Повідомлення

Освітньо-наукова програма «Розвиток бізнесу: управління і консалтинг»

галузь знань – 07 «Управління та адміністрування» /

07 «Management and Administration»

 

спеціальність – 073 «Менеджмент» /

073 «Management»

 

«Розвиток бізнесу: управління і консалтинг» /

«Business Development: Management and Consulting»

 

 

Кваліфікація

Магістр з розвитку бізнесу / Master of Business Development

Тип диплома та обсяг програми

Одиничний ступінь, 120 кредитів ЄКТС.

Термін освоєння програми 1 рік 10 місяців для денної форми навчання

Навчальний заклад

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Акредитуюча організація

Міністерство освіти та науки України

Період акредитації

 

Рівень програми

 • Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – другий цикл,
 • Національна Рамка кваліфікацій – 8 рівень,
 • Закон України «Про вищу освіту» – другий (магістерський) рівень

 

А.

Мета освітньої програми

 

Отримання ґрунтовної освіти з цього напряму, яка давала б змогу розвинути розумові здібності особи та реалізувати їх у практиці установ будь-якої форми власності, на виробництві, у комерційних та некомерційних організаціях.

Бути підготовленими до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників та розробників, експертів в області менеджменту, викладачів, наукових менеджерів у бізнесових структурах.

 

В.

Характеристика програми

 1. 1.      

Предметна область

Об’єктами вивчення в менеджменті є управління організаціями та їх підрозділами за невизначеності умов і вимог

        Цілі навчання:

-            підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей.

Методи, методики, технології та інструменти:

-            загальнонаукові та специфічні методи дослідження;

-            методи та інструменти наукового дослідження у сфері менеджменту;

-      методики, технології та інструменти менеджменту (стратегічне управління, управління змінами, проектне управління, управління знаннями, корпоративне управління, тощо);

-      інформаційно-комунікаційні технології управління організаціями та їх підрозділами.

 1. 2.      

Основне спрямування програми спеціальності 073 «Менеджмент»

Зміст предметної області:

-            інноваційні концепції та системи менеджменту;

-            функції, методи, технології управління організаціями та їх підрозділами;

-            консалтинг;

-            методологія наукових досліджень. 

 1. 3.      

Орієнтація програми

Професійна, прикладна, наукова.

 1. 4.      

Особливості та відмінності

-      Використання в навчальному процесі ділових ігор, кейсів та професійно-ситуаційного моделювання;

-      Запровадження системи ефективної мотивації творчої праці студентів, викладачів і співробітників;

-      Сприяння студентам у визначенні своєї професійної кар'єри,

-      Залучення до практичної діяльності за майбутнім фахом ще під час перебування їх в НаУКМА,

-      Залучення до наукової та викладацької діяльності.

 

С.

здатність до Працевлаштування та подальшого навчання

 1. 1.      

Здатність до працевлаштування

Магістр спеціальності 073 «Менеджмент» підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності за «Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96», затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 № 441:

-         Оптова торгівля і посередництво в торгівлі: К.51.1 – Посередництво в оптовій торгівлі.

-         Операції з нерухомістю: К.70.31 – Діяльність агентів нерухомості; К.71 – Здавання під найм без обслуговуючого персоналу.

-         Послуги, надавані переважно юридичним особам: К 74.13.0 – Дослідження ринку та вивчення громадської думки (вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розроблень нових видів продукції, вивчення громадської думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів); К.74.14 – Консультації з питань комерційної діяльності та управління (надання консультацій та практичної допомоги державним та недержавним підприємствам та установам у плануванні, з організаційних питань, забезпечення ефективності, контролю, інформації та управління); К.74.15.0 – Керівництво підприємствами; К.74.40 – Реклама (планування та проведення рекламних кампаній, створення та розміщення реклами, дослідження ринку та інші).

-         Державне управління – L.75.1 – Державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузі; L.75.14.0 – Допоміжна діяльність у сфері державного управління (керівництво, функціонування та забезпечення всіх служб загального призначення: служби з централізованих закупівель і постачання та інші);

-         Громадська діяльність – О.91.1 – Організації у сфері економіки

-         Середня освіта: М 80. 22 ‑Професійно-технічна освіта.

