Повідомлення

Факультет економічних наук

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 Освітня програма "Фінанси, банківська справа та страхування"


Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр фінансів,банківської справи та страхування 

Освітній ступінь

Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми

У професійній підготовці фінансистів НаУКМА прагне забезпечити якісно новий рівень, спрямований на формування в Україні корпусу фахівців екстра-класу в галузі фінансового регулювання національної та світової економіки. Студенти бакалаврського рівня підготовки отримують у НаУКМА, разом із фундаментальною гуманітарною та загальноекономічною, спеціалізовану підготовку, орієнтовану на фінансову сферу: бакалаврська програма передбачає опанування студе­нтами найширшого спектру економічних та фінансових дисциплін, що на практиці надає нашим випускникам значну перевагу перед випускниками інших вузів України.

Завдання бакалаврської програми полягає у тому, щоб закріпити високий рівень теоретичної підготовки студентів, надати їм спеціальні знання, поглибити спеціалізовану фахову підготовку, що відповідає вимогам сучасної фінансово-економічної практики; допомогти студентам оволодіти су­час­ними знаннями, методами аналізу фінансово-економічних процесів, конкретних фінансових ситуацій з проблемами фінансово-економічного характеру, напрацювати досвід в організації роботи фінансиста та прийнятті рішень економічного та фінансового характеру; здобути теоретичні й практичні знання та опанувати навички висококваліфікованого фінансиста, спроможного до самостійної роботи, обіймання посад середньої та вищої ланки управління та будь-якої іншої діяльності за фахом фінансиста.

Для викладання професійно орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують наукову роботу з практичною діяльністю, що надає студентам можливість здобути науково-практичні знання та навички. Кафедра також підтримує тісні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних обмінних програм. Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та 6 сумісників, в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.
Головними видами професійної діяльності фахівця з фінансів є: фінансово-кредитна; податково-бюджетна, інвестиційна, страхова та зовнішньоекономічна. За версією журналу „Фокус”, бакалаврська програма визнана однією з найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика – 150 кредитів, вибіркові навчальні дисципліни та практика – 75 кредитів, атестація – 15 кредитів.

Ключові результати навчання

1.
Знання з предметної області

 • система фінансів підприємств усіх форм власності;
 • сучасні математичні методи і моделі оцінки фінансових інструментів, що є фундаментом фінансової теорії та практики;
 • сучасні методи фінансового аналізу як наукова база прийняття управлінських фінансових рішень;
 • основи формування власного і залученого капіталу підприємства, враховуючи його вартість та вартість різних джерел формування;
 • фінансування бізнесу та підходи до прийняття рішень з фінансування;
 • фінансове прогнозування та планування, складання бюджетів підприємства;
 • фінансовий контролінг як забезпечення підтримки управління витратами, вартістю, рентабельністю, фінансовими потоками підприємства;
 • планування податкових платежів підприємства, що забезпечує  нейтралізацію та зменшення негативного впливу оподаткування на діяльність підприємств;
 • сучасні підходи до управління інвестиційним портфелем;
 • основи управління ризиками в діяльності сучасних фінансових інститутів;
 • інструментарій аналізу, методи кількісної оцінки та моделювання ринкових фінансових ризиків та кредитних ризиків;
 • механізми фінансового планування та прогнозування можливого банкрутства в умовах високого ступеня невизначеності економічного середовища в Україні;
 • операції на фондовому ринку, інвестиції у цінні папери;
 • специфіка системи фінансів банківських структур та страхових компаній;
 • основи фінансової діяльності держави та її інституцій;
 • методи системного аналізу державних фінансів з метою обґрунтування та підтримки управлінських рішень щодо ефективності діяльності і конкурентоспроможності об’єкту управління.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємств;
 • здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання фінансових задач;
 • уміння використовувати в науково-фінансовій роботі необхідні комп'ютерні програмні продукти;
 • уміння володіти методологічними прийомами наукових досліджень, застосовувати прикладні методики аналізу фінансових процесів, використовувати сучасні методи системного наукового аналізу;
 • навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

3. Практичні навички з предметної області

 • навички з підготовки управлінських рішень щодо операційної, інвестиційної та фінансової діяльності за умов проведення раціональної фінансової політики, спрямованої на отримання максимального прибутку та підвищення ринкової вартості підприємства;
 • навички застосування інноваційних технологій у фінансовій сфері, що базуються на врахуванні різноманітних варіантів розвитку подій, прогнозуванні наслідків змін економічної політики України та світової економіки;
 • навички розробки й обґрунтування стратегічних рішень та організаційно-економічних проектів з підвищенням підприємницького, інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства, його ефективного використання і забезпечення конкурентоспроможності в ринковому оточенні;
 • навички застосування сучасних методів аналізу інвестиційних рішень на підприємстві;
 • навички з планування та здійснення операцій зі страхування.

4. Загальні уміння та навички

 • уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища прямої та непрямої дії на результативність діяльності підприємства;
 • уміння професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, управління конфліктами та стресами;
 • уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об'єктами діяльності бакалавра за спеціальністю “Фінанси, банківська права та страхування” є конкретні засоби та інструменти управління фінансовою та виробничо-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, складання та виконання кошторисів доходів та видатків бюджетних установ, контролювання їх виконання тощо.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування може продовжити навчання в університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти  за спеціальностями «Фінанси, банківська права та страхування» та «Економіка».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений кваліфікаційний екзамен та успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Форма навчання

Денна

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор Лук’яненко Ірина Григорівна