Повідомлення

Освітньо-наукова програма Фізика (Теоретична фізика)

Повна назва кваліфікації: Магістр теоретичної фізики (Master of Theoretical Physics)

Офіційна назва програми: Фізика

                    Галузь знань   10 – Природничі науки

                    Спеціальність  104 – Фізика та астрономія

                    Освітньо-наукова програма: Фізика (Теоретична фізика)

                    Рівень вищої освіти – Магістр

 

Тип диплома: одиничний.

Обсяг програми: 1 рік 10 місяців, 120 кредитів ЄКТС, з яких:

-         32 кредити – нормативні навчальні дисципліни, 3 кредити – практика;

-         48 кредитів – вибіркові навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки та 10 кредитів дисциплін вільного вибору студента в рамках програми НаУКМА;

-         27 кредитів – державна атестація за результатами підготовки та захисту магістерської кваліфікаційної роботи.

 

Навчальний заклад:

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

Акредитуюча організація:

Міністерство освіти і науки України, Акредитаційна комісія України.

 

Період акредитації: 2010 рік.

Сертифікат про акредитацію спеціальності: Серія НД-ІV; № 1101775;

відповідно до рішення Державної Акредитаційної комісії від 24 червня

2010 р. протокол №84 (Наказ МОН України від 14.07.2010 р. № 1850-Л),

Термін дії сертифіката до 1 липня 2020р.

 

Рівень: За Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – кваліфікація другого циклу.

За Національною Рамкою кваліфікацій – 8 рівень.

За Законом України «Про вищу освіту» – другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

 

А. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Підготовка фахівців, здатних планувати наукове дослідження теоретичного або експериментального характеру, здійснювати дослідницьку, науково-педагогічну та спеціальну роботу, пов’язану із застосуванням набутих знань, загальних та спеціальних компетентностей у галузі фізики.

В. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

1. Предметна область (галузь знань)

 • завершення циклу теоретичної фізики,
 • математичний апарат сучасної теоретичної фізики,
 • спеціалізовані курси, що знайомлять з новими галузями фізики, які знаходяться на передовому краї науки та активно розвиваються.

2. Основний спрямування програми та спеціалізації

Спеціалізована вища освіта в галузі теоретичної фізики.

3. Орієнтація програми

Теоретична дослідницька.

4. Особливості та відмінності

Орієнтація на наукову роботу з можливістю широкого вибору наукової тематики (реалізується завдяки партнерським стосункам з науково-дослідними інститутами м. Києва університетами країн Європи та Північної Америки), кваліфікаційна робота має характер наукового дослідження.

Надаємо комплексну підготовку для успішної роботи в сфері наукових досліджень. Спеціалізовані курси викладають науковці – фахівці з передових галузей фізики. Стажування за кордоном протягом одного-двох семестрів через академічну мобільність. Навички підготовки грантових заявок, навички роботи в команді (колективі дослідників), апробація результатів наукових досліджень.

С. ЗДАТНІСТЬ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

1. Здатність до працевлаштування

Може обіймати позиції

-         молодший науковий співробітник (у науково-дослідних установах);

-         викладач (асистент) (у вищих та середніх навчальних закладах),

-         спеціаліст (на підприємствах, фірмах або аналітичних лабораторіях).

2. Подальше навчання

Програма PhD.

D. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

1. Підходи до навчання та викладання

Аудиторне навчання у формі лекцій, практичних та семінарських занять, науково-дослідна практика, самостійна робота студентів, консультації.

 

2. Методи оцінювання 

Усні та письмові екзамени, заліки, тези.

E. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Інтегральна компетентність

Здатність ставити та розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з фізики у професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що передбачає застосування певних фізичних теорій та методів і характеризується складністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 4. Здатність бути критичним і самокритичним.
 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 6. Навички міжособистісної взаємодії. Здатність працювати в команді.
 7. Навички здійснення безпечної діяльності.
 8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 10. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
 12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні компетентності

 1. Знання і розуміння математичного, теоретичного та експериментального базису сучасної фізики.
 2. Базові знання з математики та навички їх практичного використання.
 3. Навички оцінювання порядку величин у різних дослідженнях, точності та значимості результатів.
 4. Експериментальні навичкироботи із сучасним науковим обладнанням та вимірювальними приладами, обробки та аналізу результатів.
 5. Здатність виконувати обчислювальні експерименти і використовувати чисельні методи для розв’язання фізичних задач та моделювання фізичних систем.
 6. Навички моделювання фізичних явищ і процесів.
 7. Наукове мислення – розуміння будови та поведінки природних і штучних об’єктів, законів існування та еволюції Всесвіту.
 8. Базові навички виконання теоретичних та експериментальних досліджень у складі наукової групи.
 9. Навички роботи з джерелами наукової інформації.
 10. Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики, астрономії та суміжних галузей.
 11. Розвинуте відчуття особистої відповідальності разом з професійною гнучкістю.
 12. Етичні установки – усвідомлення професійних етичних аспектів фізичних досліджень.
 13. Орієнтація на найвищі наукові стандарти – обізнаність щодо найвідоміших відкриттів та теорій, які суттєво впливали на розвиток фізики, астрономії та інших природничих наук.
 14. Здатність отримувати додаткові компетентності через вибіркові складові, що стосуються інших видів професійної діяльності.

F. Програмні результати навчання

Здобувач даного кваліфікаційного рівня повинен:

 1. Мати якісні та кількісні уявлення про ієрархію та рівні організації матерії від мікросвіту до величин масштабів Всесвіту.
 2. Вміти аналізувати результати експериментальних досліджень з точки зору фундаментальних фізичних законів та в рамках існуючих теоретичних схем.
 3. Вміти будувати абстрактні моделі фізичних явищ і процесів, їх узагальнювати та віднаходити наслідки, які можна фізично інтерпретувати і спостерігати.
 4. Бути здатним застосовувати математичний апарат теоретичної фізики та володіти декількома розділами сучасної математики.
 5. Знати актуальні проблеми сучасної фізики в цілому; володіти інформацією про стан наукових досліджень заданого напрямку у споріднених лабораторіях та наукових центрах (в тому числі і закордонних)
 6. Вміти вести моніторинг наукової інформації за допомогою бібліотечних каталогів та баз даних міжнародних електронних бібліотек.
 7. Вміти бачити цілісність фізичної задачі. Широка ерудиція.
 8. Мати навички проведення теоретичних та/або експериментальних наукових досліджень з окремих спеціальних розділів фізики або астрономії, що виконуються індивідуально та/або у складі наукової групи: планувати дослідження; обирати оптимальні методи та засоби досягнення мети дослідження; знаходити шляхи розв’язання наукових завдань та вдосконалення застосованих методів; упорядковувати, тлумачити та узагальнювати одержані наукові та практичні результати; робити висновки; представляти одержані наукові результати, брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно змісту і результатів власного наукового дослідження.
 9. Вміти писати наукові статті та готувати презентації наукових результатів. Вміти складати грантові заявки.
 10. Вміти підготувати конспекти лекцій, навчальних та методичних посібників, планів науково-виробничих практик, методичних матеріалів для написання курсових і дипломних робіт, складання екзаменаційних білетів, складання планів самостійної роботи студента.
 11. Вміти розкрити суть навчальної дисципліни і її зв’язок з іншими дисциплінами
 12. Застосовуючи методи візуального спостереження та контролю за допомогою відповідних приладів, вміти  встановити потенційно небезпечні ділянки дослідницької лабораторії (виробництва), що створюють загрозу надзвичайних ситуацій (НС); вміти вживати заходів щодо попередження НС, вміти складати інструкції, які регламентують дії персоналу у випадку НС.
 13. Знати, аналізувати, прогнозувати та оцінювати основні екологічні аспекти загального впливу промислово-технологічної діяльності людства, а також окремих фізичних явищ, наукових досліджень та процесів (природних і штучних) на навколишнє природне середовище та на здоров’я людини.