Анотації курсів

Загальна інформація

Публікації

 

Адвокація в громадському здоров`ї
Навчальна дисципліна "Адвокація в громадському здоров'ї" є обов'язковою для студентів другого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій термінології пов'язаній з адвокацією, розвивати навички лідерства, опанувати основними інструментами стратегічного планування, набути навичок створення коаліції та захисту засобів масової інформації, які використовуються в адвокаційних заходах. Навчальна дисципліна також має на меті навчання основних принципів лобіювання адвокаційних компаній та менеджменту конфліктів, які можуть виникнути в результаті реалізації заходів в межах компанії. Це створює ґрунт для розуміння і подальшого створення ефективних адвокаційних компаній в сфері громадського здоров'я.


Аналіз кількісних даних
Курс розроблений для отримання базових навичок аналізу кількісних даних. Він охоплює опанування методів описової та аналітичної статистики з акцентом на набуття практичних навичок аналізу та презентації кількісних даних з використанням програмного забезпечення.


Аналіз кількісних даних в громадському здоров`ї
Курс розроблений для студентів магістерської програми "Громадське здоров'я" у межах блоку вибіркових курсів професійної та практичної підготовки. Курс присвячений аналізу кількісних даних в громадському здоров'ї, а саме, основам дизайну дослідження та принципам статистичної обробки даних. Його основна мета - навчити студентів розуміти та оцінювати дизайн дослідження, проводити статистичну обробку даних та коректно інтерпретувати отримані дані.


Аналіз та формування публічної політики в охороні здоров`я
Навчальна дисципліна "Аналіз та формування публічної політики в охороні здоров'я" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Навчальна дисципліна є необхідною складовою підготовки фахівців до здійснення професійної діяльності у сфері охорони здоров'я та громадського здоров'я, яка зосереджена на питаннях дослідження того, яким чином виробляються та реалізуються політичні рішення в цих сферах. Курс дає змогу студентам здобути знання щодо особливостей аналізу політики у сфері охорони здоров'я та громадського здоров'я, а також відпрацювати навички дослідження різних етапів політичного процесу.


Аналіз якісних даних
Цей курс розроблений для отримання базових навичок аналізу якісних даних. Учасники курсу дізнаються про основні підходи до аналізу якісних даних та отримають практичні навички аналізу та написання аналітичних звітів на основі якісних даних.


Анатомія та фізіологія людини
Це курс допоможе студентам дізнатися про всі основні системи організму, розвинути розуміння взаємозв'язків між структурами та функціями людського тіла. Студенти сформують термінологічний словник в даній царині. Дізнаються про механізми підтримки гомеостазу та вплив пошкоджень і захворювань на системи організму. Зрозуміють причино-наслідкові зв'язки дії різних факторів на людський організм. Студенти аналізуватимуть, спостерігатимуть і матимуть практичний досвід, бачивши, як ці системи виглядають на реальному зразку. Курс є базовою основою для інших курсів в ОП "Громадське здоров'я", зокрема: курсів зі сприяння здоров'ю, "Соціально-економічні детермінанти популяційного здоров'я", "Матеріально-екологічні детермінанти популяційного здоров'я" та інших курсів, які потребують розуміння структури та взаємодії органів і систем людського організму.


Атестація КРОК
Єдиний державний кваліфікаційний іспит - це ліцензійний інтегрований іспит "Крок", який проводиться у формі стандартизованого незалежного тестування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. "Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань "Охорона здоров'я".


Біологія з мікробіологією та вірусологією
Біологія є сучасною дисципліною, що стрімко розвивається. В курсі розглядаються процеси дозародкового, зародкового та післязародкового розвитку організму, детермінації та диференціювання клітин, гісто- та органогенезу та механізми їх регуляції. Розглядаються методи допоміжних репродуктивних технологій та виклики, зумовлені широким використанням цих методів. Приділено увагу зовнішнім чинникам, що впливають на процеси онтогенезу, в тому числі, тератогенним факторам. Розглянуто процеси регенерації тканин та органів та перспективи застосування напрацьованих технологій в медицині. Розглядається місце мікроорганізмів у системі живих істот, сучасні досягнення у вивченні морфології, цитології, фізіології, біохімії, генетики та екології мікроорганізмів. Представлено новітні принципи систематики, класифікації та ідентифікації мікроорганізмів, висвітлюються найважливіші властивості мікроорганізмів, формується уявлення щодо основних фізіологічних груп мікроорганізмів та їхнього значення у біогеохімічних процесах, біотехнологічних процесах, господарській діяльності людини та медицині. Розвиток вчення про віруси. Місце вірусів в живій природi. Загальнi методи вивчення вірусів. Морфологiя, морфогенез та бiофiзичнi властивості вірусів. Принципи класифікації та номенклатури вірусів. Особливості репродукції вірусів. Патогенез вірусних інфекцій та противірусний імунітет.


Вища математика
Базова математична дисципліна. Містить основи векторної алгебри, аналітичної геометрії та диференціального числення, основи інтегрального числення, теорію степеневих рядів та рядів Фур`є, поняття про диференційні рівняння. Має на меті засвоєння студентами основних математичних методів, необхідних для вивчення біології, екології, математичної статистики, математичного моделювання, а також спеціальних курсів з предметних областей.


Вступ до біостатистики
Курс розрахований на студентів бакалаврської програми "Громадське здоров'я". Зміст курсу включає розгляд основних понять статистичного аналізу та практичні приклади та розв'язування задач з метою закріплення теоретичного матеріалу. Викладання матеріалу відбувається з орієнтацією на сферу охорони здоров'я (переважно в частині вирішення практичних завдань та наведення прикладів). Курс не вимагає попереднього знання статистики або попереднього завершення курсу статистики.


Вступ до громадського здоров`я
Навчальна дисципліна "Вступ до громадського здоров'я" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньої програми "Громадське здоров'я" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій термінології, розуміти історичні передумови розвитку громадського здоров'я, причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та здоров'ям, взаємозв'язок громадського та індивідуального здоров'я, знати та розуміти міждисциплінарність організації системи громадського здоров'я в Україні та світі, орієнтуватися в політиках громадського здоров'я, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері громадського здоров'я. Це створює ґрунт для розуміння надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації. Цей курс також призначений для стимулювання інтересу студентів до інших курсів і програм громадського здоров'я.


Вступ до епідеміології
Метою цього курсу є познайомити майбутніх фахівців з громадського здоров'я з епідеміологією - наукою про дослідження поширеності, закономірностей розподілу захворювань і факторів, що сприяють або запобігають виникненню захворювань або інших станів здоров'я, та контроль їх. Основний акцент курсу є на опануванні методології дослідження перерахованих вище явищ для подальшого грамотного і самостійного пошуку, критичної оцінки та використання доказової бази (результатів досліджень) у галузі громадського здоров'я.


Вступ до магістерської програми
Предметом вивчення навчальної дисципліни "Вступ до магістерської програми" є розвиток у студентів критичного мислення та soft skills, здатності ефективно працювати з інформаційними ресурсами для освітніх та дослідницьких потреб, аналізувати та узагальнювати отриману інформацію. Програма передбачає також ознайомлення з університетською бібліотекою та її ресурсами, з різними стилями та особливостями письмових робіт, надання навичок презентації результатів науково-дослідної роботи.


Вступ до моніторингу та оцінювання
Даний курс призначений для студентів бакалаврської програми "Громадське здоров'я" і входить у блок вибіркових курсів теоретичної підготовки. Ця дисципліна присвячена вивченню основ моніторингу і оцінки в контексті планування і менеджменту програм у сфері громадського здоров'я. Студенти отримають знання про основні компоненти систем моніторингу і оцінки, визначення цілей програм, поняття про індикатори та їх рівні. Окрему увагу буде приділено рівням моніторингу і оцінки, та методам збору та аналізу даних, які застосовуються на різних рівнях. Мета курсу - створити у студентів понятійну та теоретичну основу для подальшого вивчення інструментів і методів моніторингу і оцінки для ефективного управління та підвищення якості програм громадського здоров'я.


Вступ до наукового мислення
Вступ до наукового мислення - це фундаментальний курс, розроблений для студентів, які здобувають ступінь бакалавра в галузі громадського здоров'я. Курс має на меті ознайомити студентів з основними принципами та методологіями наукового мислення та дослідження. Студенти вивчатимуть природу наукового знання, науковий метод та роль критичного мислення в оцінці наукових доказів. Акцент буде зроблено на розвитку здатності аналізувати та інтерпретувати результати досліджень, враховувати етичні міркування в наукових дослідженнях та застосовувати наукову аргументацію до питань громадського здоров'я. Завдяки лекціям, дискусіям та практичним вправам студенти покращать свої аналітичні навички та глибше усвідомлять важливість наукового мислення у вирішенні проблем громадського здоров'я.


Вступ до сприяння здоров`ю
Цей курс створений для майбутніх фахівців у галузі сприяння здоров'ю, які будуть працювати у державних інституціях або на рівні громад. Учасники отримають навички, необхідні для розроблення та впровадження програм сприяння здоров'ю на рівні громад, а також в установах публічного сектору, з метою підвищення якості життя та здоров'я суспільства. Курс формує розуміння основних принципів здорового способу життя та інтервенцій для їх застосування в практичній діяльності. Він включає в себе вивчення ефективних стратегій здорового харчування, методів фізичної активності, запобігання вживання ПАР та психологічних підходів до забезпечення загального благополуччя. Здійснюється огляд концепцій і ресурсів сприяння здоров'ю, знайомство із основними етапами розвитку та специфікою цього напряму діяльності. Вивчаються визначальні моделі, на яких базуються програми зі сприяння здоров'ю, стратегії формування здорового способу життя та профілактика захворювань.


Вступ до цифрової охорони здоров`я
Дисципліна "Вступ до цифрової охорони здоров'я" призначена для студентів бакалаврської програми "Громадське здоров'я" та інших бакалаврських програм. Курс надає базові знання про роль та вплив цифрових технологій на сферу охорони здоров'я та їх значення для фахівців різних галузей. Студенти ознайомляться з ключовими поняттями цифрової охорони здоров'я, такими як електронні медичні картки, телемедицина, мобільні додатки для здоров'я, носимі пристрої, великі дані, штучний інтелект та інтернет речей. Буде розглянуто потенційні переваги та виклики впровадження цих технологій для покращення якості, доступності, ефективності послуг охорони здоров'я та промоції здорового способу життя. Курс також охоплює етичні, правові та соціальні аспекти використання цифрових технологій в охороні здоров'я, включаючи питання конфіденційності, безпеки даних, цифрової нерівності та відповідального інноваційного розвитку. План навчання за дисципліною враховуватиме світовий досвід розвитку цифрової охорони здоров'я та Рамку цифрової компетентності працівника охорони здоров'я в Україні. Отримані знання та навички будуть корисними для студентів різних спеціальностей в умовах цифрової трансформації суспільства та зростання ролі технологій в усіх сферах життя.


Глобальне громадське здоров`я
Навчальна дисципліна "Глобальне громадське здоров'я" є вибірковою дисципліною для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій термінології, розуміти глобальні медико-демографічні та соціально-економічні тенденції, чинники глобалізаціїї та їхній вплив на здоров'я, причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та здоров'ям, знати та розуміти міждисциплінарність глобального здоров'я, орієнтуватися в політиках глобального здоров'я та розуміти принципи та засади дипломатії здоров'я, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері глобального здоров'я. Це створює ґрунт для розуміння надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної інформації. Протягом усього курсу акцент робиться на різних аспектах охорони здоров'я та здоров'я населення, пов'язаних із глобальною взаємозалежністю. Курс охоплює ключові поняття та рамки, але має практичну спрямованість. Курс базуються на активній участі студентів у вирішенні проблем і критичному мисленні, за допомогою чого вони "конструюють" власні знання, осмислюючи свій досвід та об'єднуючи його з уже існуючими інтелектуальними конструктами.


Громадське здоров`я на рівні громади
Навчальна дисципліна є вибірковою, розроблена таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базових термінах і поняттях, які стосуються громадського здоров'я на рівні громад, розуміти та використовувати процеси децентралізації системи громадського здоров'я через передачу визначених функцій громадського здоров'я та ресурсів органам місцевого самоврядування та визначення їхніх повноважень в реалізації державної політики у цій сфері, визначати пріоритети і проводити оцінку потреб на рівні громади, розробляти варіанти стратегій, політик та визначати окремі інтервенції, спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я населення на рівні громади, оцінювати їх ефективність, аналізувати вплив різних детермінант та обґрунтовувати відповідні заходи з їх попередження, аналізувати стратегії, політики та інтервенції на рівні громади та пропонувати заходи щодо підвищення ефективності використання наявних коштів, створювати команду і забезпечувати її ефективну роботу, розробляти проекти надання послуг громадського здоров'я та профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, промоції здоров'я на рівні громади, та забезпечувати їх реалізацію, розробляти заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у сфері громадського здоров'я, застосовувати різні методики, стратегії та моделі викладання громадського здоров'я, застосовувати отримані знання з використанням різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) щодо розбудови громадського здоров'я на рівні громади.


Доказова практика в охороні здоров`я
В межах курсу студенти навчаються аналізувати підходи доказової медицини, зокрема з лікарських засобів, вмінню оцінювати можливість використання міжнародних джерел незалежної інформації і застосування принципів доказової медицини при оцінці публікацій про лікарські засоби, діагностичні процедури, а також прийняття управлінського рішення на принципах доказовості. Під час курсу детально розглядаються вимоги до діяльності сучасної охорони здоров'я, яка повинна базуватися на принципах доказовості.


Економіка та фінансування системи охорони здоров`я
Метою даного курсу є знайомство з базовою термінологією щодо фінансування системи охорони здоров'я, основними економічними законами, теорією та методами економіки охорони здоров'я і медичного страхування, вивчення найактуальніших проблем у фінансуванні постачальників медичних послуг. Ставиться акцент на розумінні яким чином засади економічної теорії та методи застосовуються в секторі охорони здоров'я; як фінансуються медичні послуги в різних системах охорони здоров'я, теорії та практики медичного страхування, природи конкуренції в охороні здоров'я; ефективності в охороні здоров'я та медичному обслуговуванні.


Електронна охорона здоров`я
Метою курсу є сприяння формуванню у студентів системних знань та вмінь управління електронною охороною здоров'я в Україні та різних країнах світу, включаючи розвиток пріоритетних напрямків цифровізації у сфері громадського здоров'я, основ науково-практичного управління цифровими та економічними процесами, цифровізацією на макро- та мікрорівнях. Основне завдання курсу є ознайомлення студентів з організацією електронної охорони здоров'я, сучасними принципами та підходами до управління. Окрему увагу приділено менеджменту цифрових проєктів та продуктів у сфері охорони здоров'я.


Епідеміологія інфекційних та неінфекційних захворювань
Навчальна дисципліна " Епідеміологія інфекційних та неінфекційних захворювань " є обов'язковою для студентів другого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій медичній термінології, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та медичними станами, знати основні групи інфекційних та неінфекційних захворювань, знати структуру та особливості діяльності медичної галузі в Україні та світі, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері організації надання медичної допомоги. Це створює ґрунт для розуміння надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації.


Епідеміологія розладів психіки та поведінки, самогубств
Вивчення психічного здоров'я торкається впливів соціальних чинників на здоров'я представників різних соціальних груп та категорій людей. Ця дослідницька ніша знаходиться на концептуальному перетині епідеміології, психології, медицини та соціології, і у цій якості вона є мультидисциплінарною, оскільки включає спільну емпіричну базу, а також теоретичні підходи та методи, що вживаються іншим науками. Цей спеціалізований курс включає аналіз превалюючих теоретичних моделей у соціологічній, соціально-епідеміологічній та соціально-психологічниій традиціях, що пояснюють виникнення, поширеність, протікання та одужання від психічних розладів та їх основні соціальні детермінанти, а також еволюцію психічних розладів. Розглядатиметься також їх критика та альтернативні нові підходи, що виникають у зв'язку із інтердисциплінарною комунікацією та загальним розвитком науки. В рамках курсу розглядаються соціальні процеси, що впливають на психічне здоров'я чи беруть участь у визнанні, ярликуванні/стигматизації та лікуванні психічних розладів.


Етика та лідерство в громадському здоров’ї
Ми живемо у світі, у якому люди, організації, країни й суспільства стають щораз більш взаємопов'язаними. Таким чином, вплив лідерства, як добрий, так і поганий, поширюється на всі політичні та економічні системи. Із посиленням такої пов'язаності зростає також вплив, і така ситуація змінила характер лідерства. Лідери мають вплив за межами своєї організації, зміцнюючи взаємозв'язок між етикою та добрим лідерством. Цей модуль розроблено з метою допомогти лекторам ознайомити студентів із теоретичним підґрунтям та практичним застосуванням етичного лідерства з урахуванням культурного розмаїття сучасних організацій.


