Повідомлення

Освітня програма: "Хімія"

 1. Освітня програма

  Назва освітньої програми: Хімія

  Освітній ступінь: бакалавр

  Галузь знань: 10 Природничі науки

  Спеціальність: 102 Хімія

   

   

  Загальна інформація

  1.

  Повна назва кваліфікації мовою оригіналу

  Ступінь вищої освіти: бакалавр.

  Освітня кваліфікація: бакалавр хімії.

  Професійна кваліфікація: хімік

  2.

  Офіційна назви програми

  Хімія

  3.

  Тип диплому та обсяг програми

  Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС. Термін навчання 3 роки і 10 місяців

  4.

  Навчальний заклад

  Національний університет «Києво-Могилянська академія»

  5.

  Акредитуюча організація

  Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України

  6.

  Період акредитації

  Програма акредитована з 2016 по 2026 р.

  7.

  Рівень

  Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, перший бакалаврський рівень);

  Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Firstcycle);

  Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовжжиття EQF LLL (level7)

   

  А. Мета освітньої програми

  Підготовка фахівців, здатних розв’язуватискладні спеціалізовані задачі та практичні проблеми хімії,щохарактеризуються комплексністю та невизначеністю умов іпередбачають застосування певних теорій та методівприродничих наук.Студенти спеціальності «Хімія» отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в хімічній галузі, а також на підприємствах енергетики, машинобудівної промисловості та споріднених з ними.

  В. Характеристика програми

  1. Предметна область (галузь знань).10 Природничі науки / 102 Хімія.

  2. Основне спрямування програми та спеціалізації: загальна освіта в галузі хімії.

  3. Орієнтація програми: академічна.

  4. Особливості та відмінності:

  -                     застосування принципу LiberalArtsEducation, що обумовлює, з одного блоку, гуманістичне спрямування змісту Програми,  а з іншого – можливість опанування певних загальних знань та здійснення розвитку загальних інтелектуальних здібностей;

  -                     наявність широкого переліку вибіркових дисциплін, який дає можливість студенту сформувати власну траєкторію навчання;

  -                     необхідність володіння англійською мовою;

  -                     практична підготовка передбачає отримання основних первинних практичних навичок і умінь;

  -                     можливість брати участь у програмах академічної мобільності.

   

  С. Здатність до працевлаштування та подальшого навчання

  1. Здатність до працевлаштування.

  Фахівець підготовленийдороботи в таких видах економічної діяльності (відповідно КВЕД - Державного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009-2010):

  Код КВЕД

  Найменування виду
  економічної діяльності

  Міністерства, відомства чи галузі

   

  секція, розділ,

  група,

  клас

  С 20

  20.1

  20.12

  Виробництво барвників та пігментів

  Переробна промисловість

  С 20

  20.1

  20.13

  Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин

  Переробна промисловість

  С 20

  20.1

  20.14

  Виробництво інших основних органічних хімічних речовин

  Переробна промисловість

  С 20

  20.1

  20.15

  Виробництво добрив і азотних сполук

  Переробна промисловість

  С 20

  20.1

  20.16

  Виробництво пластмас у первинних формах

  Переробна промисловість

  С 20

  20.1

  20.17

  Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах

  Переробна промисловість

  С 20

  20.2

  20.20

  Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

  Переробна промисловість

  С 20

  20.3

  20.30

  Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик

  Переробна промисловість

  С 21

  21.1

  21.10

  Виробництво основних фармацевтичних продуктів

  Переробна промисловість

  С 21

  21.2

  21.20

  Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

  Переробна промисловість

  С 20

  20.4

  20.41

  Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування

  Переробна промисловість

  С 20

  20.4

  20.42

  Виробництво парфумних і косметичних засобів

  Переробна промисловість

  С 20

  20.5

  20.51

  Виробництво вибухових речовин

  Переробна промисловість

  С 20

  20.5

  20.52

  Виробництво клеїв

  Переробна промисловість

  С 20

  20.5

  20.59

  Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.

  Переробна промисловість

  С 20

  20.5

  20.53

  Виробництво ефірних олій

  Переробна промисловість

  С 26

  26.8

  26.80

  Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних

  Переробна промисловість

  С 20

  20.6

  20.60

  Виробництво штучних і синтетичних волокон

  Переробна промисловість

  Фахівець може займати первинні посади за ДК 003:2010:

  21 Професіонали в галузі фізичних, математичних татехнічних наук;

  213 Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології тахімії;

  2113 Професіонали в галузі хімії;

  2113.2 Хімік;

  3111 Лаборанти та техніки, пов'язані з хімічними та фізичнимидослідженнями

  3116 Лаборанти та техніки в хімічному виробництві

  3590 Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості.

   

  2. Подальше навчання: Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломноїосвіти.

   

  D. Методика викладання

  1. Підходи до викладання та навчання

  Проблемно-орієнтоване навчання, з елементами самонавчання. Лекційні курси поєднуються з семінарами, практичними та лабораторними роботами. Теоретичні знання і практичні навички закріплюються і удосконалюються під час проходження виробничих та навчальних практик.

  2. Методи оцінювання: Презентація аналітичних розглядів проблемних питань, поточні письмові контрольні роботи, підсумкові письмові контрольні роботи, звіти з навчальних польових та науково-дослідної практик, заліки усні та письмові, екзамени усні та письмові, кваліфікаційна робота на основі власної експериментальної роботи на базі науково-дослідних закладів.

   

  Е. Програмні компетентності

  1. Загальні компетентності:

  1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

  2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

  3. Здатність працювати у команді.

  4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

  5. Навички використання інформаційних і комунікаційнихтехнологій.

  6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

  7. Здатність спілкуватися з представниками іншихпрофесійних груп різного рівня (з експертами з інших галузейзнань/видів економічної діяльності).

  8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

  9. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

  10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації зрізних джерел.

  11. Здатність бути критичним і самокритичним.

  12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського(вільного демократичного) суспільства та необхідність йогосталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини ігромадянина в Україні.

  13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,наукові цінності і досягнення суспільства на основі розумінняісторії та закономірностей розвитку предметної області, їїмісця у загальній системі знань про природу і суспільство тау розвитку суспільства, техніки і технологій, використовуватирізні види та форми рухової активності для активноговідпочинку та ведення здорового способу життя.

   

  2. Спеціальні компетентності:

  1. Здатність застосовувати знання і розуміння математики таприродничих наук для вирішення якісних та кількіснихпроблем в хімії.

  2. Здатність розпізнавати і аналізувати проблеми,застосовувати обґрунтовані методи вирішення проблем,приймати обґрунтовані рішення в області хімії.

  3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуванихробіт виходячи із вимог хімічної метрології та професійнихстандартів в галузі хімії.

  4. Здатність до використання спеціального програмногозабезпечення та моделювання в хімії.

  5. Здатність здійснювати сучасні методи аналізу даних.

  6. Здатність оцінювати ризики.

  7. Здатність здійснювати типові хімічні лабораторнідослідження.

  8. Здатність здійснювати кількісні вимірювання фізико-хімічних величин, описувати, аналізувати і критичнооцінювати експериментальні дані.

  9. Здатність використовувати стандартне хімічне обладнання.

  10. Здатність до опанування нових областей хімії шляхомсамостійного навчання.

  11. Здатність формулювати етичні та соціальні проблеми, якістоять перед хімією, та здатність застосовувати етичністандарти досліджень і професійної діяльності в галузі хімії(наукова доброчесність).

   

  F. Програмні результати навчання

  1. Знання з предметної області:

  - Базові знання із загальної, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної, колоїдної хімії та хімії полімерів.

  - Володіння фізико-хімічними методами аналізу.

  - Знання про найсучасніше обладнання, що використовується в процесах хімічного синтезу та хімічного аналізу.

  - Вміння застосовувати контрольно-вимірювальні пристрої для вимірювання хімічного складу та контролю якості продукції.

  - Навики дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук.

   

  2. Когнітивні уміння та навички з предметної області:

  - Уміння працювати з хімічними реактивами і матеріалами.

  - Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в хімічній галузі.

  - Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач щодо хімічного аналізу.

  - Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.

  - Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

   

  3. Практичні навички з предметної області:

  - Навички роботи в хімічній лабораторії.

  - Навички експлуатації обладнання з фізико-хімічних методів аналізу.

  - Уміння застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для керування роботою вимірювального обладнання.

  - Навички роботи зі спеціалізованими вимірювальними пристроями.

   

  4. Загальні уміння та навички:

  - Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.

  - Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.

  - Обчислювальні навички.

  - Здатність застосовувати знання на практиці.

  - Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.

  - Навички спілкування, включно з усною та письмовою комунікацією українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.

  - Навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах.

  - Уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом.

   

  G. Форми атестації здобувачів

  1. Форма атестації здобувачів вищої освіти: публічний захист кваліфікаційної роботи.

   

  2. Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота передбачає проведення самостійногодослідження , спрямованого на розв’язання складноїспеціалізованої наукової задачі та/або практичної проблемиу галузі хімії, що характеризується комплексністю таневизначеністю умов, з застосуванням теоретичних або/таекспериментальних методів природничих наук. У кваліфікаційній роботі не має бути академічного плагіату,фальсифікації та фабрикації.Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена у спосіб та запроцедурою, затвердженими закладом вищої освіти