Повідомлення

Факультет гуманітарних наук

Освітня програма "Історія"

Навчальна програма в запитаннях і відповідях за посиланням.

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр історії та археології

Освітній ступінь

Бакалавр 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Вимоги і положення до кваліфікації

Бакалавр з історії має базові знання з української та всесвітньої історії та виявляє здібності до проведення оригінального наукового дослідження.

Профіль програми

Дисципліни бакалаврської програми викладаються на основі авторських навчальних програм. Мовна підготовка уможливлює використання оригінальних джерел та праць світової історичної думки і відвідання лекцій визначних вчених світу.

Опанування навчальними дисциплінами спирається на індивідуальне планування. Є можливість доповнити базову освіту вивченням програми додаткової спеціальності (Minor), або виконати одну з сертифікатних програм (релігієзнавство, перекладознавство, юдаїка), отримавши відповідне свідоцтво (сертифікат).

Засобами відзнаки відмінного навчання й участі в науковій роботі є персональні та іменні стипендії, гранти, закордонне стажування, а з 2006 року - ширші можливості для індивідуального навчання, передбачені міждисциплінарною програмою гуманітарних студій.

Ключові результати навчання

Об'єктом діяльності бакалавра за спеціальністю “Історія та археологія” є пізнання історичного процесу як результату людської діяльності й залучення до історичного досвіду. Бакалавр історії підготовлений як для продовження освіти, так і до практичної діяльності.

Фахова компетентність
бакалавра історії передбачає:

 • розуміння суті, призначення й змісту гуманітарних наук, місця історії в системі гуманітарного знання, природи людського суспільства і ролі особи в його функціонуванні;
 • ґрунтовне знання основних подій та періодів історичного шляху українського народу та інших народів, що живуть в Україні, європейської та всесвітньої історії;
 • розуміння феномену культури, її ролі в житті суспільства, типів і форм;
 • наявність глибоких знань в галузі української культури як складової частини європейської і світової культури;
 • знання основних проблем світової філософії, економічних та політологічних теорій;
 • уявлення про систему соціальних спільнот і соціальних взаємин, про форми взаємодії індивідуума з соціальними групами і спільнотами;
 • знання основних історичних типів державно-правових систем і розуміння основних тенденцій їх розвитку;
 • знання й розуміння значення прав і свобод людини й громадянина;
 • уявлення про релігію як відповідний світогляд людини та про особливості конфесійного життя в Україні;
 • вільне володіння державною та іноземними мовами;
 • володіння сучасними інформаційними технологіями та вміння застосовувати їх у професійній діяльності.

Вивчення теоретичних дисциплін і проходження дослідницької практики сприяє формуванню таких практичних навичок і умінь фахівця:

 • навички наукового пізнання і логічного мислення;
 • навички пошуку, аналізу та інтерпретації джерел;
 • навички постійного підвищення фахової компетентності;
 • навички наукових досліджень у галузі історії;
 • навички краєзнавчої роботи;
 • уміння застосовувати загальногуманітарні знання;
 • уміння готувати аналітичні та довідково-інформаційні матеріали;
 • навички практичного застосування сучасних інформаційних технологій;
 • навички міжособистісної та ділової комунікації;
 • уміння діяти в межах етики професійних відносин;
 • навички вільної комунікації українською та іноземними мовами;
 • навички раціональної організації власної діяльності.

Професійні профілі випускників з прикладами

Бакалавр історії може виконувати таку роботу та обіймати такі посади, що відповідають Державному класифікатору професій ДК003-95: молодші фахівці у галузі освіти; секретарі адміністративних органів; помічники керівників підприємств, установ та організацій; лаборанти в інших сферах наукових досліджень.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр історії підготовлений для подальшого здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти та освітнього ступеня магістр за спеціальністю 032 – «Історія та археологія».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань».

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Державна атестація на здобуття кваліфікації бакалавра історії у НаУКМА провадиться у формі захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи. Державну атестацію випускників здійснює Державна екзаменаційна комісія НаУКМА.

Умовою допуску студента до захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість – 3 роки 10 міс.

Завідувач кафедри

Шліхта Наталя Василівна, доцент, кандидат історичних наук, PhD