Повідомлення

Освітньо-наукова програма «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Повна назва кваліфікації: Магістр Екології (Master of Ecology)

 

Офіційна назва програми: Екологія та охорона навколишнього середовища (Environmental Studies and ЕnvironmentalProtection)

                    Галузь знань   10 – Природничі науки

                    Спеціальність  101 – Екологія

                    Освітньо-наукова програма: Екологія та охорона навколишнього

                    середовища

                    Рівень вищої освіти – Магістр

 

Тип диплома: одиничний.

Обсяг програми: 1 рік 10 місяців, 120 кредитів ЄКТС, з яких:

-         65 кредитів – нормативні навчальні дисципліни, 3 кредити з яких – практика;

-         20 кредитів – вибіркові навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки та 15 кредитів дисциплін вільного вибору студента в рамках програми НаУКМА;

-         20 кредитів – захист магістерської  роботи.

 

Навчальний заклад:

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

Акредитуюча організація:

Міністерство освіти і науки України, Акредитаційна комісія України.

 

 

Період акредитації: 2018 рік.

 

 

 

Рівень: За Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – кваліфікація другого циклу.

За Національною Рамкою кваліфікацій – 8 рівень.

За Законом України «Про вищу освіту» – другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

 

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти  «Екологія та охорона навколишнього середовища» галузі знань – 10 Природничі науки, спеціальності – 101 Екологія є складовою частиною державного стандарту освіти ІІ-ІV рівня акредитації.

 

Програма розроблена та внесена кафедрою екології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 

 

Розробники програми:

 

Кандидат біологічних наук,

доцент кафедри                                                           І.Г. Вишенська

 

Доктор геолого-мінералогічних наук,

професор кафедри                                                      К.І. Деревська

 

Доктор медичних наук, професор кафедри              Ю.К. Дупленко

 

Кандидат біологічних наук,

доцент, завідувач кафедри екології                                    В.І. Карамушка

 

Доктор біологічних наук,

професор кафедри                                                      Л.В. Шевцова

 

 

Доктор хімічних наук, професор кафедри                         С.Д. Ісаєв

 

 

 

 

Пояснювальна записка

Освітньо-наукова програма містить програмні компетентності, що визначають специфіку підготовки магістрів зі спеціальності 101 – Екологія, Галузь знань – 10 Природничі науки, та програмні результати навчання, які відображують те, що студент повинен знати, розуміти та бути здатним виконувати після успішного завершення освітньо-наукової програми. Вони узгоджені між собою на відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій. Таблиця А показує відповідність визначених Стандартом компетентностей та дескрипторів НРК. В таблиці Б показана відповідність програмних результатів навчання та компетентностей. Таблиця Б також вказує перелік дисциплін, необхідний для набуття означених Стандартом компетентностей. Нормативний зміст підготовки визначається дисциплінами, що забезпечують досягнення програмних результатів навчання. Опис окремих дисциплін, практик та інших видів навчальної діяльності визначає мету їх вивчення (компетентності, на формування яких направлена дана дисципліна) та конкретні заплановані результати навчання, які забезпечать досягнення програмних результатів навчання.

При реалізації освітньо-наукової магістерської програми акценти у підготовці робляться на формуванні компетентностей інноваційного та дослідницького  спрямування. Компетентність, яка формує виключно дослідницьку складову позначена окремо (К08). Програмні результати навчання, які визначають ступінь сформованості компетентностей дослідницького спрямування, позначені окремо зі збереженням паралельної нумерації (ПР17, ПР18, ПР19, ПР20).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

 

Галузь знань – 10 Природничі науки

Спеціальність – 101 Екологія

Назва освітньо-наукової програми:

Екологія та охорона навколишнього середовища

 (Environmental Studies and ЕnvironmentalProtection)

 

Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Факультет природничих наук

Кафедра екології

Ступінь вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітній ступінь та назва кваліфікації мовою оригіналу

Магістр

Магістр екології

Офіційна назва освітньо-наукової програми

Екологія та охорона навколишнього середовища

Тип диплому та обсяг освітньо-наукової програми

Диплом магістра, одиничний

Обсяг освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС

термін навчання 1 рік і 10 місяців

Наявність акредитації

Рік акредитації: 2008 р., термін акредитації – 2018 р.

