Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

2016

Монографії

 • Лук’яненко І.Г. Макрофінансова стабільність: моделі та методи оцінки/ І.Г. Лук’яненко, О.І. Фарина. –К.: ТОВ «ГЛІФ Медіа», 2016, - с. 187 (11,7 др. арк.)
 • Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем: Монографія/ За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. - Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – 512 с. (Лук’яненко І.Г. Розділ 1. Мікроекономічне та макроекономічне прогнозування. 1.10. Порівняння методів рейтингового оцінювання діяльності українських комерційних банків. -  С. 126-143), (1 др. арк. )

Інше

 • Lukianenko I.G. Specifics in modeling integrated fiscal and monetary policy/ Економіко-математичне моделювання: зб.мат. Першої національної науково-методичної конференції - К.:КНЕУ, 2016.- 405 с. - С. 208-211  (0,2 др. арк.)
 • Горбачук В.М. Суспільні та університетські зміни від Третьої до Четвертої промислової революції // Classic university in the context of challenges of the epoch. – Kyiv: T.Shevchenko Kyiv National University, 2016. – С. 215–216. Режим електронного доступу: [  http://science.univ.kiev.ua/upload/Збірник_superfinal_Николаенко.pdf] (0.06 др. арк.)
 • Жук В. М. Підходи до оцінки ефективності монетарних рішень / В. М. Жук // Збірник матеріалів Першої національної науково-методичної конференції «Економіко-математичне моделювання», Київ. – 2016. – С. 129–132. (0,2 др. арк.)
 • Горбачук В.М., Кошулько А.І., Сирку А.А. Розподілені децентралізовані мережі сенсорів для спостережень Землі // 16-th Ukrainian conference on space research. – Kyiv: State Space Agency of Ukraine, 2016. – P. 192. Режим електронного доступу: [http://space-conf.ikd.kiev.ua/images/uploads/713ee588a454e746a6526ae264cb2a60.pdf ]
 • Галицька Е.В., Донкоглова Н.А. Роль та основи підходи до організації самостійної роботи студентів// Збірник праць ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи світової науки», - 2016. – С.9-11.(0,13 др.арк.)
 • Литвин А. В. Порівняння результативності застосування методів виявлення ознак фінансової кризи на прикладі страхових компаній / А. В. Литвин // Збірник матеріалів Першої національної науково-методичної конференції «Економіко-математичне моделювання», Київ. – 2016. – С. 203–206. (0,13 др.арк.)
 • Прімєрова О.К., Кісельова Г.А.  Ризик-менеджмент як основа управління банком // Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності: світова та українська практика. Матеріали міжнарожної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених . 27 січня 2016 року. Київ. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2016. – С. 55-57.
 • Горбачук В.М., Сомик К.О. Питання застосування ключових індикаторів ефективності бази даних World Development Indicators // Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах. – К.: КНЕУ імені В.Гетьмана, 2016. – С. 105–107.(0,12 др. арк.)
 • Горбачук В.М., Чумаков Б.М. Динамика сложности продукции Украины и соседних государств в 1995–2014 годах // Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. Vol. II. – Chisinau: Evrica, 2016. – P. 81–90.(0,56 др. арк.)
 • Буй Т.Г., Роль домогосподарства у формуванні доходів і видатків бюджету/ Т.Г. Буй, П.Ю. Шикін// // Збірник матеріалів Міжнародної науково-науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності: світова та українська практика» - К.: НВП «Інтерсервіс».-2016.-84 с.- С.9-12. (0,13 др.арк.)
 • Горбачук В.М. До вимірювання складності продуктів і успішності економіки / Сучасні проблеми управління підприємством: теорія та практика. – Харків: ХНЕУ імені С.Кузнеця, 2016. – С. 315–317.(0,12 др. арк.)
 • Шумська С.С. Монетизація економіки як необхідна умова відновлення економічного зростання // Можливості та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 21-22 жовтня 2016 р.) / Заг.ред.: М.М.Палінчак, В.П.Приходько, А.Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С.152-155  (0,2 д.а.)
 • Шумська С.С. Фінансове багатство України в офшорах світу// Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Наука і сучасність: виклики глобалізації». Київ, 29 червня 2016 р. (0,3 д.а.)
 • Горбачук В.М., Кошулько А.І., Сирку А.А. До природних обмежень економічної діяльності / Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники. – Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2016. – С. 125–128. (0,13 др.арк.)
 • Базілінська О.Я. Ефективний страховий захист підприємств залізничного транспорту як основа їх конкурентоспроможності / О.Я. Базілінська, О.І. Панченко, С.Г. Сергіянський // Матеріали V Міжнародної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» – Одеса, Атлант, 2016. – 426 с. – C. 42-43.(0,06 др.арк.)
 • Горбачук В.М., Морозов О.О. Вимірювання ефективності мереж // Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016. – Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2016. – С. 63–64. .(0,06 др.арк.) Режим електронного доступу: [http://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/63.pdf]
 • Токарчук В. В. Економетричні моделі оцінювання вартості бренду / В. В. Токарчук // Збірник матеріалів Першої національної науково-методичної конференції «Економіко-математичне моделювання», Київ. – 2016. – С. 360–363.(0,19 др. арк.)
 • Горбачук В.М., Морозов О.О. Особливості олігополістичних рівноваг // Контроль і управління в складних системах. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – С. 49–51.(0,125 др.арк.) Режим електронного доступу: [http://mccs.vntu.edu.ua/mccs2016/files/tezy-KUSS-2016.pdf]
 • Горбачук В.М., Морозов О.О. До вимірювання системних ризиків мереж // Проблеми телекомунікацій. – К.: НТУУ «Київський політехнічний інститут», 2016. – С. 143–145. .(0,125 др.арк.)
 • Глущенко С.В. Тінізація української економіки: сучасні оцінки – В кн. Стратегії розвитку України: економічний та гуманітарний виміри:  матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 430 с. – С.38-42 , (0,23 д.а)
 • Глущенко С.В. Антикризова державна підтримка підприємств: теоретичний аспект / С.В. Глущенко// Збірник матеріалів Міжнародної науково-науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток економіки в умовах макроекономічної нестабільності: світова та українська практика» - К.: НВП «Інтерсервіс».-2016.-84 с.- С.19-22.(0,19 др. арк.)

