Повідомлення

Помилка
 • JUser::_load: не можу завантажити користувача з ID: 45

Спеціальність 075 Маркетинг

Освітньо-наукова програма "Маркетинг"

Кваліфікація, що присвоюється
Магістр маркетингу

Освітній ступінь
Магістр 

Спеціальні вимоги до зарахування
Диплом бакалавра

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)
Немає.

Профіль програми
Магістерська програма «Маркетинг» логічно продовжує професійну підготовку фахівців з маркетингу на якісно новому рівні, здатних розв’язувати сучасні нестандартні завдання, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї,приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, креативно мислити та діяти.

Мета підготовки магістрів з маркетингу в НаУКМА визначається поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та запитів громадян в отриманні ґрунтовної освіти з цього напряму, яка давала б змогу розвинути розумові здібності особи та реалізувати їх у практиці установ будь-якої форми власності, на виробництві, у комерційних та некомерційних організаціях.

Зміст спеціальної професійної підготовки магістрів з маркетингу зумовлений необхідністю здобуття знань, напрацювання умінь та навичок, які можуть забезпечити відповідність фахівця таким рівням, як маркетолог-аналітик, маркетолог-менеджер, директор з маркетингу. Набуття відповідної спеціальності передбачає можливість створення фахівцем власного підприємства та управління підприємствами різних форм власності та організаційно-правових форм, можливість діяльності в консультаційних організаціях та установах.

Програма реалізується в тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, консалтинговими й аналітичними центрами, західними аудиторськими компаніями, інвестиційними компаніями, провідними банківськими та бізнесовими структурами. Пріоритетом у роботі є поєднання наукових досліджень з на­вчальним процесом, впровадження новітніх технологій на­вчання.

Програма відповідає сучасним стандартам як Міністерства освіти і науки України, так і європейським зразкам щодо вищої економічної освіти в контексті Болонського процесу. Випускники програми отримують диплом магістра державного зразка про повну вищу освіту.
Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика– 65 кредитів; вибіркові навчальні дисципліни та практика (варіативна компонента) – 35 кредитів;  атестація - 20 кредитів.


Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

 • визначення  сили та характеру факторів зовнішнього впливу на поведінку споживачів;
 • з’ясування внутрішніх факторів поведінки споживачів;
 • моделювання процесу прийняття рішень споживачами;
 • розробка  маркетингової інноваційної політики;
 • організація та проведення маркетингових досліджень;
 • розробка механізму впливу на поведінку споживачів шляхом встановлення контактів, формування думки споживачів, допомоги споживачам при запам’ятовуванні інформації;
 • інтерпретація та аналіз інформації щодо поведінки споживачів для обґрунтування і розробки управлінських рішень;
 • вивчення ринку, здійснення прогнозу його кон'юнктури, розробка тактики та стратегії маркетингу.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах маркетингового управління підприємствами;
 • здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
 • уміння доцільно застосовувати програмне забезпечення та інформаційні технології в маркетинговій діяльності;
 • володіння методологічними прийомами наукових досліджень, вміння застосовувати прикладні методики аналізу маркетингових процесів, використовувати сучасні методи системного наукового аналізу;
 • навички письмової та усної презентації результатів власної роботи, наукового та практичного матеріалу;
 • навички роботи в команді над вирішенням завдань, пов’язаних з реальними випадками з маркетингового управління підприємствами, компаніями, установами.

3. Практичні навички з предметної області

 • навички прийняття оптимальних маркетингових рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності підприємства, застосування інструментів антикризового управління підприємством, підвищення добробуту його працівників і власників;
 • навички з розробки маркетингового комплексу для різних продуктів та ринків;
 • навички з розробки маркетингової стратегії підприємства (організації), включаючи стратегію вибору цільового ринку, стратегію позиціонування;
 • навички аналізу, кількісної оцінки та моделювання ринкових ризиків;
 • навички з налагодження зв’язків із громадськістю та формування соціальної політики підприємств та організацій, враховуючи правові основи захисту прав споживачів в Україні;
 • навички застосування науково-обґрунтованих методів аналізу та прогнозування в маркетинговій діяльності.

Професійні профілі випускників з прикладами
Об'єктами діяльності магістра за спеціальністю “Маркетинг” є конкретні засоби та інструменти бізнес-структур, органів державного управління та місцевого самоврядування, науково-дослідних установ та закладів освіти.

Доступ до подальшого навчання
Магістр за спеціальністю «Маркетинг» може продовжити навчання в університеті в аспірантурі за спеціальностями:

 • “Економічна теорія та історія економічної думки”;
 • “Математичні методи та інформаційні технології в економіці”;
 • “Світове господарство та міжнародні економічні відносини”;
 • “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань».

Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішний захист магістерської роботи.

Форма навчання
Денна

Керівник програми
Кандидат економічних наук, доцент Пічик Катерина Валеріївна