 

Передумови

Повна вища освіта, диплом бакалавра або магістра.

Без обмежень доступу до навчання. Умови вступу визначають Правила прийому до Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Мова(и) викладання

Українська мова

Термін дії освітньо-наукової програми

До завершення повного циклу навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Мета програми

Мета програми полягає у забезпеченні здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування (дослідження екологічних процесів та консультативно-експертна діяльність, екологічне управління, викладання екології у вищій школі). Програма також спрямована на формування компетентностей, важливих для особистісного розвитку фахівців, їхньої конкуренто-спроможності на сучасному ринку праці.

 

B

Характеристика програми

Предметна область

Екологія та охорона навколишнього середовища: екологія, охорона навколишнього середовища, інше.

Фокус програми: загальна / спеціальна

Загальна програма базується на наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану екології та інших природничих наук і спрямована на здобуття навичок та знань з екології та охорони навколишнього природного середовища. Дослідницька лінія програми включає 2 спеціалізації: екосистемологія та екологічна політика і управління.

Орієнтація програми

Дослідницька лінія програми (дослідження екологічних систем і процесів) є науково орієнованою; викладацька лінія (викладання екологічних дисциплін у вищій школі) є практично орієнтованою; інші лінії (охорона навколишнього середовища) є практично орієнтованими.

Структура програми передбачає динамічне та інтерактивне навчання й пропонує комплексний підхід до запобігання та вирішення сучасних екологічних проблем на локальному, національному та глобальному рівнях.

Особливість програми

Програма побудована на принципах Liberal Arts Education і включає блок базових дисциплін і практик, що забезпечують формування базових і фахових компетентностей спеціальності, а також вибіркових дисциплін, що відповідають уподобанням студента та є важливими для їх подальшої професійної та наукової кар’єри. Програма виконується в активному дослідницькому середовищі.

 

C

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування

Магістр екології (спеціалізація “Екологія та охорона навколишнього середовища”) здатний виконувати професійну роботу за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Класифікатор професій із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2017 року № 1744):

2211.1 Науковий співробітник;

2211.2 Еколог;

2310.2 Асистент, викладач вищого навчального закладу;

1238 Керівники проектів та програм;

1494 Менеджер (управитель) екологічних систем;

2411.2 Екологічний аудитор;

2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому);

2442.2 Фахівець з управління природокористуванням;

3212 Молодший фахівець в агрономії, лісовому, водному господарствах та природно-заповідній справі;

3439 Організатор природокористування;

3439 Інспектор державний з екологічного нагляду.

 

Перелік об'єктів працевлаштування та діяльності магістра-випускника програми  включає наступні об’єкти, але не обмежується ними:

- виробничі підприємства усіх галузей промисловості, посада – спеціаліст-еколог та ін.;

- органи державної влади та місцевого самоврядування, посада – еколог, спеціаліст та ін.;

- консультативно-сервісні організації, зареєстровані в Україні та за кордоном, що надають послуги екологічного спрямування (зокрема, проведення екологічних аудитів та оцінок впливу на довкілля; вимірювання якості води, ґрунтів та повітря, радіоактивності; аналіз стану навколишнього середовища та ін.),  посади – спеціаліст, консультант, експерт;

- науково-дослідні установи (зокрема, установи Національної академії наук та галузевих академій наук України), посади – інженер, науковий співробітник;

- міжнародні організації та проекти, посади – менеджер проектів, консультант та ін.;

- державні природоохоронні установи, (установи природно-заповідного фонду, зоопарки, ботанічні сади та ін.), посади – інженер, еколог, науковий співробітник та ін.;

- громадські організації, посади – менеджер програм і проектів, тренер, консультант та ін.;

- вищі навчальні заклади, посади науково-педагогічного профілю (асистент, старший викладач та ін.)

Продовження освіти

Докторські програми третього рівня вищої освіти за спорідненою та за іншими спеціальностями (відповідно до чинних правил) в Україні та за кордоном.

 

D

Стиль викладання

Підходи до викладання та навчання

Найбільш поширеними методами навчання та викладання є інтерактивні, проблемно орієнтовані лекційні, семінарські та практичні заняття; виконання лабораторних робіт; проведення дослідницьких та виробничих практик; підготовка самостійних, творчих та кваліфікаційних робіт. Консультаційні заняття, участь студентів у науковому семінарі, стажування та проходження практики в закордонних університетах є допоміжними формами навчання.

Система оцінювання

Тестування, аналіз виконання індивідуальних завдань, творчих та контрольних робіт, написання тематичних есе, заліки, усні та письмові екзамени, захист практик та кваліфікаційних робіт.

 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти

 

 

Якість освітньої діяльності та якість вищої освіти забезпечується системою внутрішнього забезпечення якості освіти НаУКМА, яка включає:

- принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти;

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників НаУКМА та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету та в будь-який інший спосіб;

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

- забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі  і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

 

Е

Програмні компетентності

Інтегральна

компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризується комплексністю і невизначеністю умов

Загальні

(універсальні)

компетентності

К01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

К02. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

К03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

К04. Здатність розробляти та управляти проектами.

К05. Здатність до професійного спілкування державною та іноземною мовами.

К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

К07. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

К08. Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни.

Фахові

компетентності

К09. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

К10. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.

К11. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.

К12. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.

К13. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.

К14. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

К15. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.

К16. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

К17. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.

К18. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.

К19. Здатність застосовувати методологію викладання екології у вищих навчальних закладах

 

 

 

 

F

Програмні результати навчання (нормативний зміст підготовки магістра)

 

ПР01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.

ПР02. Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності.

ПР03. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання.

ПР04. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.

ПР05. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.

ПР06. Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.

ПР07. Уміти спілкуватися держаною та іноземною мовами в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності.

ПР08. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.

ПР09. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні  підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПР10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища.

ПР11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.

ПР12. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні  середовища.

ПР13. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля.

ПР14. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах.

ПР15. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов

ПР17. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних галузей для вирішення теоретичних задач і проблем

ПР18. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні екологічних досліджень.

ПР19. Уміти самостійно планувати виконання дослідницького завдання та формулювати висновки за його результатами.

ПР20. Володіти основами виконання екологічних досліджень та еколого-експертної оцінки впливу на довкілля.

ПР21. Володіти основами еколого-інженерного проектування та еколого-експертної оцінки впливу на довкілля.

ПР22. Застосовувати положення методичної науки у практичній педагогічній діяльності (формувати зміст, обирати оптимальні форми і методи навчання, оцінювати результати навчання та впроваджувати педагогічні інновації)

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньо-наукової програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» спеціальності 101 «Екологія» здійснюється у формі публічного захисту магістерської роботи та завершується видачею документу державного зразка про присудження освітнього ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: магістр екології.

Вимоги до магістерської роботи

(за наявності)

Магістерська робота передбачає самостійне розв’язання комплексних проблем у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування, що супроводжується проведенням досліджень та/або застосуванням  інноваційних підходів.

Основні результати магістерської  роботи мають бути апробовані та перевірені на плагіат.

Магістерська робота має бути розміщена у репозитарії закладу вищої освіти.

         

 

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

-              Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];

-              Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п];

-              Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page]

-              Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п];

-              Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/];

-              Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003: 2010ДК 003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com];

-              Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/ 04_2016_ESG_2015.pdf];

-              International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/ documents/isced-2011- en.pdf];

-              ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013): UNESCO Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/ Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf].

 

Додаткові інформаційні джерела:

- Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648), схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 29.03.2016 № 3);

- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf];

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця

Структура освітньо-наукової програми (перелік дисциплін і практик, які забезпечують програмні результати навчання)

Код н/д

Компоненти освітньо-наукової програми
(навчальні дисципліни, практики, курсова та кваліфікаційна роботи)

Кількість кредитів

Форма підсумк. контролю

Обов’язкові (нормативні) компоненти освітньо-наукової програми

ОК01

Англійська мова

6.0

Залік,

Екзамен

ОК02

Геоінформаційні системи

6.0

Екзамен

ОК03

Екологічна економіка

3.0

Екзамен

ОК04

Екологічне управління

4.0

Екзамен

ОК05

Зелений  бізнес

4.0

Екзамен

ОК06

Системний аналіз стану довкілля

4.0

Залік

ОК07

Біорізноманіття

4.0

Залік

ОК08

Екосистемологія

3.0

Залік

ОК09

Методика наукових досліджень в екології

4.0

Залік

ОК 10

Теорія і практика сталого розвитку

3.0

Екзамен

ОК 11

Екологічна інженерія

6.0

Екзамен

ОК 12

Екологічна політика

4.0

Залік

ОК13

Екологічна токсикологія

6.0

Екзамен

ОК 14

Екологічна епідеміологія

5.0

Екзамен

Разом

62.0

 

Вибіркові навчальні дисципліни та практика*

Дисципліни професійної та практичної підготовки

 

 

ВК01

Філософські основи екологічної етики і біобезпеки

4.0

Залік

ВК02

Основи підприємницької діяльності та бізнес-планування

3.0

Залік

ВК03

Основи менеджменту

3.0

Залік

ВК04

Екологічна мікробіологія

5.0

Залік

ВК05

Екологічна статистика

5.0

Залік

ВК06

Здоров'я і довкілля

5.0

Залік

ВК07

Біогеографія

5.0

Залік

ВК08

Геоботаніка з основами ландшафтної екології

5.0

Залік

ВК09

Екологічний моніторинг

5.0

Залік

ВК10

Міжнародне екологічне право

5.0

Залік

ВК11

Екологічне планування та екологічні проекти

5.0

Залік

ВК12

Управління природними ресурсами

5.0

Залік

ВК13

Екологічне оцінювання

5.0

Залік

ВК14

Екологічне партнерство

5.0

Залік

ВК15

Загальна психологія

3.0

Залік

ВК16

Педагогіка вищої освіти

3.0

Залік

ВК17

Методика викладання екології у вищій школі

3.0

Залік

ВК18

Педагогічна психологія

3.0

Залік

ВК19

Фізичне виховання (вдосконалення)*

3.0

Залік

Разом

32.0

 

Магістерська робота

20.0

 

Практика

П01

Практика профільна

3.0

Залік

П02

Практика педагогічна

3.0

Залік

Разом

6

 

Загальний обсяг  обов’язкової (нормативної) компоненти освітньо-наукової програми

120

 

 

* ‒ студентами обирається для вивчення по 3 дисципліни у 3-7 семестрах

 

 

 

Таблиця А

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій

 

 

Класифікація компетентностей за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та відповідальність

Загальні компетентності

К01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

+

+

 

 

К02. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

+

+

 

+

К03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

 

+

 

+

К04. Здатність розробляти та управляти проектами.

+

+

 

+

К05. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

 

+

+

 

К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

 

+

+

 

К07. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

 

 

+

+

К08. Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни.

+

+

 

+

Спеціальні (фахові) компетентності

К09. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

+

+

 

 

К10. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.

+

+

 

 

К11. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.

 

 

+

+

К12. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.

+

+

 

+

К13. Здатність доводити до фахівців та нефахівців, знання та власні висновки.

+

 

+

 

К14. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування/

 

 

+

+

К15. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.

+

+

 

 

К16. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування

 

+

+

 

К17. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей

 

+

 

+

К18. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину

 

+

 

+

К19 Здатність застосовувати методологію викладання екології у вищих навчальних закладах

+

+

+

 

 

 

 

Додаток А

 

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТАМ НАВЧАННЯ ТА НАВЧАЛЬНИМ ДИСЦИПЛІНАМ

 

Компетентності

Результати навчання

Навчальна дисципліна

Код

Код

Опис

Опис

Код

1

2

3

4

5

6

Інтегральна компетентність К00

(формується на основі досягнутих програмних результатів навчання):

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризується комплексністю і невизначеністю умов

Загальні компетентності

К01

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

 

Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля

ПР01

Екологічна економіка

Д3

Здоров'я і довкілля

Д20

Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності

ПР02

Зелений  бізнес

Д5

Екологічна політика

Д12

Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання

ПР03

Екосистемо логія

Д8

Теорія і практика сталого розвитку

Д10

Філософські основи екологічної етики і біобезпеки

Д15

К02

Здатність приймати обґрунтовані рішення

Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог

ПР15

Екологічне оцінювання

Д27

Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов

ПР16

Екологічне управління

Д4

К03

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

 

Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах

ПР14

Екологічне управління

Д4

Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних галузей для вирішення теоретичних задач і проблем

ПР17

Екосистемо логія

Д8

Системний аналіз стану довкілля

Д6

Зелений бізнес

Д5

К04

Здатність розробляти та управляти проектами

Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог

ПР04

Міжнародне екологічне право

Д24

Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні  підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог

ПР09

Екологічне планування та екологічні проекти

Д25

Основи менеджменту

Д17

Володіти основами виконання екологічних досліджень та еколого-експертної оцінки впливу на довкілля

ПР20

Екологічне оцінювання

Д27

К05

Здатність до професійного спілкування державною та іноземною мовами

Уміти спілкуватися державною та іноземними мовами в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності

ПР07

Англійська мова

Д1

Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля

ПР11

Геоботаніка з основами ландшафтної екології

Д22

К06

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу

ПР08

Педагогічна психологія

Д32

Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні екологічних досліджень

ПР18

Геоінформа ційні системи

Д2

К07

Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети

Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень

ПР05

Основи підприємницької діяльності та бізнес-планування

Д16

Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні  підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог

ПР09

Основи менеджменту

Д17

Загальна психологія

Д29

К08

Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни

Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного та геоінформаційного моделювання

ПР06

Системний аналіз стану довкілля

Д6

Уміти самостійно планувати виконання дослідницького завдання та формулювати висновки за його результатами

ПР19

Методика наукових досліджень в екології

Д9

Спеціальні (фахові) компетентності

К09

Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування

Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля

ПР01

Геоботаніка з основами ландшафтної екології

 

Д22

Біорізноманіття

Д7

Екосистемо логія

Д8

Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання

ПР03

Біогеографія

Д21

Теорія і практика сталого розвитку

Д10

К10

Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем

Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля

ПР01

Екологічна токсикологія

 

Екологічна епідеміологія

 

Екологічна інженерія

Екологічна мікробіологія

Д13

 

 

 

Д14

Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних галузей для вирішення теоретичних задач і проблем

ПР17

 

 

Д11

 

Д18

К11

Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності

Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень

ПР05

Екологічне партнерство

Д28

Екологічне планування та екологічні проекти

Д25

К12

Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності

Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного та геоінформаційного моделювання

ПР06

Методика наукових досліджень в екології

Д9

Екологічний моніторинг

Д23

Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні екологічних досліджень

ПР18

Геоінформаційні системи

Д2

Екологічна статистика

Д19

Уміти самостійно планувати виконання дослідницького завдання та формулювати висновки за його результатами

ПР19

Методика наукових досліджень в екології

Д9

К13

Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців

Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності.

ПР07

Англійська мова

Д1

Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу

ПР08

Системний аналіз стану довкілля

Д6

К14

Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування

Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень

ПР05

Екологічне планування та екологічні проекти

Д25

Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні  підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог

ПР09

Основи менеджменту

Д17

К15

Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог

Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля

ПР11

Екологічне управління

Управління природними ресурсами

Д4

 

Д26

Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні  середовища

ПР12

Екологічне оцінювання

Системний аналіз довкілля

Д27

 

Д6

Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля

ПР13

Екологічна інженерія

Екологічне оцінювання

Д11

 

Д27

К16

Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інновац ійних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування

Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля

ПР11

Екологічне управління

 

Управління природними ресурсами

Д4

 

 

Д26

К17

Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей

Володіти основами еколого-інженерного проектування та еколого-експертної оцінки впливу на довкілля.

ПР21

Екологічне планування та екологічні проекти

Д25

Екологічна інженерія

Д11

К18

Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину

Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні  середовища

ПР12

Екологічне оцінювання

Д27

Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля.

ПР13

Екологічне оцінювання

Д27

Екологічна інженерія

Д11

Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог

ПР15

Екологічне оцінювання

Д27

К19

Здатність застосовувати методологію викладання екології у вищих навчальних закладах

Застосовувати положення методичної науки у практичній педагогічній діяльності (формувати зміст, обирати оптимальні форми і методи навчання, оцінювати результати навчання та впроваджувати педагогічні інновації)

 

ПР22

Педагогічна психологія

Д32

Педагогіка вищої освіти

Д30

Методика викладання екології у вищій школі

Д31