 

Наукові статті, що входять до наукометричних баз даних

 

 • Lukianenko I. H. Monetary and Fiscal Policies Interaction in Ukraine / I. H. Lukianenko, P. A. Dadashova // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – Т. 5. – 275–307. (2 др. арк.)  Науково-метрична база даних: Scopus Веб-адреса електронної версіїhttp://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9123
 • Лук’яненко І.Г. Особливості застосування та реалізації моделі Європейської комісії QUEST III з розширеним фіскальним блоком /І.Г. Лук’яненко,  Р.Б. Семко Р.Б//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Економіка.-2015.-№12(177).-с.17-31. 
  DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/177-12/3  Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus Веб-адреса електронної версіїhttp://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/04/177_3-1.pdf
 • Прімєрова О.К. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку економічного розвитку країни та показників гендерної рівності / О. К. Прімєрова, А. В. Васильчик // Молодий вчений, 2016. — №3. – С. 154-160. (0,37 др. арк.)  Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus Веб-адреса електронної версії: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/3/37.pdf
 • Прімєрова О.К. Аналіз динаміки ліквідності акцій на прикладі української біржі «ПФТС» / О. К. Прімєрова, А. Ю. Овчинніков  // Інноваційна економіка, 2016. — № 3-4. – C. 145-150.(0,3 др. арк.) Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus Веб-адреса електронної версії:   http://ie.at.ua/IE_2016/InnEko_3-4_2016.pdf
 • Прімєрова О.К. Особливості розвитку фондового ринку України [Електронний ресурс] // Ефективна економіка: електронне наук. фахове вид., 2016. — № 5. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4948.  Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus Веб-адреса електронної версії: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4948
 • Nezhyvenko O., Adair P. 2016. “Informal Employment and Earnings Determination in Ukraine", selected proceedings of the GREY/Marie Curie/IAPP summer school "Multiple Moralities and Shadow Economies in Post-socialism", Zagreb, Croatis, In Polese A., Williams C.C., Horodnic I.A. and Bejakovic P. (eds.) The Informal Economy in Global Perspective: Varieties of Governance, Palgrave-McMillan. Науково-метрична база даних: Scopus
 • Adair P., Nezhyvenko O. 2016. «Sex work vs. sexual exploitation in the European Union: what are the likely guesstimates for prostitution?», Proceedings 6th Economics and Finance Conference, OECD, Paris, September 6-9, IISES, - Р. 27-50 (1,43 др. арк.)  DOI: 10.20472/EFC.2016.006.002
 • Дадашова П. А. Процентний та кредитний канали трансмісійного механізму в різних умовах макроекономічного середовища України / П. А. Дадашова // Економіка і прогнозування. —  2016. — № 3. — С. 119–137.(1,13 др. арк.) Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus.
 • Дадашова П. А. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку [Електронний ресурс] / П. А. Дадашова, М. П. Кладова // Ефективна економіка. - 2016. - № 11. - Веб-адреса електронної версії: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5271">http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5271 Науково-метрична база даних: Index Сореrnicus.

У фахових українських виданнях

 • Фарина О.І. Нелінійний ефект перенесення обмінного курсу на внутрішні ціни в Україні / О.І. Фарина // Вісник  Національного банку України. – 2016. – №236. – С.32-45.(0,8 др. арк.)
 • Горбачук В.М. Глобальні інвестиції у майбутній людський капітал / В.М. Горбачук// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 13. – C.633-638. http://global-national.in.ua/issue-13-2016
 • Горбачук В.М. На порозі Четвертої промислової революції //В.М. Горбачук/ Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 8. – С. 216–220. (0,25 др. арк.) Режим електронного доступу: [ http://bses.in.ua/journals/2016/8-2016/44.pdf]
 • Пирогов Д. А. Порівняння методів моделювання регіональних економічних систем кластерного типу / Д. А. Пирогов // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 138–145.(0,44 др. арк.)
 • Неживенко О. В. Неформальна зайнятість в Україні на основі опитування 2007 року / О. В. Неживенко// Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 132–138.(0,4 др. арк.)
 • Лук’яненко І. Г., Новік А. Ю. Дослідження ринку праці України за допомогою методів системної динаміки / І. Г. Лукяненко, А. Ю. Новік// Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 106–118.(0,75 др. арк.)
 • Литвин А. В. Моделі оцінки ймовірності виникнення фінансової кризи в українських страхових компаніях / А. В. Литвин // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 101–106. (0,3 др. арк.)
 • Жук В. М. Інфраструктурний аналіз монетарної трансмісії України в період економічної нестабільності / В. М. Жук // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 69–80.(0,06 др. арк.)
 • Дадашова П. А. Моделювання монетарного сектора України на основі динамічноїсистеми симультативних рівнянь / П. А. Дадашова // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 54–62. (0,5 др. арк.)
 • Глущенко С. В. Монетарні стратегії: загрози реалізації в українській економіці / С. В. Глущенко // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 35–43.(0,5 др. арк.)
 • Базілінська О. Я., Панченко О. І. Організаційно-економічні засади страхового захисту залізничного транспорту / О. Я.Базілінська, О. І.  Панченко // Наукові записки НаУКМА. —2016. — Т. 185. — С. 24–30.(0,38 др. арк.)
 • Горбачук В.М. Ітеративний метод аналізу мережі країн і продуктів / В.М. Горбачук// Компьютерная математика. – 2016. – №
 • Горбачук В.М. Постіндустріальна організація державних замовлень у розвитку AUTODIN, ARPANET, PRNET, NSFNET та Інтернету/В.М. Горбачук // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Т. 21. – Вип. 8.– С. 116–122.(0,4 др. арк.) Режим електронного доступу: [ http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_8/24.pdf">http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_8/24.pdf]
 • Шумська С.С. Фінансові  інструменти  розвитку: світова практика та уроки для України / С.С.Шумська // Причорноморські економічні студії. – 2016. – №10 (1 д.а.)
 • Горбачук В.М., Кулик В.В. Підтримка макроекономічних пропорцій відтворення як актуальне завдання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки /В.М. Горбачук// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 87–94. (0,43 др. арк.) Режим електронного доступу: [  http://global-national.in.ua/archive/9-2016/19.pdf]
 • Горбачук В.М., Шулінок Г.О., Морозов О.О. Оцінювання ефективності мереж // Теорія оптимальних рішень. – 2016.– С. 154–161. (0,44 др. арк.) Режим електронного доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tor_2016_2016_23">http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tor_2016_2016_23]

