behavior" [Electronic resourse] // Kyiv-Mohyla Journal / National University of Kyiv-Mohyla Аcademy. - Electronic data. - Kyiv, 2011. - Vol. 2. - 9 p. - Mode of access: World Wide Web. - http://journal.ukma.kiev.ua/index.php/naukma/article/view/14/10 (viewed on March 27, 2012) - Title from title screen.
 2. Андрєєва Т.І. Чи існує в Україні диспаритет за освітою щодо куріння? // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 122 : Соціологічні науки. - С. 66-70.
 3. Яковлєв М.В., Мелих О.В. Статистичний аналіз організації фінансового контролінгу на підприємстві // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120 : Економічні науки. - С. 61-65.
 4. Яковлєв М.В., Кабаченко Н.В. Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 54-60.
 5. Яковлєв М.В. Техніки та алгоритми аналізу візуального матеріалу: розмежування якісних і кількісних підходів // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 122 : Соціологічні науки. - С. 9-13.
 6. Яковлєв М.В. Застосування кейс-стаді як методу політичних досліджень: спроба типологізації // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 121 : Політичні науки. - С. 13-16.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Андреєва Т.І. Труднощі відмови від куріння: вплив гендерних стереотипів // Соціальна психологія. - 2011. - № 3. - С. 98-108.
 2. Андрєєва Т.І. Запитання для моніторингу поширеності куріння серед дорослого населення // Грані. - 2011. - № 2. - С. 71-74.
 3. Андрєєва Т.І. Чи є більш освічені люди в Україні здоровішими? // Грані. - 2011. - № 5. - С. 99-102.
 4. Андрєєва Т.І. Чи є харчування більш освічених українців здоровішим? // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. - 2011. - Вип. 5. - С. 267-275.
 5. Андрєєва Т.І. Освіта батьків і здорове харчування дітей // Соціальна психологія. - 2011. - № 4. - С. 144-151.
 6. Андрєєва Т., Захожа В., Харченко Н. Статус щодо куріння очима самої людини та членів її родини: методи оцінювання // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 1. - С. 116-126.
 7. Андрєєва Т.І. Кому лікарі в Україні рекомендують припинити куріння? Результати опитування населення 2005 року // Грані. - 2011. - № 1. - С. 131-135.
 8. Андрєєва Т.І. Освіта і споживання товарів та послуг, що впливають на здоров'я // Грані. - 2011. - № 5. - С. 89-91.
 9. Андрєєва Т., Барська Ю. Фактори використання жінками чоловічих презервативів як методу контрацепції // Соціальна психологія. - 2011. - № 1. - С. 166-176.
 10. Андрєєва Т.І., Хомич Л. С. Фактори ризику небажаних результатів вагітностей // Здоровье женщины. - 2011. - № 2 (58). – C. 90-94.
 11. Андрєєва Т.І., Жогов І.В., Либа А.М. Фактори впливу на задоволеність лікарів власною роботою (на прикладі кількох лікарень м. Львова) // Україна. Здоров'я нації. – 2011. - № 3 (19). – С. 109-113.
 12. Андрєєва Т.І., Красовський К.С., Григоренко А.А. Розвиток тютюнової епідемії серед чоловіків України в 2000–2010 роках // Україна. Здоров'я нації. - 2011. - № 4 (20). - С. 45-48.
 13. Андрєєва Т., Якунчикова О. Вільний час підлітків та ризик вживання алкоголю // Соціальна психологія. - 2011. - № 2. - С. 70-79.
 14. Андрєєва Т.І. Визначення запитань в опитуваннях для вимірювання поширеності куріння кальяну // Соціальна психологія. - 2011. - № 6. - С. 107-114.
 15. Яковлєв М.В. Сучасні методи дослідження політичного активізму он-лайн // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 4. - С. 75-79.