-         Вища освіта: М 80.3. Навчання дорослих та інша діяльність у сфері освіти: М 80.4 ‑ М 80.42‑ Навчання дорослих та інші види освіти.

 1. 2.      

Подальше навчання 

-         Докторські програми

-         Міждисциплінарні програми

 

D

методика викладання

 1. 1.      

Підходи до викладання та навчання

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка магістерської роботи

 1. 2.      

Система оцінювання

Письмові та усні заліки, екзамени, звіти з проходження практики, усні презентації, поточний контроль, захист магістерської роботи.

Перевірка та оцінювання знань студентів у НаУКМА здійснюється за рейтинговою (стобальною) системою. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються паралельно за національною шкалою та шкалою ЄКТС.

 

Е.

Програмні компетентності

 1. 1.      

Загальні

 1. Здатність  проведення досліджень  на відповідному рівні
 2. Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті;
 3. Здатність до ефективного комунікування та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни;
 4. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення,  аналізу  інформації з різних джерел та прийняття рішень;
 5. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді;
 6. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо;
 7. Вміння виявляти  та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.
 8. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.
 9. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами.
  1. 2.      
 

Фахові

 1. Вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів;
 2. Здатність формулювати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові гіпотези та наукові задачі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси.
 3. Уміння навчатись. Здатність сприймати новоздобуті знання та інтегрувати їх із уже наявними.
 4. Здатність зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузькій області, яка лежить поза межами вибраної спеціалізації.
 5. Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії в області навчання.
 6. Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими викладацькі навички використовуються на практиці, ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції.
 7. Розраховувати прогнозовані та поточні обсяги виробництва і реалізації продукції.
 8. Складати перспективні та поточні плани комерційної діяльності підприємства у сфері матеріально-технічного забезпечення та збуту.
 9. Розраховувати потребу в кадровому і технічному забезпеченні складського перероблення, відвантаження та продажу продукції виробництва.
 10. Розробляти та реалізовувати рекомендації щодо формування попиту і стимулювання збуту
 11. Консультувати з питань дослідження стану кон’юнктури ринків та прогнозування її розвитку; підвищення ефективності маркетингової діяльності;
 12. Здійснювати професійний консалтинг з питань формування попиту і стимулювання збуту.

13. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.

14. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;

15. Здатність до управління організацією, її змінами

16. Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення.

 1. 17.  Вміння застосовувати основи педагогіки і психології у навчально-виховному процесі у вищих навчальних закладах освіти.
 2. 18.  Знання основних сучасних положень фундаментальних наук стосовно походження, розвитку та будови організації, здатність їх застосовувати для формування світоглядної позиції.
 3.  Вміння формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів у сфері менеджменту із використанням математичних методів і інформаційних технологій.

 

F

Програмні результати навчання

 

 1. Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної самооцінки, самокритику, долати власні недоліки та шкідливі звички
 2. Реалістично й оптимістично ставитися до себе, спокійно сприймати свої невдачі та вчитися на них
 3. Використовувати різні методи та прийоми самовиховання
 4. Розвивати потенціал лідера, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик
 5. Здійснювати самоменеджмент, встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру
 6. Застосовувати заходи самоконтролю та саморегуляції, розвитку вольових якостей особистості.
 7. Застосовувати  концепції, методи та інструменти менеджменту для результативного та ефективного управління організацією;
 8. Встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації
 9. Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, генерування підприємницької ідеї;
 10. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
 11. Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;
 12. Практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні;
 13. Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних  міркувань, соціально відповідально;
 14. Демонструвати вміння  взаємодіяти  з людьми та впливати на їх поведінку;

15. Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;

16. Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів та рекомендацій моделей досконалості;

17. Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в області наук про менеджмент;

 1. 18.  Застосовувати педагогічні технології на рівні достатньому для реалізації розроблених програм навчальних дисциплін за спеціалізацією у вищих навчальних закладах;
 2. 19.  Моделювати об’єкти і процеси у сфері менеджменту. Застосовуючи математичні методи та інформаційні технології;

20. Ідентифікувати та класифікувати відомі і виявляти нові об’єкти в сфері менеджменту, описувати властивості, явища та процеси, їм притаманні.