Повідомлення

Освітня програма «Екологія»

Повна назва кваліфікації: Бакалавр Екології (Bachelor of Ecology)

 

Офіційна назва програми: Екологія

 (Ecology)

                    Галузь знань   10 – Природничі науки

                    Спеціальність  101 – Екологія

                    Освітня програма: Екологія

                    Рівень вищої освіти – Бакалавр

 

Тип диплома: одиничний.

Обсяг програми: 3 роки 10 місяців, 240 кредитів ЄКТС, з яких:

-         150 кредитів – нормативні навчальні дисципліни, 9 кредитів з яких – практика;

-         50 кредитів – вибіркові навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки та 25 кредитів дисциплін вільного вибору студента в рамках програми НаУКМА;

-         15 кредитів – атестація у вигляді захисту кваліфікаційної роботи.

 

Навчальний заклад:

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

Акредитуюча організація:

Міністерство освіти і науки України, Акредитаційна комісія України.

 

 

Період акредитації: 2018 рік.

 

 

 

 

Рівень: За Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – кваліфікація першого циклу.

За Національною Рамкою кваліфікацій – 7 рівень.

За Законом України «Про вищу освіту» – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

 

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня «Екологія» галузь знань – 10 «Природничі науки», спеціальність – 101 «Екологія» розроблена та внесена кафедрою екології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 

Розробники програми:

 

Кандидат біологічних наук,

доцент кафедри                                                           І.Г. Вишенська

 

Доктор геолого-мінералогічних наук,

професор кафедри                                                      К.І. Деревська

 

Доктор медичних наук, професор кафедри              Ю.К. Дупленко

 

Кандидат біологічних наук,

доцент, завідувач кафедри екології                                    В.І. Карамушка

 

Доктор біологічних наук,

професор кафедри                                                      Л.В .Шевцова

 

 

Доктор хімічних наук, професор кафедри                         С.Д. Ісаєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

Освітня програма містить програмні компетентності, що визначають специфіку підготовки бакалаврів зі спеціальності 101 – Екологія, Галузь знань – 10 Природничі науки, та програмні результати навчання, які відображують те, що студент повинен знати, розуміти та бути здатним виконувати після успішного завершення освітньої програми. Вони узгоджені між собою на відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій. Додаток А показує відповідність визначених Програмою компетентностей та дескрипторів НРК. В Додатку Б показана відповідність програмних результатів навчання та компетентностей. Додаток Б також вказує перелік дисциплін, необхідних для набуття означених Програмою компетентностей.

Нормативний зміст підготовки визначається дисциплінами, що забезпечують досягнення програмних результатів навчання (таблиця 1). Зміст підготовки за вибірковими дисциплінами (таблиця 2) поглиблює і розширює програмні результати навчання. Опис окремих дисциплін, практик та інших видів навчальної діяльності визначає мету їх вивчення (компетентності, на формування яких направлена дана дисципліна) та конкретні заплановані результати навчання, які забезпечать досягнення програмних результатів навчання.

При реалізації освітньої бакалаврської програми акценти у підготовці робляться на формуванні компетентностей інноваційного, дослідницького  та практичного спрямування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

Галузь знань – 10 Природничі науки

Спеціальність – 101 Екологія

Назва освітньої програми: Екологія

 

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Факультет природничих наук

Кафедра екології

Ступінь вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Освітній ступінь та назва кваліфікації мовою оригіналу

Бакалавр

Бакалавр екології

Офіційна назва освітньої програми

Екологія

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми

Диплом бакалавра, одиничний

на базі повної загальної середньої освіти обсяг освітньої програми становить 240 кредитів ЄКТС

термін навчання 3 роки і 10 місяців

Наявність акредитації

Рік акредитації: 2008, термін акредитації – 2018 р.

 

Передумови

Повна загальна середня освіта;

диплом молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра).

Без обмежень доступу до навчання. Умови вступу визначають Правила прийому до Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Мова(и) викладання

Українська мова

Термін дії освітньо-професійної програми

До завершення повного циклу навчання.

A

Мета програми

Мета програми полягає у забезпеченні здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування (дослідження екологічних процесів та екологічне управління суспільними виробничими та невиробничими процесами життєдіяльності людини). Програма також спрямована на формування компетентностей, важливих для особистісного розвитку фахівців та їхньої конкуренто-спроможності на сучасному ринку праці.

 

B

Характеристика програми

Предметна область (галузь знань)

Природничі науки

Фокус програми

Загальна програма базується на наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану екології та інших природничих наук і спрямована на здобуття навичок та знань з екології та охорони навколишнього природного середовища. Програма передбачає опанування студентами базових фундаментальних дисциплін, важливих для розуміння природних процесів,  формування компетентностей, необхідних для моніторингу, дослідження та управління природними та антропогенними процесами. Програма дає можливість для професійної зайнятості та подальшої освіти та кар’єрного зростання: магістерські професійні та наукові програми.

Орієнтація програми

Поєднання аудиторних, лабораторних занять з практиками та дослідницькою роботою студентів забезпечує формування належного академічного базису з професійною підготовкою у сфері дослідження екологічних процесів та екологічного управління. Дослідницька лінія програми (дослідження екологічних систем і процесів) є науково орієнованою; інші лінії (охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) є практично орієнтованими. Структура програми передбачає динамічне та інтерактивне навчання й пропонує комплексний підхід до формування компетентностей випускників, важливих для визначення, запобігання та вирішення екологічних наукових та практичних проблем на локальному, національному та глобальному рівнях.

Особливість програми

Програма побудована на принципах Liberal Arts Education і включає блок базових дисциплін і практик, що забезпечують формування базових і фахових компетентностей спеціальності, а також вибіркових дисциплін, що відповідають уподобанням студента та є важливими для їх подальшої професійної та наукової кар’єри. Програма виконується в активному дослідницькому середовищі.

 

C

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування

Бакалавр екології (спеціалізація “Екологія”) здатний виконувати професійну роботу за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Класифікатор професій із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2017 року № 1744):

1238 Керівники проектів та програм;

1494 Менеджери (управителі) екологічних систем;

2211.2 Експерт з екології;

2411.2 Екологічний аудитор;

2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому);

2442.2 Фахівець з управління природокористуванням;

3211 Лаборант в галузі біологічних досліджень;

3212 Молодший фахівець в агрономії, лісовому, водному господарствах та природно-заповідній справі;

3439 Організатор природокористування;

3439 Асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки;

3439 Інспектор державний з екологічного нагляду.

 

Перелік об'єктів працевлаштування та діяльності бакалавра-випускника програми  включає наступні об’єкти, але не обмежується ними:

- виробничі підприємства усіх галузей промисловості, посада – спеціаліст-еколог та ін.;

- органи державної влади та місцевого самоврядування, посада – еколог, спеціаліст та ін.;

- консультативно-сервісні організації, що надають послуги екологічного спрямування (зокрема, проведення екологічних аудитів та оцінок впливу на довкілля; вимірювання якості води, ґрунтів та повітря, радіоактивності; аналіз стану навколишнього середовища та ін.),  посади – спеціаліст, експерт та ін.;

- науково-дослідні установи (зокрема, установи Національної академії наук та галузевих академій наук України), посади – лаборант, інженер та ін.;

- міжнародні організації та проекти, посади – менеджер проектів, консультант та ін.;

- державні природоохоронні установи, (установи природно-заповідного фонду, зоопарки, ботанічні сади та ін.), посади – спеціаліст, інженер та ін.;

- громадські організації, посади – менеджер програм і проектів, консультант та ін.

Продовження освіти

Магістерські програми другого рівня вищої освіти за спорідненою спеціальністю  та за іншими спеціальностями (відповідно до чинних правил) в Україні та за кордоном. Набуття інших кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

 

D

Стиль викладання

Підходи до викладання та навчання

Найбільш поширеними методами навчання та викладання є інтерактивні, проблемно орієнтовані лекційні, семінарські та практичні заняття; виконання лабораторних робіт; проведення ознайомчих, польових та дослідницьких практик; підготовка самостійних, творчих та кваліфікаційних робіт. Консультаційні заняття, участь студентів у науковому семінарі, стажування та проходження практики в установах і організаціях є допоміжними формами навчання.

Система оцінювання

Тестування, аналіз виконання індивідуальних завдань, творчих та контрольних робіт, написання тематичних есе, заліки, усні та письмові екзамени, захист практик та кваліфікаційних робіт.

 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти

 

 

Якість освітньої діяльності та якість вищої освіти забезпечується системою внутрішнього забезпечення якості освіти НаУКМА, яка включає:

- принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти;

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників НаУКМА та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету та в будь-який інший спосіб;

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

- забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі  і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

 

 

Е

Програмні компетентності випускника

Інтегральна

компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризується комплексністю і невизначеністю умов

Загальні

(універсальні)

компетентності

КУ01. Знання та критичне розуміння предметної області та професійної діяльності.

 

КУ02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

 

КУ03. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

 

К04. Здатність до професійного спілкування державною та іноземною мовами.

 

КУ05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня для донесення інформації та власного досвіду.

 

КУ06. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 

КУ07. Здатність до участі у проведенні досліджень на відповідному рівні.

 

КУ08. Здатність працювати в команді, використовуючи навички міжособистісної взаємодії.

 

КУ09. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 

КУ10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 

КУ11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

 

КУ12. Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові

компетентності

КФ11. Знання та розуміння теоретичних основ наук про довкілля

КФ12. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

КФ13. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

КФ14. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та соціально-економічних наук.

КФ15. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства.

КФ16. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.

КФ17. Здатність до використання основних принципів та складових екологічного управління.

КФ18. Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища.

КФ19. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі.

КФ20. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання.

КФ21. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.

КФ22. Здатність інформувати громадськість про стан  екологічної безпеки та збалансованого природокористування.

КФ23. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем.

КФ24. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами

 

КФ25. Здатність використовувати економічні механізми використання, охорони та відтворення природних ресурсів

 

F

Програмні результати навчання (нормативний зміст підготовки бакалавра)

 

ПР01. Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями та/або екологічними проектами.

ПР02. Формулювати основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування.

ПР04. Компілювати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки.

ПР05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля.

ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування  ландшафтно-біологічного різноманіття.

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

ПР09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та  ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень.

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище.

ПР12. Бути здатним до участі у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами.

ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПР14. Уміти формувати тексти, робити презентації та повідомлення для професійної аудиторії та широкого загалу з дотриманням професійної сумлінності та унеможливлення плагіату.

ПР15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних проектів.

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

ПР17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів.

ПР18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.

ПР19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження формальної освіти та самоосвіти.

ПР20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства.

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

ПР22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля із залученням громадськості.

ПР23. Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та проектів.

ПР24. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПР25. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

 

 

 

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи та завершується видачою документу державного зразка про присудження освітнього ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації: бакалавр екології.

Вимоги до кваліфікаційної роботи

(за наявності)

Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання комплексних проблем у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування, що супроводжується проведенням досліджень та/або застосуванням  інноваційних підходів.

Основні результати кваліфікаційної  роботи мають бути апробовані та перевірені на плагіат.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця

Структура освітньої програми (перелік дисциплін і практик, які забезпечують програмні результати навчання)

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики, курсова та кваліфікаційна роботи)

Кількість кредитів

Форма підсумк. контролю

Обов’язкові (нормативні) компоненти освітньої програми

ОК01

Англійська мова-1

7.0

Екзамен

ОК02

Вища математика

6.0

Екзамен

ОК03

Екологія рослин з основами ботаніки

6.5

Залік

ОК04

Загальна екологія

7.0

Екзамен

ОК05

Загальна фізика 

6.0

Залік

ОК06

Загальна хімія

3.0

Екзамен

ОК07

Українська мова за професійним спрямуванням

5.0

Екзамен

ОК08

Фізичне виховання

4.0

Залік

ОК09

Неорганічна хімія

3.0

Екзамен

ОК 10

Аналітична хімія довкілля

3.0

Екзамен

ОК 11

Англійська мова ( за професійним спрямуванням)

7.0

Екзамен

ОК 12

Екологія тварин з основами зоології

6.0

Залік

ОК13

Інформатика з основами ГІС

5.0

Залік

ОК 14

Органічна хімія з основами біохімії

6.0

Екзамен

ОК 15

Основи геології з основами геоморфології

6.0

Екзамен

ОК 16

Основи статистичного аналізу даних

5.5

Екзамен

ОК 17

Геохімія

3.0

Залік

ОК 18

Екологія водних сисем

6.0

Екзамен

ОК 19

Екологія наземних систем

4.0

Залік

ОК 20

Загальна біологія

3.0

Екзамен

ОК 21

Основи наукових досліджень

3.0

Залік

ОК 22

Популяційна екологія

3.0

Екзамен

ОК 23

Екологія мікроорганізмів з основами мікробіології

3.0

Екзамен

ОК 24

Екологія міських систем

3.0

Залік

ОК 25

Економіка природокористування

3.0

Екзамен

ОК 26

Курсова робота

3.0

Залік

ОК 27

Екологічне право

3.0

Екзамен

ОК 28

Метеорологія і кліматологія

3.0

Залік

ОК 29

Моніторинг довкілля з основами метрології

5.0

Екзамен

ОК 30

Управління природоохоронною діяльністю та заповідна справа

3.0

Залік

ОК 31

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

3.0

Залік

ОК 32

Техноекологія

4.0

Екзамен

Разом

141

 

Практика

П01

Практика ознайомчо-польова

3.0

Залік

П02

Практика навчальна польова

3.0

Залік

П03

Практика дослідницька

3.0

Залік

Разом

9

 

Загальний обсяг  обов’язкової (нормативної) компоненти освітньої програми

150

 

Вибіркові навчальні дисципліни та практика*

 

Дисципліни професійної та практичної підготовки

 

 

ВК01

Вступ до Могилянських студій

2.0

Залік

ВК02

Вступ до соціальної екології

3.0

Залік

ВК03

Вступ до екологічної політики

3.0

Залік

ВК04

Екологічні біотехнології

4.0

Залік

ВК05

Екологія грунтів з основами грунтознавства

4.0

Залік

ВК06

Ландшафтна екологія

4.0

Залік

ВК07

Чорнобильські студії

4.0

Залік

ВК08

Агроекологія

3.0

Залік

ВК09

Безпека життєдіяльності

3.0

Залік

ВК10

Екологічні основи охорони флористичного різноманіття

3.0

Залік

ВК11

Оцінка впливу на навколишнє середовище

5.0

Залік

ВК12

Екологічна безпека

5.0

Залік

ВК13

Екологічна біоіндикація

5.0

Залік

ВК14

Екологія людини

5.0

Залік

ВК15

Альтернативна енергетика

5.0

Залік

ВК16

Екологічна етика

5.0

Залік

ВК17

Історія природознавства

5.0

Залік

ВК18

Прикладна кліматологія

5.0

Залік

ВК19

Радіоекологія з основами радіобіології

5.0

Залік

ВК20

Історія України

3.0

Залік

ВК21

Історія української культури

3.0

Залік

ВК22

Фізичне виховання

3.0

Залік

ВК23

Філософія культури

3.0

Залік

ВК24

Англійська мова – 2

7.0

Залік

ВК25

Екологічна психологія

3.0

Залік

ВК26

Одна з слов'янських мов

8.0

Залік

ВК27

Судова медицина та психіатрія

3.0

Залік

ВК28

Інтенсивний курс англійської мови

4.0

Залік

Разом

75

 

 

Кваліфікаційна робота

15.0

 

Загальний обсяг вибіркової компоненти освітньої програми

75

 

Практична підготовка та кваліфікаційна бакалаврська робота

165

 

Загальний обсяг освітньої програми

240

 

 

* ‒ студентами обирається для вивчення по 3 дисципліни у 3-7 семестрах

 

Додаток А

Матриця відповідності визначених Програмою компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій

 

Класифікація компетентностей за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та відповідальність

Загальні компетентності

КУ01. Знання та критичне розуміння предметної області та професійної діяльності.

+

 

 

 

КУ02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

 

+

 

 

КУ03. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

 

+

 

 

КУ04. Здатність до професійного спілкування державною та іноземною мовами.

 

+

+

 

КУ05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня для донесення інформації та власного досвіду.

 

 

+

 

КУ06. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 

 

+

+

КУ07. Здатність до участі у проведенні досліджень на відповідному рівні.

+

+

 

 

КУ08. Здатність працювати в команді, використовуючи навички міжособистісної взаємодії.

 

 

+

+

КУ09. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 

+

 

+

КУ10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 

 

+

+

КУ11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій

 

 

+

+

КУ12. Здатність використовувати різні види та форми активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

 

+

 

+

Спеціальні (фахові) компетентності

КФ11. Знання та розуміння теоретичних основ наук про довкілля

+

 

 

+

КФ12. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

+

 

 

+

КФ13. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

+

 

 

+

КФ14. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та соціально-економічних наук.

+

+

 

+

КФ15. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства.

 

+

 

+

КФ16. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.

+

+

 

 

КФ17. Здатність до використання основних принципів та складових екологічного управління.

+

+

 

 

КФ18. Здатність проводити моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища.

+

+

 

 

КФ19. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі.

 

+

+

 

КФ20. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання.

 

+

 

 

КФ21. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.

 

+

+

 

КФ22. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування.

 

 

+

 

КФ23. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем.

 

+

+

 

КФ24. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами.

+

+

+

 

КФ25. Здатність використовувати економічні механізми використання, охорони та відтворення природних ресурсів

+

+

 

 

 

 

 

Додаток Б

 

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТАМ НАВЧАННЯ ТА НАВЧАЛЬНИМ ДИСЦИПЛІНАМ

 

Компетентності

Результати навчання

Навчальна дисципліна

Код

Опис

Опис

Код

1

2

3

4

5

                                                   Загальні компетентності

 

КУ01

Знання та критичне розуміння предметної області та професійної діяльності.

 

ПР02. Формулювати основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.

ПР02

Загальна екологія

Екологія міських систем

Загальна біологія

Геохімія

Екологія людини

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування.

ПР03

Екологія водних систем

Екологія наземних систем

Екологія мікроорганізмів з основами мікробіології

Популяційна екологія

КУ02

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень

ПР08

Курсова робота

ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та  ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень

ПР10

Інформатика з основами ГІС

Основи статистичного аналізу даних

КУ03

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

ПР07

Екологія міських систем

ПР09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПР09

Моніторинг довкілля з основами метрології

КУ04

Здатність до професійного спілкування державною та іноземною мовами.

ПР14. Уміти формувати тексти, робити презентації та повідомлення для професійної аудиторії та широкого загалу з дотриманням професійної сумлінності та унеможливлення плагіату.

ПР14

Англійська мова-1

Англійська мова ( за професійним спрямуванням

Українська мова за професійним спрямуванням

КУ05

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня для донесення інформації та власного досвіду.

ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПР13

Українська мова за професійним спрямуванням

ПР22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля із залученням громадськості.

ПР22

Управління природоохоронною діяльністю та заповідна справа

КУ06

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ПР15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних проектів.

ПР15

Оцінка впливу на навколишнє середовище

ПР17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів.

ПР17

Вступ до соціальної екології Екологічна етика

КУ07

Здатність до участі у проведенні досліджень на відповідному рівні.

ПР05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля.

ПР05

Моніторинг довкілля з основами метрології

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

ПР21

Практика дослідницька

ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та  ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень

ПР10

Інформатика з основами ГІС

КУ08

Здатність працювати в команді, використовуючи навички міжособистісної взаємодії.

ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПР13

Практика навчальна польова

ПР18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.

ПР18

Практика ознайомчо-польова

ПР22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля із залученням громадськості.

ПР22

Практика дослідницька

КУ09

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ПР17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів.

ПР17

Оцінка впливу на навколишнє середовище

Екологічна етика

КУ10

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПР24. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПР24

Екологічне право

 

Вступ до соціальної екології

КУ11

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій

ПР25. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань

ПР25

Вступ до Могилянсь ких студій

Вступ до соціальної екології

Історія України Історія української культури

 

Історія природознав ства

КУ12

Здатність використовувати різні види та форми активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ПР251. Використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПР251

Фізичне виховання

Спеціальні (фахові) компетентності

 

 

КФ11

Знання та розуміння теоретичних основ наук про довкілля

 

 

Загальна хімія

Неорганічна хімія

Загальна фізика

Органічна хімія з основами біохімії

Основи геології з основами геоморфології

КФ12

Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування.

 

ПР03

Загальна екологія

Економіка природокори стування

Метеорологія і кліматологія

ПР19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження формальної освіти та самоосвіти.

ПР19

Екологічні основи охорони флористичного різноманіття

КФ13

Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

ПР02. Формулювати основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.

 

ПР02

Загальна хімія

Загальна екологія

Вища математика

КФ14

Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та соціально-економічних наук.

 

ПР02. Формулювати основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.

ПР02

Загальна хімія

Загальна екологія

Вища математика

ПР09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПР09

Безпека життєдіяльності

Екологічна безпека

КФ15

Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства.

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

ПР07

Екологічне право

Чорнобильські студії

ПР20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства.

ПР20

Екологічне право

КФ16

Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.

 

ПР04. Компілювати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки.

ПР04

Управління природоохоронною діяльністю та заповідна справа

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище. 

ПР11

Моніторинг довкілля з основами метрології

Екологічна біоіндикація

Прикладна кліматологія

Чорнобильські студії

КФ17

Здатність до використання основних принципів та складових екологічного управління.

 

ПР01. Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями та/або екологічними проектами.

ПР01

Управління природоохоронною діяльністю та заповідна справа

ПР04. Компілювати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки.

ПР04

Безпека життєдіяльності

Екологічна безпека

Радіоекологія з основами радіобіології

ПР12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами.

ПР12

Техноекологія Екологічні біотехнології

Альтернативна енергетика

КФ18

Здатність проводити моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища.

ПР05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля.

ПР05

Моніторинг довкілля з основами метрології Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Аналітична хімія довкілля

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище. 

ПР11

Оцінка впливу на навколишнє середовище

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

ПР21

Основи статистичного аналізу даних

Основи наукових досліджень

КФ19

Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі.

ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття

ПР06

Ландшафтна екологія

Екологія грунтів з основами грунтознавства

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

ПР16

Управління природоохоронною діяльністю та заповідна справа

КФ20

Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання.

 

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище. 

ПР11

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

ПР12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами.

ПР12

Техноекологія

КФ21

Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

ПР08

Основи наукових досліджень

ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та  ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень

ПР10

Інформатика з основами ГІС

КФ22

Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування

 

ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПР13

Українська мова за професійним спрямуванням

ПР14. Уміти формувати тексти, робити презентації та повідомлення для професійної аудиторії та широкого загалу з дотриманням професійної сумлінності та унеможливлення плагіату.

ПР14

Українська мова за професійним спрямуванням

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

ПР16

Управління природоохоронною діяльністю та заповідна справа

КФ23

Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем.

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

ПР07

Вступ до екологічної політики

ПР15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних проектів.

ПР14

Оцінка впливу на навколишнє середовище

КФ24

Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами.

ПР22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля із залученням громадськості.

ПР22

Управління природоохоронною діяльністю та заповідна справа

КФ25

Здатність використовувати економічні механізми використання, охорони та відтворення природних ресурсів

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

ПР07

Економіка природокористування

Агроекологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

-              Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];

-              Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п];

-              Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page]

-              Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п];

-              Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/];

-              Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003: 2010ДК 003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com];

-              Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/ 04_2016_ESG_2015.pdf];

-              International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/ documents/isced-2011- en.pdf];

-              ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/ Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf].