Повідомлення

Факультет інформатики

Освітньо-наукова програма "Інженерія програмного забезпечення"

Кваліфікація, що присвоюється


Магістр інженерії  програмного забезпечення 

Освітній ступінь


Магістр 


Спеціальні вимоги до зарахування

Вища освіта (диплом бакалавра вишу III-IV рівня акредитації).

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, інформального)


Немає.

Профіль програми


Спеціалізацією магістерської підготовки є «Аналітик комп’ютерних систем» з терміном навчання – 2 роки. Цей вибір обумовлено тим, що висококваліфіковані аналітики комп’ютерних систем краще адаптовані до мінливого ринку праці. Вони легше змінюють теми досліджень відповідно до пріоритетів світової науки. У них є великі можливості долучитися до міжнародних проектів з фундаментальних проблем інформатики.
Освітнья програма підготовки магістрів за спеціальністю 121 – «Інженерія програмного забезпечення» передбачає опанування двох блоків навчальних дисциплін: нормативних і вибіркових. До складу нормативних входять професійно-орієнтовані дисципліни, визначені освітньою програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення»; українська та англійська мови, філософія – дисципліни гуманітарної підготовки.
До складу вибіркових входять:
а) дисципліни професійної підготовки;
б) дисципліни вільного вибору студента;
Для виконання освітньої програми магістра за спеціальністю 121 – «Інженерія програмного забезпечення» студент має опанувати всі нормативні дисципліни (65 кредитів), певну частину (35 кредитів) вибіркових дисциплін та практики,  підготувати до захисту магістерську роботу (20 кредитів). Загальний обсяг залікових балів (кредитів) за весь термін навчання на магістерській програмі – 120.

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

 • Обґрунтування проектних рішень та управління проектами при розробці інформаційних управляючих систем і технологій.
 • Розробка математичних моделей об’єктів та процесів автоматизації в комп’ютерних інформаційних системах.
 • Аналіз предметних областей та їх формалізація при створенні автоматизованих систем.
 • Розробка інформаційно-обчислювальних процесів і систем.
 • Проектування інформаційних технологій в інфраструктурі ринку.
 • Розробка інформаційних банківських систем.
 • Техніко-економічне обґрунтування розробки інформаційних управляючих систем і технологій.

2.  Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • Здійснювати менеджмент проектів інформаційних технологій управління комп’ютеризованими інтегрованими виробництвами в умовах розробки технічного завдання, ескізного, технічного, робочого проектів за допомогою систем автоматизації проектування.
 • Створювати групу розробки інформаційного і програмного забезпечення в умовах отримання замовлення на розробку системи, використовуючи штатний розклад, фінансовий стан організації, кваліфікацію розробників.
 • Планувати роботи з розробки інформаційного і програмного забезпечення в умовах ескізного, технічного, робочого проектування, використовуючи технічне завдання на розробку системи, фінансовий стан організації, кваліфікацію розробників.

3.  Практичні навички з предметної області

 • Здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації, узагальнювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань розробки комп’ютерних інформаційних систем і технологій в процесі наукових досліджень за допомогою технічного і програмного забезпечення, використовуючи сучасні методи наукових досліджень.
 • Розробляти математичні моделі об'єктів і процесів комп’ютеризації в умовах автоматизованого проектування та управління організаційними системами за допомогою операційних досліджень на виробництві, використовуючи процедури формального уявлення про систему.
 • Розробляти алгоритми розв’язання задач вибору найкращих рішень в умовах наявності множини варіантів рішень, використовуючи процедури зведення задачі вибору до простих задач за допомогою засобів декомпозиції функцій вибору.

4. Загальні уміння та навички

 • Обґрунтовувати і приймати рішення та виробляти стратегію діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, особистих, суспільних, державних та виробничих інтересів.
 • Вивчати досвід провідних країн у галузі побудови інформаційного суспільства, адаптувати існуючі моделі інформаційних суспільств в умовах реалізації програми інформатизації України за допомогою сучасної науково-технічної, довідкової літератури, інформаційно-довідкових систем, комп’ютерних мереж, використовуючи комп’ютеризовані системи обробки та пошуку інформації, у тому числі Internet, системи підтримки прийняття рішень.
 • Здійснювати збір, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації, узагальнювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань розробки комп’ютерних інформаційних систем і технологій в процесі наукових досліджень за допомогою технічного і програмного забезпечення, використовуючи сучасні методи наукових досліджень.

Професійні профілі випускників з прикладами

Предметом діяльності магістра за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» є розробка систем дистанційної освіти, інтелектуалізація інформаційних технологій, створення систем підтримки прийняття рішень.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» може продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти»; 05.13.06 – «Інформаційні технології».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску


Кваліфікація магістра присвоюється на підставі успішного захисту магістерської  (дипломної) роботи, яка має виконуватись протягом навчання на магістерській програмі, і завершуватись на 3-му році навчання, зокрема – обговорюватися на науково-дослідному семінарі. Умовою допуску до захисту є, серед іншого, успішні оцінки з дисциплін навчального плану.
Тематика дипломних робіт визначається напрямками наукових досліджень науково-дослідних інститутів м. Києва, з якими співпрацює Національний університет «Києво-Могилянська академія» та науково-практичним змістом самої магістерської програми.

Форма навчання


Денна

Керівник програми


Кандидат технічних наук, доцент Франчук Олег Васильович