Повідомлення

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

ПЕРЕДМОВА

 Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування», за якою провадитиметься освітня діяльність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» розроблена згідно вимог Закону України «Про вищу освіту» (редакція від 13.03.2016 р.); Проекту стандартів вищої освіти Міністерства освіти і науки України від 2016 року; методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти // Протокол від 29.03.2016 № 3; Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється  підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р., № 266;  документам: TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів - http://www.unideusto.org/tuningeu/;  Tuning Educational Structures in Europe: *Електронний ресурс+. – Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/what-is-tuning.html

 

 

Укладачі програми:

Лук’яненко І. Г. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів НаУКМА

Івахненков С. В. – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів НаУКМА

       Галицька Е.В.   - кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів. член Навчально-методичної  комісії НаУКМА       

       Базілінська О.Я.   -  кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів НаУКМА

 

Рецензенти:

Чугунов Ігор Якович, завідувач кафедри фінансів, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Київський національний торговельно-економічний університет.

Ільчук Валерій Петрович, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор, Чернігівський національний технологічний університет.

Сідельникова Лариса Петрівна, завідувач кафедри фінансів,  доктор економічних наук, професор, Херсонський технічний університет

 

 

 


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»  

 «Management and аdministration»

 

Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/

«Finance, banking and insurance»

 

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

ДВНЗ  Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Факультет економічних наук

Кафедра фінансів

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації

мовою оригіналу

Перший (бакалаврський) освітній рівень

Освітня кваліфікація фахівця: бакалаврpфінансів, банківської справи та страхування (корпоративні фінанси)Level of Education: BachelorinFinance, BankingandInsurance

Офіційна назва освітньої

Програми

«Фінанси, банківська справа та страхування»/

«Finance, banking and insurance»

 

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС. Термін освоєння програми 3 роки 10 місяців, денна форма навчання  на основі повної загальної середньої освіти.

Наявність акредитації

Акредитовано в 2008 р.

Цикл/рівень

 • Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (РК ЄПВО) – перший цикл,
 • Національна Рамка кваліфікацій – 7 рівень,
 • Закон України «Про вищу освіту» – перший (бакалаврський) рівень

Передумови

Наявність повної загальної середньої освіти, іспити з ЗНО.

Мова(и) викладання

Українська, англійська

Термін дії освітньої

програми

До завершення повного циклу навчання

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://www.ukma.edu.ua

http://finance.ukma.edu.ua

 

 

 

 

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

 

А.

Мета освітньої програми

 

Створення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за першим (бакалаврським) рівнем у сфері фінансів, банківської справи та страхування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми на основі оволодіння системою компетентностей та здатних успішно працювати як на вітчизняному, так і західних висококонкурентних ринках праці

 

В.

Характеристика програми

 1. 1.      

Предметна область

Освітня програма галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / спеціалізація «Корпоративні фінанси»

Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи й механізми функціонування та розвитку фінансових систем.

Цілі навчання: підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у професійній діяльності й у процесі навчання, які характеризуються комплексністю та певною невизначеністю умов.

Теоретичний зміст предметної області на поняттях, категоріях, теоріях і концепціях фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів,банківської справи та страхування на вітчизняних та міжнародних ринках.

Методи, методики та технології фінансової науки і практики загальнонаукові методи пізнання, математичні, статистичні та якісні методи фінансового аналізу, економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології, методи методики та досягнення технологій світової та вітчизняної фінансової науки і практики.

Інструменти: прикладні інформаційно-аналітичні системи та програмні продукти.

 

2

Основне спрямування програми

Загальна вища освіта в області фінансів, банківської справи та страхування

3

Орієнтація програми

Освітня, професійно-прикладна орієнтується на сучасні досягнення у сфері фінансів, банківської справи та страхування на макро- та мікроекономічному рівнях. 

4

Особливості та відмінності

 • Використання в навчальному процесі інтерактивних методів,  професійно-ситуаційного моделювання та принципів Liberal Art Education;
 • реалізації особистісного потенціалу студента з найвищими загальнолюдськими цінностями розвитку її творчих (креативних) здібностей, гуманізму;
 •  підготовці компетентних фахівців, спроможних задовольняти потреби особи і суспільства, забезпечувати конкурентоспроможність випускників НаУКМА на національному та міжнародному ринках праці;
 • сертифікація Міжнародної інституції CFA (CFA Chartered Financial Analyst) щодо відповідності навчального процесу багалаврської програми світовим стандартам якості;
 • активна участь у Міжнородних програмах Мобільності з можливістю перезарахування відповідних дисциплін;
 • особливий наголос в процесі навчання на бакалаврській програмі робиться на академічну доброчесність здобувачів освіти у НаУКМА;
 • викладання окремих дисциплін (за вибором студентів) англійською мовою; Змістовна частина ключових дисциплін навчального плану повністю адаптована до програм відповідних дисциплін в зарубіжних університетах-партнерах.

 

С.

ПриДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

 1. 1.      

Працевлаштування

 • Робочі місця в фінансових, банківських установах і страхових компаніях, інвестиційних і пенсійних фондах, на підприємствах, що здійснюють діяльність на фінансовому ринку і у фінансово-правовому секторі, спеціалісти у фіскально-бюджетних і податкових установах, спеціалісти з фінансів і кредиту, (здійснюють фінансовий моніторинг, фінансове планування тощо) на державних і приватних підприємствах Відповідно до  Державного класифікатору видів економічної діяльності ДК 009-96, затвердженого наказом Держстандарту України від 22.10.96 р. № 441
 1. 2.      

Подальше навчання 

 • Можливість навчання за програмою другого циклу FQ -EHEA, 7 рівня QF -LLL, 8 рівня НРК

 

D

викладання ТА ОЦІНЮВАННЯ

 1. 1.      

Підходи до викладання та навчання

 • Студентоцентричне, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. На практичних заняттях поширеними є кейс-метод, управлінські поєдинки, ситуаційні завдання, підготовка презентацій з використання сучасних професійних програмних засобів. Акцент робиться на особистістному саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати роботи, що сприяє формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
 • За домінуючими методами та способами навчання: активні (проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні, саморазвиваючі) тощо.
 • За організаційними формами: дистанційного, колективного та інтегративного навчання.
 • За орієнтацію педагогічної взаємодії: позиційного та контекстного навчання, технологія співпраці.
 1. 2.      

Методи оцінювання

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється згідно Положення Національного університету «Києво-Могилянська академія» «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів» за 100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за 4-бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а також забезпечення ранжування досягнень за шкалою ECTS-рейтинг (ECTS-Grade): шкалою навчального закладу (від 0 до 100 балів), національною шкалою ЕСТS (A, B, C, D, E, FX, F).

Види контролю: поточний, підсумковий, самоконтроль.

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання за допомогою комп’ютера або дистанційних засобів навчання,  усні презентації, есе, дебати, захист практичних та індивідуальних робіт, звіти з проходження практики, кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін, захист бакалаврської роботи.

 

Е.

 Програмні компетентності

 1. 1.      

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі фінансів, банківської

 справи та страхування в ході професійної діяльності

або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

 

 1. 2.      

Загальні

(універсальні)

Компетентності

(ЗК)

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК6. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово.

ЗК7. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК8. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК9. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.

ЗК11. Здатність працювати як у команді, так і автономно.

ЗК12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК13. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально-відповідально та громадянсько-свідомо

 

 1. 3.      

Спеціальні

(фахові)

Компетенції

(ФК)

ФК1. Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.

ФК2. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ФК3. Вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для діагностики стану фінансових систем.

ФК4. Здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

ФК5. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК6. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію.

ФК7. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК8. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК9. Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування та брати відповідальність за них.

ФК10. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

 

F

Програмні результати навчання

 1. 1.      

ПРН1. Планувати та управляти часом у професійній діяльності.

ПРН2. Підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН3. Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності.

ПРН4. Проводити дослідження на рівні бакалавра, зокрема, здійснювати пошук, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.

ПРН5. Демонструвати навички письмової та усної загальної та професійної комунікації державною та іноземними мовами.

ПРН6. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

ПРН7. Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації;

ПРН8. Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера.

ПРН9. Вміти пояснювати інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід фахівцям і нефахівцям у фінансовій області.

ПРН10. Дотримуватися професійних етичних стандартів;

ПРН11. Діяти соціально-відповідально та громадянсько-свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурності.

ПРН12. Застосовувати емпатію, вербальні та невербальні інструменти у міжособистісному спілкуванні і демонстрації власних результатів

ПРН13. Вміти критично осмислювати концептуальні основи економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.

ПРН14. Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології.

ПРН15. Виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансових систем, оцінювати їх взаємозв’язки з національною та світовою економіками;

ПРН16. Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх використання у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;

ПРН17. Визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем.

ПРН18. Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН19. Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів.

ПРН 20. Обирати та застосовувати економіко-математичні та статистичні методи для аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів у фінансових системах.

ПРН21. Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації фінансової, статистичної та пов’язаної інформації.

ПРН22. Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

ПРН23. Формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН24. Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН25. Виконувати професійні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування у міжнародному контексті.

 

                      Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації здобувачів вищої освіти

 

Атестація здобувачів кваліфікації бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування  здійснюється у формі:

- прилюдного захисту кваліфікаційної роботи та

  кваліфікаційного іспиту (іспитів).

Вимоги до кваліфікаційної роботи (за наявності)

 

Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та/або їх об’єднань. Атестація здійснюється у формі прилюдного захисту.

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат.

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному сайті вищого навчального закладу.

Вимоги до кваліфікаційного іспиту (за наявності)

 

Кваліфікаційний іспит за спеціальністю враховує загальні вимоги до професійної підготовки згідно з компетентностями, визначеними цим Стандартом та освітньою програмою.

 

                          Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої програми, є співробітниками університету, відповідальні за курси, мають науковий ступінь і вчене звання, або підтверджений рівень наукової і професійної підготовки.

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітню програму:

– мають наукові ступені за спеціальністю (за незначимим винятком) та підтверджений рівень наукової і професійної підготовки

– за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються;

– мають необхідний стаж педагогічної та досвід практичної роботи.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин дисциплін циклу загальної підготовки навчального плану спеціальності складає 100 %, у тому числі за основним місцем роботи – 100%. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності – 100,0%, у тому числі за основним місцем роботи – 100,0%. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» забезпечується підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників не менше, ніж один раз на п’ять років.

В процесі організації навчального процесу залучаються професіонали з досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої та фахової роботи, іноземні лектори.

Поширеною практикою є проведення гостьових лекцій, консультування при підготовці кваліфікаційних робіт провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями в сфері корпоративних фінансів.

 Фахову підготовку  здійснює кафедра фінансів, професорсько-викладацький склад якої складається з достатньої кількості докторів економічних наук, професорів, кандидатів економічних наук та доцентів. Окрім цього, до викладання фахових дисциплін залучаються особи, що мають значний досвід практичної роботи.

Матеріально-технічне

забезпечення

Навчальні приміщення, комп’ютерні робочі місця, доступ до системи дистанційного навчання Moodle, Microsoft Office 365, мультимедійні класи дозволяють повністю забезпечити освітній процес протягом усього циклу підготовки за освітньою програмою.

Інформаційне та

навчально-методичне забезпечення

Офіційний веб-сайт http://ukma.edu.ua/ містить інформацію про:

- освітні програми, навчальну, наукову і організаційну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти.

- матеріали навчально-методичного забезпечення освітньої програми викладені на веб-сайті кафедри фінансів НаУКМА:

http://finance.ukma.edu.ua/

Всі ресурси бібліотеки доступні через сайти університету: http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=10

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=321

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=317

 Читальний зал забезпечений вільним доступом до мережі Інтернет.

Електронний репозитарій бібліотеки НаУКМА містить дисертації та автореферати дисертацій, матеріали конференцій, навчальні видання, наукові статті на веб-сайті:

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=26

 

 Академічна мобільність

Національна   

кредитна

мобільність

Національна кредитна мобільність може здійснюватися відповідно до угод НаУКМАу закладах вищої освіти (наукових установах) – партнерах НаУКМА в межах України.

Міжнародна

кредитна

мобільність

Може реалізовуватися здобувачами вищої освіти за освітніми програмами відповідно до укладених угод НаУКМА та угоди (Еразмус+К1) у закладах вищої освіти (наукових установах) – партнерах поза межами України. Положення про порядок реалізації права на міжнародну академічну мобільність бакалаврів, магістрів (Наказ НаУКМА№96 від 14.03.2016)

 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних студентів може здійснюватися згідно із вимогами чинного законодавства.

 10 - Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

У НаУКМА функціонує система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.

             

 

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність

 

Таблиця 2.1

Перелік компонент ОП

 

 

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів / семестр

Форма підсумк. контролю

1

2

3

4

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1.1.

Актуальні проблеми глобалізації та європейської інтеграції

4/1

екзамен

ОК 1.2

Англійська мова

3,5/1

залік

 

3,5/2

екзамен

ОК 1.3

Вища математика

3,5/1

залік

3,5/2

екзамен

ОК 1.4

Економічна історія

3,0/1

екзамен

ОК 1.5

Політична економія

4,0/1

екзамен

ОК 1.6

Українська мова за професійним спрямуванням

2,5/1

залік

ОК 1.7

2,5/2

екзамен

ОК.1.8

Фізичне виховання

2,0/1

залік

2,0/2

залік

ОК 1.9

Економіка праці

3,0/2

екзамен

ОК 1.10

Економічна інформатика – 1

3,0/2

залік

ОК 1.11

Регіональна економіка

3,0/2

екзамен

ОК 1.12

 

Теорія ймовірності і математична статистика

2,0/2

залік

2,5/2

екзамен

ОК 1.13

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

3,5/3

залік

3,5/4

екзамен

ОК 1.14

Економіко-математичне моделювання-1 (дослідження операцій в економіці)

4,5/3

екзамен

ОК 1.15

Мікроекономіка

5,0/3

екзамен

ОК 1.16

Статистика

5.0/3

 

ОК 1.17

Економічна інформатика -2 (системи обробки соціально-економічної інформатики)

3,0/4

екзамен

ОК 1.18

Макроекономіка

5,0/4

екзамен

ОК 1.19

Фінанси

5,0/4

екзамен

ОК 1.20

Курсова робота

3,0/4д

залік

ОК 1.21

Гроші та кредит

5,0/5

екзамен

ОК 1.22

Економіка підприємства

3,0/5

екзамен

ОК 1.23

Економіко-математичне моделювання ІІ (Економетрика)

4,0/5

еказмен

ОК 1.24

Економіко-математичне моделювання ІІ

4,0/5

екзамен

ОК 1.25

Менеджмент

4,5/5

екзамен

ОК 1.26

Соціальне страхування

3,0/5

екзамен

ОК 1.27

Бухгалтерський облік

5,0/6

екзамен

ОК 1.28

Бюджетна система

4,0/6,6д

екзамен

ОК 1.29

Маркетинг

4,5/6

екзамен

ОК 1.30

Міжнародна економіка

4,0/6

екзамен

ОК 1.31

Фінанси підприємств

3,0/3

екзамен

ОК 1.32

Курсова робота

3,0/6д

залік

ОК 1.33

Місцеві фінанси

3,0/7

екзамен

ОК 1.34

Податкова система

4,0/7

екзамен

ОК 1.35

Фінанси ІІ (Фінансовий ринок)

3,0/7

екзамен

ОК 1.36

Фінансовий аналіз

3,0/7

екзамен

ОК 1.37

Фінанси І (Міжнародні фінанси)

3,0/8

екзамен

ОК 1.38

Оглядовий курс лекцій до комплексного державного кваліфікаційного екзамену

0/8д

 

Практика

ПП 1.2

Практика (СОСЕІ:система обробки соціальної і економічної інформації)

3,0/4д

залік

ПП 1.3

Практика навчально-професійна

3,0/6д

залік

Загальний обсяг обов’язкових компонент 150 кредитів/4500 год.

Вибіркова компонента ОП

2.1. Професійної та практичної

ВК 2.1.

Вступ до «Могилянських» студій

2,0/1

залік

ВК 2.2

Ділова етика

3,0/2

 

ВК 2.3

Історія економічних вчень

3,0/2

 

ВК 2.4

Фінансово-економічні аспекти бізнесу

3,0/2

 

ВК 2.5

Вступ до інституціональної економіки

4,0/4

 

ВК 2.6

Вступ до методології наукових досліджень

3,0/5

 

ВК 2.7

Інвестування

3,0/5

 

ВК 2.8

Сучасні проблеми прийняття рішень у фінансах

3,0/6

 

ВК 2.9

Фінансове моделювання

3,0/6д

 

ВК 2.10

Фінансове право

3,0/6д

 

ВК 2.11

Економетрика ІІ

3,0/7

 

ВК 2.12

Застосування методів системної динаміки у фінансах

3,0/7

 

ВК 2.13

Інформаційні системи і технології у фінансах

4,0/7

 

ВК 2.14

Аудит

3,0/8

 

ВК 2.15

Банківські операції

4,0/8

 

ВК 2.16

Історія фінансової думки України

4,0/8

 

ВК 2.17

Моделювання поведінки динамічних систем

3,0/8

 

ВК 2.18

Національна економіка

3,0/8

 

ВК 2.19

Страхові послуги

3,0/8

 

Загальний обсяг вибіркових компонент – 50 кред./1500 год.

2.2. Вільного вибору студента

            Загальний обсяг вибіркових компонент – 25 кред./750 год.

3. Державна атестація

ПП 3.1

Кваліфікаційна робота

12,0/8д

 

ПП 3.2.

Комплексний державний кваліфікаційний екзамен

3,0/8д

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ – 240 кред./7200 год

 

ОК – обов’язкові компоненти; ВК – вибіркові компоненти;  ПП – цикл професійної та практичної підготовки.

На реалізацію фундаментальної концепції НаУКМА про вільне творче навчання студент має право в межах 2.2. циклу дисциплін вільного вибору студента обирати дисципліни з будь-якого циклу будь-якого навч. плану

 

Таблиця 2.2

Розподіл змісту програми за циклами

 

Підготовано відповідно до  «Методичних вимог до структури та змісту навчальних планів підготовки бакалаврів 2,3,4 років навчання та навчальних планів підготовки магістрів 2 року навчання» (наказ  НаУКМА №87 від 12.03.2015)

 

 

 

 

 

Кредитів

Годин

 

Нормативні навчальні дисципліни та практика

150,0

4500

1.1.

 Нормативні навчальні дисципліни

144,0

4320

1.2.

Практика

6,0

180

 

Вибіркові навчальні дисципліни та практика

75,0

2250

2.1.

 Дисципліни професійної та практичної підготовки

50,0

1500

2.2.

 Дисциплін вільного вибору студента

25,0

750

 

Державна атестація

15,0

450

 

РАЗОМ 

240,0

7200

 

 

2.1.  Структурно-логічна схема ОП

 

В основу розроблення освітньої програми покладено компетентнісний підхід з використанням ЄКТС, де для досягнення запланованих результатів навчання за освітньою програмою передбачаються певні витрати часу студентом, тобто необхідний і достатній обсяг навчального навантаження студента, виражений у кількості кредитів ЄКТС (1 кредит ЄКТС дорівнює 30 годинам), 1 семестр - 30 кредитів ЄКТС, навчальний (академічний) рік – 60 кредитів ЄКТС.

Освітня програма передбачає виділення дисциплін двох видів: обов’язкових дисциплін та дисципліни за вільним вибором студента відповідно до профілю освітньої програми.

До блоку загальної підготовки відносяться навчальні дисципліни, що спрямовані на формування загальних компетентностей у здобувача вищої освіти, зокрема, емоційного інтелекту, світогляду, організаційних та комунікаційних навичок. До блоку професійної підготовки відносяться навчальні дисципліни, що спрямовані на формування спеціальних фахових компетентностей за галуззю знань у здобувача вищої освіти, зокрема, ключові для всіх спеціальностей конкретної галузі знань та підтримуючого характеру.

До блоку професійної підготовки відносяться навчальні дисципліни, що спрямовані на формування спеціальних фахових компетентностей за спеціальністю у здобувача вищої освіти, зокрема, предметної області та професійного спрямування.

Навчальне навантаження студента включає всі види його роботи (самостійну, аудиторну, лабораторну, дослідницьку тощо) відповідно до навчального плану.

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Таблиця 2.3.

 

 

Структурно-логічна схема ОП

 

1 семестр

2 семсетр

2 додатковий семестр

ОК 1.1.

Актуальні проблеми глобалізації та інтеграція

(4 кред./екзамен)

ОК 1.2.

Англійська мова

(3,5 кред./ екзамен)

ОК 1.13

Теорія ймовірностей і математична статистика

(3,5 кред./екзамен)

ОК 1.2

Англійська мова

(3,5 кред./залік)

 

ОК 1.3

Вища математика

(3,5 кред./екзамен)

 

ОК 1.3

Вища математика

(3,5 кред./залік)

 

ОК 1.6

Українська мова за професійним спрямуванням

(2,5 кред./екзамен)

 

ОК 1.4

Економічна історія

(3 кред./екзамен)

ОК1.8

Фізичне виховання

(2,0 кред./залік)

 

ОК 1.5.

Політична економія

(4 кред./екзамен)

ОК 1.10

Економіка праці

(3 кред./екзамен)

 

ОК 1.6

Українська мова за професійним спрямуванням

(2,5 кред./залік)

ОК 1.11

Економічна інформатика -1

(3 кред./екзамен)

 

ОК1.8

Фізичне виховання

(2,0 кред./залік)

ОК 1.12

Регіональна економіка

(3 кред./екзамен)

 

ВК 2.1

Вступ до «Могилянських» студій

(2 кред./залік)

ОК 1.13

Теорія ймовірностей і математична статистика

(3,5 кред./залік)

 

 

ВК 2.2

Ділова етика

(3 кред./залік)

 

 

ВК 2.3

Історія економічних вчень

(3 кред./залік)

 

 

ВК 2.4

Фінансово-економічні аспекти бізнесу

(3 кред./залік)

 

3 семестр

4 семестр

4 додатковий семестр

ОК 1.14

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

(3,5 кред./залік)

ОК 1.14

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

(3,5 кред./екзамен)

ОК 1.21

Курсова робота

(3 кред./залік)

ОК 1.15

Економіко-математичне моделювання-1 (дослідження операцій в економіці)

(4,5 кред./екзамен)

ОК 1.18

Економічна інформатика -2 (системи обробки соціально-економічної інформації)

(3 кред./екзамен)

ПП 1.1.

Практика (СОСЕІ: система обробки соціальної і економічної інформації)

(3 кред./залік)

ОК 1.16

Мікроекономіка

(5 кред./екзамен)

ОК 1.19

Макроекономіка

(5 кред./екзамен)

 

ОК 1.17

Статистика

(5 кред./екзамен)

ОК 1.20

Фінанси

(5 кред./екзамен)

 

 

ВК 2.5

Вступ до інституціональної економіки

(4 кред./залік)

 

5 семестр

6 семестр

6 додатковий семестр

ОК 1.22

Гроші та кредит

(5 кред./екзамен)

ОК 1.28

Бухгалтерський облік

(5 кред./екзамен)

ОК 1.29

Бюджетна система

(4 кред./екзамен)

ОК 1.23

Економіка підприємства

(3 кред./екзамен)

 

ОК 1.29

Бюджетна  система

Ок 1.33

Курсова робота

(3 кред./залік)

Ок 1.24

Економіко-математичне моделювання ІІ

(Економетрика)

(4 кред./екзамен)

ОК 1.30

Маркетинг

(4,5 кред./екзамен)

ПП 1.2

Практика навчально-професійна

ОК 1.26

Менеджмент

(4,5 кред./екзамен)

ОК 1.31

Міжнародна економіка

(4 кред./екзамен)

ВК 2.9

Фінансове моделювання

(3 кред./залік)

 

ОК 1.27

Соціальне страхування

(3 кред./екзамен)

ОК 1.32

Фінанси підприємств

(3 кред./екзамен)

 

ВК 2.10

Фінансове право

(3 кред./залік)

 

ВК 2.6

Вступ до методології наукових досліджень

(3 кред./залік)

 

 

ВК 2.7

Інвестування

(3 кред./залік)

 

 

7 семестр

8 семестр

8 додатковий семестр

ОК 1.34

Місцеві фінанси

(3 кред./екзамен)

 

ОК 1.38

Фінанси І (Міжнародні фінанси)

(3 кред./екзамен)

Ок 1.39

Оглядовий курс лекцій до комплексного державного кваліфікаційного екзамену

ОК 1.35

Податкова система

(4 кред./екзамен)

ВК 2.14

Аудит

(3 кред./залік)

 

ПП. 3.1

Кваліфікаційна робота

(12 кред./захист)

ОК 1.36

Фінанси ІІ (Фінансовий ринок)

(3 кред./екзамен)

ВК 2.15

Банківські операції

(4 кред./залік)

 

ПП3.2

Комплексний державний кваліфікаційний екзамен

(3 кред./екзамен)

ОК 1.37

Фінансовий аналіз

(3 кред./екзамен)

ВК 2.16

Історія фінансової думки України

(4 кред./залік)

 

 

ОК 1.39

Фінанси І (Міжнародні фінанси)

(3 кред./екзамен)

ВК 2.17

Моделювання поведінки динамічних систем

(3 кред./залік)

 

 

ВК 2.11

Економетрика ІІ

(3 кред./залік)

 

ВК 2.118

Національна економіка

(3 кред./залік)

 

 

ВК 2.12

Застосування методів системної динаміки у фінансах

(3 кред./залік)

 

ВК 2.19

Страхові послуги

(3 кред./залік)

 

 

ВК 2.13

Інформаційні системи і технології у фінансах

(4 кред./залік)

 

 

 

 

 

 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація компетентностей за

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та

НРК

 

 

 

відповідальність

Загальні компетентності

Здатність      до абстрактного

+

 

 

 

мислення, аналізу та синтезу

 

 

 

Здатність планувати та управляти

 

+

 

+

часом.

 

 

Здатність вчитися  і оволодівати

 

 

 

+

сучасними знаннями.

 

 

 

Здатність проведення досліджень

 

 

 

 

на відповідному рівні, здатність

 

_|_

 

 

до пошуку, оброблення та аналізу

 

+

 

 

інформації з різних джерел.

 

 

 

 

Здатність застосовувати знання у

 

+

 

 

практичних ситуаціях.

 

 

 

Здатність спілкуватися державною

 

 

 

 

та іноземними мовами як усно,

 

 

+

 

так і письмово.

 

 

 

 

Здатність         працювати в

 

 

 

 

міжнародному контексті.

 

 

+

 

Навички використання

 

 

 

 

інформаційних та комунікаційних

 

+

 

 

технологій.

 

 

 

 

Здатність    бути    критичним і

 

+

 

 

самокритичним.

 

 

 

Здатність виявляти ініціативу та

 

 

 

 

підприємливість, адаптуватися та

 

+

 

 

діяти у новій ситуації.

 

 

 

 

Здатність працювати як у команді,

 

 

+

 

так і автономно.

 

 

 

Здатність        спілкуватися з

 

 

 

 

представниками інших

 

 

 

 

професійних груп різного рівня (з

 

 

+

 

експертами    з    інших галузей

 

 

 

знань/видів економічної

 

 

 

 

діяльності).

 

 

 

 

Здатність діяти на основі етичних

 

 

 

 

міркувань   (мотивів), соціально

 

 

 

 

відповідально та громадянсько-

 

 

 

+

свідомо.

 

 

 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Розуміння     та     здатність до

 

 

 

 

критичного осмислення

+

+

 

 

концептуальних основ

 

 

економічної теорії, які стосуються

 

 

 

 

 


3.  Форма атестації здобувачів вищої освіти

 

Форма атестації здобувачів вищої освіти

 

Випускна атестація проводиться на основі оцінювання результатів навчання та рівня сформованості компетентностей. Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та письмового комплексного кваліфікаційного екзамену

Вимоги до кваліфікаційної роботи

 

Квліфікаційна робота – це самостійна науково-дослідницька робота студента, яка виконується на завершальному етапі здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для встановлення відповідності отриманих здобувачем вищої освіти результатів навчання (компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти.

Кваліфікаційна робота ставить за мету визначення загального науково-технічного, професійного та культурного рівнів претендента на ступінь вищої освіти бакалавраа шляхом контролю його знань та вмінь, оцінку здатності самостійно проводити аналіз поставленої задачі, формулювати мету, завдання та висновки, подавати письмово та усно матеріал роботи та представляти результати під час публічного захисту.

Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань. Атестація здійснюється відкрито і гласно.

Процедура перевірки на плагіат визначається Національним університетом «Києво-Могилянська академія» (Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти у НаУКМА, наказ НаУКМА №112 від 07.03.2018)

Порядок та вимоги до оприлюднення визначаються НаУКМА зокрема на офіційному сайті закладу вищої освіти.

Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

 

 

 

 

 

 

4.1. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми

 

Класифі-кація

компетентностей

ОК 1.1

ОК 1.2

ОК 1.3

ОК 1.4

ОК 1.5

ОК 1.6

ОК 1.7

ОК 1.8

ОК 1.9

ОК 1.10

ОК 1.11

ОК1.12

ОК 1.13

ОК 1.14

ОК 1.15

ОК 1.16

ОК 1.17

ОК1.18

ОК 1.19

ОК 1.20

ОК 1.21

ОК 1.22

ОК 1.23

ОК1.24

ОК 1.25

ОК 1.26

ОК 1.27

ОК 1.28

ОК 1.29

ОК1.30

ОК1.31

ОК1.32

ОК1.33

ОК1.34

 

ЗК 1.

+

 

+

+

+

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

ЗК 2.

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

ЗК 3.

+

 

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

+

 

ЗК 4.

+

+

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК 5.

 

 

+

+

+

 

 

 

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

+

+

+

 

 

 

ЗК 6.

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

ЗК 7.

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

ЗК 8.

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

+

 

+

+

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

ЗК 9.

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

ЗК11

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

ЗК12

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

ЗК13

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 1.

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 2.

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

ФК 3.

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

ФК 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

ФК 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

ФК 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

ФК 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

ФК 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

ФК 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

 

ФК 10.

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

+

+

 

ЗК – загальна компетентність

ФК – фахова компетентність


 

4.2. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми (продовження)

 

Класифі-кація

компетентностей

ОК 1.35

ОК 1.36

ОК 1.37

ОК 1.38

П.П1.2

П.П13

ВК 2.1

ВК 2.2

ВК 2.3

ВК 2.4

ВК 2.5

ВК 2.6

ВК 2.7

ВК 2.8

ВК 2.9

ВК2.10

ВК 2.11

ВК 2.12

ВК 2.13

ВК 2.14

ВК 2.15

ВК 2.16

ВК 2.17

ВК 2.18

ВК 2.19

ПП 3.1

ПП 3.2

ЗК 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

ЗК 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

+

ЗК 3.

+

 

 

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

ЗК 4.

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

ЗК 5.

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

ЗК 6.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗК 7.

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 8.

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 9.

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 10.

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК11

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК12

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

ЗК13

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

ФК 1.

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

ФК 2.

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

ФК 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

+

 

 

+

+

ФК 4.

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

+

+

ФК 5.

 

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

+

 

+

+

+

+

 

 

+

 

+

+

 

ФК 6.

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

+

ФК 7.

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

ФК 8.

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

ФК 9.

+

+

+

+

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

+

 

+

 

+

+

 

ФК 10.

+

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

ЗК – загальна компетентність

ФК – фахова компетентність


4.3. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми

 

Програмні компоненти

ОК 1.1

ОК 1.2

ОК 1.3

ОК 1.4

ОК 1.5

ОК1.6

ОК 1.7

ОК 1.8

ОК 1.9

ОК 1.10

ОК 1.11

ОК1.12

ОК 1.13

ОК 1.14

ОК 1.15

ОК 1.16

ОК 1.17

ОК1.18

ОК 1.19

ОК 1.20

ОК 1.21

ОК 1.22

ОК 1.23

ОК1.24

ОК 1.25

ОК 1.26

ОК 1.27

ОК 1.28

ОК 1.29

ОК1.30

ОК1.31

ОК1.32

ОК1.33

ОК1.34

ПРН 1

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

+

+

ПРН 3

 

+

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 4

 

 

+

+

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

ПРН 5

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 6

 

+

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

ПРН 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 8

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

ПРН 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 10

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

ПРН 11

+

+

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 12

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

ПРН 13

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 14

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

ПРН 15

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

+

ПРН 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

ПРН 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

ПРН 18

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

ПРН 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

ПРН 20

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

ПРН 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

ПРН 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

ПРН 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

ПРН 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

ПРН 25

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

ПРН – програмні результати навчання


4.4. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми (продовження)

 

Програмні компоненти

ОК 1.35

ОК 1.36

ОК 1.37

ОК 1.38

ПП 1.2

ПП 1.3

ВК 2.1

ВК 2.2

ВК 2.3

ВК 2.4

ВК 2.5

ВК 2.6

ВК 2.7

ВК 2.8

ВК 2.9

ВК2.10

ВК 2.11

ВК 2.12

ВК 2.13

ВК 2.14

ВК 2.15

ВК 2.16

ВК 2.17

ВК 2.18

ВК 2.19

ПП 3.1

ПП 3.2

ПРН 1

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 2

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

ПРН 3

+

+

+

 

+

+

 

 

 

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

 

ПРН 4

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

ПРН 5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 6

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

ПРН 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 8

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

ПРН 10

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 11

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 12

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

ПРН 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

ПРН 14

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

ПРН 15

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

ПРН 16

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

ПРН 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

ПРН 18

 

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

+

+

+

 

 

+

 

 

+

 

ПРН 19

 

+

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

 

ПРН 20

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

+

ПРН 21

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

ПРН 22

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

ПРН 23

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

ПРН 24

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

ПРН 25

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН – програмні результати навчання

Укладачі освітньої програми:_____________І.Г.Лук’яненко,д.е.н., проф           ______________  С.В.Івахненков , д.е.н., проф

_____________О.Я.Базілінська, к.е.н,доцент        ______________ Е.В. Галицька, к.е.н., проф