Повідомлення

Факультет природничих наук

Освітня програма «Хімія»

Кваліфікація, що присвоюється


Бакалавр хімії 

Освітня програма


Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми


Студенти спеціальності “Хімія” отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в хімічній галузі, а також на підприємствах енергетики, машинобудівної промисловості та споріднених з ними.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика – 150 кредитів, вибіркові навчальні дисципліни та практика - 75 кредитів,  атестація – 15 кредитів.

Ключові результати навчання


1.
Знання з предметної області

 • Базові знання із загальної, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної, колоїдної хімії та хімії полімерів.
 • Володіння фізико-хімічними методами аналізу.
 • Знання про найсучасніше обладнання, що використовується в процесах хімічного синтезу та хімічного аналізу.
 • Вміння застосовувати контрольно-вимірювальні пристрої для вимірювання хімічного складу та контролю якості продукції.
 • Навики дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • Уміння працювати з хімічними реактивами і матеріалами.
 • Здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в хімічній галузі.
 • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач щодо хімічного аналізу.
 • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.
 • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

3. Практичні навички з предметної області

 • Навички роботи в хімічній лабораторії.
 • Навички експлуатації обладнання з фізико-хімічних методів аналізу.
 • Уміння застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для керування роботою вимірювального обладнання.
 • Навички роботи зі спеціалізованими вимірювальними пристроями.

4. Загальні уміння та навички

 • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
 • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
 • Обчислювальні навички.
 • Здатність застосовувати знання на практиці.
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Навички спілкування, включно з усною та письмовою комунікацією українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
 • Навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах.
 • Уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об’єктами діяльності бакалавра за спеціальністю “Хімія” є підприємства усіх галузей промисловості та науково-дослідних установ, де виникають завдання хімічного контролю та аналізу. Фахівець здатний виконувати таку роботу (за ДК 003-95):

 • Керівник виробничих підрозділів у промисловості.
 • Керівник малого підприємства без апарату управління в промисловості.
 • Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями.
 • Лаборанти та техніки в хімічному виробництві.
 • Інші технічні фахівці в галузі хімічних наук та техніки.

Бакалавр може обіймати такі первинні посади:

 • Хімік-лаборант – бере участь в експериментах, спостереженнях і вимірюваннях рівня забруднень навколишнього середовища;  здійснює хімічний аналіз, узагальнює результати досліджень та бере участь в їх опублікуванні.
 • Хімік-аналітик – здійснює виміри, пов’язані з чистотою хімпродуктів, води та повітря; аналіз потенційних джерел забруднення навколишнього середовища: газів, стічних вод; діяльність з перевірки та аналізу продуктів харчування.
 • Менеджер з продажу хімічної продукції.
 • Інспектор з контролю – контролює технологію виробництва препаратів продуктів і матеріалів методами хімічного аналізу для потреб медицини, сільського господарства, харчової промисловості, екологічної промисловості та ін.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр хімії може продовжити навчання у вищих навчальних закладах відповідного профілю на другому (магістерському) рівні вищої освіти  за спеціальністю “Хімія” та різними хімічними спеціалізаціями.


Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску


Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена кваліфікаційна робота

Форма навчання


Денна

Завідувач кафедри

Доктор технічних наук, професор Бурбан Анатолій Флавіанович