Законодавчі та правові основи громадського здоров`я
В межах дисципліни вивчається національне та міжнародно-правове регулювання громадського здоров'я та перспективи їх розвитку. Зокрема розглядаються питання прав людини в охороні здоров'я та особливо в сфері громадського здоров'я. Досліджуються в межах практичних завдань питання застосування принципу зменшення шкоди, правові аспекти надання психологічних послуг та вплив держави, її діяльності та можливостей на стан психічного здоров'я. Роль обігу тютюнових та алкогольних виробів у системі громадського здоров'я з точки зору правових аспектів підприємницької діяльності та інтересів держави. В рамках викладання даної дисципліни передбачається набуття студентами таких загальних компетентностей як абстрактне мислення та аналіз, оволодіння сучасними правовими знаннями, співпраця в міжнародному контексті, прийняття обґрунтованих рішень у досліджуваній сфері, застосування знання у практичних ситуаціях в сфері охорони здоров'я. Метою є формування у студентів теоретичних основ та практичних навичок у сфері правового регулювання громадського здоров'я на національному та міжнародному рівнях.


Здоров`я дітей та підлітків
Курс "Здоров'я дітей та підлітків" призначений для студентів бакалаврату програми "Громадське здоров'я". У цьому курсі студенти здобувають знання про основні аспекти здоров'я дітей та підлітків, зокрема їхній фізичний, емоційний та соціальний розвиток. Вивчаються питання здорового способу життя, профілактики захворювань, вакцинації, розвитоку дитячого імунітету, а також особливості лікування і реабілітації у дітей та підлітків. Курс також акцентує увагу на важливості раннього виявлення та втручання у проблеми здоров'я, а також на ролі громадського здоров'я у підтримці та покращенні здоров'я дітей та підлітків.


Здоров`я дорослого населення
Навчальна дисципліна є вибірковою, розроблена таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базових термінах і поняттях, які стосуються здоров'я дорослого населення, знати особливості щодо основних показників здоров'я дорослого населення, їх рівень та тенденції на популяційному та індивідуальному рівні, проводити оцінку, інтерпретацію, порівняння та прогнозування цих показників, визначати пріоритети і проводити оцінку потреб щодо їхнього здоров'я, розробляти варіанти стратегій, політик та визначати окремі інтервенції, спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я дорослого населення, оцінювати їх ефективність, та пропонувати заходи щодо підвищення ефективності використання наявних коштів, аналізувати вплив різних детермінант на здоров'я цих категорій населення та обґрунтовувати відповідні заходи з їх попередження, розробляти проекти надання послуг громадського здоров'я та профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, промоції здоров'я, та забезпечувати їх реалізацію, орієнтуватися щодо розробки заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації для дорослого населення, презентувати результати досліджень у цій сфері на різних заходах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації).


Здоров`я жінок
Мета курсу - формування у студентів теоретичних основ та практичних навичок управління у сфері збереження здоров’я жінок на державному, регіональному та місцевому рівнях, в тому числі управління діяльністю закладів охорони здоров’я, що опікуються здоров’ям матерів та дітей із застосуванням сучасних ефективних інструментів менеджменту. Після проходження дисципліни студенти зможуть орієнтуватися у базових принципах організації медичної допомоги жінкам, що ґрунтуються на загальновизнаних міжнародних підходах до охорони жіночого здоров’я, орієнтуватися у основних ефективних медичних технологіях по збереженню життя та здоров’я жінок та перспективах їх розвитку.


Здоров`я матері та дитини
Навчальна дисципліна є вибірковою, розроблена таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базових термінах і поняттях, які стосуються здоров'я матері і дитини, що ґрунтуються на загальновизнаних міжнародних підходах до охорони материнства та дитинства, знати особливості організаційних та правових засад функціонування сфери охорони здоров'я матерів та дітей на національному, регіональному та місцевому рівнях та громад, оцінювати, інтерпретувати, порівнювати та прогнозувати основні показники здоров'я матерів та дітей, визначати пріоритети і проводити оцінку потреб щодо їхнього здоров'я, розробляти варіанти стратегій, політик та визначати окремі інтервенції, спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я матерів і дітей, оцінювати їх ефективність, та пропонувати заходи щодо підвищення ефективності використання наявних коштів, аналізувати вплив різних детермінант на здоров'я цих категорій населення та обґрунтовувати відповідні заходи з їх попередження, розробляти проекти надання послуг громадського здоров'я та профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, промоції здоров'я, та забезпечувати їх реалізацію, орієнтуватися щодо розробки заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації для матерів і дітей, презентувати результати досліджень у цій сфері на різних заходах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації).


Здоров`я працездатного населення
Курс "Здоров'я працездатного населення" призначений для студентів бакалаврату програми "Громадське здоров'я". У цьому курсі студенти вивчають основні аспекти збереження та підтримки здоров'я працездатного населення. Вони досліджують фактори, що впливають на здоров'я працівників у різних сферах, таких як робоче оточення, стрес, фізичне та психічне навантаження. Курс також охоплює питання профілактики професійних захворювань, організації здоров'я та безпеки на робочому місці, а також розвитку програм для підтримки здоров'я працівників. Учасники курсу також вивчають важливі аспекти медичної допомоги та реабілітації у разі захворювань, пов'язаних з професійною діяльністю.


Здоров`я та безпека на робочому місці
Дисципліна "Здоров'я та безпека на робочому місці" призначена для студентів бакалаврських програм, які прагнуть здобути знання та навички в галузі охорони праці та промислової безпеки. Курс зосереджується на вивченні факторів, що впливають на здоров'я та безпеку працівників у різних галузях економіки, а також на розробці та впровадженні стратегій і заходів для запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням. Студенти ознайомляться з правовими та організаційними аспектами охорони праці, методами ідентифікації та оцінки ризиків на робочому місці, принципами розробки та впровадження систем управління охороною праці, а також практиками промоції здоров'я на робочому місці.


Зміни клімату і здоров`я
У цьому курсі буде вивчено основні причини зміни клімату та його наслідки для здоров'я людини. Буде розвинено навички розуміння кліматичних прогнозів, оцінки потенційного впливу на здоров'я, виявлення вразливих груп населення та оцінки заходів, які допоможуть населенню адаптуватися до мінливого клімату. Велика увага буде приділена міждисциплінарному підходу до вирішення проблем, пов'язаних зі здоров'ям та зміною клімату. Ефективна реакція громадського здоров'я на зміну клімату вимагатиме наскрізних навичок, включаючи здатність ретельно оцінювати загрози та ризики, виявляти вразливі групи населення, спілкуватися із зацікавленими сторонами та працювати в різних дисциплінах для сприяння здоров'ю в мінливому кліматі.


Інфекційний контроль та лікарняна гігієна
Інфекції, пов'язані з наданням медичної допомоги (ІПНМД) , визнані великим тягарем для пацієнтів, суспільства та управління охорони здоров'я.?У 2008 році ECDC підрахував, що понад чотири мільйони людей отримують ІПНМД щороку в ЄС, з яких приблизно 37 000 помирають в результаті прямого наслідку інфекції. Ефективна профілактика та контроль ІПНМД в організаціях охорони здоров'я залежить від спеціалізованого інфекційного контролю та лікарняного гігієнічного персоналу, який відповідає за розробку, впровадження та моніторинг місцевих профілактичних заходів. Курсом передбачено груповий проект по оцінці ІПНМД в різних країнах Європи, та порівняння його рівнів з Україно, дослідження підходів до управління та навчання персоналу, а також стратегічного менеджменту в ЗОЗ.


Інфекційні захворювання
Курс "Інфекційні захворювання" призначений для студентів бакалаврату програми "Громадське здоров'я". Цей курс надає студентам глибокі знання про різноманітні інфекційні хвороби, їх епідеміологію, патогенез, діагностику, профілактику та лікування. Студенти вивчають важливі аспекти взаємодії між мікроорганізмами та господарем, а також роль громадського здоров'я у контролі та запобіганні інфекційних захворювань. Курс включає лекції, практичні заняття та дискусійні групи, спрямовані на розвиток аналітичних та критичних навичок у студентів в оцінці факторів ризику розвитку інфекційних захворювань, механізму розвитку захворювань, розробці ефективних стратегій для нейтралізації загроз поширення захворювання.


Історія медицини та громадського здоров`я
Курс занурить студента в цікавий світ історичних витоків розвитку людства в контексті розвитку захворювань, факторів ризику захворювань, а відповідно - створення систем і політик протидії хворобам. В межах курсу студенти дізнаються зв'язок між медичною експертизою, соціальною та расовою нерівністю та повсякденним життям, а також яка природа технологій та їхній зв'язок здоров'ям населення. Як формувалась і розвивалась освіта у сфері охорони здоров'я у світі і в Україні. Це допоможе зрозуміти сучасні тенденції в охороні здоров'я і, зокрема - в громадському здоров'ї.


