Повідомлення

Факультет інформатики

Освітньо-наукова програма "Прикладна математика"

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр прикладної математики

Освітній ступінь

Магістр 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, інформального)

Наявність освітнього ступеня «бакалавр», підтверджена документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом III-IV рівня акредитації.

Спеціальні вимоги до зарахування

Зарахування здійснюється відповідно до загальних умов вступу на магістерські програми НаУКМА.

Профіль програми

Магістерська програма «Прикладноа математика» орієнтована на поглиблене вивчення математичних методів, які широко застосовуються в різних галузях людської діяльності, зокрема, природничих , економічних комп’ютерних науках, соціології. Дана програма орієнтована на підготовку фахівців, здатних до якісного аналізу, побудови  різноманітних складних математичних моделей та проведення точних розрахунків; фахівців, здатних до застосування математичного апарату в природничих, інженерних та комп’ютерних науках, економіці й фінансах, соціології, страховій справі.


Програмою даної спеціальності передбачається ґрунтовне вивчення сучасних комп’ютерних технологій, які дають можливість ефективно реалізовувати отримані алгоритми розв’язання задач, що, в свою чергу, дозволяє готувати фахівців, які володіють методами прикладної математики і добре знайомі із сучасними комп'ютерними технологіями.

Підготовка магістра зі спеціальності «Прикладна математика» концептуально базується на динамічних системах, що присутні як в природничих науках, так і в економічних та гуманітарних галузях. Базові курси програми, такі як: «Динамічні системи», «Розпізнавання образів», «Прикладна алгебра та теорія чисел» , «Технології чисельного моделювання» - спрямовані на розвиток навичок дослідницької діяльності. Відвідування даних дисциплін дає змогу розширити поле застосування раніше засвоєного математичного апарату і навчитись основним принципам математичного моделювання з використанням  сучасних   комп’ютерних технологій. На розвиток навичок дослідницької діяльності та аналітичного мислення також спрямована науково-дослідна практика.

На формування і подальший розвиток викладацьких навичок спрямована асистентська практика, передбачена в навчальному плані даної спеціальності. Крім того, підготовка фахівців з даної спеціальності передбачає вивчення спеціалізованої англійської мови.

Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС, у т. ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика - 65 кредитів; вибіркові навчальні дисципліни та практика – 35 кредитів ЄКТС,  атестація – 20 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання

Знання і розуміння з предметної області:

 • основні принципи застосування математичних методів у природничих, комп’ютерних, економічних науках, соціології
 • сучасні підходи до розв’язання нелінійних рівнянь та нелінійної оптимізації
 • технології чисельного моделювання
 • основи штучного інтелекту та методи інформаційного пошуку
 • спеціалізована англійська мова
 • методика підготовки та проведення занять з математичних дисциплін 

Практичні навички з предметної області:

 • здатність до співпраці з фахівцями з інших галузей з метою постановки задач і створення відповідної математичної моделі у відповідній галузі
 • здатність запропонувати ефективний алгоритм розв’язання математичних задач та зробити оцінку його часової складності
 • вміння створити ефективний програмний код для комп’ютерної реалізації запропонованого алгоритму
 • здатність чітко формулювати математичні, фізичні та інші припущення в рамках, в яких будуються математичні моделі явища
 • вміння окреслити поле застосування запропонованої математичної моделі та методів розв’язання задач
 • здатність формулювати висновки та рекомендації, що випливають з проведеного математичного моделювання і обрахунків   

Навички викладацької діяльності:

 • підготовка та проведення лекційних і семінарських занять з математичних дисциплін у вищих навчальних закладах;
 • знання про сучасні методики проведення занять у практиці викладання математичних дисциплін;
 • розробка навчально-методичного забезпечення занять з математичних дисциплін;
 • використання сучасних інформаційних технологій у практиці викладання.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна підготовка магістра за спеціальністю «Прикладна математика» передбачає підготовку фахівців для природничої, економічної, комп’ютерної галузей, а також  для сфер соціології, страхової справи, інженерії, вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ.

Випускники магістерської програми з прикладної математики можуть працювати на таких посадах: молодший науковий співробітник (галузь обчислень), математик-аналітик з дослідження операцій, інженер-лаборант або старший лаборант (у науково-дослідних установах, дослідницьких лабораторіях); асистент або викладач (у вищих навчальних закладах); спеціаліст (на підприємствах, фірмах, в лабораторіях).

Доступ до подальшого навчання

Магістр прикладної математики може продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освітиу.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до «Положення НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань».

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Опанування навчальної програми даної спеціальності обсягом 120 кредитів ЄКТС, успішний захист магістерської  роботи.

Форма навчання


Денна, тривалість – 1 рік 10 місяців.

Керівник програми

Доктор фізико-математичних наук, доцент  Олійник Богдана Віталіївна.