 

В іноземних виданнях

 

 • Lukianenko I.H. Information aspects of socio-economic system development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 5. part 5. Modeling sustainable development of socio-economic system. 5.5. Iryna Lukianenko, Alina Novik. Simulation model of labor supply and demand in Ukraine.- Wydawnictwo Wyzszey Szkoly Technicrnej w Katowicach, 2016.- Р.382-391. (0,56 др. арк.)
 • Lukianenko I.H Information aspects of socio-economic system development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 5. part 5. Modeling sustainable development of socio-economic system. 5.6 Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych. The modeling of the dynamic relationships and shocks impact for socio-economic sphere in Ukraine.- Wydawnictwo Wyzszey Szkoly Technicrnej w Katowicach, 2016.- Р. 391-399.  (0,5 др. арк.)
 • Dadashova Pervin, Ganina Kateryna, I. David Wheat. System Dynamics Modeling in a Ukrainian Secondary school. Creative Learning Exchange, Boston, MA, USA, 24-26 June, 2016. – 2016. – P. 1–9. – Available at: http://static.clexchange.org/ftp/conference/CLE_2016/CO2016_SD%20Modeling%20in%20a%20Ukrainian%20Secondary%20School_Wheat.pdf
 • Ivakhnenkov Sergiy. Can Socio-Economic Approach to Management (SEAM) Work in Ukraine? /  S. Ivakhnenkov, J. Conbere, A, Heorhiada// Decoding the Socio-Economic Approach to Management Results of the Second SEAM Conference in the United States. – Information Age Publishing, Charlotte, NC. – 2016. – P.65–75. (0,6 др. арк.).

 

В іноземних журналах

 • Faryna O. Exchange rate pass-through and cross-country spillovers: Some evidence from Ukraine and Russia / O. Faryna // BOFIT Discussion Paper Series. – 2016. - №14. – 30 p. Google Scholar. (0,44 др. арк.)

 

2015

Підручники, навчальні посібники

 • Токарчук В.В. Актуальні проблеми глобалізації та європейської інтеграції: навчально-методичні матеріали до курсу/ В.В. Токарчук – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. - 38 с.- ISBN 978-966-518-691-5 (2,25 др. арк.)
 • Шумська С.С. Макроекономічне прогнозування: навчальний посібник: у двох ч.-/ С.С. Шумська – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. Ч.1.- 176 с.- ISBN 978-966-518-691-2, (10,23 др. арк.)
 • Галицька Е.В., Прімєрова О.К., Ковтун Н.В. Фінансова статистика: підручник / Н.В. Ковтун, Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2015. – 624 с. (Гриф МОН України, лист № 1/11 7158 від 17.04.2013), (39 др. арк.)

 

В іноземних журналах

 

 • Atoyev K.L., Gorbachuk V.M., Knopov P.S. The mathematical modeling of uncertainty and risk impact on complex systems instability // Systems Analysis 2015. – Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis, 2015. – P. 62. .(0,06 др. арк.)
 • Ermolieva T.Yu., Ermoliev Yu.M., Atoyev K.L., Golodnikov O.M., Gorbachuk V.M., Kiriljuk V.S., Knopov P.S. Development of robust land use decisions in Eastern Europe under technology, climate, and system change: the case of Ukraine // Systems Analysis 2015. – Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis, 2015. – P. 46–47.(0,06 др. арк.)

