Повідомлення

Освітня програма – Історія

 1. А. Мета освітньої програми

  Програма для осіб з профільною середньою освітою, фаховою передвищою
  освітою або початковим рівнем вищої освіти (третього, п’ятого чи
  шостого рівнів Національної рамки кваліфікацій). Призначена для забезпечення студентів фундаментальними і спеціальними знаннями про історію України як окремої політичної і культурної одиниці та як частини держав, до яких вона входила, про головні напрями еволюції європейської історії та культури як макроструктур, з якими органічно пов’язується історія України, та про основи дослідницької роботи історика – навички критичного аналізу історіографії, методи опрацювання джерел, засади орієнтації в архівній спадщині, уміння компонувати власний текст. Програма має підготувати випускників до науково-допоміжної і навчально-допоміжної роботи у науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах, наукових бібліотеках, редакціях спеціалізованих газет і журналів, громадських організаціях, практичної і науково-допоміжної роботи в музеях, архівах, екскурсійних бюро, краєзнавчих організаціях, бібліотеках, археологічних і етнографічних експедиціях, археографічних організаціях, педагогічної роботи в закладах початкової освіти і педагогічно-допоміжної роботи в закладах середньої освіти, а також  до подальшого навчання за магістерською програмою.

  Бакалаврська програма є стаціонарною програмою тривалістю три роки десять місяців. Вона передбачає опанування студентом дисциплін базової кваліфікації, поглибленої підготовки, практичної підготовки (61:35:4).

   

  В. Характеристика програми

  Предметною областю програми є історія як пізнання історичних процесів і явищ в їх відображенні в історичних джерелах та  соціокультурних, політичних, економічних вимірах.

  Фокус програми загалом передбачає наголос на ідентифікації та використанні первинних і вторинних джерел, критичному підходові до історіографії.

  Загальною орієнтацією програми є освітньо-професійна діяльність. Програма передбачає наголос на дослідження з великою складовою комунікаційних і міжособистісних навичок рідною та іноземною мовами.

  До участі у програмі залучені випускники середніх навчальних закладів, які мають схильність до роботи в галузі історичних досліджень, у системі освіти, музейно-архівній та пам’яткоохоронній царині.

  Особливостями програми є реалізація моделі історичної освіти, що ґрунтується на поєднанні загальногуманітарної, професійної і практичної складових. Постійно розробляються та впроваджуються нові авторські курси з метою якомога повніше врахувати зацікавлення студентів та більш гнучко реагувати на перспективи працевлаштування випускників. Кафедра співпрацює з відомими істориками з інших університетів України й світу шляхом їх запрошення на гостьові курси, що призвичаює студентів до варіативного й критичного розуміння обраної спеціальності. Належна мовна підготовка, що реалізується у НаУКМА, уможливлює широке використання у навчальному процесі оригінальних праць світової історичної думки та широкого кола друкованих джерел і дає змогу слухати лекції визначних вчених світу.

   

  С. Здатність до працевлаштування та подальшого навчання

   

  Фахівець цього рівня підготовлений до роботи за кількома видами і найменуваннями економічної діяльності відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009-2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 р. № 457 із змінами, внесеними наказом Держспоживстандарту України від 29 листопада 2010 р. № 530 (кодифікація та конкретні галузі діяльності зазначені у Таблиці 1).

   

  Таблиця 1

  Кодифікація та конкретні галузі діяльності бакалавра, підготованого за спеціальністю: «Історія та археологія»

  Вид економічної діяльності

  КОД

  1

  Освіта

  P−85

  2

  Початкова освіта

  P−85.2

  3

  Початкова освіта

  P−85.20

  4

  Середня освіта

  P−85.3

  5

  Загальна середня освіта

  P−85.31

  6

  Вища освіта

  P−85.4

  7

  Вища освіта

  P−85.42

  8

  Освіта у сфері культури

  P−85.52

   

  Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010 та може займати первинні посади, що встановлені Національним класифікатором України – Класифікатор професій ДК 003:2010 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.08.2016 N 1328 (Таблиця 2).

  Таблиця 2

  Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець

  освітнього рівня «бакалавр»

  спеціальності 032 – «Історія та археологія»

   

  № з/п

  Назва та шифр професійної групи

  Професійні назви робіт

  1.

  3310 Молодші фахівці з початкової освіти

  Культорганізатор дитячих позашкільних закладів

  2.

  3340 Інші фахівці в галузі освіти

  Асистент вихователя дошкільного навчального закладу

  Асистент вчителя

  Викладач-стажист

  Вожатий

  Лаборант (освіта)

  3.

  3431 Секретарі адміністративних органів

  Відповідальний секретар редакції

  Інспектор з контролю за виконанням доручень

  Секретар органу самоорганізації населення

  4.

  3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій

  Помічник керівника підприємства (установи, організації)

  Референт

  5.

  3491 Лаборанти в інших сферах наукових досліджень

  Лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень)

   

  Випускники бакалаврської програми з історії можуть продовжити своє навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL  та 8 рівня HPK за цією ж чи суміжною галуззю знань.

   

  D.Методика викладання

  Стиль навчання – активний, що дає можливість студенту обирати предмет та організовувати час. Курси проводяться у формі лекцій і семінарів, з методологічними робочими зустрічами для студентів, які працюють у цей самий період або над темою діахронії. З другого року навчання студент обирає перспективні для себе напрями дослідження, включаючи курси (дисципліни), які потрібно прослухати, а також тематику курсової роботи. На останньому році значна частина часу присвячується написанню дипломної роботи, яка презентується та захищається перед комісією науковців.

  Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до «Положення НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань» з перерахуванням у 4-бальну («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), вербальну («зараховано»,  «незараховано») системи та шкалу ЕСТS (A, B, C, D, E, FX, F). Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль. Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, захист індивідуальних робіт. Державна атестація провадиться у формі захисту кваліфікаційної роботи.

   

  1. E.   Програмні компетентності

   

  1. Загальні компетентності

  • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  • Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. На підставі врахування сучасного стану науки й соціальної практики, що змінюється, застосовувати здобуті знання для розв'язання конкретних наукових і практичних завдань.
  • Здатність планувати та розпоряджатися часом. Формувати орієнтовну основу власних дій. Оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення часткових та загальних цілей діяльності.
  • Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. У власній науково-дослідницькій і педагогічній діяльності спиратися на уявлення про функції історичної науки як складової частини наукової думки і духовної культури суспільства. Знання стандартів наукового дослідження і публікування, критична обізнаність та інтелектуальна чесність.
  • Здатність спілкуватися рідною мовою та другою мовою як усно, так письмово. Здатність правильно розмовляти та писати згідно з різними комунікаційними стилями: неофіційним, офіційним та науковим.
  • Здатність застосовувати у професійній діяльності інформаційні технології. Упевнена робота з офісними застосуваннями, електронними базами даних і пошуковими системами.
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Входити в тему, здійснювати пошук літератури з теми дослідження, складання бібліографії шляхом бібліографічного пошуку в каталогах бібліотек та інформаційно-довідкових відділах архівів, роботи з електронними базами даних і пошуковими системами.
  • Здатність спілкуватися з колегами та нефахівцями своєї галузі. Уміти переконувати і провадити професійні та громадсько-політичні дискусії
  • Здатність працювати в міжнародному контексті. Розглядати культурологічні питання сучасності з позицій традицій та звичаїв власного народу, ушанування і надбання народів світу
  • Здатність працювати автономно та в команді. Сприяти гармонізації людських, міжнаціональних, міжпартійних відносин. Взаємоузгоджувати особисті, суспільні та колективні інтереси/ Уміти створювати сприятливий психологічний клімат у трудовому колективі.

   

  2. Спеціальні компетентності

  • Знання історії Європи. Знання основних історичних процесів та подій становлення й сучасної доби Європейської цивілізації, їх взаємозв’язку, сучасного стану досліджень.
  • Знання історії України. Знання основних історичних процесів та подій на історичних теренах сучасної України та їх взаємозв’язок, сучасні дискусії на цю тему.
  • Детальне знання певного історичного періоду. Володіння джерельним та концептуальним матеріалом щодо конкретної історичної епохи.
  • Знання загальної хронології минулого. Уявлення про історичну хронологію, синхронію та діахронію історичних фактів
  • Критичне усвідомлення сталого розвитку історичних студій і дискусій. Критичне розуміння відмінностей історіографічних поглядів у різні епохи й у різних контекстах, зв’язок їх з розвитком філософії та науки загалом.
  • Усвідомлення суспільної ролі історика, використання історії в інтересах суспільства і зловживань на її ґрунті. Розуміння значущості наукових знань про історичне минуле людства, країни та її народу для розв’язання поточних суспільних і політичних проблем.

   

  F.Програмні результати навчання

  • Усвідомлення значення культури в історії людства.
  • Базові уявлення про становлення історичних знань; обізнаність в актуальних проблемах сучасної гуманітаристики загалом та історіографії зокрема.
  • Знання хронологічних і теоретичних підстав уміщення людського суспільного, культурного, політичного та економічного досвіду в належний контекст.
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з гуманітарних та суспільних наук для дослідження суспільних явищ і процесів та участі у фахових проектах.
  • Здатність застосовувати сучасну методологію наукових досліджень.
  • Оперування навичками критичного джерелознавчого та історіографічного аналізу, інтерпретації текстів та інших джерел.
  • Уміння провадити дослідницькі пошуки у зібраннях історичних джерел.
  • Здатність розглядати проблему дослідження з використанням відповідних джерел та бібліографії, аналізуючи та надаючи критичну та розповідну форму отриманим даним.
  • Здатність готувати наукові статті й повідомлення, аналітичні та довідково-інформаційні матеріали на основі актуальної історичної інформації, які можуть бути використані в журналістиці, місцевих органах влади, музеях тощо.
  • Здатність використовувати відповідну термінологію, обговорювати факти та інтерпретації зрозумілою і чіткою мовою, продемонстрована в презентаціях, есе і дипломній роботі.
  • Здатність до вільної комунікації українською та іноземними мовами.
  • Здатність робити презентації усно та в письмовій формі іноземною мовою.
  • Вміння застосовувати у професійній діяльності інформаційні технології.
  • Спроможність до самостійного навчання та постійного підвищення фахової компетентності.
  • Уміння провадити краєзнавчу роботу.
  • Здатність застосовувати загально-гуманітарні знання у практичній діяльності.
  • Усвідомлення значущості загальнолюдських цінностей та етичних норм.
  • Здатність до міжособистісної та ділової комунікації.
  • Спроможність до дій в межах етики професійних відносин.
  • Уміння раціонально організовувати власну діяльність та ефективно використовувати час.

    

   Завідувач кафедри історії                                              Н. В. Шліхта