Повідомлення

Факультет економічних наук

Освітня програма «Економіка»

Факультет економічних наук

 

Кваліфікація, що присвоюється: Бакалавр економіки

Освітній ступінь: Бакалавр

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика – 150 кредитів, вибіркові навчальні дисципліни 75 кредитів, атестація – 15 кредитів.

 

Бакалаврська програма НаУКМА зі спеціальності 051 «Економіка» (Economics) здійснює підготовку фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань економічної діяльності, формує у випускника здатність вирішувати спеціалізовані практичні завдання у сфері економіки, що передбачає застосування відповідних теорій та методів економічної науки, зокрема положень загальних законів мікро- та макроекономіки, та розуміння тенденцій розвитку економічних систем, мотивації та поведінки суб’єктів ринку, пояснює соціально-економічні процеси, вивчає методи їхнього моделювання та політику регулювання на різних управлінських рівнях. Компетенції аналітика розвиваються через опанування загальнонаукових методів пізнання, математичних, статистичних та якісних методів економічного аналізу, технік економіко-математичного моделювання, інформаційно-комунікаційних технологій, навиками дослідницької діяльності та презентації результатів. Програма готує фахівців, здатних виконувати професійну роботу на первинних посадах економіста, економічного радника, консультанта з економічних питань, оглядача з економічних питань, асистента наукового співробітника (економіка). Особливістю програми зі спеціальності «Економіка» є орієнтація на сучасну модель університетської освіти: поєднання навчання з науковою діяльністю та набуття передових теоретичних знань як основи для формування креативних економічних аналітиків широкого профілю.

Освітня програма  формує у випускника аналітичні здатності вирішувати практичні проблеми у сфері економіки. Програма націлена на формування знаннєвої бази, яка дозволяє студентам і випускникам здійснювати успішну інтеграцію в європейський освітній та науковий простір через участь в європейських програмах обміну студентів та продовження навчання на економічних спеціальностях в магістратурах європейських та північноамериканських університетів. Програму побудовано за європейським зразком створення прикладних вибіркових блоків дисциплін, які дозволяють студентам самостійно доповнювати нормативну частину навчання актуальними вибірковими дисциплінами. На цій базі для студентів створено три сертифікатні програми.

Освітня програма «Економіка» відповідає офіційному стандарту МОН України, а також європейським програмам вищої економічної освіти зі спеціальності “Economics”, що дозволяє студентам активно брати участь в міжнародних обмінних академічних програмах з партнерськими для НаУКМА європейськими та північноамериканськими університетами. Освітня програма виконується в тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, державними владними установами, провідними бізнесовими структурами, недержавними аналітичними центрами.

 

 

Перелік компетентностей випускника

 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

 

Загальні компетентності

 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.

Здатність бути критичним і самокритичним.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Навички міжособистісної взаємодії.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 

Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.

Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.

Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.

Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.

Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.

Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.

Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.

Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.

Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.

Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.

Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.

Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

 

Програмні результати навчання

 

Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.

Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя.

Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.

Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.

Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.

Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.

Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.

Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.

Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових  відносин.

Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.

Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.

Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань,  підготовки та представлення аналітичних звітів.

Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.

Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.

Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне,  самокритичне мислення.

Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне  різноманіття, індивідуальні відмінності людей.

 

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

 

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішний захист кваліфікаційної (бакалаврської) роботи.

 

Форма навчання

Денна

 

Гарант  програми:

Бажал Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор