Повідомлення

Факультет інформатики

Освітньо-наукова програма "Комп'ютерні науки"

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр комп'ютерних наук

Освітній ступінь
Магістр 

Спеціальні вимоги до зарахування


Вища освіта (диплом бакалавра вишу III-IV рівня акредитації).

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, інформального)


Немає.

Профіль програми


Магістерська програма за спеціальністю 122 “Комп'ютерні науки” орієнтована на підготовку кадрів для проведення досліджень та науково-технічних розробок у галузі проектування та реалізації інформаційних систем.
Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика - 65 кредитів; вибіркові навчальні дисципліни та практика – 35 кредитів, атестація – 20 кредитів.

Ключові результати навчання

1.    Знання з предметної області

 • Системного аналізу та теорії прийняття рішень.
 • Програмування.
 • Архітектури програмного забезпечення ЕОМ.
 • Комп’ютерних мереж.
 • Баз даних та інформаційних систем.
 • Паралельних і розподілених обчислень.
 • Штучного інтелекту.

2.   Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних фахових дисциплін;
 • здатність до науково-дослідної та педагогічної роботи та готовність до дисертаційного дослідження на здобуття вченого ступеня кандидата наук.

3.  Практичні навички з предметної області

 • здатність розробляти програмні продукти;
 • здатність проектувати системи обробки даних та управління із застосуванням мережних рішень, апаратних платформ та програмних продуктів провідних світових виробників;
 • уміння обирати технології програмування, відповідні потребам конкретних систем, і розробляти прикладні програми у різноманітних предметних областях;
 • уміння будувати ефективні обчислювальні алгоритми;
 • уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для підприємств та фірм, включаючи проектування комп’ютерних мереж, альтернативні варіанти комп’ютеризованих систем з оцінкою необхідних ресурсів на їх реалізацію;
 • володіння сучасними методами проектування програм та програмних комплексів, розроблення оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій.

4. Загальні уміння та навички

 • уміння професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською, англійською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • уміння володіти методикою викладання комп’ютерних наук у коледжі, вищому навчальному закладі;
 • здатність до лекційного викладу конкретної теми та проведення відповідних практичних занять у заданих академічних параметрах із дотриманням нормативних методичних вимог.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об'єктами діяльності магістра за освітньо-професійним напрямом «Інформаційні управляючі системи та технології» є розробка: прикладних програм обробки даних та управління у різноманітних предметних областях; технічних рішень на основі програмних продуктів та апаратних платформ провідних фірм; проектування, розробка та експлуатація програмних засобів.

Доступ до подальшого навчання

Магістр комп'ютерних наук може продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти»; 05.13.06 – «Інформаційні технології».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску


Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішно захищена магістерська  робота.

Форма навчання


Денна

Керівник програми


Кандидат фізико-математичних наук, доцент Гороховський Семен Самуїлович.