Повідомлення

Освітньо-наукова програма "Лабораторна діагностика біологічних систем"

Освітній ступінь – МАГІСТР

Форма навчання – очна

Термін навчання – 1 рік 10 місяців

 

Загальна інформація

 

1. Кваліфікація

Магістр

Master

 

2. Назва освітньо-наукової програми

Лабораторна діагностика біологічних систем

Laboratory diagnostics of biological systems

 

3. Тип диплома – одиничний.

Обсяг програми – 120 кредитів ЄКТС, 2 роки навчання.

 

4. Навчальний заклад

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

5. Акредитуюча організація

Міністерство освіти і науки України

 

6. Період акредитації

Акредитовано у 2014 році.

 

7. Рівень

Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 8-ий рівень  НРК.

 

А. Мета освітньої програми

Магістерська програма «Лабораторна діагностика біологічних систем» має за мету реалізацію моделі біологічної освіти, яка передбачає поєднання медичних та біологічних складових, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами сучасної інформації про дослідження в галузі медико-біологічних та ветеринарних наук та володіння найновішими методами лабораторного дослідження біологічного матеріалу. Належна мовна підготовка, що реалізується у НаУКМА, уможливлює широке використання у навчальному процесі оригінальних наукових джерел світового стандарту.

 

В. Характеристика програми

1. Предметна область (галузь знань)

Природничі науки, біологія, лабораторна діагностика біологічних систем

2. Основне спрямування програми та спеціалізації

Загальна вища освіта у галузі біології, а саме,лабораторної діагностики біологічних систем

3. Орієнтація програми

Програма «Лабораторна діагностика біологічних систем» готує магістрів як для навчання в аспірантурі за біологічними напрямами підготовки та на PhD-програмах біологічного спрямування, так і для практичної діяльності, що вимагає передусім навичок роботи в діагностичній лабораторії та аналітичного мислення для аналізу отриманих результатів.

4. Особливості та відмінності

Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками науково-дослідної, науково-організаційної, професійно-педагогічної діяльності, самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, ораторської майстерності і здатності до комунікації. Студенти програми мають можливість опанувати сертифікатну програму за вибором; поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (за вільним вибором студента); вдосконалити знання англійської та інших іноземних мов.

 

 

С. Здатність до працевлаштування та подальшого навчання

1. Здатність до працевлаштування

Після отримання диплома магістри можуть працювати на таких посадах: молодший науковий співробітник, інженер-лаборант або старший лаборант (у науково-дослідних установах); асистент або викладач (у вищих навчальних закладах); спеціаліст (на підприємствах, фірмах або аналітичних лабораторіях); спеціаліст (у відділеннях допоміжних репродуктивних технологій, онкогематології, ембріології, пренатальної діагностики); лікар-лаборант (у медичних установах).

2. Подальше навчання

Магістр лабораторної діагностики біологічних систем підготовлений для подальшого навчання в аспірантурі за біологічними спеціальностями та на PhD-програмах біологічного спрямування. Він володіє навичками постійного самостійного підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня.

 

D. Методика викладання

1. Підходи до навчання та викладання

Лекції, семінарські та практичні заняття, науково-дослідна практика, самостійна робота студента, консультації.

2. Методи оцінювання

Усні та письмові екзамени та заліки, науково-дослідна практика, кваліфікаційна робота, наукові есе з усними презентаціями.

 

E. Програмні компетентності

1. Загальні компетентності

Здатність до аналізу та синтезу, уміння застосовувати отриманні знання на практиці, дослідницькі уміння, уміння самостійно критично аналізувати результати власного наукового пошуку, здатність до самонавчання, уміння самостійно освоювати нові методи наукового дослідження, здатність працювати в команді.

2. Спеціальні компетентності

Володіння сучасними методами лабораторної діагностики біологічних систем, опанування сучасними даними про основні дослідження у галузі медико-біологічних наук, розуміння головних принципів метаболізму біологічних сполук та його порушень, як основи розвитку патологічних процесів в організмі, уміння здійснювати інтерпретацію експериментальних даних та їх оцінку для отримання практичних висновків.

 

F. Програмні результати навчання

-                   Здатність володіти теоретичними основами клітинної біології та знаннями про морфофункціональні особливості клітин;

-                   здатність розуміти біологічну сутність патологічних станів, пов’язаних із розладами метаболізму на молекулярному, клітинному та організменому рівнях;

-                   здатність розуміти механізми порушень на клітинному та тканинному рівнях з застосуванням сучасних інструментальних методів діагностики;

-                   здатність здійснювати пошук наукових джерел для глибшого розуміння проблеми власних досліджень;

-                   здатність самостійно опрацьовувати сучасні літературні джерела, що дозволить глибше розуміння використовуваних діагностичних методик;

-                   здатність застосувати на практиці набуті теоретичні знання про діагностику патологічних станів;

-                   здатність володіти сучасними аналітичними методами виявлення та оцінки перебігу патологічних процесів різних систем органів;

-                   здатність отримати практичні навики роботи з еукаріотичними клітинами для їх всебічного аналізу;

-                   здатність розуміти показники активності клінічно значимих ферментів в умовах різних патологічних станів і розладів та фізіологічне значення отриманих результатів;

-                   здатність проаналізувати можливості практичного застосування сучасних методів клінічних лабораторних досліджень;

-                   здатність вільно володіти навиками організації структури GMP-виробництва або GLP-лабораторії;

-                   здатність володіти різними формами організації праці у сфері лабораторної діагностики;

-                   здатність організації та планування лабораторних досліджень з дотриманням нормативних вимог та документаційного супроводу результатів лабораторної діагностики;

-                   здатність здійснювати інтерпретацію експериментальних даних, їх представлення та оцінку для практичних висновків;

-                   здатність продемонструвати базові знання техніки безпеки при роботі у діагностичній лабораторії.