Повідомлення

Освітньо-наукова програма «Комп'ютерні науки»

Розділи програми

Рекомендації щодо заповнення та назви документу з якого необхідно використати дані

Освітній ступінь

магістр

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

122 Комп’ютерні науки

Спеціалізація

122 Комп’ютерні науки

Кваліфікація

Магістр комп’ютерних наук 

Тип  диплома та обсяг програми

Одиничний

120 кредитів / 1 рік 10 місяців

Вищий навчальний заклад

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

5 років

Рівень програми

другий (магістерський) рівень – 8 рівень НРК

 

 

А

Мета освітньої програми

 

Метою освітньої програми є всебічне формування нової генерації науковців-дослідників високого рівня, здатними вільно орієнтуватися в суперсучасних інформаційних технологіях і гідно представляти Україну в світовому інформаційному та дослідницькому просторі. Підготовка кадрів для проведення досліджень і науково-технічних розробок у галузі проектування та реалізації складних інформаційних систем

В

Характеристика програми

1.

Предметна область

Об’єкт вивчення: методи та засоби дослідження та створення інтелектуальних інформаційних систем.

.

Цілі навчання: застосування набутих компетентностей.

 

Компетентності:

1) проектувати та створювати нові програмні та інформаційні системи (мови програмування C, C++, C#, Java, Haskell, Python…);

2) керувати ІТ проектами;

3) розробляти інтернет-сайти на основі знань Інтернет-технологій, Web-технологій, HTML, CSS, Java…;

4) розробляти комп’ютерні ігри (логіка, алгоритми, сюжет, графіка);

5) розробляти системи корпоративного рівня;

6) розробляти мобільні додатки для Android, iOS;

7) розробляти та адмініструвати бази даних реляційні та документоорієнтовані (Oracle, MySQL, MongoDB);

 

Компетентності формуються на основі умінь:

 • аналізувати об’єкт розробки, формулювати вимоги до системи, розробляти специфікації компонентів ІС;
 • обирати модель життєвого циклу системи та застосовувати сучасні технології проектування на всіх його стадіях;
 • проектувати та моделювати бізнес-процеси, компоненти ІС;
 • створювати та досліджувати математичні моделі явищ, процесів і систем для їх ефективної програмної реалізації;
 •  використовувати методи і засоби інтелектуальної обробки інформації, обчислювального інтелекту, мультиагентних систем, електронної комерції;
 • розробляти людино-машинний інтерфейс іх застосуванням Web-технологій і Web-дизайну.

2.

Основний фокус програми та спеціалізації

Підготовка фахівців для проведення досліджень та науково-технічних розробок у галузі проектування та реалізації інтелектуальних інформаційних систем

3.

Орієнтація програми

Професійна

4.

Особливості та відмінності

Інтерактивність навчання (семінари, диспути, форуми), групові проекти, практика в ІЕ компаніях, участь студентів у формуванні навчальних курсів, динамічна модифікація тематичних робочих програм.

C

Працевлаштування та продовження освіти

1.

Професійні права

Кваліфікація – Аналітик комп’ютерних систем

Аналітик комп’ютерних систем готується для професійної діяльності з узагальненим об’єктом діяльності: розробка, модифікація, експлуатація, супроводження та адміністрування розподілених інформаційних систем, проектування прикладних (інформаційного, лінгвістичного, математичного, програмного, технічного) забезпечень на основі інформаційних технологій із застосуванням інструментальних засобів. На базі циклу професійної і практичної підготовки формується система професійних знань фахівця через такі дисципліни:  аналіз та оптимізація бізнес-процесів об’єктів управління, розподілені обчислення, грід-системи і технології хмарних обчислень, методи й системи підтримки прийняття рішень, прийняття рішень в умовах невизначеності, методи, моделі та технології проектування ІС, технологія створення розподілених баз даних і знань, корпоративні інформаційні розподілені системи тощо.

2.

Продовження освіти (академічні права)

Навчання на наступному освітньо-науковому рівні

D

Стиль та методика викладання

1.

Підходи до викладання та навчання.

Комбінація лекцій, семінарів, дослідницьких практичних занять, виконання проектів, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання.

2.

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, екзаменаційний перегляд, заліки, захист звіту з практики,захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, комплексний державний екзамен тощо.

Е

Програмні компетентності

 

1.

Загальні компетентності

 

 

 

 

 

 

 

 • Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до усталених наукових концепцій.
 • Популяризаційні навички. Здатність провести усну презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій в комп’ютерних науках та інформаційних технологіях для нефахівців.)
 • Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння ролі комп’ютерних наук та інформаційних технологій в суспільстві з метою  адекватної роботи за майбутніми професіями та врахування впливу на соціальні проблеми.

2.

Професійні компетентності

 • Глибокі знання та розуміння. Здатність використовувати закони й принципи комп’ютерних наук та інформаційних технологій у поєднанні із адекватними  математичними інструментами.
 • Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах.
 • Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі ситуацій, досліджувати їх для отримання нових висновків та поглиблення розуміння проблеми.
 • Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з колегами з даної області щодо наукових досягнень, як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та англійською мовами.
 • Дослідницькі навички. Здатність формулювати нові гіпотези та наукові задачі в галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання.
 • Уміння учитися. Здатність сприймати ново здобуті знання та інтегрувати їх із уже наявними. Здатність зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузькій області, яка лежить поза межами вибраної спеціалізації.
 • Додатково для комунікаційної лінії
 • Застосування спеціальних знань. Здатність ефективно використати на практиці різні теорії в області комунікації.
 • Розвинуті комунікаційні навички. Здатність розуміти шляхи практичного використання комунікаційних навичок, ефективно застосовуючи комунікаційні концепції.
 • Навички самокритики. Розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на комунікацію, та здатність визначити та врахувати ці фактори в конкретних комунікаційних ситуаціях.
 • Додатково для викладацької лінії
 • Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії в області навчання.
 • Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими викладацькі навички використовуються на практиці, ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції.
 • Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути наставником молодших колег у вдосконаленні викладацької майстерності.
 • Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати літературний пошук джерел, які мають стосунок до теорій, здатність їх критично оцінювати, базуючись на фахових у цих областях статтях.
 • Здатність бачити й чітко формулювати аналогії між подіями, явищами та теоріями

F

Програмні результати навчання

 • Випускники будуть моделі інтелектуальних інформаційних систем для виконання досліджень шляхом планування, виконання та аналізу експериментів, аналізувати отримані результати в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки (включно зі ступенем невизначеності).
 • Випускники здобудуть адекватні знання та розуміння, що відносяться до базових областей комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Масштаб цих базових знань буде достатнім, щоб успішно стажуватися в одній із наукових груп або ІТ-компаній.
 • Випускники будуть володіти достатніми науковими навичками, принаймні в одній області комп’ютерних наук та інформаційних технологій, для того, щоб успішно проводити наукові дослідження під наглядом наставника.
 • Випускники будуть здатні розуміти наукові статті в одній із вибраних спеціалізацій. Крім того, вони будуть здатними відстежувати найновіші досягнення в цій спеціалізації (рівень Computing Review), взаємокорисно спілкуючись із колегами.
 • Випускники будуть здатні знайти відповідні наукові джерела, які мають відношення до прикладних задач, які необхідно розв’язати.
 • Проектувати та створювати нові програмні та інформаційні системи (мови програмування C, C++, C#, Java, Haskell, Python…);
 • Керувати ІТ проектами;
 • Розробляти інтернет-сайти на основі знань Інтернет-технологій, Web-технологій, HTML, CSS, Java…;
 • Розробляти комп’ютерні ігри (логіка, алгоритми, сюжет, графіка);
 • Розробляти системи корпоративного рівня;
 • Розробляти мобільні додатки для Android, ios;
 • Розробляти та адмініструвати бази даних реляційні та документоорієнтовані (Oracle, mysql, mongodb).
 • Додатково для викладацької лінії
 • Випускники будуть мати достатні знання різних педагогічних теорій, що надасть їм можливість критично аналізувати літературу в області викладання.
 • Випускники здобудуть глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення задач можуть бути використані для конкретних навчальних програм та поза їх межами.
 • Випускники здобудуть розуміння різних інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських проблем на рівні, що надасть можливість їх працевлаштування в наукових установах, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні концепції наукового менеджменту та ділового адміністрування.