Повідомлення

Освітньо-наукова програма «Молекулярна біологія»

Загальна інформація (титул програми)

1. Повна назва кваліфікації мовою оригіналу

Магістр біології

2. Офіційна назва програми

Молекулярна біологія

3. Тип диплому та обсяг програми

Тип диплому одиничний, 120 кредитів ЄКТС, 2 роки навчання

4. Навчальний заклад

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

5. Акредитуюча організація

МОН

6. Період акредитації

2012

7. Рівень

За РК ЄПВО кваліфікація другого циклу

За національною рамкою кваліфікацій 8 рівень

За Законом України «Про вищу освіту» другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

А. Мета освітньої програми

Застосовуючи компетентностний підхід у навчанні, сформувати у випускників знання, соціальні та поведінкові компоненти, спеціальні навички і вміння. Сприяти розвитку здатності мобілізовувати набуті знання та навички для успішного вирішення комплексних задач у конкретному контексті, для здійснення ефективної діяльності фахівця з урахуванням та у відповідності з вимогами роботодавців з реального сектору економіки, сфери державного управління, науки та освіти.

Академічна освітня програма «Молекулярна біологія» другого (магістерського) рівня освіти за спеціальності 091 Біологія, галузь знань 09 Біологія Національного університету «Києво-Могилянська академія». Навчання відбувається протягом 2-х років (120 кредитів ЄКТС), випускники набувають кваліфікацію магістра біології. Навчання відбувається через об’єднання науково-експериментальної роботи в лабораторіях науково-дослідних закладів, аудиторної та самостійної роботи студентів з використанням інформаційно-комп’ютерного ресурсу. Випускники здатні до науково-дослідної, науково-виробничої та проектної, організаційно-управлінської, педагогічної, інформаційно-біологічної діяльності через реалізацію загальних та професійних компетентностей, набутих в результаті реалізації освітньої програми.

 

В. Характеристика програми

1. Предметна область (галузь знань) – біологія.

2. Основне спрямування програми та спеціалізації. Спеціалізація у напряму молекулярної біології.

3. Орієнтація програми. Академічна.

4. Особливості та відмінності. Необхідність експериментальної роботи у відділах та для лабораторіях науково-дослідних установ України для написання та публічного захисту магістерської кваліфікаційної роботи, яка є випусковою. Інтер-активна форма проведення лекцій. Акцент на семінарсько-практичних заняттях для дисциплін, які опановуються з застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення. Можливість використання англійської мови для проведення фахових занять. Принцип LiberalArtEducation.

 

C. Здатність до працевлаштування та подальшого навчання

1. Здатність до працевлаштування. Випускники-магістри у галузі «Біологія» здатні до наступної професіональної діяльності: науково-дослідна, науково-виробнича та проектна, організаційно-управлінська, педагогічна, інформаційно-біологічна. Об’єктами професіональної діяльності є біологічні системи і процеси їхньої життєдіяльності та еволюції, біологічні, біоінженерні, біоінформатичні, природозберігаючі технології, біологічна експертиза та моніторинг, оцінка та відновлення природних біоресурсів. Відповідно до КВЕД (Державного класифікатора видів економічної діяльності ДК009-2005) ця діяльність регламентується наступним чином:

Код КВЕД

Найменування виду
економічної діяльності

Міністерства, відомства чи галузі

 

підсекція, розділ, група, клас

підклас

K 73

73.1

73.10

73.10.1

Дослідження і розробки в галузі природничих наук

Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки

М

80

80.1

80.2

80.21

80.3

80.4

 

80.10.2;80.21.1; 80.21.2; 80.21.3; 80.30.0; 80.4

 

Викладання у системі початкової освіти, загальної та спеціальної середньої освіти, діяльність у галузі позашкільної освіти, вищої освіти, у закладах ІІ-IV рівнів акредитації, участь в інших видах діяльності щодо спеціалізованої освіти для дорослих

Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки

92.53

92.53.1; 92.53.2

Діяльність ботанічних садів, зоопарків та заповідників, охорона дикої природи

 

Фахівець може займати посади за ДК 003:2010

2221 – професіонал у галузі біології, ботаніки, зоології

2211.2 – біологи, зоологи, ботаніки та професіонали споріднених професій

2212 – професіонал у галузі токсикології, фізіології, епідеміології

2212.2 – токсикологи, фізіологи, епідеміологи

2213 – професіонал у природно-заповідній справі

2310 – викладач університету та вищих навчальних закладів

2310.2 – асистент кафедри вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації

2340 – вчителі спеціалізованих навчальних закладів

2351.2 – методист кафедри.

Подальші посади з додатковою підготовкою:

2211.1 – науковий співробітник у галузі біології, ботаніки, зоології

2212.1 – науковий співробітник у галузі токсикології, фізіології, епідеміології

2213.1 – науковий співробітник у галузі природно-заповідної справи

2310.1 – професор та доцент

2310.2 – викладач вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації.

2351 – професіонали у галузі методів навчання

2351.1 – наукові співробітники у галузі методів навчання

 

2. Подальше навчання. Магістр у галузі знань «Біологія» може продовжувати навчання у аспірантурі НаУКМА чи будь-якого іншого вищого навчального або науково-дослідного закладу України та країн зарубіжжя, в які зможе вступити на конкурсній основі, за спеціальністю біологія.

 

D. Стиль та методика викладання

1. Підходи до викладання та навчання. Студентоцентроване навчання, диференційоване навчання, використання інноваційних технологій у научанні, самонавчання, використання студентами електронних бібліотек для научання, проблемноорієнтоване навчання, навчання через інформаційно-аналітичну діяльність, навчання через лабораторну практику, навчання через експериментальну роботу у науково-дослідних установах України.

2. Методи оцінювання. Презентація аналітичних розглядів проблемних питань, поточні письмові контрольні роботи, підсумкові письмові контрольні роботи, звіти з навчальних польових та науково-дослідної практик, заліки усні та письмові, екзамени усні та письмові, магістерська робота на основі власної експериментальної роботи на базі науково-дослідних закладів.

 

E. Програмні компетентності

1. Загальні компетентності

         Вільне володіння українською та англійською мовами для спілкування та письмового мовлення.

         Здатність до аналізу та синтезу, дослідницькі уміння, здатність до творчості, креативному та системному мисленню, до інноваційної діяльності.

         Навички роботи з персональним комп’ютером на рівні користувача сучасних програм, вміння опановувати нове програмне забезпечення.

Здатність до перманентного автономного навчання, в тому числі з застосування інформаційних технологій.

Вміння використовувати у практичній діяльності нові знання та вміння, в тому числі в нових галузях знань, які не пов’язані безпосередньо зі сферою діяльності фахівця-біолога.

Вміння працювати у команді та автономно, проявляти ініціативу, в тому числі в сітуаціях ризику, здатність брати на себе відповідальність, здатність до пошуку рішень у нестандартних ситуаціях.

Здатність адаптуватися до нових ситуацій та підвищувати свій науковий та культурний рівень.

Здатність до розуміння шляхів розвитку та перспективи збереження цивілізації, зв’язку геополітичних та біосферних процесів, виявлення активної життєвої позиції на підставі професійних знань.

2. Спеціальні компетентності

Розуміє сучасні проблеми біології, використовує фундаментальні біологічні уявлення у сфері професійної діяльності для поставлення та рішення нових задач з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.

Аналізує наявну інформацію самостійно, здатний оцінити фундаментальність проблеми, може ставити завдання та виконувати лабораторні, польові біологічні дослідження для рішення конкретних задач з використанням сучасного обладнання та методів, комп’ютерних програм, здійснює біоінформатичний пошук. Демонструє відповідальність за якість робіт та наукову достовірність результатів.

Демонструє знання основ вчення про біосферу, розуміння сучасних біосферних процесів, здатність до їхньої системної оцінки, прогнозування наслідків реалізації соціально значущих проектів.

Використовує навики організації та керівництва роботою професійного колективу, здатний до міждисциплінарного спілкування та вільно спілкується українською та англійською мовою, може працювати у міжнародному колективі.

Професійно оформлює, репрезентує та доповідає результати науково-дослідних та виробничо-технологічних робіт за затвердженими формами, здатний визначити міри виробничої безпеки та організувати їхнє забезпечення.

Здатний використовувати принципи біоетики у професійній та соціальній діяльності, вміє застосовувати правові норми у дослідницькій роботі, в області охорони природи та природокористування

Володіє навиком пошуку нормативних документів, що регламентують організацію та методику проведення науково-дослідних та виробничо-технологічних біологічних робіт, здатний керувати творчим колективом.

Має навички формування навчального матеріалу, читання лекцій, може викладати у вищій школі, здатний до керівництва науково-дослідною роботою студентів, може презентувати навчальний матеріал в усній, письмовій та ілюстративній формах.

Здатний вести дискусію з соціально-значущих питань біології з опонентами з різних верст населення.

 

F. Програмні результати навчання

 

Демонструвати знання та розуміння основ біології в різних напрямах її розвитку та використовувати їх як основу оригінальних ідей для накопичення та аналізу інформації про біологічні об’єкти в тому числі у контексті наукових досліджень.

Демонструвати новий, найсучасніший зріз знань та умінь у тих галузях біології, на яких зосереджено навчання у магістеріумі: молекулярно-клітинні основи біологічних структур та процесів.

Виявляти здатність оперувати знаннями та розуміннями у різних напрямках біології, сформованих на базі бакалаврської освіти, трансформованих та актуалізованих під час навчання у магістеріумі у відповідності до темпів розвитку та інтенсивності наукових досліджень у різних галузях біології.

Знання та розуміння, що демонструються, мають відповідати оглядовій інформації з питань біології, представленої у світовому науковому просторі, на виключено сучасному рівні розвитку біології.

Вміти використовувати підвищений та актуалізований рівень знань та розумінь для роботи у традиційних сферах застосування через розуміння та здатність вирішувати проблеми в нових чи незвичних ситуаціях, в контексті більш широких (чи міждисциплінарних) галузях, пов’язаних з біологією.

Демонструвати широкий кругозір у різних галузях біології та культуру біологічного мислення при обговоренні питань з біоетики, біотехнології, збереження біологічної різноманітності, біобезпеки життя, вміти формулювати конструктивні твердження при обговоренні конкретних питань із згаданих наукових сфер.

Виявляти здатність застосовувати знання та розуміння у вигляді впевнених навичок до практичної роботи з різними біологічними об’єктами на рівні планування біологічного експерименту з обґрунтуванням методичного забезпечення з его реалізації.

Використовуючи набуті знання та розуміння, висовувати гіпотези для набуття нових знань, необхідних для професійної діяльності, визначати шлях їхнього доказу, захищати рішення, яке прийняте.

Здатність брати участь у експериментальній роботі шляхом висовування та захисту пропозицій для здійснення запропонованої структури експерименту з застосуванням адекватних методик, модифікованих за потребою для виконання експериментальної роботи при вивченні біологічних систем.

Демонструвати здатність інтегрувати знання та справлятися зі складнощами, що виникають у процесі фахової діяльності, вміти формулювати гіпотези, спираючись не попередні результати досліджень

Вміти накопичувати та інтерпретувати інформацію в процесі професійної діяльності з урахуванням наукових, етичних та соціальних міркувань.

Виявляти уміння формувати судження та висновки щодо елементів професійної діяльності у різних галузях біології, що здійснюються особисто у фаховій групі чи іншими фахівцями в інших групах.

Вміти формулювати пропозиції щодо оптимізації окремих елементів професійної діяльності та цілих модулів через застосування набутої протягом навчання інформації про сучасний стан певної біологічної проблеми у науковому чи методичному сенсі.

         Демонструвати здатність передавати іншим людям, як професійним партнерам, так і фахівцям в інших галузях, висновків, знань та суджень, які стосуються біологічних питань, та аналізувати потенційні шляхи їхнього вирішення, якщо питання має проблемний характер.

         Вміти адекватно орієнтуватися в різних галузях біології, які не є спорідненими до галузі, у якій відбувається професійна діяльність. Бути здатним до високих темпів набуття нових знань з вузькопрофесійних питань, здійснювати конструктивні контакти з фахівцями з інших галузей біології для організації сумісної роботи, коректно відстоювати свої позиції, запропоновувати нові рішення.

         Демонструвати вміння знаходити компроміс та консенсусні рішення при роботі у колективі та спрямовувати колектив для прийняття консенсусних та компромісних рішень.

         Дотримуватися норм ділової етики, володіти етичними та моральними нормами поведінки.

         Мати сформованим такий ступінь самостійності та саморегулювання, які дадуть змогу продовжувати навчання у обраній галузі знань протягом життя та постійно підвищувати свою кваліфікацію фахівця, використовуючи інформаційно-комунікаційні джерела та можливості.

         Вміти використати здатність до перманентного навчання протягом життя для розширення або зміни кваліфікації за необхідністю.

         Виявляти навички повсякденного набуття нових знань, необхідних для актуальної професійної діяльності.