Повідомлення

Факультет інформатики

Освітньо-наукова програма "Системний аналіз"

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр системного аналізу 

Освітній ступінь

Магістр 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, інформального)

Немає.

Профіль програми

Фахівці даної спеціальності призначені для роботи на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.
Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика - 65 кредитів; вибіркові навчальні дичципліни та практика – 35 кредитів,  атестація – 20 кредитів.

Ключові результати навчання

1.  Знання з предметної області

 • актуарної математики;
 • фінансової математики;
 • основ системного аналізу об’єктів та процесів комп’ютеризації;
 • програмного забезпечення інтелектуальних систем;
 • інформаційних систем та структур даних;
 • моделювання складних систем;
 • теорії прийняття рішень та керування;
 • обробки статистичних даних;
 • криптографії.

2.   Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в інформаційних галузях діяльності;
 • здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання прикладних задач;
 • уміння використовувати в науковій роботі необхідні комп’ютерні програмні продукти.

3.   Практичні навички з предметної області

 • уміння підібрати і згенерувати потрібну комп’ютерну систему, а в разі її відсутності – розробити і впровадити її;
 • уміння обрати оптимальну систему кодування інформації, що обробляється, забезпечити її захист;
 • уміння розробити ефективні алгоритми пошуку оптимального вирішення проблеми, застосовуючи математичні методи оптимізації.

4.   Загальні уміння та навички

 • уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища, організації прямої та непрямої дії на результативність професійної діяльності;
 • володіння різноманітними практичними навичками щодо комп’ютерного збору та обробки інформації;
 • уміння професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, управління конфліктами та стресами;
 • уміння організувати власну діяльність та ефективно розподіляти час.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об’єктами діяльності магістра за освітньо-професійним напрямом є:
дослідження, обґрунтування та формалізація процесів розробки та модифікації інформаційного, лінгвістичного, математичного, програмного, технічного забезпечення інформаційних управляючих систем різного призначення на основі інформаційних технологій із застосуванням сучасних інструментальних засобів.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Системний аналіз» може продовжити навчання в аспірантурі університету.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішний захист магістерської роботи

Форма навчання

Денна

Керівник програми

Кандидат фізико-математичних наук, доцент Чорней Руслан Костянтинович.