Повідомлення

Освітня програма «Економіка»

галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки» /  

«Socialandbehaviorsciences»

 

спеціальність – 051 «Економіка» /

“Economics”

 

Кваліфікація фахівця - Бакалавр зі спеціальності «Економіка»

Тип диплома та обсяг програми

Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС. Термін освоєння програми 3 роки 10 місяців, денна форма навчання  на основі повної загальної середньої освіти .

Навчальний заклад

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Акредитуюча організація

Міністерство освіти і науки України

Період акредитації

Акредитовано в 2018 році

Рівень програми

 • Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (РК ЄПВО) – перший цикл,
 • Національна Рамка кваліфікацій – 7 рівень,
 • Закон України «Про вищу освіту» – перший (бакалаврський) рівень

 

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

Мета програми

 

Бакалаврська програма зі спеціальності «Економіка» (Economics) здійснює підготовку фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності, формує у випускника здатність вирішувати спеціалізовані практичні проблеми у сфері економіки, що передбачає застосування відповідних теорій та методів економічної науки, зокрема положень загальних законів мікро- та макроекономіки, та розуміння тенденцій розвитку економічних систем, мотивації та поведінки суб’єктів ринку, пояснює соціально-економічні процеси, вивчає методи їхнього моделювання та політику регулювання на різних управлінських рівнях. Компетенції аналітика розвиваються опануванням загальнонаукових методів пізнання, математичних, статистичних та якісних методів економічного аналізу, технік економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційних технологій, навиками дослідницької діяльності та презентації результатів.

 Програма готує фахівця здатного виконувати професійну роботу на первинних посадах економіста, економічного радника, консультанта з економічних питань, оглядача з економічних питань, наукового співробітника (економіка). Особливістю програм спеціальності «Економіка» є орієнтація на сучасну модель університетської освіти: поєднання навчання з науковою діяльністю та набуття передових теоретичних знань як основи для формування креативних економічних аналітиків широкого профілю.

 

Загальна характеристика

 

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

 

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

051 Економіка

Обмеження щодо форм навчання

Без обмежень

Освітня кваліфікація

Бакалавр  економіки

Кваліфікація в дипломі

Бакалавр зі спеціальності «Економіка»

 

Опис предметної області

 

- Об’єкт вивчення: загальні закони та тенденції розвитку економічних систем, мотивація та поведінка суб’єктів ринку, соціально-економічні процеси, їх моделювання та регулювання.

- Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності.

- Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, концепції, принципи соціально-поведінкових та економічних наук.

- Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання, математичні, статистичні та якісні методи економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології, методи дослідницької діяльності та презентації результатів.

- Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності.

Академічні права випускників

Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

 

 

 

Перелік компетентностей випускника

 

Інтегральна компетентність (згідно кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК):

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

Загальні компетентності

 

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності.
 4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою.
 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 8. Здатність до креативного та критичного мислення.
 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 10. Навички міжособистісної взаємодії.
 11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
  1. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 

 1.     Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівні.
 2. Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 3. Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.
 4. Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 5. Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
 8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин.
 9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.
 10. Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
 11. Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень.
 12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
 13. Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття.
  1. Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ.
   1. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах у межах спеціальності.

 

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання

 

 1. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
 2. Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей функціонування економічних систем.
  1. Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
  2. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
 3. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
  1. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
  2. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 4. Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати структуру зайнятості та безробіття.
  1.   Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
 5. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових  відносин.
  1. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
  2. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
  3. Вміти працювати як самостійно, так і в команді.
  4. Виконувати дослідження за встановленим замовленням.
  5. Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку.
  6. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
  7. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.
  8. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах.
  9. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
  10. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань,  підготовки та представлення аналітичних звітів.
  11. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації англійською мовою.
  12. Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
  13. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.
  14. Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, бути критичним і самокритичним.
  15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та міжкультурних відмінностей людей.

 

 

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюэться у формі:

-              публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи та єдиного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю

 

Вимоги до кваліфікаційної роботи (за наявності)

Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань. Атестація здійснюється відкрито і гласно.

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат.