Повідомлення

Факультет економічних наук

Освітня програма "Менеджмент"

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр менеджменту

Освітній ступінь

Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Ліцензійний обсяг

50 осіб

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає.

 

Профіль програми

У професійній підготовці менеджерів НаУКМА прагне забезпечити якісно новий рівень, спрямований на формування в Україні корпусу управлінців екстра-класу. Етап підготовки бакалаврів з менеджменту відрізняють якісно нові навчальні плани і програми, інноваційні форми організації навчального процесу, які зорієнтовані на забезпечення високого рівня теоретичної підготовки, безпосередню участь у проведенні наукових досліджень і апробації їх результатів у практичній роботі. Особливість побудови навчального процесу у НаУКМА дає можливість бакалаврам з менеджменту разом з фундаментальною гуманітарною та загальноекономічною підготовкою отримати спеціалізовані знання з управління з фокусом на такі сфери як охорона здоров’я, соціальна сфера, корпоративна соціальна відповідальність, супервізія соціальних проектів.

Для викладання професійно орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують наукову роботу з практичною діяльністю, що надає студентам можливість здобути науково-практичні знання та навички.

Програма підготовки складається з:

–    з нормативних навчальних дисциплін та практики (фундаментальні гуманітарні дисципліни, англійська мова, загальноекономічні дисципліни, практики);

–         з вибіркових навчальних дисциплін та практики (дисциплін професійної та практичної підготовки (спеціалізовані курси з менеджменту, управління якістю, фінансового менеджменту, логістики, управління персоналом, ризиками), дисциплін вільного вибору студента (дисципліни, що визначають спеціалізацію, зокрема корпоративна соціальна відповідальність, управління медичним бізнесом, інноваційний менеджмент, медійне відображення медичних проблем, основи інтернет-бізнесу);

–          атестація ( атестація передбачає захист кваліфікаційної роботи перед  Екзаменаційною комісією).

 Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС.

  1. Знання з предметної області

·                базові засади реалізації загальних функцій управління організацією, планування стратегічної та поточної діяльності організації;

·                основні принципи розробки , обґрунтування і прийняття управлінських рішень;

·                сучасні методи управління первинними підрозділами організації, створення проектних команд;

·                сучасні підходи до моніторингу і впровадження інновацій в організації;

·                методи і засоби забезпечення належного рівня якості послуг, захисту споживача від неякісних послуг, аналізу причин рекламацій і запобігання їх виникненню;

·                оволодіння сучасним рівнем інформаційної та комп’ютерної культури: розбудова комунікаційної мережі для обміну інформацією; налагодження зворотнього зв’язку, ведення кореспонденції, основи захисту інформації;

·                сучасні підходи до розробки загальнодержавної та регіональної соціально-економічної політики;

·                методи забезпечення конкурентоспроможності організації на ринку, оцінки ризиків та прогнозування.

 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

·                здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички для аналізу і розрахунку економічних показників діяльності організації;

·                навики оцінювання економічного потенціалу та динаміки розвитку організації на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень; проведення моніторингу основних конкурентів організації;

·                здатність творчо мислити, вміння доводити та відстоювати власну думку;

·                здатність застосовувати знання та вміння для прийняття управлінських рішень;

·                уміння використовувати в роботі необхідні комп'ютерні програмні продукти;

·                уміння володіти методологічними прийомами наукових досліджень, використовувати сучасні методи системного наукового аналізу;

·                навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу;

·                навики впровадження раціональних схем планування і організації робочих місць, структурування завдань відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання;

·                навики вибору критеріїв оцінки суб’єктів діяльності, здійснення процедури ефективного, об’єктивного, поточного та заключного оцінювання виконання роботи.

 3. Практичні навички з предметної області

·                уміння розробляти стратегічні та оперативні плани поточної діяльності організації, проекти бізнес-планів, робити техніко-економічне обґрунтування і оцінку бізес-ідей;

·                навички підготовки та реалізації управлінських функцій (планування, організації, мотивації та контролю), прийняття своєчасних та обґрунтованих управлінських рішень, організації ділових контактів та управлінської праці, управління персоналом;

·                уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правомочність;

·                уміння працювати у колективі та команді, організовувати ефективну взаємодію членів групи у робочому процесі;

·                уміння використання ефективних систем мотивації та оплати праці, підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

 4. Загальні уміння та навички

·                уміння організувати процес виконання завдань у відповідності до принципів тайм-менеджменту;

·                навички добирати та використовувати психолого-педагогічні технології у професійній та інших сферах життєдіяльності;

·                навички дотримуватися етики ведення бізнесу та ділового спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;

·                навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, управління конфліктами та стресами, здатність нести персональну відповідальність за діяльність співробітників і всієї групи;

·                уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища прямої та непрямої дії на результативність діяльності організації;

·                уміння професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою;

·                здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;

·                здатність розвивати лідерський потенціал, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик.

 Професійні профілі випускників з прикладами

Фахівці даного профілю займаються широким колом питань господарської діяльності організації, а саме займаються розробкою проектів, організовують пошук партнерів бізнесу, планують матеріальні та інформаційні потоки в організації.  .

Зміст спеціальної професійної підготовки бакалаврів з менеджменту забезпечує відповідність фахівця таким посадам, як керівник підрозділів організації, менеджер з питань комерційної діяльності та управління організацією. Набуття відповідної спеціальності передбачає можливість створення фахівцем власного підприємства та управління підприємствами різних форм власності та організаційно-правових форм, можливість діяльності в консультаційних організаціях та установах.

 

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр менеджменту може продовжити навчання в університеті на другому(магістенрському) рівні вищої освіти.

 Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

 Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

 Форма навчання

Денна

 Завідувач кафедри

кандидат еконгомічних наук, доцент Пічик Катерина Валеріївна