Повідомлення

Факультет природничих наук

Освітня програма  «Біологія та біотехнологія»

Кваліфікація, що присвоюється


Бакалавр біології

Освітній ступінь 

Бакалавр 

Спеціальні умови до зарахування


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Вимоги та положення до кваліфікації

Кваліфікація, що здобувається бакалаврами програми «Біологія» є необхідною і мінімально достатньою для професійної діяльності у галузі дослідження живої природи та її закономірностей, загальних принципів будови та функціонування живого, законів спадковості і мінливості біологічних видів, у галузі природоохоронної діяльності. Бакалавр біології набуває достатньої кваліфікації для здійснення професіональної діяльності у науково-дослідних, науково-виробничих, проектних установах, загальноосвітніх та середніх спеціальних навчальних закладах.

Профіль програми

Бакалавр за спеціальністю 091 «Біологія» отримує знання, необхідні для здійснення професійної діяльності у галузях біологічного спрямування, зокрема науково-дослідної, науково-виробничої, організаційно-управлінської, педагогічної. У процесі навчання студенти проходять практичну підготовку в межах навчальної та науково-дослідної практик. Кваліфікаційна робота пишеться за результатами власного експериментального дослідження. Загальний обсяг навчальної програми 240 кредитів ЄКТС, в т.ч. нормативні навчальні дисципліни та практика 148 кредитів, Вибіркові навчальні дисципліни та практика 77 кредитів, атестація 15 кредитів.

Ключові результати навчання

Результати засвоєння програми «Біологія» визначаються знаннями та навичками, що їх набули випускники програми, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до задач своєї професійної діяльності. Випускник має:

 • дотримуватись етичних та правових норм у ставленні до інших людей і природи;
 • демонструвати базові уявлення про різноманітність біологічних видів та розуміти значення їх наявності для функціонування біосфери;
 • вміти оцінювати та аналізувати стани живих систем;
 • мати ґрунтовні та різнобічні знання щодо організації життя на молекулярному рівні;
 • застосовувати сучасні експериментальні методи у біології, користуватися сучасною апаратурою, що забезпечує реалізацію таких методів;
 • розуміти еволюційні ідеї у біології, мати сучасне уявлення про мікро- та макроеволюцію;
 • демонструвати сучасні та ґрунтовні знання про основи біотехнології та генетичної інженерії, молекулярного моделювання та доцільність і межі їх використання у сучасних технологіях виробництва та захисту життя та здоров’я людини;
 • вміти вести дискусію та викладати основи біології у навчальних закладах певних рівнів акредитації.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Біологія» є біологічні системи різних рівнів організації, процеси їхньої життєдіяльності, еволюції, біологічні, біоінженерні, біомедичні, природоохоронні технології, біологічна експертиза і моніторинг, оцінка і використання біоресурсів. Бакалавр має вирішувати наступні професійні завдання

 • у сфері наукової діяльності: брати участь у проведенні науково-дослідних польових робіт, лабораторних біологічних досліджень, аналізі та обговоренні отриманої інформації з використанням сучасної обчислюваної техніки та програмного забезпечення до неї, літературних даних, у розробці нових методів, написанні звітів, статей, організації наукових конференцій;
 • у сфері виробничої діяльності: брати участь у контролі процесів біологічного виробництва, у проведенні біомоніторингу та оцінці стану природного середовища, плануванні та проведенні заходів з охорони природи, обробці та аналізі отриманих даних із застосуванням сучасних інформаційних технологій;
 • у галузі організаційної та управлінської діяльності: брати участь у плануванні та проведенні заходів з охорони природи, відновлення біоресурсів, оптимізації природокористування, у складанні кошторисної та звітної документації;
 • у галузі освітньої діяльності: здійснювати підготовку та проведення занять з біології у середній школі, екскурсійну діяльність, гурткову роботу.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр біології може продовжувати навчання в НаУКМА на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю «Біологія» та за будь-якою іншою спеціальністю, які представлені в університеті серед магістерських програм.

Діаграма структури курсу в кредитах ЄКТС (60 кредитів на навчальний рік повного навчання)

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

 • Нормативні навчальні дисципліни та практика – 148 кредитів:
 • Нормативні навчальні дисципліни - 139 кредитів;
 • Практика - 9 кредитів;
 • Вибіркові навчальні дисципліни та практика – 77 кредитів:
 • Дисципліни професійної та практичної підготовки - 52 кредита;
 • Дисципліни вільного вибору студента - 25 кредитів
 • Атестація – 15 кредитів
 • Разом 240 кредитів за 4 роки.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена кваліфікаційна робота

Форма навчання (денна (повна), заочна, вечірня (часткова), дистанційна)

Денна

Завідувач кафедри

Терновська Тамара Костянтинівна, доктор наук, професор