 

2014

Монографії

 • Лук'яненко І. Г. Бюджетно-податкова політика України : нові виклики : монографія / Ірина Лук'яненко, Марія Сидорович ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2014. – 227 с. : схеми, табл. –  Micтить бiблioгpaфiю.

Статті

У виданнях НаУКМА

 

 • Лук'яненко І. Г. Моделювання державного сектору економіки України за допомогою методів системної динаміки / Лук'яненко І. Г., Дадашова П. А. // Магістеріум. – 2014. – Т. 56 : Економічні студії. – С. 4-8.
 • Lukianenko I. Financial management decision of mergence and acquisition process for innovative companies / I. Lukianenko, O. Krykun // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 42-48.

 

В інших виданнях України

 

 • Лук’яненко І. Г. Особливості моделювання правил монетарної політики на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом / Лук’яненко І. Г., Жук В. М. // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 323-329.

2013

Статті

У виданнях НаУКМА

 

 • Лук'яненко І. Г. Моделювання інноваційної активності українських промислових підприємств / Лук'яненко І. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 73-80.

 

В інших виданнях України

 

 • Лук'яненко І. Г. Моделі оцінки опціонів та ефективність їх практичного застосування / Лук’яненко І. Г., Токарчук В. В. // Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : монография / [под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима] ; Харьков. нац. экон. ун-т МОН Украины, Научно-исслед. центр индустриальных проблем развития НАН Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко [та ін.]. - Х. : Инжэк, 2013. - С. 73-86 : табл.

2012

Монографії

 • Лук’яненко І. Г. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: Монографія / заг. ред. д.е.н., проф. М. Г. Білопольського; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – 372 с. (Лук’яненко І. Г. розділ 1.2. Проблеми підвищення ефективності управління джерелами фінансування українських підприємств).
 • Лук’яненко І. Г. Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2012. – 564 с. (Лук’яненко І. Г.розділ 1.7. Моделі управління міжнародними резервами).
 • Шумська С. С. Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2012. (Шумська С. С. Реальний ефективний обмінний курс гривні та структура української економіки).
 • Лук’яненко І. Г. Моделі лонгітюдних даних в управлінні структурою капіталу українських підприємств // Моделирование социально-экономических систем: теория и практика: Монография / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х.: ФЛП Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2012. – 592 с.

Посібники

 • Токарчук В. В.Навчально-методичні матеріали до курсу «Банківські операції». – К.: Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, 2012. – 22 с.
 • Мертенс О. В.Управлінська економіка: методичні матеріали до курсу. – К.: Міжнародний інститут бізнесу, 2012. – 84 с.
 • Токарчук В. В., Донкоглова Н. А.Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних робіт. – К.: Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, 2012. – 27 с.
 • Кравчук А. О., Дяковський Д. А.Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсових робіт. – К.: Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, 2012. – 34 с.
 • Базілінська О. Я.Навчально-методичні матеріали до курсу «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання». – К.: Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА, 2012. – 72 с.

Статті

 • Лук’яненко І. Г. Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України // Бізнес Інформ. – 2012. – № 4 (411). – С. 197–201.
 • Галицька Е. В.Ринок нерухомості в Україні: проблеми та особливості // Проблеми науки. – 2012. – № 1. – С. 40–47.
 • Глущенко С. В., Івахненков С. В.Методи прогнозування банкрутства в системі аналізу фінансово-економічних показників суб’єктів господарювання України // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2012. –№ 2. – С. 24–34.
 • Шумська С. С.Капіталізація економіки: системний підхід та методологічні напрямки дослідження // Економічна теорія. – 2012. – № 1. – С. 35–49.
 • Шумська С. С.Національне багатство України у вимірі показників СНР // Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 27–40.
 • Івахненков С. В.Кібернетичний підхід до теоретичних аспектів контролю // Сталий розвиток економіки. – 2012. – Вип. 2 (12). – С. 9–17.
 • Івахненков С. В.Інформатизація процесів управління та господарський контроль: проблеми термінології // Інноваційна економіка. – 2012. – Вип. 3 (19). – С. 3–10.
 • Івахненков С. В., Георгіаді А.Філософсько-світоглядні основи наукових досліджень в обліку та аудиті: англомовний світ // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 3. – С. 48–53.
 • Виговська Н. Г., Івахненков С. В.Порядок перевірки та доведення контрольних версій: гносеологічні аспекти // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький. – 2012. – Вип. 18/3. – С. 47–52.
 • Івахненков С. В., Кравченко О. М.Інтегральні методи діагностики та контролю фінансового стану підприємства // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Зб. наук. праць. Луцький національний технічний університет. – 2012. – Вип. 9(33). Ч. 1. – C. 446–454.
 • Івахненков С. В. Проблеми запровадження інформаційних технологій подання фінансової та податкової звітності в Україні // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 10. Част. 3. – С. 164–169.
 • Івахненков С. В.Особливості фінансового контролінгу в стратегічному управлінні страховою компанією [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1265&p=1.
 • Івахненков С. В.Розробка та використання аудиторського програмного забезпечення в Україні // Культура народів Причорномор’я. – 2012. – № 234. – С. 38–43.
 • Горбачук В. М., Кривонос Ю. Г.Особенности регрессионного анализа временных рядов // Комп’ютерна математика. – 2012. – № 2. – С. 3–12.
 • Горбачук В. М., Шулинок Г. А.Причинно-следственная связь по Грейнджеру // Теорія оптимальних рішень. – 2012. – С. 119–125.
 • Горбачук В. М., Гудима А. В.Регіональний перерозподіл за централізації та децентралізації // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. – 2012. – С. 179–184.
 • Горбачук В. М.Особливості регресії моделей з розподіленими лагами // Культура народов Причерноморья. – 2012. – С. 20–24.
 • Токарчук В. В.Основні компоненти системи якісного обслуговування клієнтів банків // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 126–130.
 • Шумська С. С.Сприйняття кризи: підходи та оцінка антикризової ефективності // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 144–149.
 • Краснікова Л. І., Подвисоцька Т. О., Осінкіна О.Аналіз залежності між фактором здоров’я та доходами населення в Україні на мікро-рівні // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 77–81.
 • Галицька Е. В., Донкоглова Н. А.Основні методи та прийоми впливу на співрозмовника в процесі спілкування // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 23–27.
 • Жук В. М.Деякі аспекти функціонування монетарного трансмісійного механізму за умов економічної нестабільності // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 60–65.
 • Дяковський Д. А.Основи функціонування електронних грошей в Україні // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 57–60.
 • Глущенко С. В., Пласконіс Н. В.Процентна політика в системі грошово-кредитного регулювання в Україні // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 32–38.
 • Івахненков С. В., Місюра О. О. Проблеми оцінки аудиторської суттєвості в Україні: аналіз практичних керівництв // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 71–76.
 • Лук’яненко І. Г., Подвисоцький Ю. А.Моделювання впливу фактора здоров’я на нерівність у країнах із перехідною економікою // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 94–97.
 • Буй Т. Г., Бударагіна М. С.Оцінювання стійкості державного боргу в Україні // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 18–23.
 • Семко Р. Б.Основні підходи до моделювання фондового ринку та реального сектора економіки // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 111–115.
 • Геращенко О. Л.Фінансова оцінка й управління вартістю нематеріальних активів, створених всередині підприємства // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 28–32.
 • Лук’яненко І. Г. Управління структурою капіталу підприємств в умовах фінансової нестабільності // Зб. тез доповідей учасників І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред. кол. Веретенников В. І. та ін. – Макіївка: МЕП, 2012. – С. 223–225.
 • Лук’яненко І. Г.Фінансова політика в умовах трансформації економіки //Фінансова політика як складова економічного розвитку: Всеукр. наук.-пр. конф. (Київ, 18–19 квітня 2012 р.): тези доп. / відп. ред. І. Я. Чугунов. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – С. 6–8.
 • Сєміколенова С. В.Механізм нейтралізації фінансових ризиків на підприємстві: роль страхування // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Об’єктивна оцінка конкурентоспроможності економічних систем: моделювання, прогнозування, прийняття рішень» (м. Київ, 2–3 березня 2012 р.). – Ч. 2. – К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2012. – С. 57–59.
 • Дяковський Д. А.Слабкі сторони сучасних електронних грошей // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності» (м. Одеса, 16–17 березня 2012 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Ч. 2. – Одеса, ЦЕДР, 2012. – С. 61–63.
 • Бридун Є. В.Характерные финансовые особенности деятельности страховых компаний в 2010 году // InsuranceTOP. – 2011. – № 1 (33). – С. 34–35.
 • Івахненков С. В., Івахненкова В. В. Aналітичні процедури в процесі аудиторської перевірки // Матеріали 12-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми науки та освіти» (м. Харків, 27–29 травня 2012 р.). – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 145–146.
 • Івахненков С. В., Кравченко О. М.Інтегральні методи діагностики та контролю фінансового стану підприємства // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (м. Луцьк, 25 травня 2012 р.). – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2012. – С. 83–84.
 • Галицька Е. В., Донкоглова Н. А.Методичні підходи при оцінюванні ефективності авторських курсів // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий прогрес на зламі тисячоліть» (м. Прага, 27 травня – 5 червня 2012 р.). – Прага, 2012. – С. 26–28.
 • Івахненков С. В.Розробка аудиторського програмного забезпечення в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління» (м. Судак, 1–3 червня 2012 р.). – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012. – С. 225–227.
 • Рожнятовський С. В., Івахненков С. В., Івахненкова О. П.Засоби і методики автоматизованого формування, контролю та аналізу звітності виробничо-технічних підрозділів Укрзалізниці // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління» (м. Судак, 1–3 червня 2012 р.). – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012. – С. 255–256.
 • Прімєрова О. К. ImprovingsafetythebankingsystemUkraineinmodernterms // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія подолання економічної кризи: сутність та практичне застосування» (м. Одеса, 24–25 серпня 2012 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса: ЦЕДР, 2012. – С. 131–134.
 • Базілінська О. Я. Comprehensive Approach to Assessing the Financial Condition of the Enterprise // Науковий потенціал світу. Збірник матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Софія, 17–25 вересня 2012 р.) / «Бял ГРАД-БГ». – Т. 1. Икономики. – Софія, 2012. – С. 38–41.
 • Прімєрова О. К. Investment activity of Ukrainian insurance companies // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки: проблеми, гіпотези, дослідження» (м. Сімферополь, 5–6 жовтня 2012 р.) / Наукове об’єднання «Economics», 2012. – С. 132–134.
 • Горбачук В. М. Питання фінансування загальнодержавних програм України підготовки бакалаврів, магістрів, докторів наук // Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз. Ч. 1. – Дніпропетровськ: ДНУ імені О. Гончара, 2012. – С. 71–76.
 • Горбачук В., Толубко І.Моделювання передбачення викидів і аналізу політики // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД. Секція: математика. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2012. – С. 74–76.
 • Лук’яненко І. Г., Семко Р. Б. Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 1. – С. 303–319 (журнал входить до міжнародного каталогу та бази даних Sci Verse Scorpus (www.scorpus.com) та Міжнародного інформаційного та науково-дослідного каталогу для індексування статей з метою визначення індексу цитування Thomson Reuters (http://science.thomsonreuters.com).
 • Podvysotskaya T. O., Podvysotskiy Y. A. Health Aspect of Inequality in Transition Countries: Case of Ukraine. – The German Institute of Economic Research (DIW Berlin), 2012.
 • Gorbachuk V., Gasanov A. Regression analysis of time series vs cross section data // Problems of cybernetics and informatics. – Baku: Azerbaijan Academy of Sciences, 2012.
 • Gorbachuk V., Chumakov B. Iterative methods for generalized Nash equilibria search // Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau: Academia de transporturi, informatica si comunicatii, 2012. – P. 38–47.
 • Горбачук В. М., Пепеляев В.А. Макромодель энергетики и экономического роста // Стохастическое программирование и его приложения в энергетике. – Иркутск: ИСЭ СО РАН, 2012. – С. 278–306.
 • ShumskaS., Stepanenko-LypovykB. Methodologyfeaturesgreenbusinessdevelopment // Sustainabledevelopment [Устойчиво развитие. – Технически университет Варна, Болгария]. – 2012. – Vol. 3. – P. 146–149.

2005

Монографії

 • Івахненков С. В. Комп'ютерний аудит: контрольні методики і технології / Наукове видання. – К.: Знання-Прес, 2005. – 304 с.
 • Юдін О. Ю., Івахненков С. В., Пазинич В. О., Рожнятовський С. В. Основи автоматизації бухгалтерського обліку та звітування на залізницях України / За ред. доц. С. В. Івахненкова. – К.: КВІЦ, 2005. – 252 с.

Підручники, навчальні посібники

 • Лук'яненко І. Г.Аналіз часових рядів : практичний посібник для роботи в комп'ютерному класі / І. Г. Лук'яненко, В. М. Жук ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [НаУКМА], 2013. - ч. : іл. -  Включ. бібліогр.

Посібники

 • Базілінська О. Я. Макроекономіка / Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с.
 • Бычкова С. М., Ивахненков С. В. Информационные технологии в бухгалтерском учете и аудите: Учеб. пособие / Под ред. С. М. Бычковой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 216 с.
 • Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту / Навч. Посібник. – Вид. 2-ге, випр. – К.: Знання-Прес, 2004. – 348 с.
 • Краснікова Л. І., Лук'яненко І. Г. Практикум з мікроекономіки: Тести, проблемні ситуації, вправи / Навч. посіб. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2005. – 317 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)
 • Муніципальні облігації в системі фінансових ринків: практика зарубіжних країн / Науково-довідковий посібник для студентів Факультету економічних наук. Спеціальність "Фінанси" / Укл. Глущенко С. В. – К.: НаУКМА, 2005. – 44 с.
 • Сунцова О. О. Місцеві фінанси / Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2005. – 560 с.
 • Фінансовий ринок: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів Факультету економічних наук. Спеціальність "Фінанси" / Укл. Глущенко С. В. – К.: НаУКМА, 2005. – 26 с.

Статті

 • Базілінська О. Я. Економічна кон'юнктура транспортної системи регіону // Вісник Чернігівського технологічного університету. – Чернігів, 2005. – № 24. – C. 34–41.
 • Базілінська О. Я. Інвестиційна політика в області регіонального транспорту // Наукові записки НаУКМА. – Київ, 2005.
 • Базілінська О. Я. Особливості фінансової діяльності господарюючих суб'єктів в сучасних умовах // Вісник Чернігівського технологічного університету. – Чернігів, 2005. – № 23. – C. 79–84.
 • Базілінська О. Я. Сучасні тенденції інвестування в Україні // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень '2005". – Том 9. Інвестиційна діяльність та фондові ринки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 3–6.
 • Івахненков С. В., Іськович Т. В. Використання аналітичних процедур для підвищення ефективності аудиту // Наукові записки НаУКМА. Маґістеріум. Економічні студії. – 2005. – Т. 18. – С. 35–40.
 • Іськович Т. В., Івахненков С. В. Проведення аналітичних процедур в умовах використання комп'ютерної техніки // Наукові записки НаУКМА. Маґістеріум. Економічні студії. – 2005. – Т. 18. – С. 87–98.
 • Лук'яненко І. Г. Моделювання впливу податкової політики на економічне зростання в Україні // Наукові праці НДФІ. – Вип. 3 (32). – 2005. – С. 71–78.
 • Скрипник А. В., Сунцова О. О. Бюджетна децентралізація як шлях до Євросоюзу // Економіст. – №3. – 2005. – С. 26–29.
© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна