Повідомлення

Освітня програма «Біологія та біотехнологія»

 

Загальна інформація (титул програми)

1. Повна назва кваліфікації мовою оригіналу

Бакалавр біології

2. Офіційна назва програми

Біологія та біотехнологія

3. Тип диплому та обсяг програми

Тип диплому одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 4 роки навчання

4. Навчальний заклад

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

5. Акредитуюча організація

МОН

6. Період акредитації

2012

7. Рівень

За РК ЄПВО кваліфікація 1-го циклу

За національною рамкою кваліфікацій 7 рівень

За Законом України «Про вищу освіту» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

А. Мета освітньої програми

Застосовуючи компетентностний підхід у навчанні, сформувати у випускників знання, вміння та навички для здійснення ефективної діяльності у межах обраної спеціальності. Довести кваліфікації випускників до рівня, який зробить їх конкурентноздатними на ринку праці та у науковій сфері, що потребують фахівців-біологів та біотехнологів.

Академічна освітня програма «Біологія та біотехнологія» є програмою першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальності 091 Біологія, галузь знань 09 Біологія Національного університету «Києво-Могилянська академія». Навчання відбувається протягом 4-х років (240 кредитів ЄКТС), випускники набувають кваліфікацію бакалавра біології. Навчання відбувається через поєднання навчально-експериментальної роботи в лабораторіях університету та науково-дослідних закладів, аудиторної та самостійної роботи студентів з використанням інформаційно-комп’ютерного ресурсу. Випускники здатні до науково-дослідної, науково-виробничої та проектної діяльності через реалізацію загальних та професійних компетентностей, набутих в результаті реалізації освітньої програми.

 

В. Характеристика програми

1. Предметна область (галузь знань) – біологія.

2. Основне спрямування програми та спеціалізації. Загальна вища освіта у біології.

3. Орієнтація програми. Академічна.

4. Особливості та відмінності. Інтер-активна форма проведення лекцій. Необхідність експериментальної роботи у відділах та для лабораторіях науково-дослідних установ України для написання та публічного захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи, яка є випусковою. Можливість використання англійської мови для проведення фахових занять. Принцип LiberalArtEducation.

 

C. Здатність до працевлаштування та подальшого навчання

1. Здатність до працевлаштування. Випускники-бакалаври у галузі «Біологія» здатні до наступних видів економічної діяльності: науково-дослідна, науково-виробнича та проектна, організаційно-управлінська, педагогічна, інформаційно-біологічна. Відповідно до КВЕД (Державного класифікатора видів економічної діяльності ДК009-2005) ця діяльність регламентується наступним чином:

Код КВЕД

Найменування виду
економічної діяльності

Міністерства, відомства чи галузі

 

підсекція, розділ, група, клас

Підклас

K 73

73.1

73.10

73.10.1

Дослідження і розробки в галузі природничих наук

Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки

М
80
80.2
80.20

80.21.1; 80.21.3

 

Середня освіта. Загальна середня освіта. Позашкільна освіта

Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки

 

Фахівець може займати первинні посади за ДК 003:2010:

3211Лаборанти в галузі біологічних та біотехнологічних досліджень 

3115 Лаборанти та техніки в хімічному та біотехнологічному виробництві 

3111 Лаборанти та техніки, пов'язані з хімічними та фізичними дослідженнями

33 Фахівці в галузі освіти 

333 Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти

3491 Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень

2. Подальше навчання. Бакалавр у галузі знань «Біологія» може продовжувати навчання на другому циклі вищої освіти (магістр) за спеціальністю «Біологія» у будь-якому навчальному закладі України та країн зарубіжжя, в які зможе вступити на конкурсній основі. У НаУКМА завдяки можливості перехресного вступу бакалавр у галузі знань «Біологія» може вступити на конкурсній основі та навчатися за іншою спеціальністю, які представлені в університеті серед магістерських програм.

 

D. Стиль та методика викладання

1. Підходи до викладання та навчання. Студентоцентроване навчання, диференційоване навчання, використання інноваційних технологій у навчанні, самонавчання, використання студентами електронних бібліотек для навчання, проблемноорієнтоване навчання, навчання через аналітичну діяльність, навчання через лабораторну практику.

2. Методи оцінювання. Презентація аналітичних розглядів проблемних питань, поточні письмові контрольні роботи, підсумкові письмові контрольні роботи, звіти з навчальних польових та науково-дослідної практик, заліки усні та письмові, екзамени усні та письмові, кваліфікаційна робота на основі власної експериментальної роботи на базі науково-дослідних закладів.

 

E. Програмні компетентності

1. Загальні компетентності

         Вільне володіння українською та англійською мовами для спілкування та письмового мовлення.

         Базові загальні знання та їхнє застосування на практиці.

         Здатність до аналізу та синтезу, дослідницькі уміння.

         Навички роботи з персональним комп’ютером на рівні користувача.

Здатність до самоорганізації та постійного навчання протягом життя.

Вміння працювати у команді та автономно.

Здатність адаптуватися до нових ситуацій.

2. Спеціальні компетентності

Здатність вирішувати стандартні задачі професійної діяльності з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.

Прогнозувати наслідки своєї професійної діяльності, нести відповідальність за свої рішення.

Володіння професійними знаннями у галузі біології, базовими знаннями у галузі природничих наук.

Здатність застосовувати принципи структурної та функціональної організації біологічних об’єктів для розуміння механізмів гомеостатичної регуляції у природних системах.

Володіння базовими уявленнями про біорізноманітність, здатність розуміти її значення для стійкості біосфери.

Володіння базовими знаннями у різних напрямках біотехнологічних технологій.

Володіння основними методами аналізу і оцінки стану живих систем, здатність використовувати методи спостереження для аналітичних описів біологічних об’єктів.

Здатність використовувати принципи біоетики у професійній та соціальній діяльності, готовність застосовувати правові норми у дослідницькій роботі, в області охорони природи та природокористування.

Здатність та готовність вести дискусію з соціально-значущих питань біології.

 

F. Програмні результати навчання

 

Здатність демонструвати знання та розуміння основ біології в різних напрямах її розвитку: ботаніки, зоології, біорізноманіття, теорії еволюції, генетики, фізіології людини, тварин та рослин на сучасному молекулярному рівні, біохімії, мікробіології, вірусології, імунології, біотехнології.

Здатність оперувати знаннями та розуміннями у різних напрямках біології, сформованими на базі загальної середньої освіти, які у бакалаврів-біологів мають трансформуватися через поглиблення та актуалізацію питань, що вивчаються, та залучати найбільш передові знання у галузі навчання.

Знання та розуміння, що демонструються, мають відповідати рівню посібників підвищеного типу, включати певні аспекти передових позицій біології. Цей базовий рівень знань та розумінь є необхідним та достатнім для роботи у традиційних сферах застосування, проте не настільки високим, щоб давати змогу здійснювати дослідницьку роботу у різних галузях біології.

Демонструвати широкий кругозір у різних галузях біології та культуру біологічного мислення при обговоренні питань з біоетики, біотехнології, збереження біологічної різноманітності, біобезпеки життя.

Виявляти здатність застосовувати знання та розуміння у вигляді впевнених навичок до практичної роботи з різними біологічними об’єктами та об’єктами біотехнологічних процесів.

Використовуючи набуті знання та розуміння, вміти висовувати гіпотези для набуття нових знань, необхідних для професійної діяльності, захищати прийняте рішення.

Здатність брати участь у експериментальній роботі шляхом висовування та захисту пропозицій для здійснення запропонованої структури експерименту з застосуванням адекватних методик, розроблених та верифікованих для виконання експериментальної роботи для вивчення конкретних біологічних систем та біотехнологічних процесів.

Вміти здійснювати накопичення та інтерпретацію інформації в процесі професійної діяльності з урахуванням наукових, етичних та соціальних міркувань.

Виявляти уміння формувати судження та висновки щодо елементів професійної діяльності у різних галузях біології та біотехнології. Вміти формулювати пропозиції щодо оптимізації окремих елементів професійної діяльності та цілих модулів через застосування набутої протягом навчання інформації про сучасний стан певної біологічної чи біотехнологічної проблеми у науковому чи методичному сенсі.

         Демонструвати здатність передавати іншим людям, як професійним партнерам, так і фахівцям в інших галузях, інформації, ідей, проблем та запропонованих шляхів їхнього вирішення.

         Вміти адекватно орієнтуватися в різних галузях біології, які не є спорідненими до галузі, у якій відбувається професійна діяльність. Бути здатним до високих темпів набуття нових знань з вузькопрофесійних питань, коректно відстоювати свої позиції, запропоновувати нові рішення.

         Демонструвати вміння знаходити компроміс та консенсусні рішення при роботі у колективі.

         Дотримуватися норм ділової етики, володіти етичними та моральними нормами поведінки.

         Мати потяг до продовження професійної освіти у галузі біології та біотехнології на профорієнтованих магістерськіх програмах.

         Виявляти такі вміння для навчання, які дають змогу продовжувати освіту в автономному режимі протягом життя, використовуючи інформаційно-комунікаційні джерела та можливості.

         Виявляти навички повсякденного набуття нових знань, необхідних для актуальної професійної діяльності.