Анотації курсів

Загальна інформація

Публікації

Адвокація в громадському здоров`ї
Навчальна дисципліна "Адвокація в громадському здоров'ї" є обов'язковою для студентів другого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій термінології пов'язаній з адвокацією, розвивати навички лідерства, опанувати основними інструментами стратегічного планування, набути навичок створення коаліції та захисту засобів масової інформації, які використовуються в адвокаційних заходах. Навчальна дисципліна також має на меті навчання основних принципів лобіювання адвокаційних компаній та менеджменту конфліктів, які можуть виникнути в результаті реалізації заходів в межах компанії. Це створює ґрунт для розуміння і подальшого створення ефективних адвокаційних компаній в сфері громадського здоров'я.


Аналіз політики охорони здоров`я
The discipline is a necessary component of the training of specialists to carry out professional activities in the field of health care and public health, which is focused on research issues of how political decisions are made and implemented in these areas. It allows students to gain knowledge about the specifics of policy analysis in the field of health care and public health, as well as practice research skills at various stages of the policy process.


Аналіз та формування публічної політики в охороні здоров`я
Навчальна дисципліна "Аналіз та формування публічної політики в охороні здоров'я" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Навчальна дисципліна є необхідною складовою підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності у сфері охорони здоров'я та громадського здоров'я, яка зосереджена на питаннях дослідження того, яким чином виробляються та реалізуються політичні рішення у цих сферах. Курс дає змогу студентам здобути знання щодо особливостей аналізу політики у сфері охорони здоров'я та громадського здоров'я, а також відпрацювати навички дослідження різних етапів політичного процесу.


Атестація КРОК
Єдиний державний кваліфікаційний іспит - це ліцензійний інтегрований іспит "Крок", який проводиться у формі стандартизованого незалежного тестування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. "Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань "Охорона здоров'я".


Бренд-менеджмент
The purpose of teaching the discipline "Brand Management" is to master the system and methods of brand formation in the marketing system, the content and function of brand promotion policy from the point of view of the theory of interaction of market relations subjects, which will help future specialists to make effective production, organizational and scientific decisions that will meet modern requirements. The knowledge and skills acquired in the course of studying the discipline will help to later prepare materials for enterprises, develop a product brand, monitor advertising messages and mass communications in the field of entrepreneurial activity. The tasks of studying the academic discipline are to master the theoretical foundations of current brand and branding concepts; mastering the main principles and mechanisms of brand management organization during product promotion; expanding knowledge about the integration of brand management communication tools; mastering the basics of brand development modeling; mastering branding management methods in domestic and foreign markets and acquiring skills in developing a brand development strategy.


Вступ до біостатистики
Курс розроблений для студентів магістерської програми "Громадське здоров'я" у межах блоку курсів з Методів дослідження. Курс присвячений вступу до статистики, тобто аналізу кількісних даних. Його основна мета - не стільки навчити студентів рахувати відповідні статистики, як навчити їх розуміти засади статистичного аналізу, читати та критичного оцінювати його результати.


Вступ до громадського здоров`я
Introduction to Public Health is a fundamental, introductory course addressing the principles and practice of public health. Written from a multidisciplinary perspective, the course defines the discipline of public health, the nature and scope of public health activity and the challenges that face public health in the 21st century. The course helps students with their understanding of the nature and scope of public health and the challenges facing the field in the future.


Вступ до магістерських студій


Вступ до магістерської програми
Предметом вивчення навчальної дисципліни "Вступ до магістерської програми" є розвиток у студентів критичного мислення та soft skills, здатності ефективно працювати з інформаційними ресурсами для освітніх та дослідницьких потреб, аналізувати та узагальнювати отриману інформацію. Програма передбачає також ознайомлення з університетською бібліотекою та її ресурсами, з різними стилями та особливостями письмових робіт, надання навичок презентації результатів науково-дослідної роботи.


Глобальне громадське здоров`я
Навчальна дисципліна "Глобальне громадське здоров'я" є вибірковою дисципліною для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій термінології, розуміти глобальні медико-демографічні та соціально-економічні тенденції, чинники глобалізаціїї та їхній вплив на здоров'я, причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та здоров'ям, знати та розуміти міждисциплінарність глобального здоров'я, орієнтуватися в політиках глобального здоров'я та розуміти принципи та засади дипломатії здоров'я, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері глобального здоров'я. Це створює ґрунт для розуміння надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної інформації. Протягом усього курсу акцент робиться на різних аспектах охорони здоров'я та здоров'я населення, пов'язаних із глобальною взаємозалежністю. Курс охоплює ключові поняття та рамки, але має практичну спрямованість. Курс базуються на активній участі студентів у вирішенні проблем і критичному мисленні, за допомогою чого вони "конструюють" власні знання, осмислюючи свій досвід та об'єднуючи його з уже існуючими інтелектуальними конструктами.


Доказова практика в охороні здоров`я
В межах курсу студенти навчаються аналізувати підходи доказової медицини, зокрема з лікарських засобів, вмінню оцінювати можливість використання міжнародних джерел незалежної інформації і застосування принципів доказової медицини при оцінці публікацій про лікарські засоби, діагностичні процедури, а також прийняття управлінського рішення на принципах доказовості. Під час курсу детально розглядаються вимоги до діяльності сучасної охорони здоров'я, яка повинна базуватися на принципах доказовості.


Економіка охорони здоров`я
The discipline is designed in such a way that students can navigate the basic terms and concepts of health care economics, know the features of the health care market, the basics of economic analysis in the field of health care, navigate the economic aspects of public policy analysis, use and critically evaluate published data/results of research in the field of financing health care systems, to have basic skills for independent planning and analysis of the economic situation in the field of health care at macro and macro levels, principles of pricing, various types of economic analysis used by economists in the field of health care and their application in solving important problems in politics and health care management health, models of organization and financing of health care.


Економічне оцінювання втручань в охороні здоров`я
Метою цього курсу є познайомити майбутніх фахівців у галузі менеджменту в охороні здоров'я з методологією економічного оцінювання технологій в охороні здоров'я (програм сприяння здоров'ю, скринінгових програм, діагностичних тестів, медичних препаратів тощо). Це дозволяє приймати найкращі рішення щодо розміщення обмежених ресурсів не тільки в клінічно ефективні, а також в економічно ефективні технології. Така діяльність може здійснюватися як на рівні оцінювання національних та регіональних програм, так і на рівні медичного закладу.


Електронна охорона здоров`я
Метою курсу є сприяння формуванню у студентів системних знань та вмінь управління електронною охороною здоров'я в Україні та різних країнах світу, включаючи розвиток пріоритетних напрямків цифровізації у сфері громадського здоров'я, основ науково-практичного управління цифровими та економічними процесами, цифровізацією на макро- та мікрорівнях. Основне завдання курсу є ознайомлення студентів з організацією електронної охорони здоров'я, сучасними принципами та підходами до управління. Окрему увагу приділено менеджменту цифрових проєктів та продуктів у сфері охорони здоров'я.


Епідеміологія
Цей курс належить до блоку курсів охорони здоров'я. Курс має на меті познайомити майбутніх спеціалістів із охорони здоров’я із «західною епідеміологією» — дослідженням розподілу, тенденцій та профілактичних факторів/факторів ризику захворювань та інших станів, пов’язаних зі здоров’ям, і способів контролю над ними. Основний акцент курсу робиться на придбанні методології для вивчення всіх концепцій, згаданих вище, для належного та незалежного пошуку, критичного читання та використання бази доказів у сфері громадського здоров’я.


Епідеміологія інфекційних та неінфекційних захворювань
Навчальна дисципліна " Епідеміологія інфекційних та неінфекційних захворювань " є обов'язковою для студентів другого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій медичній термінології, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та медичними станами, знати основні групи інфекційних та неінфекційних захворювань, знати структуру та особливості діяльності медичної галузі в Україні та світі, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері організації надання медичної допомоги. Це створює ґрунт для розуміння надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації.