В інших виданнях України

 1. Андреева Т.И., Ананьева Г.А. Масштабы незаконной торговли табачными изделиями в городе Казани // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, № 1. – C. 34-38. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_05_illeg.pdf
 1. Андреева Т.И. ... [и др.]. Мониторинг загрязнения воздуха взвешенными частицами табачного дыма в университетах города Казани // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. - 2011. - Т. 1, № 1. – C. 11-19. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_02_universities.pdf
 2. Андреева Т.И. Исследования в области контроля над табаком. Какими они бывают и зачем они нужны? Примеры из Казани // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, №1. – C. 1-10. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_01_editorial.pdf
 3. Андреева Т.И. Оценка состояния табачной эпидемии и мер противодействия ей на национальном и муниципальном уровне // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, №1. – C. 51-60. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_11_ME.pdf
 4. Андреева Т.И., Андреичева Е.Н., Ананьева Г.А. Готовность студентов-медиков к оказанию помощи в прекращении курения // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, № 1. – C. 28-33. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_04_medstud.pdf
 5. Андреева Т.И., Токар А.В. Курение подростков в Российской Федерации в сравнении с другими странами бывшего Советского Союза и Центрально-Восточной Европы. Результаты Глобального опроса молодежи о табаке // Контроль над табаком и общественное здоровье в Восточной Европе. – 2011. – Т. 1, № 1. – C. 20-27. http://andreevin.narod.ru/journal/2011/01/01_01_03_GYTS.pdf
 6. Грига І., Семигіна Т., Степурко Т. Подарунок лікарю - корупція чи подяка? : у будь-якому разі потрібні зміни у взаєминах "пацієнт-лікар" // Віче. - 2011. - № 19. - С. 36-39.
 7. Гуляев Д.В. Гепарин : история, реалии, перспективы // Кровь. - 2011. - № 1. - С. 41-48.
 8. Andreeva T. Multisectoral studies in Public Health in Ukraine // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 75-76.
 9. Andreeva T. Health behavior disparities: a universal trend or a peculiarity for the developed countries? // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 86.
 10. Andreeva T. Health behavior as a key construct for social epidemiology, sociology of health, and public health // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 86.
 11. Andreeva T., Belyi A., Impact of home and workplace smoking restriction on quitting smoking among adult population in Ukraine in 2005 // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 93.
 12. Andreeva T., Slobodianyk L. Social risk factors that influence the spread of HIV among pregnant women in Ukraine // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 82. - Текст парал. англ. та укр. мовами.
 13. Andreeva T., Khryshchuk O. Factors associated with tuberculosis among injection drug users in Ukraine based on the results of 2004 behavioral survey // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 85.
 14. Andreeva T., Chagarna N. Characteristics associated with being overweight among the population of Ukraine, results of 2000 survey // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 87. - Текст парал. англ., рос. та укр. мовами.
 15. Andreeva T., Mustehsan H. Life style factors and number of chronic diseases // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 88.
 16. Andreeva T., Prosol V., Iakunchykova O., Kozlova J. Families with increased risk of alcohol and tobacco use by adolescents // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 90. - Текст парал. англ. та укр. мовами.
 17. Andreeva T., Bondarenko K. Possible causes of quitting smoking among women in Ukraine // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 91.
 18. Andreeva T., Vasylyeva T. Distribution of injection drug use epidemics in Ukraine // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 94. - Текст парал. англ. та укр. мовами.
 19. Andreeva T., Khomych L. Factors associated with miscarriages: results of the 1999 Ukraine Reproductive Health Survey // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 100. - Текст парал. англ. та укр. мовами.
 20. Gryga I., Danyliv A., Pavlova M., Groot W. Willingness to pay for physician services at a primary contact in Ukraine: Results of a contingent valuation study // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 77.
 21. Gryga I., Hural A. Alternative mechanisms of state public health institutions financing // Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe. - 2011. - Vol. 1, issue 2. – P. 78.

В іноземних журналах

 1. Андреева Т.И., Амиров Н.Б. Табачная эпидемия: фармакологические возможности борьбы // Вестник современной клинической медицины. - 2011. - Т. 4, вып. 3. – С. 28-33. http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1233
 2. Андреева Т.И., Красовский К.С. Прекращение курения в России и Украине: сравнение результатов Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака // Наркология. - 2011. - № 4. – С. 44-48.
 3. Андреева Т.И., Красовский К.С., Ананьева Г.А., Андреичева Е.Н. Потребление бездымного табака – дополнительная проблема контроля над табаком в России // Наркология. - 2011. - № 1. - С. 44-49.
 4. Яковлев М., Гарань А. Двадцатилетие независимой Украины: уроки развития // Вестник Института Кеннана в России. - 2011. - Вып. 20. - С. 35-44.
 5. Griga I. The Doctorate in Health Administration: an Example of the Implementation of a PhD Program in Ukraine // Social Policy and Social Work in Transition. – 2011. – Vol. 2, issue 1. – P. 65-78.

В іноземних рецензованих журналах з імпакт-фактором

 1. Andreeva T.I., Krasovsky K.S. Recall of Tobacco Pack Health Warnings by the Population in Ukraine and its Association with the Perceived Tobacco Health Hazard // International Journal of Public Health. - 2011. - Vol. 56, no. 3. – P. 253-262.

2009

 • Андреева Т.И. Воздействие пассивного курения на здоровье детей // Главный врач. – 2009. – № 9. – С. 86-95 ; № 10. – С. 75-83.
 • Андреева Т.И., Фроес И. Оценка состояния полости рта населения как индикатор для мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний // Охорона здоров'я України. – 2009. – № 1. – С. 43-44.
 • Бондар В.С., Яковлєв М.В. Мультимодальна етнографія як сучасний напрям якісних досліджень // Наукові записки. Т. 96 : Соціологічні науки /Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Оссовський В. Л. (гол.), Паніотто В. І., Хмелько В. Є. ... та ін. ; упоряд. Бондар В. С. ; рец. : Макеєв С. О., Головаха Є. І.]. – К. : [АГРАР МЕДІА ГРУП], 2009. – С. 3-6.
 • Грига І.М., Ковтонюк П., Саврук О. Ключовий пріоритет для охорони здоров'я – готувати професійних управлінців // Главный врач. – 2009. – № 7 (99). – С. 51-52.
 • Грига І.М., Левенець О.В., Степурко Т.Г. Неофіційні платежі пацієнтів // Главный врач. – 2009. – № 10. – С. 43-46.

2008

 • Андреєва Т.І. Харчування студентів НаУКМА / М. Загороднов, Т. Андреєва // Магістеріум. Вип. 32 : Соціальна робота і охорона здоров'я / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : Т. В. Семигіна]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 56-63.
 • Грига І. Створення приватної медичної установи в Києві : маркетингові аспекти / Т. Черниш, М. Хренов, І. Грига // Магістеріум. Вип. 32 : Соціальна робота і охорона здоров'я / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : Т. В. Семигіна]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 28-35.
 • Чала Н.Д. Концептуальні підходи щодо визначення чинників конкурентоспроможності регіонів / Чала Н.Д. // Механізми державного управління та місцевого самоврядування / [за заг. ред. : В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка]. – К. : [Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управліня], 2008. – С. 138-145. – (Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління» ; вип. 1(3).
 • Чала Н.Д. Формування принципів соціально-відповідального підприємництва / Чала Н.Д. // Державне та муніципальне управління : зб. наук. праць / [за заг. ред. : В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка]. – К. : [Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління], 2008. – С. 212-220. – (Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління» ; вип. 2 (4).
 • Чала Н.Д. Кластери як каталізатор підвищення конкурентних переваг української економіки / Н.Д. Чала // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 383-385.
 • Чала Н.Д. Виміри сучасної економічної політики України / Н. Чала // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : [за матеріалами наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми політичного менеджменту», м. Київ, 15-16 жовт. 2008 р.] / Укр. акад. політичних наук… [та ін.]. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. – С. 215-223. – (Політичний менеджмент ; спецвип.).

2007

 • Семигіна Т. В. Типологізація соціальної політики як концепт сучасної політичної науки / / Нова парадигма. — 2007. — Вип. 66. — С. 155–163.
 • Семигіна Т. В. Соціальна політика — компроміс між комуналізмом і лібералізмом? / / Нова парадигма . — 2007. — Вип. 67. — С. 166–175.
 • Семигіна Т., Богдан Д. Вивчення глобальних ініціатив у сфері ВІЛ / СНІДу, що реалізуються в Україні / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2007. – № 2– С. 30–38.
 • Семигіна Т. Соціальна робота в Україні: є вона чи її насправді немає? / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2007. – № 2. — С. 123–136.
 • Семигіна Т. Організація надання соціальних послуг на рівні громади як загальна тенденція розвитку соціальної роботи / / Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг?: Збірка тез конференції / За заг. ред. Т. Семигіної. — К. : Сфера, 2007. – С. 35–39.
 • Семигіна Т. Планування соціальних послуг на місцевому рівні / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2007. – № 1. — С. 51–63.

2006

 • Andreeva T. I. Changes in smoking prevalence in Ukraine in 2000–2005: comparison with changes in Russia / / Tobacco control. 22
 • Andreeva T. I. Policy and knowledge determinants of smoking initiation and continuation among young people in a country without tobacco control legislation: a cross-sectional study / / Biomedcentral Public Health. 33.
 • Бездольна І. С. Результати досліджень впливу на центральну нервову систему піддослідних тварин електромагнітного випромінювання з частотою 900 МГц та малих доз цезію-137 / / Гігієна населених місць. — Київ. — 2006. — Вип. 47.
 • Бездольна І. С. Структурний стан ДНК тимоцитів після рентгенівського опромінення та додавання пероксиду водню / / Гігієна населених місць. — Київ. — 2006. — Вип. 48.
 • Бездольна І. С. Фрагментація ДНК тимоцитів щурів за дії радіації / / Международная конференция молодых онкологов “Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии”.
 • Грига І., Саврук О., Рябцева Н. Удосконалення систем охорони здоров’я: зв’язок: управління процесами. / / Маґістеріум: Соціальна робота і охорона здоров’я. / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К., 2006. — Випуск 25. — С. 21–28.
 • Гуляев Д. В. (2006) Управление артериальным давлением в лечении и профилактике инсульта: Обзор рекомендаций Американской ассоциации инсульта (ASA) и Европейской инициативы инсульта (EUSI). Судинні захворювання головного мозку. №2, с. 10–20
 • Гуляев Д. В. (2006) Эффективная нейропротекция?… Здесь, сейчас! / / Судинні захворювання головного мозку. №4, с. 61–62
 • Гуляев Д. В., Московко С. П. (2006) Мировая практика ведения больных с острым ишемическим инсультом: руководящие положения Американской ассоциации инсульта (ASA) и Европейской инициативы инсульта (EUSI). / / Судинні захворювання головного мозку. №1, с. 29–34.
 • Гуляев Д. В., Петренко О. Э., Гуляева М. В. (2006) Об организации борьбы с инсультом. / / Судинні захворювання головного мозку. №1, с. 8–22
 • Гуляев Д. В., Трещинский А. И. (2006) Нейрозащитное лечение при инсульте. “Отказаться от использования … нельзя… продолжать применение” — где поставить запятую? Судинні захворювання головного мозку. №4, с. 2–9
 • І. М. Грига, О. Й. Саврук, Н. С. Рябцева. Покращення перинатальних послуг в чотирьох районах Волинської та Івано-Франківської областей. — Дніпропетровськ, “Главный врач”. — 2006. — №10. — 12 стор.
 • Грига І. М. Перший захист маґістрів менеджменту організацій охорони здоров’я в Національному університеті “Києво-Могилянська Академія”. — Дніпропетровськ, “Главный врач”. — 2006. — №6 (62). — 7 стор.
 • Оса Ю., Грига І. Модель захищеного житла для людей з проблемами психічного здоров’я. Соціальна політика і соціальна робота. — 2006. — №2–3. — с. 84–99.
 • Трещинский А. И., Гуляев Д. В., Трещинская М. А. (2006) В чьем ведении должно находиться лечение больных инсультом? / / Судинні захворювання головного мозку. №1, с. 24–28.

2005

 • Andreeva T. I., Ananjeva G. A., Gallyamova L. K. Information as a valuable tool for smoking prevention / / Society for research on nicotine and tobacco, 11th Annual meeting, 2005 Pre-Meeting Conference, GTR-006
 • Andreeva T. I., Dovbakh G. V., Krasovsky K. S., Salyuk T. O. Smoking cessation in pregnancy in Ukraine / / Society for research on nicotine and tobacco, 11th Annual meeting, 2005 Pre-Meeting Conference, GTR-007
 • Andreeva T. I., Gilpin E., Salyuk T. O., Krasovsky K. S., Dovbakh A. V. Smoking and Its Consequences in pregnant Women in Ukraine / / HNP DISCUSSION PAPER / Economics of Tobacco Control Paper No. 30.
 • Andreeva T. I., Krasovsky K. S. Indicators and consequences of tobacco use in the FSU countries require additional research / / AJPH Online, 13 Jan 2005
 • Groot W., Gryga I. Social Health Insurance in Ukraine: WHY (not)? / / Маґістеріум. Соціальна робота і охорона здоров’я” / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К., 2004. 28–34.
 • Semigina T., Gryga I., Volgina O. Social Work Education in Ukraine / / Ausbildung fur soziale Berufe in Europa. Band 3. Mit Beitragen uber Russland, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Rumфnien, Moldawien, Finnland, Flandern / Belgien, Frankreich, Luxemburg und Liechtenstein. Franz Hamburger, Sandra Hirschler, Gьnther Sander, Manfred Wцbcke (Hrsg.) – Frankfurt am Main, 2005. — Р. 12–40.
 • Ананьева Г. А., Андреева Т. И., Галлямова Л. К. Что влияет на потребление алкоголя подростками / / Роль социальных служб в профилактике семейной и подростковой наркомании: Сборник материалов Межрегионального научно-практического семинара (г. Казань, 19–21 мая 2005 года) — Казань: Отечество, 152с.
 • Андреев И. Н., Андреева Т. И., Красовский К. С. Уроки одного прецедента в истории медийных кампаний, направленных на преодоление подросткового курения / / Роль социальных служб в профилактике семейной и подростковой наркомании: Сборник материалов Межрегионального научно-практического семинара (г. Казань, 19–21 мая 2005 года) — Казань: Отечество, 152с.
 • Андреева Т. И., Довбах А. В., Красовский К. С., Салюк Т. А. Потребление табака, алкоголя, кофе, витаминов и железа в семьях беременных женщин и их репродуктивное здоровье / / Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я здорових. Матеріали конференції. Київ, 2005
 • Андреева Т. И., Красовский К. С. Отношение населения Украины к пассивному курению и методы эффективной защиты людей от принудительного вдыхания табачного дыма / / Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я здорових. Матеріали конференції. Київ, 2005.
 • Андреева Т. И., Красовский К. С. Системный подход к сохранению и укреплению здоровья здоровых и возможности его применения в Украине / / Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я здорових. Матеріали конференції. Київ, 2005
 • Грига І. Охороні здоров’я — фахівців з політики, економіки та менеджменту / / Покликання університету. — К. : РІА “ЯНКО”, Вид-во “Веселка". — 2005. — С. 214–221.
 • Грига І. Фінансування охорони здоров’я: проекти і реальність / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 1. — С. 80–92.
 • Грига І., Саврук О., Рябцева Н., Солодаренко А. Перинатальні послуги в Україні на прикладі чотирьох районів Волинської та Івано-Франківської областей / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 4 .
 • Грига І. М. Економічна захищеність хворого та перспективи обов’язкового медичного страхування в Україні / / Фінансово-економічні засади реформування охорони здоров’я України: нові законодавчі ініціативи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 лютого 2004 р., Київ). – 2004. – С. 99–102.
 • Грига І. М., Саврук О. Й. Нова якість охорони здоров’я: пріоритети фінансування / / Тези Всеукраїнської конференції міських голів з питань охорони громадського здоров’я „Перевернена піраміда: Час ставити на місце. Реалізація стратегії Президента підвищення якості життя народу України шляхом перерозподілу ресурсів охорони здоров’я”, Прилуки, 1–2 грудня. — подано до друку.
 • Грига І. М., Саврук О. Й., Рябцева Н. С., Солодаренко А. Г. Перинатальні послуги в Україні на прикладі чотирьох районів Волинської та Івано-Франківської областей. Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 4. — подано до друку.
 • Грига, І. Менеджмент організацій охорони здоров’я. Навчально-методичні матеріали до курсу для маґістерської програми “Менеджмент в охороні здоров’я”. ” / / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К., 2005. 16 с.
 • Грига, І. Фінансування охорони здоров’я: проекти і реальність. Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 3. — С. 80–92.
 • Грига І. М., Масюк А. М., Бажал Ю. М. Нова якість охорони здоров’я: пріоритети фінансування / / Тези Всеукраїнської конференції міських голів з питань охорони громадського здоров’я „Перевернена піраміда: Час ставити на місце. Реалізація стратегії Президента підвищення якості життя народу України шляхом перерозподілу ресурсів охорони здоров’я”, Прилуки, 1–2 грудня 2005.
 • Грига, І., Кабаченко Н., Пієвська І., Король І. Мережі підтримки: забезпечення керованого інтегрованого догляду. Соціальна політика і соціальна робота. — 2004. — № 4. — С. 42–49.
 • Семигіна Т., Грига І. Медіа-дискурс стосовно ВІЛ / СНІДу: результати всеукраїнського моніторингу друкованих ЗМІ / / Соціальна політика і соціальна робота. — 2005. — № 2. — С. 74–82.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна