Повідомлення

Факультет природничих наук

Освітня програма «Екологія»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр екології 

Освітній ступінь

Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми


Студенти спеціальності “Екологія” отримують необхідні знання для володіння понятійно-термінологічним апаратом екології, оцінюють стан природних об’єктів у різних еко- та геосистемах довкілля, засвоюють правила проведення моніторингу довкілля, готуються до здійснення екологічної експертизи різних типів, оволодівають основами екологічного права, навчаються організації дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного ушкодження, навчаються розумінню впливу довкілля на стан здоров’я людини, аналізують стан водних об’єктів, ґрунтового покриву, геологічного середовища і форм рельєфу, оцінюють стан атмосферного повітря, рослинного та тваринного світу, визначають та прогнозують стан природних компонентів, навчаються аналізувати економічне управління природокористуванням, забезпечення захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації, готуються контролювати дотримання вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог, проведення розслідування нещасних випадків та аварій, навчаються користуватися приладами екологічної лабораторії, готуються досліджувати механічну, фізико-хімічну та міграційну здатність хімічних елементів, проводити природоохоронне районування, аналізувати природний ландшафт, міські системи, можуть упорядковувати структуру і взаємодії складових елементів еко- і геосистем.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика  – 150 кредитів, Вибіркові навчальні дисципліни та практика – 75 кредита, атестація – 15 кредитів.

Ключові результати навчання


1. Знання з предметної області

 • Базові знання з понятійно-термінологічного апарату екології та їх основних законів.
 • Знання про біохімічні процеси, кругообіг речовин, екологічні фактори, ресурси, екологічну нішу, різноманіття основних типів взаємодії живих організмів.
 • Вміння застосовувати головні закони, закономірності, правила і принципи екології, знати глобальні проблеми екології, проблеми екологічної безпеки, механізми процесів забруднення, класифікацію та оцінку забруднень, індекси забруднень.
 • Знання особливостей техногенної міграції у різних типів геохімічних ландшафтів.
 • Розуміння санітарно-гігієнічних показників якості ґрунтів та стану рослинного покриву в умовах екосистем та даних еколабораторії.
 • Знання Закону України «Про екологічну експертизу», підзаконних актів та інструкцій про організацію проведення екологічних експертиз в умовах природного об’єкту або штучного промислового комплексу.
 • Володіння майстерністю визначати особливості техногенної міграції у різних типів геохімічних ландшафтів.
 • Знання основних інструкцій, ДОСТів, ОСТів.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • Здатність робити та обґрунтовувати наукові висновки, давати професійні рекомендації, застосовувати знання дії законів у сучасних проблемах.
 • Уміння складати акти, давати екологічні оцінки стану природних компонентів, пояснювати процеси законами традиційної екології; прогнозувати їх.
 • Здатність за алгоритмом оцінювати екологічний стан окремих земельних угідь в певних умовах, використовуючи обладнання екологічної лабораторії, та складати відповідний акт.
 • Уміння за алгоритмом виявляти негативні екологічні тенденції у використанні земельних ресурсів у відповідних умовах, використовуючи обладнання лабораторії, та складати відповідний акт.
 • Здатність оцінювати дефіцитність мікроелементів у ґрунтах в природних умовах за допомогою необхідних приладів та складати відповідний акт або надавати відповідну довідку.
 • Уміння складати карти забруднення ґрунтово-рослинного покриву, оцінювати його екологічний стан та проводити відповідне районування.
 • Здатність оцінити екологічний стан ґрунтів та рослинного покриву в умовах екосистем та провести районування.
 • Уміння оцінити антропогенний вплив на водний режим річок, зміни їх стоку, скласти відповідний акт.
 • Здатність на основі отриманих результатів про стан усіх природних компонентів дати загальну характеристику стану таксономічної одиниці ландшафту в цілому.
 • На основі нормативних документів про екологічну експертизу в умовах природних екосистем або штучних об’єктів з використанням статистичних, лабораторних та фондових даних розробити «Оцінку впливу на навколишнє середовище».

3. Практичні навички з предметної області

 • Навички на основі даних про фізико-географічний, екологічний та економічний стан території у природних та змодельованих умовах з використанням відповідних критеріїв створення заповідних об’єктів (територій) скласти обґрунтування стосовно доцільності створення окремого заповідного об’єкту (території).
 • Уміння на підставі Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та інструкцій щодо створення мережі ПЗФ у природних та змодельованих умовах, користуючись еколого-економічними показниками стану території, розробити схему оптимізації ПЗФ окремого регіону.
 • Уміння використовувати спеціалізоване програмне забезпечення щодо оцінки негативного впливу виробництва на навколишнє середовище.
 • Навички проводити якісну та кількісну оцінку впливу антропогенних та геологічних процесів на стійкість територій, споруд та умов їх експлуатації, використовуючи відповідне обладнання.
 • Здатність використовуючи особливості техногенезу, визначати надмірні концентрації елементів в геохімічному ландшафті, визначати ареали розсіяння та складати акти-рекомендації щодо покращення стану навколишнього середовища.
 • Навички досліджувати особливості техногенезу, визначати надмірні концентрації елементів в геохімічному ландшафті, характеризувати ареали розсіяння та складати акти-рекомендації щодо покращення стану навколишнього середовища.
 • Здатність в умовах стаціонарних та пересувних екологічних лабораторій, використовуючи їх прилади згідно проекту нормативів ГДК, контролю відповідності фактичних викидів, що зазначені у томі ГДВ, аналізувати динаміку викидів забруднюючих речовин.
 • Навички визначати показники якості природного середовища і документувати їх, використовуючи фізико-хімічні, санітарно-бактеріологічні, біологічні, радіологічні методи.
 • Здатність проводити експрес-аналіз донних відкладень в умовах досліджуваних об’єктів, проводити виміри радіації в умовах даної екосистеми.
 • Навички контролювати стан атмосферного повітря у робочій зоні, санітарно-захисній зоні промислових підприємств, проводити контроль стану річок в природних умовах та складати відповідні акти.
 • Здатність здійснювати спостереження на маршрутних та підфакельних пунктах вимірювання стану якості атмосферного повітря.
 • Навички проведення гідробіологічних спостережень за якістю вод і донних відкладень, даючи оцінку якості води у річках та інших водоймах в умовах антропогенного навантаження.
 • Здатність ефективно контролювати дотримання норм і правил раціонального природокористування різними організаціями, установами, юридичними та фізичними особами незалежно від підпорядкування.

4. Загальні уміння та навички

 • Здатність діагностувати власні стани та почуття з метою забезпечення ефективної та безпечної діяльності.
 • Уміння визначати цілі і завдання власної діяльності та забезпечувати їх ефективне і безпечне виконання.
 • Здатність організовувати власну роботу як складову колективної діяльності.
 • Уміння формувати орієнтовну основу власних дій в умовах виробничої або побутової діяльності на основі усвідомлення мети діяльності та її структури.
 • Здатність в умовах виробничої діяльності проводити соціологічні дослідження.
 • Навички в процесі роботи в певній соціальній групі, застосовуючи типові методи емпіричного соціологічного дослідження, визначати характеристики суспільної реальності.
 • Навички визначати тип конкретного суспільного об’єднання та його місце в політичному житті держави за результатами аналізу державних нормативно-правових документів про суспільні об’єднання, програмних документів суспільних об’єднань, з використанням критеріїв класифікації суспільних об’єднань та рухів.
 • Уміння застосовувати прагматичну компетенцію з метою ефективного виконання професійних завдань в умовах усних ділових контактів з використанням прийомів і методів усного спілкування і відповідних комунікативних методів.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об'єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” є підприємства усіх галузей промисловості та науково-дослідних установ, де виникають потенційні загрози навколишньому середовищу та біосфері в цілому. Бакалавр бере участь в експериментах, спостереженнях і вимірюваннях рівня забруднень навколишнього середовища; здійснює аналіз, узагальнює результати досліджень та бере участь в їх опублікуванні. Проводить професійне навчання працівників і професійну орієнтацію молоді у галузі охорони навколишнього середовища.

Доступ до подальшого навчання


Бакалавр екології може продовжити навчання в університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю “Екологія”.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску


Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, захист кваліфікаційної роботи.

Форма навчання


Денна

Завідувач кафедри


Кандидат біологічних наук, доцент Карамушка Віктор Іванович