Законодавчі та правові основи громадського здоров`я
В межах дисципліни вивчається національне та міжнародно-правове регулювання громадського здоров'я та перспективи їх розвитку. Зокрема розглядаються питання прав людини в охороні здоров'я та особливо в сфері громадського здоров'я. Досліджуються в межах практичних завдань питання застосування принципу зменшення шкоди, правові аспекти надання психологічних послуг та вплив держави, її діяльності та можливостей на стан психічного здоров'я. Роль обігу тютюнових та алкогольних виробів у системі громадського здоров'я з точки зору правових аспектів підприємницької діяльності та інтересів держави. В рамках викладання даної дисципліни передбачається набуття студентами таких загальних компетентностей як абстрактне мислення та аналіз, оволодіння сучасними правовими знаннями, співпраця в міжнародному контексті, прийняття обґрунтованих рішень у досліджуваній сфері, застосування знання у практичних ситуаціях в сфері охорони здоров'я. Метою є формування у студентів теоретичних основ та практичних навичок у сфері правового регулювання громадського здоров'я на національному та міжнародному рівнях.


Здоров`я матері та дитини
Навчальна дисципліна є вибірковою, розроблена таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базових термінах і поняттях, які стосуються здоров'я матері і дитини, що ґрунтуються на загальновизнаних міжнародних підходах до охорони материнства та дитинства, знати особливості організаційних та правових засад функціонування сфери охорони здоров'я матерів та дітей на національному, регіональному та місцевому рівнях та громад, оцінювати, інтерпретувати, порівнювати та прогнозувати основні показники здоров'я матерів та дітей, визначати пріоритети і проводити оцінку потреб щодо їхнього здоров'я, розробляти варіанти стратегій, політик та визначати окремі інтервенції, спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я матерів і дітей, оцінювати їх ефективність, та пропонувати заходи щодо підвищення ефективності використання наявних коштів, аналізувати вплив різних детермінант на здоров'я цих категорій населення та обґрунтовувати відповідні заходи з їх попередження, розробляти проекти надання послуг громадського здоров'я та профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, промоції здоров'я, та забезпечувати їх реалізацію, орієнтуватися щодо розробки заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації для матерів і дітей, презентувати результати досліджень у цій сфері на різних заходах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації).


Інноваційний менеджмент
The discipline studies the theory, methodology and applied aspects of developing an innovative project based on an innovative business idea. It is designed to motivate students to try themselves as entrepreneurs, to give them the opportunity to comprehensively and contextually acquire knowledge and skills in the fields of management, marketing, psychology, sociology, economics, finance and law, necessary to build their own innovative business or be involved in it .


Клінічні дослідження
Курс "Клінічні дослідження" - це практичне посібник для навігації процесами розробки та постмаркетингового нагляду за лікарськими засобами та медичними пристроями. Це короткий вступ до галузі, що охоплює правові, етичні, методологічні та практичні обмеження та можливості створення, дослідження та просування лікарських засобів та пристроїв на ринок.


Клінічні дослідження та фармацевтичний менеджмент
Course "Клінічні дослідження та фармацевтичний менеджмент / Clinical trials and pharmaceutical management (англ. мовою)" is a practical guide to navigate through the processes behind the development and postmarketing surveillance of drugs and medical devices. It is a brief introduction into the industry, encompassing legal, ethical, methodological, and practical limitations and opportunities of creating, investigating, and moving medicinal products and devices to the market.


Комунікативний менеджмент
Комунікативний менеджмент є самостійною управлінською дисципліною і самостійним видом професійної управлінської діяльності в системі охорони здоров'я. Методологія вивчення комунікативного менеджменту є міждисциплінарною й охоплює предмети психології, соціології, теорії управління. Курс "Комунікативний менеджмент" має прикладний характер, оскільки спрямований на опанування навичок переважно практичної діяльності. Курс пропонує дієві інструменти досягнення стратегічних цілей, формування нематеріальних активів тощо. В інструментальному блоці - технології брендингу, зв'язків з громадськістю (PR), зв'язків з урядом (GR), управління зв'язками з клієнтом (CRM), репутаційного менеджменту тощо.


Комунікації у сфері громадського здоров`я
Курс "Комунікації у сфері громадського здоров'я" надає магістрантам базові знання та навички, необхідні для ефективної комунікації у сфері громадського здоров'я, вивчає важливість ефективної комунікації для зміцнення здоров'я та запобігання хворобам. Курс містить чотири модулі й охоплює основні принципи та концепції комунікації щодо громадського здоров'я, зокрема теорії зміни поведінки та управління комунікаціями в кризових умовах. Студенти дізнаються про різні комунікаційні канали та стратегії, які використовуються у цілеспрямованих кампаніях, вчаться оцінювати вплив своїх комунікаційних зусиль. Після завершення цього курсу магістранти матимуть чітке розуміння ролі комунікації в зміцненні здоров'я та профілактиці захворювань, опанують навички розробки та реалізації ефективних комунікаційних стратегій для ініціатив у сфері охорони здоров'я.


Корпоративні програми для працюючого населення
Курс присвячений вивченню корпоративних програм зі збереження та зміцнення здоров'я працівників. Розглядаються моделі та підходи до впровадження таких програм в організаціях, їх ефективність та вплив на продуктивність праці. Окрема увага приділяється використанню цифрових технологій в корпоративних програмах здоров'я. У результаті вивчення курсу студенти отримають знання основних концепцій, моделей та підходів до корпоративних програм здоров'я; навички їх аналізу; досвід розробки та впровадження таких програм з використанням цифрових технологій. Курс розрахований на здобувачів вищої освіти та фахівців у сфері охорони здоров'я, менеджменту, соціальної роботи.


Лідерство в охороні здоров`я
During the course students will get acquainted with general notion "leadership", "leader". The Course is focused on types and qualities of a leader in healthcare. Students will define their own style and plan their development for the future five years.


Магістерська робота
Кваліфікаційні роботи другого (магістерського) рівня виконуються на завершальному етапі навчання здобувачів вищої освіти на магістерській програмі. Дана робота передбачає розв'язання складної задачі або проблеми в сфері громадського здоров'я на основі даних проведених досліджень та/або інновацій. Здобувач вищої освіти повинен показати здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, володіти фундаментальною науковою базою, уміти застосовувати набуті здібності до творчої науково-дослідної і навчально-педагогічної діяльності, досконало володіти методологією наукового дослідження, новітніми інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і застосування наукової інформації, показати ступінь наукової розробки та практичні аспекти. Однією з найголовніших вимог до магістерської роботи є наукова єдність переданих даних, відсутність академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації.


Маркетинг в охороні здоров`я
Сучасний стан здоров'я населення різних країн світу визначається досить різними тенденціями: в деяких країнах тривалість життя населення зростає, неінфекційні хвороби привалюють над інфекційними, профілактичні послуги користуються більшим попитом, ніж інші медичні продукти; проте в інших країнах ситуація є відмінною: інфекційні хвороби залишаються основною причиною смертності, доступ до високоякісних медичних послуг є обмеженим. Ці фактори значно впливають на розвиток ринку медичних послуг та диверсифікацію учасників, які представлені на ньому. Зокрема, нині державні, комунальні, приватні медичні заклади та навіть соціальні організації працюють в сфері охорони здоров'я та формують ринок медичних послуг.


Менеджмент охорони здоров`я
The purpose of teaching the educational discipline "Health Care Management" is the formation of the theoretical foundations of modern management thinking with the rational use of special knowledge in the field of management of health care facilities. Acquisition of practical skills and abilities in the technology of management of medical and pharmaceutical structures, acquisition of skills in analyzing the internal and external environment, making adequate management decisions.


Менеджмент персоналу
The course covers mastery of knowledge and skills of modern concepts of personnel management in companies focused on partnership relations with consumers. Learns ways to ensure the effect of consumer loyalty by designing effective personnel marketing in the organization; methods of involving personnel in the formation of effective branding, as well as managing the results of the company's activities. The system of corporate culture management based on the principles of a self-learning organization capable of adapting to the conditions of the external environment is considered.


Методи досліджень в громадському здоров`ї
Цей курс є вступом до основ дизайну, методів дослідження та збору даних у громадському здоров'ї. Курс є базовим для розуміння та розробки досліджень з використанням кількісних, якісних, та змішаних методів, а також етичних питань у проведенні досліджень. Завдяки поєднанню текстів, рецензованих статей, прикладів та завдань та студенти формуватимуть навички проведення досліджень в громадському здоров'ї та їх оцінки.


Методологія та організація наукових досліджень
This course is basic for students of the Master's program "Management in Health Care". During the course, the stages of classical research are considered successively: the structure and elements of a research project, the formulation of a research question and the choice of a research strategy, basic research designs, selection of objects for research (sampling), data collection, ethical aspects of research are discussed. During the course, students have to develop step by step a research proposal of a real study. These skills can then be used in the preparation of a master's thesis.


Надзвичайні ситуації й епідемії та реагування на них
Курс "Надзвичайні ситуації й епідемії та реагування на них" покликаний сформувати у студентів системи знань з теорії та методології з реагування і протидії надзвичайним ситуаціям на епідеміям; принципів побудови та функціонування систем управління змінами як в цілому, так і у сфері охорони здоров'я зокрема; формування системного мислення та комплексу системних знань і вмінь щодо розуміння небезпек надзвичайних ситуацій та епідемій та їх вплив на громадське здоров'я в Україні та на глобальному рівні; опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними механізмами реагування на надзвичайні ситуації; вмінь розробляти рекомендації щодо управління під час виникнення надзвичайних ситуацій та спалахів епідемій.


Науково-дослідний семінар
Курс спрямований на те, щоб допомогти студентам другого курсу магістратури пройти процес підготовки магістерської роботи. Він складається переважно з трьох видів діяльності. Це 1) Семінари з окремих частин підготовки дослідження (наприклад, як скласти план проведення дослідження, як зробити та написати огляд літератури, як цитувати джерела, як розробити анкету чи посібник для глибинного інтерв'ю тощо); 2) Покрокове групове обговорення частин дослідження учасників; 3) Саморефлексія в процесі підготовки магістерської роботи.


Основи громадського здоров`я
Навчальна дисципліна "Основи громадського здоров'я" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій термінології, розуміти історичні передумови розвитку громадського здоров'я, причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та здоров'ям, взаємозв'язок громадського та індивідуального здоров'я, знати та розуміти міждисциплінарність організації системи громадського здоров'я в Україні та світі, орієнтуватися в політиках громадського здоров'я, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері громадського здоров'я. Це створює ґрунт для розуміння надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації. Цей курс також призначений для стимулювання інтересу студентів до інших курсів і програм громадського здоров'я.


Основи епідеміології
Метою цього курсу є познайомити майбутніх фахівців з громадського здоров'я з епідеміологією ?? наукою про дослідження поширеності, тенденцій і фактори, що сприяють або запобігають виникненню захворювань або інших станів здоров'я, та контроль їх. Основний акцент курсу є на опануванні методології дослідження перерахованих вище явищ для подальшого грамотного і самостійного пошуку, критичної оцінки та використання доказової бази (результатів досліджень) у галузі громадського здоров'я.


Основи медичних знань
The course is designed in such a way that students can navigate basic medical terminology, qualify medical conditions, understand cause-and-effect relationships between risk factors and medical conditions, know the main groups of diseases, have practical skills in providing first aid in emergency situations, know the structure and peculiarities of the activity of the medical industry in Ukraine, orientate on the analysis of the activity of certain areas of the health care system, use and critically evaluate published data/results of research in the field of the organization of medical care.


Охорона праці в галузі
The purpose of teaching the discipline "Occupational safety in the industry" is to reform future specialists' knowledge, skills and competencies, as well as to foster a safety culture in order to ensure effective management of occupational safety in the medical field, to create favorable conditions for the production environment and occupational safety in accordance with current legislative and regulatory acts for implementation of the priority principle of protecting the life and health of medical workers.


Політика щодо запобігання НІЗ
Навчальна дисципліна є вибірковою, розроблена таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базових термінах і поняттях, які стосуються формуванню політики щодо запобігання неінфекційним захворюванням, оцінювати, інтерпретувати, порівнювати та прогнозувати основні показники щодо НІЗ, визначати пріоритети і проводити оцінку потреб населення в розрізі НІЗ, розробляти варіанти стратегій, політик та визначати окремі інтервенції, спрямовані на протидію НІЗ, оцінювати їх ефективність, та пропонувати заходи щодо підвищення ефективності використання наявних коштів, аналізувати вплив різних детермінант на поширеність та тягар НІЗ та обґрунтовувати відповідні заходи з їх попередження, оцінювати ризики та обґрунтовувати доцільні дії у відповідь на надзвичайні ситуації щодо протидії НІЗ, аналізувати стратегії, політики та інтервенції в сфері НІЗ, розробляти проекти надання послуг громадського здоров'я та профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, промоції НІЗ, та забезпечувати їх реалізацію, а також заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у цій сфері, презентувати результати досліджень у цій сфері на різних заходах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації).


Права людини та біомедицина
The course is aimed at studying modern trends and information technologies both in health care and in health care institutions. The development of information systems and technologies opens up many opportunities for improving both clinical and organizational processes in health care. Foreign experience makes it possible to prevent difficulties in the introduction of such technologies, as well as evidence of positive effects on health and the effectiveness of treatment.


Правове регулювання охорони здоров`я
Attention is focused on the main mechanisms of state regulation and problems of legal regulation of health care. The individual and social aspects of the human right to health care within the limits of international and domestic legal acts, legislative regulation of financial and economic relations in the health care system, medical and sanitary legislation, the main trends in the development of legislation in the field of medicine and insurance in Ukraine and the world.


Практика навчально-професійна
Internship ensures the consolidation of theoretical knowledge, as well as the acquisition, improvement and expansion of professional competences necessary for successful work in the chosen specialty. It provides the student with practical experience in the profession, contributes to the formation of professional abilities and skills for making independent decisions and solving problems, acquaints the studdnt with the practical aspects of the emergence and development of a problematic situation, which is the subject of research when writing a master's thesis, collection of information materials, acquisition of modern methods in the field of their future profession.


Практика науково-дослідна
Практична підготовка забезпечує закріплення теоретичних знань, а також набуття, вдосконалення і розширення професійних компетентностей, необхідних для успішної роботи за обраною спеціальністю. Вона надає здобувачеві практичний досвід діяльності за фахом, сприяє формуванню професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень та розв'язування задач, ознайомлює здобувача з практичними аспектами виникнення та розвитку проблемної ситуації, яка є предметом дослідження при написанні магістерської роботи, збір інформаційних матеріалів, оволодіння здобувачами сучасними методами у галузі їх майбутньої професії.


Психічне здоров`я
Метою дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань, формування у студентів цілісного уявлення про психічне здоров'я, основні цілі, стратегії, напрямки розвитку, розуміння соціальних та поведінкових факторів, що впливають на прийняття рішень та поведінки щодо психічного здоров'я, правові засади, організацію та фінансування послуг у сфері психічного здоров'я, основні захворювання і стани, які формують тягар хвороб як для систем охорони здоров'я, так і для економік країн, обмеження і бар'єри в сфері психічного здоров'я, основи психічного здоров'я та добробуту на робочому місці, засади профілактики і промоції в сфері психічного здоров'я.


Публічна комунікація
Публічна комунікацію розглядають і як самостійна галузь знань, і як частину психології, соціології тощо. Курс "Публічна комунікація" є важливим компонентом програм з лідерства, менеджменту, зокрема програм "Менеджмент в охороні здоров'я", "Громадське здоров'я". Курс сприяє розвитку продуктивного спілкування з різними групами людей, зокрема медичними фахівцями, пацієнтами, страховими компаніями, державними та некомерційними організаціями для ефективного управління охороною здоров'я. Магістранти вивчають теоретичні основи спілкування та публічної риторики, а також навчаються застосовувати ці знання на практиці. Здобуті на курсі знання, уміння й навички публічної комунікації сприяють кращому розумінню потреб та очікувань різних аудиторій, коректного на них впливу та досягненню спільних цілей. Курс допомагає магістрантам стати більш переконливими та ефективними комунікаторами, що уможливить їхню перспективу як визнаних керівників і лідерів.


Самоменеджмент управлінця
Курс "Самоменеджмент управлінця" пропонує студентам унікальну можливість оволодіти навичками та стратегіями, що уможливлять їм стати більш ефективними спеціалістами у сфері громадського здоров'я чи керівниками. Курс вивчає сучасні концепції самоменеджменту, його сутність, цілі та функції. Разом із філософією та стратегіями самоменеджменту магістранти отримають практичні інструменти для досягнення успіху в різних аспектах роботи та особистого життя. Курс "Самоменеджмент управлінця" містить лекції, дискусії, практичні вправи, кейси з реального життя, інтерактивні групові завдання та індивідуальні рефлексії.


Сексуальна освіта та здоров’я
The aim of the course is to provide them with the knowledge, skills, abilities and attitudes that will enable them to maintain their own health, well-being and dignity, to build respectful social and sexual relationships, to understand the impact of their decisions on their own well-being and that of others, and to understand and be able to protect their own rights during life.


Системи охорони здоров`я
Навчальна дисципліна передбачає спрямування потенціалу майбутніх фахівців на опанування теоретичними і практичними знаннями щодо систем громадського здоров'я (ГЗ) і системи охорони здоров'я (СОЗ), що є передумовою набуття ними високого рівня кваліфікації і підготовки до роботи в умовах реформування цієї сфери. В результаті вивчення дисципліни студенти отримають ґрунтовні знання з теоретичних основ систем громадського і систем охорони здоров'я, предмету та основних понять, базових моделей, особливостей, сучасних концепцій, тенденцій і шляхів реформування ГЗ і СОЗ, пріоритетних напрямків розвитку і функціонування СОЗ і ГЗ, зможуть удосконалити навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, визначати зможуть зрозуміло і недвозначно доносити обґрунтовані власні висновки до професіоналів і непрофесіоналів у сфері охорони здоров'я, працювати в національному та міжнародному контексті, як особистість і як член команди, застосовувати навики щодо збору даних, розповсюдження та використання результатів наукових досліджень у цій сфері.


Сприяння здоров`ю: теорії, підходи та стратегії
Навчальна дисципліна є фаховою, розроблена таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базових термінах і поняттях, які стосуються здоров'я дорослого населення, знати особливості щодо основних показників здоров'я дорослого населення, їх рівень та тенденції на популяційному та індивідуальному рівні, проводити оцінку, інтерпретацію, порівняння та прогнозування цих показників, визначати пріоритети і проводити оцінку потреб щодо їхнього здоров'я, розробляти варіанти стратегій, політик та визначати окремі інтервенції, спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я дорослого населення, оцінювати їх ефективність, та пропонувати заходи щодо підвищення ефективності використання наявних коштів, аналізувати вплив різних детермінант на здоров'я цих категорій населення та обґрунтовувати відповідні заходи з їх попередження, розробляти проекти надання послуг громадського здоров'я та профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, промоції здоров'я, та забезпечувати їх реалізацію, орієнтуватися щодо розробки заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації для дорослого населення, презентувати результати досліджень у цій сфері на різних заходах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації).


Статистика в охороні здоров`я
Курс "Статистика в охороні здоров'я" є необхідною складовою підготовки фахівців з менеджменту організацій в галузі охорони громадського здоров'я. Він дає змогу студентам здобути знання щодо основних засад кількісного аналізу даних для різнопланових досліджень в галузі охорони громадського здоров'я, а також застосування різнопланових методів статистики для потреб епідеміологічних досліджень.


Стратегічне управління підприємством
The subject of the study of the discipline is the theoretical and methodological principles and modern practical approaches of strategic management of the enterprise to ensure the effective operation of the enterprise in the conditions of the complexity of mobility and uncertainty of the external environment.


Стратегічний менеджмент в охороні здоров`я
У сучасних умовах розвитку системи охорони здоров'я України особливого значення набуває проблема досягнення закладом охорони здоров'я стабільного положення на ринку, зміцнення його конкурентних позицій. Це вимагає застосування нової системи управління, здатної до інноваційної, конкурентної і підприємницької реакцій на зміну в зовнішньому середовищі, що дозволяє керувати цими змінами на основі наукових методів їхнього передбачення, регулювання, пристосування до цілей організації. Такою системою є стратегічний управління, що включає розробку і реалізацію стратегії організації, а також управління стратегічними проблемами. Мета стратегічного менеджменту полягає у забезпеченні закладами та установами охорони здоров'я конкурентних переваг зараз і в довгостроковій перспективі. Важливість питань, що розглядаються навчальною дисципліною "Стратегічний менеджмент в охороні здоров'я", полягає в тому, що майбутньому менеджеру для обґрунтування прийняття управлінських рішень необхідно знати методологію стратегічного управління, володіти відповідними методами розробки та реалізації стратегії організації.


Управління змінами в охороні здоров`я
Навчальна дисципліна "Управління змінами" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Менеджмент в охороні здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у студентів (майбутніх управлінців сфери охорони здоров'я) систему знань з теорії та методології управління змінами; принципів впровадження змін у сфері охорони здоров'я; формування системного мислення та комплексу системних знань і вмінь щодо розуміння необхідності змін та управління змінами у стратегічному розвитку сучасних організацій охорони здоров'я, принципів та методів управління опором змінам; опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами; вмінь розробляти рекомендації щодо управління структурними змінами. Концепція навчальної дисципліни - системне поєднання практичного досвіду із ключовими концепціями реформування системи охорони здоров'я, використання теорій та моделей управління змінами при розробці стратегії запровадження змін у сфері охорони здоров'я з метою досягнення максимальної соціальної й економічної ефективності її діяльності. Об'єкт вивчення - організаційні зміни і трансформації в організації та їх особливості у сфері охорони здоров'я.


Управління поведінкою споживача
The course is based on a number of fundamental scientific disciplines (sociology, psychology and social psychology, economic theory, social history and cultural history), as well as two applied disciplines - management and marketing. In essence, marketing is a view of the market from the point of view of the enterprise that works in it. The problem of consumer behavior on it is key. The purpose of the discipline is to help future specialists master the issues related to the process of making a consumer purchase decision and the analysis of external and internal influencing factors.


Фінансування закладів охорони здоров`я
The program of the course of assimilation of theoretical knowledge, the formation of students of a holistic idea of a rational financial system of measurements of the activity of a health care institution, an understanding of the logic of the development of financial thinking, models and approaches, familiarization with the process of developing a chain of financial management of influence on them using methods and levers of the financial mechanism with taking into account specific features of health care institutions; acquisition of skills and practical skills in building an effective financing system in health care institutions of various organizational and legal forms of activity and forms of ownership.


Харчування як складова громадського здоров’я
Навчальна дисципліна "Харчування, як складова громадського здоров'я" є вибірковою дисципліною для студентів другого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій термінології; розуміти концепції епідеміології харчування; глобальні проблеми, пов'язані з харчуванням та здоров'ям населення; оцінювати аліментарні фактори ризику, пов'язаних з розвитком хронічних захворювань, і роль дієтології в профілактиці захворювань; розглядати політику харчування та втручання, які можуть бути застосовані як частина заходів зі зміцнення здоров'я населення. Курс охоплює ключові поняття та рамки, але має практичну спрямованість. Курс базуються на активній участі студентів у вирішенні проблем і критичному мисленні, за допомогою чого вони "конструюють" власні знання, осмислюючи свій досвід та об'єднуючи його з уже існуючими інтелектуальними конструктами.


 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна