Повідомлення

Освітня програма «Менеджмент»

 

галузь знань – 07 «Управління та адміністрування» /

07 «Management and Administration»

 

спеціальність – 073 «Менеджмент» /

073 «Management»

 

 

Кваліфікація

бакалавр менеджменту / Bachelor of Management

Тип диплома та обсяг програми

Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС. Термін освоєння програми 3 роки 10 місяців для денної форми навчання

Навчальний заклад

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Акредитуюча організація

Міністерство освіти та науки України

Період акредитації

Ліцензовано в 2015 році

Рівень програми

 • Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – перший цикл,
 • Національна Рамка кваліфікацій – 7 рівень,
 • Закон України «Про вищу освіту» – перший (бакалаврський) рівень

 

А.

Мета освітньої програми

 

Мета підготовки бакалаврів з менеджменту визначається поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та запитів громадян в отриманні ґрунтовної освіти з цього напряму, яка давала б змогу розвинути розумові здібності особи та реалізувати їх у практиці установ будь-якої форми власності, на виробництві, у комерційних та некомерційних організаціях.

 

В.

Характеристика програми

 1. 1.      

Предметна область

Зміст спеціальної професійної підготовки бакалаврів з менеджменту зумовлений необхідністю здобуття знань, напрацювання умінь та навичок, які можуть забезпечити відповідність фахівця первинному управлінському рівню: менеджер з продажів, логістики, закупівель, HR-менеджер, менеджер з питань комерційної діяльності та управління організацією. Набуття відповідної спеціальності передбачає можливість створення фахівцем власного підприємства та управління підприємствами різних форм власності та організаційно-правових форм, можливість діяльності в консультаційних організаціях та установах.

 1. 2.      

Основне спрямування програми спеціальності 073 «Менеджмент»

-         управління організацією у відповідності до процесів створення цінності для споживача (вивчення процесів створення цінності для споживачів та побудова бізнес-моделі організації);

-         менеджмент як інструмент підвищення ефективності організації (вивчення особливостей раціональної поведінки виробників).

 1. 3.      

Орієнтація програми

Професійна, прикладна

 1. 4.      

Особливості та відмінності

 • Використання в навчальному процесі ділових ігор, кейсів та професійно-ситуаційного моделювання;
 • Запровадження системи ефективної мотивації творчої праці студентів, викладачів і співробітників;
 • Сприяння студентам у визначенні своєї професійної кар'єри,
 • Залучення до практичної діяльності за майбутнім фахом ще під час перебування їх в НаУКМА

 

С.

здатність до Працевлаштування та подальшого навчання

 1. 1.      

Здатність до працевлаштування

 • Бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності за «Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96», затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 № 441:
 • Оптова торгівля і посередництво в торгівлі: К.51.1 – Посередництво в оптовій торгівлі.
 • Операції з нерухомістю: К.70.31 – Діяльність агентів нерухомості; К.71 – Здавання під найм без обслуговуючого персоналу.
 • Послуги, надавані переважно юридичним особам: К 74.13.0 – Дослідження ринку та вивчення громадської думки (вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розроблень нових видів продукції, вивчення громадської думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів); К.74.14 – Консультації з питань комерційної діяльності та управління (надання консультацій та практичної допомоги державним та недержавним підприємствам та установам у плануванні, з організаційних питань, забезпечення ефективності, контролю, інформації та управління); К.74.15.0 – Керівництво підприємствами.
 • Державне управління – L.75.1 – Державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузі; L.75.14.0 – Допоміжна діяльність у сфері державного управління (керівництво, функціонування та забезпечення всіх служб загального призначення: служби з централізованих закупівель і постачання та інші);
 • Громадська діяльність – О.91.1 – Організації у сфері економіки
 1. 2.      

Падальше навчання 

 • Магістерські програми
 • Міждисциплінарні програми

 

D

методика викладання

 1. 1.      

Підходи до викладання та навчання

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка бакалаврської роботи

 1. 2.      

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, звіти з проходження практики, усні презентації, поточний контроль, кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін, захист випускової роботи.

Перевірка та оцінювання знань студентів у НаУКМА здійснюється за рейтинговою (стобальною) системою. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються паралельно за національною шкалою та шкалою ЄКТС

 

Е.

Програмні компетентності

 1. 1.      

Загальні

 • Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.
 • Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування фізичних знань та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.
 • Групова робота. Здатність виконувати лабораторні дослідження в групі під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до врахування строгих вимог дисципліни, планування та управління часом.
 • Комунікаційні навички. Здатність до ефективного  комунікування та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.
 • Популяризаційні навички. Вміння спілкуватися із нефахівцями, певні навички викладання. Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень з фізики на соціальну сферу.
 1. 2.      

Фахові

 • Розробляти програми та проекти діяльності окремих відділів та всієї організації.
 • Розраховувати прогнозовані та поточні обсяги виробництва і реалізації продукції.
 • Складати перспективні та поточні плани комерційної діяльності підприємства у сфері матеріально-технічного забезпечення та збуту.
 • Розраховувати потребу в кадровому і технічному забезпеченні складського перероблення, відвантаження та продажу продукції виробництва.
 • Розробляти й упроваджувати плани підвищення економічної ефективності використання матеріальних ресурсів, а також норм і нормативів витрат і виробничих запасів
 • Організовувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства та превентивного реагування на зміни його стану.
 • Організовувати та проводити роботи з удосконалення структури управління діяльністю (бізнес-процесом).
 • Організовувати роботу виставок, ярмарків та інших заходів закупівельно-торгової і комунікаційної діяльності
 • Оцінювати ефективність та конкурентоспроможність орга;
 • Виявляти резерви та реалізовувати заходи з підвищення ефективності використання ресурсів організації.
 • Розробляти рекомендації та окремі розділи планів реконструкції і модернізації існуючого виробництва, випуску нової продукції/ проектувати процеси надання інноваційних послуг.
 • Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами підприємства з приводу реалізації конкурентоспроможної  політики організації.
 • Здійснювати професійний консалтинг з питань управління конкурентоспроможністю організації.
 • Організовувати інформаційні та ділові зустрічі, а також поїздки для обміну досвідом з проблем підприємницької діяльності
 • Контролювати виконання договірних зобов’язань.
 • Підготовлювати вихідну інформацію для складання претензій на поставлені низькоякісні товарно-матеріальні цінності та відповідей на претензії замовників.

 

F

Програмні результати навчання

 1. 1.      
 • Обговорювати проблеми загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру для досягнення порозуміння зі співрозмовниками.
 • Вести ділове листування, застосовуючи фонові культурологічні та країнознавчі знання.
 • Виконувати аналітичне опрацювання  іншомовних джерел для одержання інформації, потрібної для розв’язання певних завдань професійно-виробничої діяльності.Застосовувати спеціальні методики корекції власного психічного стану залежно від психофізичних навантажень.
 • Застосовувати заходи самоконтролю та саморегуляції, розвитку вольових якостей особистості.
 • Використовувати природні чинники для зміцнення працездатності та стійкості до захворювань
 • Використовувати методи самоконтролю за станом здоров’я, фізичного розвитку та діяльності функціональних систем організму.
 • Додержуючись норм сучасної української літературної мови, складати професійні тексти та документи.
 • У виробничих умовах за допомогою відповідних методів вербального спілкування готувати публічні виступи, застосовувати адекватні форми ведення дискусії.
 • Працюючи з іншомовними фаховими текстами, перекладати їх українською, послуговуючись термінологічними двомовними та електронними словниками
 • За допомогою комп’ютерних систем автоматизації перекладу та електронних словників робити переклад іншомовної інформації.
 • У виробничих умовах, використовуючи ключові слова в певній галузі на базі професійно орієнтованих (друкованих та електронних) джерел, за допомогою відповідних методів проводити пошук нової текстової, графічної, звукової інформації та відеоінформації (робота з джерелами навчальної, наукової та довідкової інформації)
 • На основі аналізу результатів власних спостережень, використовуючи етико-естетичну теорію, визначати моральні переконання та смакові вподобання учасників спільної діяльності.
 • З урахуванням визначених моральних переконань та смакових уподобань знаходити компромісні рішення в процесі спільної діяльності
 • За допомогою формальних логічних процедур аналізувати наявну інформацію на її відповідність умовам необхідності та достатності для забезпечення ефективної діяльності.
 • За допомогою формальних логічних процедур проводити аналіз наявної інформації на її відповідність вимогам внутрішньої несуперечливості.
 • За результатами структурно-логічного опрацювання інформації доходити  висновку щодо її придатності для здійснення заданих функцій.
 • За негативного результату діяльності знаходити помилки в структурі логічних операцій
 • Прогнозувати оптимальні витрати на виробництві та максимальні прибутки за короткотерміновий та довготерміновий періоди.
 • Визначати ціну та обсяг виробництва за умов конкуренції.
 • На підставі моделей поведінки споживача прогнозувати максимізацію загальної корисності та платоспроможності домашнього господарства за фактичних бюджетних обмежень.
 • На основі аналізу наявних споживчих благ, використовуючи класифікаційні ознаки, класифікувати та визначати потреби суспільства
 • На основі аналізу наявних економічних та природних ресурсів, застосовуючи моделі альтернативних витрат, за допомогою зіставлення та порівняння визначати альтернативні варіанти використання економічних ресурсів
 • За результатами аналізу законодавчих та нормативних актів України,  використовуючи макроекономічні моделі, за допомогою зіставлення та порівняння  приймати професійні рішення, адекватні державній економічній політиці
 • На основі аналізу виробничої ситуації визначати мету емпіричного соціологічного дослідження.
 • Залежно від визначеної мети обирати адекватну їй технологію соціологічного дослідження.
 • Провадити емпіричне соціологічне дослідження за обраною технологією.
 • За відповідними методиками провадити аналіз результатів емпіричного соціологічного дослідження
 • На основі аналізу результатів спостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, установлювати власний соціальний статус і соціальний статус учасників спільної діяльності.
 • Використовуючи критерії класифікації суспільних об’єднань і рухів, визначати тип конкретного суспільного об’єднання та його місце в  політичному житті держави.
 • На основі аналізу результатів самоспостережень, ураховуючи ознаки конкретної ідеології, визначати власні політичні переконання та політичні  переконання учасників спільної діяльності
 • Ураховувати права, свободи та обов’язки людини і громадянина, закріплені Конституцією України.
 • Ураховувати правовий статус і повноваження державних органів законодавчої влади та органів виконавчої влади різних рівнів, що закріплені Конституцією України.
 • Ураховувати правовий статус і  повноваження органів місцевого самоврядування, з якими виникають юридичні відносини.
 • Використовувати положення цивільного права у процесі підготовки нормативних та інших документів конкретного підприємства (установи).
 • Використовувати положення цивільного права для регулювання майнових відносин.
 • Використовувати положення  цивільного права для регулювання (здійснення) трудових відносин на виробництві.
 • Використовувати основні положення законодавства з охорони праці, цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій та екологічного права.
 • Використовувати основні положення законодавства України з інтелектуальної власності.
 • Використовувати основні положення міжнародних конвенцій, угод тощо, до яких приєдналась Україна
 • За результатами аналізу  історичних джерел та історіографічної літератури, зважаючи на ознаки соціально-історичних епох та критерії причинно-наслідкових зв’язків історичних процесів, визначати періоди, закономірності формування та розвитку етнополітичних процесів в Україні.
 • Аналізуючи сучасні документи та історичні матеріали, що відтворюють закономірності життя українського народу в минулому, визначати особливості сучасного соціально-політичного розвитку українського суспільства та його перспективу.
 • З огляду на визначену належність свою та оточення до певного етносу підтримувати сприятливий психологічний клімат у процесі спільної діяльності
 • Визначати цілі та структуру власної діяльності з урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів.
 • Організовувати та контролювати власну поведінку для забезпечення гармонійних стосунків з учасниками спільної діяльності.
 • Коригувати цілі діяльності та її структуру для підвищення безпеки та ефективності діяльності.
 • Оцінювати результати  власної діяльності стосовно досягнення окремих та загальних цілей діяльності
 • Визначати та класифікувати мету заходів (інновацій).
 • Визначати адекватність застосовуваних технологій, обраних методів, форм, засобів досягнення мети.
 • Визначати зовнішні та внутрішні чинники, що сприяють або суперечать досягненню мети заходів.
 • Прогнозувати міру досягнення мети заходів (інновацій).
 • Визначати заходи, що можуть забезпечити досягнення накреслених цілей або поліпшити результати діяльності