Кваліфікаційна (бакалаврська) робота
Кваліфікаційна робота є завершальним етапом навчання на освітній програмі першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 229 "Громадське здоров'я" й передбачає вивчення актуальних питань громадського здоров'я. Згідно з програмними документами Міжнародної асоціації шкіл громадського здоров'я, метою досліджень є розвиток знань за для підтримки місії та цілей соціальної роботи як академічної дисципліни та професії. Дана робота передбачає розв'язання складної задачі або проблеми в сфері громадського здоров'я на основі даних проведених досліджень та/або інновацій. Здобувач вищої освіти повинен показати здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, володіти фундаментальною науковою базою, уміти застосовувати набуті здібності, новітніми інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і застосування наукової інформації, показати ступінь наукової розробки та практичні аспекти. Однією з найголовніших вимог до бакалаврської роботи є наукова єдність переданих даних, відсутність академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації.


Кількісні методи досліджень в громадському здоров`ї
Даний курс є базовим для студентів магістерської програми "Громадське здоров'я". Під час курсу розглядається парадигма кількісного дослідження і послідовні етапи проведення його: дослідницькі питання, на які можна відповідати кількісними методами, основні дизайни кількісних досліджень, способи відбору об'єктів у дослідження (формування вибірки), інструменти збору та підходи до аналізу кількісних даних.


Класифікатори в охороні здоро`я
Цей курс має на меті ознайомити студентів із основними поняттями та інструментами класифікаторів, що використовують в СОЗ: МКХ, МКФ, ICPC та інш. Будуть розглянуті історичні витоки створення класифікаторів, особливості практичного використання кожного з класифікаторів. Це допоможе розуміти кодування, які використовуються в медичній та реабілітаційній документації.


Комплексний кваліфікаційний екзамен
Комплексний кваліфікаційний екзамен передбачено навчальним планом підготовки студентів бакалаврської програми за спеціальністю 229 "Громадське здоров'я" як частину підсумкової атестації. Комплексний кваліфікаційний екзамен за спеціальністю 229 "Громадське здоров'я" спрямований на перевірку досягнення результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю 229 "Громадське здоров'я" галузі 22 "Охорона здоров'я" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньою програмою. Комплексний кваліфікаційний екзамен має за мету з'ясування рівня професійних компетентностей студентів з базових дисциплін, визначення їхньої готовності до практичної роботи або продовження навчання за фахом.


Комунікації в громадському здоров`ї
Курс надає бакалаврам базові знання та навички, необхідні для ефективної комунікації у сфері громадського здоров'я, вивчає важливість ефективної комунікації для зміцнення здоров'я та запобігання хворобам. Студенти дізнаються про різні комунікаційні канали та стратегії, які використовуються у цілеспрямованих кампаніях, зможуть оцінювати вплив своїх комунікаційних зусиль, усвідомлять роль комунікації з урахуванням культурної різноманітності, набудуть навичок міжособистісної комунікації, удосконалять навички письмової комунікації, отримають інструментарій переконливого публічного виступу, вмітимуть підготувати інформативну та ефектну презентацію на тему громадського здоров'я. Після завершення цього курсу матимуть чітке розуміння ролі комунікації в зміцненні здоров'я та профілактиці захворювань, опанують навички розробки та реалізації ефективних комунікаційних стратегій для ініціатив у сфері охорони здоров'я.


Комунікації у сфері громадського здоров`я
Курс "Комунікації у сфері громадського здоров'я" надає магістрантам базові знання та навички, необхідні для ефективної комунікації у сфері громадського здоров'я, вивчає важливість ефективної комунікації для зміцнення здоров'я та запобігання хворобам. Курс містить чотири модулі й охоплює основні принципи та концепції комунікації щодо громадського здоров'я, зокрема теорії зміни поведінки та управління комунікаціями в кризових умовах. Студенти дізнаються про різні комунікаційні канали та стратегії, які використовуються у цілеспрямованих кампаніях, вчаться оцінювати вплив своїх комунікаційних зусиль. Після завершення цього курсу магістранти матимуть чітке розуміння ролі комунікації в зміцненні здоров'я та профілактиці захворювань, опанують навички розробки та реалізації ефективних комунікаційних стратегій для ініціатив у сфері охорони здоров'я. Курс "Комунікації у сфері громадського здоров'я" як нормативна дисципліна служить основою для подальшого вивчення комунікацій у сфері охорони здоров'я або суміжних дисциплін.


Корпоративні програми для працюючого населення
Курс присвячений вивченню корпоративних програм зі збереження та зміцнення здоров'я працівників. Розглядаються моделі та підходи до впровадження таких програм в організаціях, їх ефективність та вплив на продуктивність праці. Окрема увага приділяється використанню цифрових технологій в корпоративних програмах здоров'я. У результаті вивчення курсу студенти отримають знання основних концепцій, моделей та підходів до корпоративних програм здоров'я; навички їх аналізу; досвід розробки та впровадження таких програм з використанням цифрових технологій. Курс розрахований на здобувачів вищої освіти та фахівців у сфері охорони здоров'я, менеджменту, соціальної роботи.


Курсова работа
Курсова робота має досліджувати проблемне питання, результати її мають елементи наукової та практичної новизни. Завдання курсової роботи - прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки). Основна мета виконання курсової роботи - глибоко й творчо вивчити одне з конкретних питань теорії і практики певної дисципліни, оволодіти методами наукового дослідження.


Лідерство в громадському здоров`ї
Зміст і структуру курсу скеровано на опанування знань і розвиток навичок лідерства у сфері громадського здоров'я. Курс містить три блоки, що разом охоплюють основні типи лідерства у фокусі зацікавлених сторін (стейкхолдерів): особисте лідерство, суспільне лідерство та інституційне лідерство в громадському здоров'ї. У межах першого блоку "Особисте лідерство" усвідомлять роль творчої особистості, здатної генерувати ідеї у галузі громадського здоров'я, матимуть розуміння власних цінностей і цілей та цінностей і мети громадського здоров'я. Зможуть розвинути лідерські навички прийняття рішень, мотивації та комунікації. У другому блоці "Суспільне лідерство в громадському здоров'ї" студенти усвідомлять місце громадських груп та роль їхнього впливу на громадське здоров'я. Потренують навички громадських лідерів. У блоці "Інституційне лідерство в громадському здоров'ї" студенти з'ясують місце лідерства у виробленні політики та регулювання галузі таких інституцій як урядові органи, міжнародні організації, медичні установи тощо.


Магістерська робота


Маркетинг в громадському здоров`ї
Дисципліна "Маркетинг в громадському здоров'ї" пропонує слухачам ознайомитись з поняттям маркетингу, особливостями маркетингу в громадському здоров'я, поняттям комплексу маркетингу, сегментування та позиціонування, конкуренції та сервісу. Курс передбачає також, що слухачі дізнаються про сучасні підходи до діджітал-маркетингу, особливості створення бренду та ре-брендінгу, поняття соціального маркетингу та його ролі у просуванні бренду.


Матеріально-екологічні детермінанти популяційного здоров`я
Розуміння здоров'я на популяційному рівні - це підхід, спрямований на покращення здоров'я всього населення, виявлення відмінностей у наслідках для здоров'я та визначення ефективних стратегій для зменшення або усунення несправедливості. Курс надає студентам основу для розуміння ключових матеріальних та екологічних факторів, які впливають на здоров'я людини. Обговорюються джерела проблем, такі як смертність через фактори матеріального та навколишнього середовища, забруднення повітря та зміни клімату, відповідне законодавство та втручання, що використовуються для запобігання та контролю. Метою цього курсу є надати студентам розуміння: 1) того, як визначається та вимірюється популяційне та громадське здоров'я; 2) детермінанти здоров'я населення.


Методи досліджень в громадському здоров`ї
Цей курс є вступом до основ дизайну, методів дослідження та збору даних у громадському здоров'ї. Курс є базовим для розуміння та розробки досліджень з використанням кількісних, якісних, та змішаних методів, а також етичних питань у проведенні досліджень. Завдяки поєднанню текстів, рецензованих статей, прикладів та завдань та студенти формуватимуть навички проведення досліджень в громадському здоров'ї та їх оцінки.


Методи навчання дорослих
Курс розроблений за програмою Вашингтонського університету щодо підготовки тренерів у сфері громадського здоров'я і входить до сертифікатної програми "Сучасна теорія і практика викладання у сфері громадського здоров'я". В межах курсу Ви зможете визначити фактори які сприяють роботі з різною аудиторією. Зрозумієте особливості і потреби дорослих студентів. Дізнаєтесь про особливості ефективної групової структури, динаміки та ефективних спільних завдань. Курс розроблений щоб допомогти Вам стати успішним фасилітатором груп навчання дорослих. Курс надає основні принципи як навчати дорослих, щоб захопити їх хвилею інновацій, щоб закружляти їх у вирії сучасних ефективних освітніх технологій, методів і підходів, щоб замотивувати до створення умов для гармонійного розвитку кожної людини. На ці питання будемо відповідати під час опанування даного курсу.


Мовна комунікація: технологія письма
Увагу курсу сфокусовано на вивчення особливостей функціонування писемної комунікації, засвоєння специфіки письма через ознайомлення із сучасними оригінальними текстами різних жанрів, виявлення їхніх структурних, змістових, мовностилістичних і риторичних особливостей; удосконалення умінь і навичок продукувати якісні тексти фахового спрямування українською мовою; оволодіння культурою письма з урахуванням канонів сучасного дискурсу громадського здоров'я. У результаті вивчення навчальної дисципліни магістранти знатимуть основні жанри писемного дискурсу; структурно-композиційні, мовні, комунікативно-риторичні особливості різножанрових текстів українськомовного дискурсу громадського здоров'я; вмітимуть ефективно використовувати державну мову для здобуття і передавання фахової інформації; критично мислити, аналізувати і синтезувати, оцінювати здобуту інформацію; анотувати та реферувати фахову літературу; продукувати і правильно оформлювати різножанрові тексти державною мовою (есе, наукові тези, стаття, цільові повідомлення, тексти публічних виступів тощо) відповідно до сучасних вимог; демонструвати високу культуру фахового письма.


Моніторинг і оцінка
Курс зосереджено на основних концепціях вимірювання якості медичної допомоги та моніторингу й оцінки програм громадського здоров'я. В курсі студенти розглядатимуть такі питання: сучасні підходи до вимірювання якості програм і політик у сфері громадського здоров'я; основні принципи програмного моніторингу та оцінки; планування дослідження для оцінки впливу змін у політиці охорони здоров'я.


Навколишнє середовище та здоров’я населення
Курс надає студентам знання та навички у питаннях забруднення атмосфери та наслідків зміни клімату, від локального до глобального масштабів. Це включає в себе зосередження на оцінці та управлінні впливом на здоров'я людини через ефективний взаємозв'язок між науками про громадське здоров'я екологічною епідеміологією та екологічною токсикологією; та підходи екологічної інженерії до управління екологічними ризиками. Курс досягає цих цілей шляхом викладання на стику між громадською охороною здоров'я та екологічною інженерією, з особливим акцентом на методології, засновані на підходах, орієнтованих на ризик.


Надзвичайні ситуації й епідемії та реагування на них
Курс "Надзвичайні ситуації й епідемії та реагування на них" покликаний сформувати у студентів знання щодо того, як влада може краще використовувати цивільні та військові ресурси під час реагування на масштабні надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я та відновлення після них. Студенти розглянуть, чим управління катастрофами у сфері громадського здоров'я відрізняється від реагування на катастрофи, що виникають при раптовому впливі та довготривалих діях. У курсі також буде розглянуто, як країни, що розвиваються, можуть найкращим чином інтегрувати національні та міжнародні активи в надзвичайних ситуаціях у сфері охорони здоров'я. Студенти побачать, де і коли вигідно координувати дії з міжнародними організаціями, військовими та сусідами під час реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я.


Науково-дослідний семінар
Науково-дослідний семінар має на меті розвиток навичок проведення самостійних наукових досліджень, вміння чітко визначати актуальність, мету та завдання дослідження, розвиток презентаційних навичок. Даний курс передбачає створення для магістрів сприятливого фахового середовища для формування структури власного дослідження, визначення найбільш прийнятних методів його проведення та опрацювання ключової літератури за напрямом. Курс спрямовано на обговорення останніх досягнень українських та західних вчених за обраними здобувачами темами досліджень.


Невідкладні стани в умовах надзвичайних ситуацій
Курс "Невідкладні стани в умовах надзвичайних ситуацій" призначений для осіб, які бажають навчитися ефективно реагувати на критичні ситуації та вміти надавати першу допомогу в екстрених випадках. Під час навчання учасники отримають знання про найважливіші аспекти домедичної допомоги, включаючи невідкладні стани, травми та інші надзвичайні обставини. Курс також акцентує на розвитку практичних навичок і стратегій управління стресом під час важливих ситуацій. Учасники отримають необхідні знання та навички для ефективної дії в екстрених ситуаціях, сприяючи збереженню життів та здоров'я.


Неінфекційні захворювання
Курс "Неінфекційні захворювання" призначений для студентів бакалаврату програми "Громадське здоров'я". Він охоплює вивчення основних неінфекційних захворювань, таких як серцево-судинні хвороби, онкологічні захворювання, цукровий діабет, хронічні захворювання органів дихання та інші. Студенти отримують знання про фактори ризику, епідеміологію, патогенез, діагностику та лікування неінфекційних захворювань. Курс також акцентує увагу на важливості громадського здоров'я у превенції та управлінні неінфекційними захворюваннями. Учасники здійснюють аналіз факторів, що впливають на поширення цих захворювань, та вивчають стратегії їх контролю в громадах.


Організація системи охорони здоров`я
Метою даного курсу є знайомство з базовою термінологією щодо організації систем охорони здоров'я (СОЗ), тенденціями історичного розвитку СОЗ, загальне розуміння впливу політичних, економічних, контекстуальних та історичних впливів на формування системи охорони здоров'я, формування вмінь та навиків щодо ідентифікації з урахуванням різних критеріїв особливостей діяльності національних СОЗ, розуміння ключових принципів організації СОЗ, визначення цілей та завдань, проблем СОЗ на глобальному та національному рівнях. Основний акцент ставиться на поєднанні теоретичних та практичних навиків з використанням у навчальному процесі інтерактивних методів навчання (дискусії, групові роботи, рольові ігри, кейс-методи та інші форми активного навчання).


Організація, економіка та фінансування охорони здоров`я
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ Навчальна дисципліна є вибірковою, розроблена таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базових термінах і поняттях, які стосуються організації, економіки та фінансування охорони здоров'я, знати особливості ринку охорони здоров'я, питання щодо фінансового захисту населення, розуміти та описувати основні джерела фінансування громадського здоров'я, визначати пріоритети і проводити оцінку потреб у фінансуванні сфери громадського здоров'я, визначати окремі інтервенції у сфері ГЗ та пропонувати заходи щодо підвищення ефективності використання наявних коштів, аналізувати, обговорювати та інтерпретувати поточні дані щодо фінансування неінфекційних захворювань, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у цій сфері, володіти принципами ціноутворення, знати моделі фінансування охорони здоров'я, застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях, спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) з вказаних питань,


Основи біостатистики
Курс розрахований на студентів магістерської програми "Громадське здоров'я". Зміст курсу включає розгляд основних понять статистичного аналізу та практичні приклади та розв'язування задач з метою закріплення теоретичного матеріалу. Викладання матеріалу відбувається з орієнтацією на сферу охорони здоров'я (переважно в частині вирішення практичних завдань та наведення прикладів). Курс не вимагає попереднього знання статистики або попереднього завершення курсу статистики.


Основи генетики людини
Дисципліна представляє генетику за темами, що традиційно розглядаються як вміст формальної (менделівської) генетики. Розглядаються закони формальної генетики без деталізації експресії генетичного матеріалу на молекулярному рівні. Докладно висвітлюються результати рекомбінації генів на трьох моделях: гаплоїдні евкаріоти, диплоїдні евкаріоти, прокаріоти з кільцевим геномом (генетичний аналіз). Розглядаються прикладні аспекти застосування фундаментальних принципів генетики як науки про успадкування та експресію генів: онтогенез як реалізація експресії генів, основи генетики людини, використання генетичного маркерування та геномного аналізу у сучасній роботі з рослинами, що культивуються.


Основи глобального здоров`я
За останні два десятиліття глобальне здоров'я як галузь вивчення, досліджень і практики набуло все більшого значення. У цьому курсі пояснюється, що таке "глобальне здоров'я", а також окреслюються ключові принципи та концепції, що мають відношення до цієї галузі. Далі розглядається історичний погляд на походження глобального здоров'я як сфери громадського здоров'я, надаючи короткий огляд важливих віх у розвитку галузі. Окрім того увага приділяється сьогоденню, обговоренням основних глобальних проблем охорони здоров'я, з якими стикається сьогодні світ, і того, які зміни можна використати для вирішення цих проблем. Нарешті, пояснюється, чому глобальне здоров'я має трансформаційний потенціал, і висуваються пропозиції щодо того, як це можна використати, щоб світ став більш здоровим і мирним місцем, як зазначено в цілях сталого розвитку.


Основи громадського здоров`я
Навчальна дисципліна "Основи громадського здоров'я" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій термінології, розуміти історичні передумови розвитку громадського здоров'я, причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та здоров'ям, взаємозв'язок громадського та індивідуального здоров'я, знати та розуміти міждисциплінарність організації системи громадського здоров'я в Україні та світі, орієнтуватися в політиках громадського здоров'я, користуватися та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері громадського здоров'я. Це створює ґрунт для розуміння надійних джерел інформації, навчає використовувати їх для самостійного пошуку необхідної медичної інформації. Цей курс також призначений для стимулювання інтересу студентів до інших курсів і програм громадського здоров'я.


Основи демографії
Цей курс має на меті ознайомити студентів із основними поняттями та інструментами для аналізу безперервного процесу оновлення населення протягом усього часу, а також із взаємозв'язками демографічної динаміки (народжуваності, смертності, міграції) та низки контекстуальних факторів (соціальних, економічних, політичних та ідеологічних). Курс починається короткою історією того, як світ заселявся. Далі йде мультидисциплінарний підхід до "демографічних питань", взаємозв'язків статистичних структур населення та процесу їх постійного оновлення протягом часу. Основна частина курсу присвячена представленню основних методів опису та аналізу цих структур і демографічних процесів через піраміди населення, смертність, народжуваність і міграції. Решта курсу розглядає основні теорії та демографічні доктрини (такі як мальтузіанство та перехідний період), причини та наслідки (соціальні, економічні та політичні) демографічного розвитку та перспективи населення світу.


Основи епідеміології
Метою цього курсу є познайомити майбутніх фахівців з громадського здоров'я з епідеміологією наукою про дослідження поширеності, тенденцій і фактори, що сприяють або запобігають виникненню захворювань або інших станів здоров'я, та контроль їх. Основний акцент курсу є на опануванні методології дослідження перерахованих вище явищ для подальшого грамотного і самостійного пошуку, критичної оцінки та використання доказової бази (результатів досліджень) у галузі громадського здоров'я.


Основи загальної екології
На заняттях з основ загальної екології студенти набудуть знань та формувань практичних навичок, необхідних для розуміння загальних засад екологічної науки, її структури та історичного розвитку, методів екології, основних законів, принципів і правил. Засвоєння знань щодо впливу екологічних чинників на живі організми, особливостей пристосувань рослин і тварин до різних умов існування на нашій планеті, реакції біосистем різних рівнів інтеграції на дію екологічних чинників, принципів структурно-функціональної організації екосистем і біосфери, їхніх змін у просторі й часі.


Основи законодавства в сфері громадського здоров`я
Метою курсу є наблизити студентів до ключових правових питань сучасної системи охорони здоров'я. Проблематика соціальної справедливості, яку відстоює право, тісно пов'язана з діяльністю системи охорони здоров'я і, зокрема - громадського здоров'я, ніж будь-якої іншої. Курс охоплює конституційний та законодавчий рівні регламентації та механізми захисту прав людини в охороні здоров'я.


Основи клінічної психології
Метою курсу є оволодіння знаннями щодо провідних проблем і завдань сучасної клінічної психології; методів і засобів діагностики психічних відхилень, диференціації психологічних феноменів та психопатологічних синдромів, психологічних особливостей людей, що страждають на різні захворювання, щодо психології взаємин пацієнта і медичного працівника, психопрофілактичних, психокорекційних та психотерапевтичних засобів допомоги пацієнтам, теоретичних аспектів психосоматичних і соматопсихічних взаємовпливів, а також набуття практичних умінь та навичок застосування основними методів клінічної психології.


Основи медичних знань
Курс розроблений таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися в базовій медичній термінології, кваліфікувати медичні стани, розуміти причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризику та медичними станами, знати основні групи захворювань, мати практичні навички надання першої допомоги в невідкладних ситуаціях. ситуації, знати структуру та особливості діяльності медичної галузі в Україні, орієнтуватися на аналіз діяльності окремих сфер системи охорони здоров'я, використовувати та критично оцінювати опубліковані дані/результати досліджень у сфері організації медична допомога.


Охорона здоров`я на рівні спільнот
Дисципліна "Охорона здоров'я на рівні спільнот" або "Community health" призначена для студентів бакалаврських програм, які прагнуть здобути знання та навички в галузі громадського здоров'я з акцентом на роботу з локальними спільнотами. Курс зосереджується на вивченні факторів, що впливають на здоров'я та добробут спільнот, а також на розробці та впровадженні стратегій і інтервенцій для покращення громадського здоров'я на місцевому рівні. Студенти ознайомляться з концепціями та підходами до оцінки потреб і ресурсів спільнот, залучення зацікавлених сторін, планування та реалізації програм промоції здоров'я, а також моніторингу й оцінки їх ефективності.


Оцінювання результатів навчання і ефективності тренінгових програм
Курс розроблений за програмою Вашингтонського університету щодо підготовки тренерів у сфері громадського здоров'я і входить до сертифікатної програми "Сучасна теорія і практика викладання у сфері громадського здоров'я". Курс викладається за методом зворотнього викладання, під час якого студенти зможуть потренувати викладацькі та фасилітаторські навички і отримати зворотній зв'язок від викладача.


Поглиблена епідеміологія
Наріжним камінем громадського здоров'я є епідеміологія, яка зосереджується на розповсюдженні та причинах захворювань, а також на розробці та перевірці способів їх запобігання та контролю. Курс з Поглибленої епідеміології забезпечує глибокий досвід епідеміологічних методів у різних темах, таких як інфекційні та хронічні захворювання, і для різних груп населення. Програма сприяє розумінню ролі епідеміології в ширших галузях громадського здоров'я, медицини, соціальних і поведінкових наук, як основи міжсекторальності громадського здоров'я. Інтенсивна програма курсу забезпечує формування компетентностей з критичного міждисциплінарного мислення і набором методологічних навичок, необхідних для вирішення сучасних складних проблем громадського здоров'я.


Політика охорони здоров`я
Політика охорони здоров'я є за своєю суттю міждисциплінарною сферою дослідження. Ефективне вирішення складних проблем охорони здоров'я та громадського здоров'я вимагає аналізу та розробки політичних рішень з різних точок зору та сфер знань, включаючи економіку, бізнес, медицину, сестринську справу, глобальне здоров'я, право, етику, науки про здоров'я населення, політологію, психологію та багато інших дисципліни. Цей курс вводить студента в основну термінологію політики охорони здоров'я, надає основоположного міждисциплінарного розуміння політики охорони здоров'я. В межах курсу студенти дізнаються та зрозуміють рамки та лексику, яка використовується у сфері політики охорони здоров'я, для формулювання дослідницьких питань у даній царині. Зрозуміють взаємодію між соціальними детермінантами здоров'я і політикою охорони здоров'я; вплив політики на справедливість у сфері охорони здоров'я, включаючи наслідки політики та практики охорони здоров'я, які завдають шкоди групам населення; навчаться критичному читанню наукових і політичних документів з дисциплін, які формують політику охорони здоров'я.


Політика щодо запобігання НІЗ
Навчальна дисципліна є вибірковою, розроблена таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базових термінах і поняттях, які стосуються формуванню політики щодо запобігання неінфекційним захворюванням, оцінювати, інтерпретувати, порівнювати та прогнозувати основні показники щодо НІЗ, визначати пріоритети і проводити оцінку потреб населення в розрізі НІЗ, розробляти варіанти стратегій, політик та визначати окремі інтервенції, спрямовані на протидію НІЗ, оцінювати їх ефективність, та пропонувати заходи щодо підвищення ефективності використання наявних коштів, аналізувати вплив різних детермінант на поширеність та тягар НІЗ та обґрунтовувати відповідні заходи з їх попередження, оцінювати ризики та обґрунтовувати доцільні дії у відповідь на надзвичайні ситуації щодо протидії НІЗ, аналізувати стратегії, політики та інтервенції в сфері НІЗ, розробляти проекти надання послуг громадського здоров'я та профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, промоції НІЗ, та забезпечувати їх реалізацію, а також заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у цій сфері, презентувати результати досліджень у цій сфері на різних заходах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації).


Постійний професійний розвиток і самостійне навчання
Курс розроблений за програмою Вашингтонського університету щодо підготовки тренерів у сфері громадського здоров'я і входить до сертифікатної програми "Сучасна теорія і практика викладання у сфері громадського здоров'я". Під час курсу студенти здобувають уміння визначати потреби, цілі та необхідні компетенції навчання, обирати відповідні ефективні методи та прийоми навчання, застосовувати навички фасилітації різних видів навчальних активностей, щоб досягти результатів навчання, оцінити їх та постійно покращувати.


Права людини і біомедицина
Курс спрямований на вивчення сучасних тенденцій і інформаційних технологіях як в охороні здоров'я, так і в закладах охорони здоров'я. Розвиток інформаційних систем і технологій відкриває безліч можливостей для вдосконалення як клінічних, так і організаційних процесів в охороні здоров'я. Закордонний досвід дає можливість попередити складнощі в запровадженні таких технологій, як і свідчення позитивних ефектів на здоров'я та ефективність лікування.


Право та біоетика
Студенти ознайомляться із засадами прийняття етичних рішень, які вони можуть включити у свої проекти в галузі громадського здоров'я. Така увага до етичного впливу можливих ініціатив у сфері громадського здоров'я додасть значну цінність у підготовці студентів, які формуватимуть в перспективі нові політики в системі громадського здоров. Студенти опанують підходи як враховувати етичні виклики сучасності - між економічною доцільністю, політичною волею та цілями громадського здоров'я. Курс має на меті сприяти формуванню кваліфікацій для роботи в сфері громадського здоров'я, щоб допомогти визначати пріоритети під час пандемій та інших ситуацій, визначати державну політику для обласних департаментів/управлінь охорони здоров'я тощо. Функціонування системи громадського здоров'я часто потребують належної правової відповіді в умовах різноманітних викликів зумовлених новітніми технологіями.


Практика виробнича
Виробнича практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навичок приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Виробнича практика передбачає закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, оволодіння сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі майбутньої спеціальності, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати на практиці. Практика забезпечує підготовку майбутніх спеціалістів з громадського здоров'я до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки.


Практика наукова
Наукова практика є невід'ємною складовою програми підготовки здобувачів бакалаврського рівня освіти в Школі громадського здоров'я. Практика здобувачів здійснюється відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 229 "Громадське здоров'я" галузі знань 22 - Охорона здоров'я для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньої програми та Положення про практику студентів НаУКМА. Предметом наукової практики є поглиблення навичок самостійної наукової роботи, розширення наукового світогляду студентів, дослідження проблем практики та вміння пов'язувати їх з обраним теоретичним напрямком дослідження, визначати структуру та логіку майбутньої дипломної роботи.


Практика науково-дослідна
Практична підготовка забезпечує закріплення теоретичних знань, а також набуття, вдосконалення і розширення професійних компетентностей, необхідних для успішної роботи за обраною спеціальністю. Вона надає здобувачеві практичний досвід діяльності за фахом, сприяє формуванню професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень та розв'язування задач, ознайомлює здобувача з практичними аспектами виникнення та розвитку проблемної ситуації, яка є предметом дослідження при написанні магістерської роботи, збір інформаційних матеріалів, оволодіння здобувачами сучасними методами у галузі їх майбутньої професії.


Принципи екологічного здоров`я
Це оглядовий курс, який формує розуміння галузі екологічного здоров'я через зв'язки між факторами навколишнього середовища та їх впливом на здоров'я населення. Курс вивчатиме людську та промислову діяльність, яка впливає на навколишнє середовище, і як наслідок на здоров'я, наприклад перенаселення, виробництво продуктів харчування, забруднення повітря та води, відходи, токсичні речовини, шкідники та глобальна зміна клімату. У курсі також розглядатимуться типи хвороб і захворювань, які є результатом впливу навколишнього середовища. Ці наслідки мають кілька причин, і розуміння їх може дати підказки щодо найефективніших варіантів запобігання. Студенти вивчатимуть цікаві теми більш детально за допомогою коротких письмових завдань.


Програмний менеджмент в громадському здоров`ї
Курс "Програмний менеджмент в громадському здоров'ї" спрямований на формування у студентів системних знань та практичних навичок з розробки, планування, впровадження та оцінки програм громадського здоров'я. Протягом курсу студенти ознайомляться з основами програмного підходу в громадському здоров'ї, етапами розробки та реалізації програм, методами оцінки потреб та пріоритетів, техніками планування та управління ресурсами, моніторингу та оцінки ефективності. Окрема увага приділяється вивченню базових понять програмного менеджменту, теоретичних основ його застосування у громадському здоров'ї, аналізу існуючих програм та стратегій, формуванню вмінь щодо розробки та реалізації власних програмних пропозицій. Також, розглядається впровадження цифрових втручань в рамках програм громадського здоров'я - особливостям їх інтеграції, моніторингу, оцінки ефективності. По завершенню курсу студенти зможуть самостійно розробляти, планувати, реалізовувати та оцінювати комплексні програми громадського здоров'я.


Психічне здоров`я
Метою дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань, формування у студентів цілісного уявлення про психічне здоров'я, основні цілі, стратегії, напрямки розвитку, розуміння соціальних та поведінкових факторів, що впливають на прийняття рішень та поведінки щодо психічного здоров'я, правові засади, організацію та фінансування послуг у сфері психічного здоров'я, основні захворювання і стани, які формують тягар хвороб як для систем охорони здоров'я, так і для економік країн, обмеження і бар'єри в сфері психічного здоров'я, основи психічного здоров'я та добробуту на робочому місці, засади профілактики і промоції в сфері психічного здоров'я.


Розробка навчальних програм, що враховують принципи навчання дорослих
Курс розроблений за програмою Вашингтонського університету щодо підготовки тренерів у сфері громадського здоров'я і входить до сертифікатної програми "Сучасна теорія і практика викладання у сфері громадського здоров'я". Курс передбачає тренування практичних навичок за методикою зворотного викладання: студенти мають можливість попрактикувати тренерські навички в доброзичливій атмосфері та отримати відгуки від викладача і студентської групи. Отримані знання, вміння та навички, а також позитивне ставлення до викладацької діяльності можна успішно використовувати як базові компетентності в будь якому середовищі та сфері діяльності.


Самоменеджмент управлінця
Курс "Самоменеджмент управлінця" пропонує студентам унікальну можливість оволодіти навичками та стратегіями, що уможливлять їм стати більш ефективними спеціалістами у сфері громадського здоров'я чи керівниками. Курс вивчає сучасні концепції самоменеджменту, його сутність, цілі та функції. Разом із філософією та стратегіями самоменеджменту магістранти отримають практичні інструменти для досягнення успіху в різних аспектах роботи та особистого життя. Курс "Самоменеджмент управлінця" містить лекції, дискусії, практичні вправи, кейси з реального життя, інтерактивні групові завдання та індивідуальні рефлексії.


Системи охорони здоров`я
Навчальна дисципліна передбачає спрямування потенціалу майбутніх фахівців на опанування теоретичними і практичними знаннями щодо систем громадського здоров'я (ГЗ) і системи охорони здоров'я (СОЗ), що є передумовою набуття ними високого рівня кваліфікації і підготовки до роботи в умовах реформування цієї сфери. В результаті вивчення дисципліни студенти отримають ґрунтовні знання з теоретичних основ систем громадського і систем охорони здоров'я, предмету та основних понять, базових моделей, особливостей, сучасних концепцій, тенденцій і шляхів реформування ГЗ і СОЗ, пріоритетних напрямків розвитку і функціонування СОЗ і ГЗ, зможуть удосконалити навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, визначати зможуть зрозуміло і недвозначно доносити обґрунтовані власні висновки до професіоналів і непрофесіоналів у сфері охорони здоров'я, працювати в національному та міжнародному контексті, як особистість і як член команди, застосовувати навики щодо збору даних, розповсюдження та використання результатів наукових досліджень у цій сфері.


Системне мислення в глобальному здоров`ї
Проблеми у сфері глобального здоров'я та політики охорони здоров'я, як правило, є складними, з багатьма учасниками, установами та факторами ризику. Якщо результат залежить від багатьох взаємодіючих та адаптивних частин і суб'єктів, його неможливо проаналізувати або передбачити за допомогою традиційних статистичних методів. Системне мислення є ключовою навичкою у сфері глобального здоров'я і допомагає розробникам політики створювати програми і політику, які усвідомлюють і готові до непередбачуваних наслідків. На цьому курсі ви матимете можливість дізнатися більше про підхід системного мислення в глобальному здоров'ї.


Соціальна психологія
Основні зацікавлення психологічних досліджень включають вивчення впливу індивідів один на одного, впливу групи на індивіда та взаємодію між групами. Психологи, як правило, більш близько вивчають внутрішньо-психологічні емоційні, когнітивні та мотиваційні процеси та їх причини/антесенденти в індивідах, тим часом, як соціологи звертають більшу увагу на груповий та інституціональний контексти соціальної поведінки. Соціальна психологія зводить докупи ці два набори феноменів, беручи їх обох до уваги при поясненні природи та причин людської поведінки. Крім закладання загально-теоретичного фундаменту та пояснення особливостей методології, цей ввідний курс в соціально-психологічну проблематику включає огляд таких основних тем, як соціальні норми, атитюди, мотивація, конформність, соціальна перцепція, авторитет, емоції, стереотипи, агресія, просоціальна поведінка, прив'язаність та когнітивні упередження.


Соціально небезпечні захворювання
Цей навчальний курс присвячений вивченню соціально значущих інфекційних хвороб, надаючи студентам необхідні знання та навички для ефективної роботи в умовах сучасних викликів у сфері охорони здоров'я. Буду розглянути захворювання, що становлять серйозну загрозу для громадського здоров'я в Україні та світі, які потребують особливої уваги зважаючи на соціальні детермінанти (економічні, військово-політичні тощо) їх виникнення та на їх соціальні наслідки. Курс базується на актуальних даних та рекомендаціях ВООЗ, а також включає інформацію з передових національних та міжнародних джерел.


Соціально-економічні детермінанти популяційного здоров`я
Метою курсу є формування навиків і знань щодо визначення соціально-економічних детермінант, розгляд теоретичних та практичних наслідків їх впливу на здоров'я населення та систему громадського здоров'я. До соціально-економічних детермінант відносяться соціо-економічний статус (освіта, дохід, зайнятість, фах), місце проживання, харчування, система охорони здоров'я, соціальний контекст. Студенти ознайомляться з основними концепціями, відповідними рамками і керівними принципами щодо соціально-економічних детермінант, які можуть бути реалізовані на практиці, їх зв'язок із національними реаліями.


Сприяння здоров`ю: теорії, підходи та стратегії
Здійснюється огляд концепцій, теорій і ресурсів сприяння здоров'ю, знайомство із основними етапами розвитку та специфікою цього напряму діяльності. Вивчаються визначальні моделі та теорії, на яких базуються програми зі сприяння здоров'ю, стратегії формування здорового способу життя та профілактика захворювань.


Стратегії сприяння здоров`ю
Стратегії сприяння здоров'ю є курсом, що надасть студентам практичні знання та навички у розробці та впровадженні ефективних втручань у сфері сприяння здоров'ю. Курс охоплює широкий спектр стратегій, наприклад освітні та комунікаційні кампанії, розробку політик, залучення громад, зміни в навколишньому середовищі та технологічні втручання. Студенти дізнаються про принципи сприянню здоров'я, теорії зміни поведінки, а також про важливість культурної компетентності та етичних міркувань у сприянні здоров'я. Завдяки інтерактивним лекціям та груповим проєктам студенти отримають практичний досвід у плануванні, виконанні та оцінюванні програм сприянню здоров'я, спрямованих на вирішення різних проблем громадського здоров'я. Курс має на меті підготувати майбутніх фахівців у сфері громадського здоров'я до створення ефективних і сталих стратегій сприянню здоров'я, які покращують добробут населення.


Стратегічний менеджмент в охороні здоров`я
У сучасних умовах розвитку системи охорони здоров'я України особливого значення набуває проблема досягнення закладом охорони здоров'я стабільного положення на ринку, зміцнення його конкурентних позицій. Це вимагає застосування нової системи управління, здатної до інноваційної, конкурентної і підприємницької реакцій на зміну в зовнішньому середовищі, що дозволяє керувати цими змінами на основі наукових методів їхнього передбачення, регулювання, пристосування до цілей організації. Такою системою є стратегічний управління, що включає розробку і реалізацію стратегії організації, а також управління стратегічними проблемами. Мета стратегічного менеджменту полягає у забезпеченні закладами та установами охорони здоров'я конкурентних переваг зараз і в довгостроковій перспективі. Важливість питань, що розглядаються навчальною дисципліною "Стратегічний менеджмент в охороні здоров'я", полягає в тому, що майбутньому менеджеру для обґрунтування прийняття управлінських рішень необхідно знати методологію стратегічного управління, володіти відповідними методами розробки та реалізації стратегії організації.


Структура та види медичної допомоги
Завдяки лекційним матеріалам, аудиторним дискусіям та аналізу конкретних ситуацій, курс має на меті надати студентам основи сучасної організаційної структури охорони здоров'я. Студенти вивчатимуть види медичної допомоги та їхні особливості, матимуть змогу заглибитися в основні компоненти та функції постачальників, що надають різні види медичної допомоги, ознайомляться з типами постачальників медичних послуг.


Теорії сприяння здоров`я
Цей курс надає студентам поглиблене розуміння теоретичних основ і моделей, які лежать в основі практик сприяння здоров'я. Студенти вивчатимуть низку теорій, зокрема індивідуальні моделі та екологічні моделі. Курс наголошує на застосуванні теорій до розробки, впровадження та оцінки програм сприяння здоров'я, спрямованих на покращення результатів громадського здоров'я. Завдяки лекціям, аналізу конкретних ситуацій та груповим дискусіям студенти навчаться критично оцінювати сильні та слабкі сторони різних теоретичних підходів та розробляти стратегії для ефективного сприянню здоров'ю серед різних груп населення.


Теорія імовірності і математична статистика
Основи теорії ймовірності та математичної статистики і їхнє застосування в розв'язуванні задач, побудові та використанні математичних моделей, обробці експериментальних даних. Ймовірності випадкових подій, випадкові величини, їхні властивості та характеристики. Описова статистика, теорія оцінювання параметрів і перевірки гіпотез. Початкові навички роботи зі статистичним пакетом Statіstіca.


Травматизм: медико-соціальна проблема
Курс "Травматизм: медико-соціальна проблема" призначений для студентів бакалаврату програми "Громадське здоров'я". У цьому курсі вивчається комплексна проблема травматизму з медичного та соціального погляду. Студенти отримують знання про епідеміологію, причини та наслідки травм, а також навчаються аналізувати медичні та соціальні аспекти цієї проблеми. Курс охоплює питання діагностики, лікування, реабілітації постраждалих, а також вивчається роль громадського здоров'я у запобіганні травматичних подій та підтримці постраждалих осіб та їх родин.


Управління змінами в охороні здоров`я
Навчальна дисципліна "Управління змінами" є обов'язковою для студентів першого року навчання освітньо-наукової програми "Менеджмент в охороні здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у студентів (майбутніх управлінців сфери охорони здоров'я) систему знань з теорії та методології управління змінами; принципів впровадження змін у сфері охорони здоров'я; формування системного мислення та комплексу системних знань і вмінь щодо розуміння необхідності змін та управління змінами у стратегічному розвитку сучасних організацій охорони здоров'я, принципів та методів управління опором змінам; опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами; вмінь розробляти рекомендації щодо управління структурними змінами. Концепція навчальної дисципліни - системне поєднання практичного досвіду із ключовими концепціями реформування системи охорони здоров'я, використання теорій та моделей управління змінами при розробці стратегії запровадження змін у сфері охорони здоров'я з метою досягнення максимальної соціальної й економічної ефективності її діяльності. Об'єкт вивчення - організаційні зміни і трансформації в організації та їх особливості у сфері охорони здоров'я.


Фармацевтичний менеджмент та клінічні дослідження
Навчальна дисципліна «Фармацевтичний менеджмент та клінічні дослідження» є вибірковою дисципліною у програмі підготовки фахівців громадського здоров’я. Курс зосереджено на таких питаннях як: місце фармацевтичного менеджменту в системі охорони здоров’я та політика забезпечення населення якісними лікарськими засобами, а також особливості проведення доклінічних та клінічних досліджень лікарських засобів.


Харчування як складова громадського здоров’я
Навчальна дисципліна "Харчування, як складова громадського здоров'я" є вибірковою дисципліною для студентів другого року навчання освітньо-наукової програми "Громадське здоров'я" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс розроблено таким чином, щоб студенти могли орієнтуватися у базовій термінології; розуміти концепції епідеміології харчування; глобальні проблеми, пов'язані з харчуванням та здоров'ям населення; оцінювати аліментарні фактори ризику, пов'язаних з розвитком хронічних захворювань, і роль дієтології в профілактиці захворювань; розглядати політику харчування та втручання, які можуть бути застосовані як частина заходів зі зміцнення здоров'я населення. Курс охоплює ключові поняття та рамки, але має практичну спрямованість. Курс базуються на активній участі студентів у вирішенні проблем і критичному мисленні, за допомогою чого вони "конструюють" власні знання, осмислюючи свій досвід та об'єднуючи його з уже існуючими інтелектуальними конструктами.


Якісні методи досліджень в громадському здоров`ї
Цей курс розроблений для знайомства та опанування базовими навичками проведення якісних досліджень в сфері громадського здоров'я. Студенти дізнаються про діапазон якісний методів дослідження, ознайомляться із прикладами застосування цих методів у сфері громадського здоров'я та надбають ключові компетенції для реалізації досліджень якісними методами.


© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна