Повідомлення

Факультет природничих наук

Освітньо-наукова програма «Екологія та охорона навколишнього середовища» 


Кваліфікація, що присвоюється


Магістр екології 

Освітній ступінь

Магістр 

Спеціальні вимоги до зарахування


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.


Профіль програми

Студенти програми “Екологія та охорона навколишнього середовища” здобувають необхідні знання для підготовки проектів документації з питань охорони навколишнього середовища на підприємствах і установах; здатні координувати дії міжнародного співробітництва в галузі природокористування, застосовувати чинне законодавство та результати комплексного аналізу екологічної ситуації на об’єктах природного заповідного фонду, використовувати сучасні методи комплексних екологічних досліджень, ефективно послуговуватися науково-технічною літературою та виробничо-технічною документацією, застосовувати наукову, навчально-технічну літературу та нормативно-правову документацію. Студенти отримують знання для вміння знаходити інформацію за темою досліджень, вчаться майстерності проводити рятувальні заходи та інші невідкладні роботи в осередку ураження та на об’єктах господарського призначення, формують навички захисту людей, засобів виробництва і технічних процесів в умовах надзвичайних ситуацій; навчаються організації експериментальних досліджень в лабораторіях та польових умовах, біофізичних та біохімічних розвідок в екосистемах, ландшафтно-геохімічних досліджень, урбоекологічних та історико-урбоекологічних дослідів, геоекологічних та рекреаційно-потенціальних досліджень, еколого-геофізичних розвідок, агроекологічних досліджень, дослідів та розробки нових природоохоронних методів та засобів.
Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика – 65 кредитів,  вибіркових навчальні дисципліни та практики - 35 кредитів,  атестація – 20 кредитів.

Ключові результати навчання


1. Знання з предметної області

 • Здатність оцінити і прогнозувати культурні події та явища.
 • Здатність оцінити і прогнозувати політичні та економічні події та явища.
 • Вміння застосовувати головні закони, закономірності, правила і принципи екології, знати глобальні проблеми екології, проблеми екологічної безпеки, механізми процесів забруднення, класифікацію та оцінку забруднень, індекси забруднень.
 • Здатність оцінити і прогнозувати соціальні події та явища.
 • Здатність спілкуватися державною мовою України.
 • Здатність спілкуватися принаймні однією з іноземних мов.
 • Здатність засвоювати нові знання, в т.ч. екологічні, прогресивні технологічні, інноваційні.
 • Вміння приймати правильне рішення і вибирати стратегію діяльності.
 • Здатність до захисту своїх прав на базі норм чинного законодавства з демократичних принципів.
 • Активна участь у поліпшенні стану довкілля, забезпеченні здоров’я людини, якості та безпеки її життя і діяльності на підставі сталого розвитку людства.
 • Здатність прийняти демократично-правові рішення з врахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних, виробничих та особистих інтересів.
 • Здатність дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки і моралі в суспільних та виробничих взаєминах.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • Здатність аналізувати і реферувати науково-технічну інформацію та опубліковувати результати наукових досліджень.
 • Уміння організувати екологічні дослідження.
 • Уміння за алгоритмом виявляти надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу, їх вплив на людину.
 • Уміння зібрати лабораторний науково-дослідницький пристрій для проведення певного дослідження, експерименту.
 • Здатність розробити методику проведення експерименту для отримання оптимального результату, опрацювати результати дослідження стосовно достовірності отриманих показників.
 • Уміння дослідити фізіологічні показники стресової адаптивності рослин і тварин, процес фотосинтезу для оцінки продуктивності екосистем, і вміння правильно оформити результати досліджень.
 • Навички планування досліджень, постановки задачі для ефективності проведення досліджень, навички визначати кількісний та якісний вміст хімічних елементів та сполук в компонентах довкілля для формулювання шляхів їх міграції.
 • Навички оцінювання результатів ландшафтно-геохімічних досліджень, використання новітніх методів та технологій обробки інформації, підготовки матеріалів та результатів ландшафтно-геохімічних досліджень до публікації. Уміння дослідити нові методи відновлення ландшафтів та поліпшення екологічної ситуації.
 • Уміння планувати урбоекологічні та історичні дослідження, постановки задач для ефективності проведення досліджень. Уміння досліджувати біоценотичний покрив, міські біоценози та їх фітовітальність, проводити біо- та фітоіндикацію міського середовища.

3. Практичні навички з предметної області

 • Навички оцінки теоретико-концептуальних і формулювання науково-прикладних засад сталого розвитку.
 • Уміння використовувати спеціалізоване програмне забезпечення щодо оцінки негативного впливу виробництва на навколишнє середовище та навички застосовувати інформаційні технології у ландшафтно-екологічному аналізі.
 • Здатність та організаційні аспекти планувати, забезпечувати та організовувати еколого-орієнтований менеджмент персоналу, і виявляти перспективи застосування новітніх комп’ютерних технологій в екології.
 • Здатність здійснювати аналіз природно-техногенного потенціалу території розташування об’єкту, визначати методи і технології екологічного аудиту та оцінювати його соціальні аспекти в кваліфікаційній роботі.
 • Навички визначення і дотримання еколого-економічних аспектів і ефективного використання методичного апарату при виконанні кваліфікаційної роботи.
 • Уміння визначати ландшафтно-екологічну першооснову міста та історичне природокористування на території сучасних урбоекосистем.
 • Навички оцінювання ефективності проведення еколого-компенсаційних заходів для обґрунтування даних умов. Уміння дати оцінку новим методам урбоекологічних досліджень для екологічної ситуації.
 • Навички опрацювання урбоекологічних та історико-урбоекологічних досліджень, використовуючи новітні методи та технології обробки інформації, навички підготовки матеріалів урбоекологічних та історико-урбоекологічних досліджень до публікації.
 • Уміння планувати дослідження, постановки задач для ефективності проведення досліджень; давати визначення біотичної, атмосферної, рекреаційної та інших потенціалів для оцінки рекреаційного навантаження.
 • Навички обстеження історико-природничих об’єктів та пам’яток природи для перспективи екологічного туризму. Уміння опрацьовувати результати геоекологічних та рекреаційно-потенціальних досліджень із використанням новітніх методів та технології обробки інформації, підготовка матеріалів до публікації.

4. Загальні уміння та навички

 • Навички планувати еколого-геофізичні дослідження, готувати постановки задач для ефективності проведених досліджень, розвідки небезпечних геофізичних процесів для еколого-геофізичного моніторингу.
 • Уміння опрацьовувати результати еколого-геофізичних досліджень із використанням новітніх методів та технології обробки інформації, підготовки матеріалів до публікації.
 • Уміння аналізувати масштабні атмосферні явища та процеси, які формують погоду, для прогнозування наслідків дії цих явищ, адаптувати методику досліджень до конкретного завдання.
 • Навички дослідження фізичних явищ в атмосфері для прогнозування наслідків дії цих явищ.
 • Уміння досліджувати шляхи розсіювання шкідливих домішок в атмосфері для прогнозування наслідків дії цих явищ та визначення впливу антропогенних факторів на зміну клімату.
 • Навички обробки та оцінки результатів агроекологічних досліджень і підготовки матеріалів до публікації.
 • Уміння дати оцінку ефективності технологій та обладнання природоохоронних процесів для захисту довкілля та проведення дослідження нових еколого-інженерних методів захисту довкілля для розробки та вибору технології і апаратури, що реалізує досліджуваний метод.
 • Уміння аналізувати напрямки вдосконалення природоохоронних технологій та обладнання для підвищення їх ефективності, обробки та оцінки результатів еколого-інженерних досліджень, підготовки матеріалів для публікації.
 • Навички забезпечення та оцінки стану виробничого середовища, еквівалентного діючим несприятливим факторам, поліпшення умов праці відповідно до екологічних нормативів стану робочого місця.
 • Уміння забезпечити проведення повсякденної профілактики дії небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища при виконанні трудових робіт та забезпечення функціонування систем управління охороною праці на підприємствах.
 • Навички оцінювання стійкості роботи об’єктів народного господарства в умовах надзвичайних ситуацій для оптимізації довкілля та оцінки обставин, які можуть виникнути внаслідок стихійного лиха, аварії та при застосуванні зброї.
 • Уміння давати оцінку екологічному стану та тенденції розвитку рослинного світу на даній території, визнаючи унікальність та цінність флори та фауни, а також ландшафтне різноманіття території; давати обґрунтування проектів створення біокоридорів.
 • Навички дослідження структури та закономірностей функціонування природних комплексів, видів флори і фауни, впливу на них факторів середовища для оптимізації мережі природно-заповідного фонду.
 • Уміння розробляти теоретичні та еколого-інженерні засади проектування, конструювання та експлуатації технологій і технічних засобів захисту довкілля, особливо в умовах надзвичайних ситуацій.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об'єктами діяльності бакалавра екології є підприємства усіх галузей промисловості та науково-дослідних установ, де виникають потенційні загрози навколишньому середовищу та біосфері в цілому.  Магістр бере участь в експериментах, спостереженнях і вимірюваннях рівня забруднень навколишнього середовища; здійснює аналіз, узагальнює результати досліджень та бере участь в опублікуванні результатів. Проводить професійне навчання працівників і фахову орієнтацію молоді у галузі охорони навколишнього середовища.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю “Екологія” може продовжити навчання в університеті на третьому (освітньо-науковому) рівень вищої освіті як аспірант, або як студент програми PHD за спеціальністю.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань».

Вимоги до випуску


Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішний захист магістерської/дипломної роботи.

Форма навчання


Денна

Гарант програми


професор, доктор біологічних наук Войціцький Володимир Михайлович