Повідомлення

Факультет гуманітарних наук

Освітня програма «Культурологія»

Кваліфікація, що присвоюється


Бакалавр культурології

Освітній ступінь


Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Бакалавр культурології» передбачає ґрунтовну гуманітарну підготовку, розуміння характеристик та етапів розвитку вітчизняної та світової культури.

Профіль програми

Освітня програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами та державної атестації в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання

Бакалавр культурології підготовлений як для продовження освіти на магістерській програмі за спеціальністю 034 – «Культурологія», так і до практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок.

Фахова компетентність
бакалавра культурології передбачає:

  • вміння виокремити основні етапи розвитку вітчизняної культури, вирізняти й обґрунтовувати її витоки та місце у загальному культурно-історичному процесі;
  • уміння виокремити основні етапи розвитку світової культури, вміти виділити та обґрунтувати загальну специфіку культурно-історичних процесів;
  • вміння окреслити культурний розвиток мистецтва, обізнаність в історичних періодах його розвитку;
  • вміння схарактеризувати історію українського мистецтва, вміти виділити його місце та обґрунтувати роль в контексті розвитку світового мистецтва;
  • вміння окреслити історію й теорію музейної справи у світі та в Україні зокрема;
  • вміння виділяти специфіку масової культури та виокремлювати її функції в сучасному світі;
  • вміння виокремлювати основні теорії соціально-культурного антропогенезу людства й використовувати їх у науковій практиці;
  • вільне володіння навичками фахової комунікації рідною та англійською мовами;
  • вміння використовувати культурологічну термінологію та поняттєвий апарат.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна підготовка бакалавра культурології формує уміння та здатності для реалізації виконавських, консультативних, педагогічних (для середніх навчальних закладів) і комунікативних виробничих функцій.

Бакалавр культурології підготовлений до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД): діяльність, пов’язана з банками даних; діяльність щодо зв’язків з громадськістю; надання секретарських послуг та послуг з перекладу; допоміжна діяльність у сфері державного управління; загальна середня освіта; позашкільна освіта; освіта дорослих та інші види освіти; діяльність громадських організацій.

Бакалавр культурології може виконувати таку роботу та обіймати такі посади, що відповідають Державному класифікатору професій ДК003-95: молодших фахівців у галузі освіти (методист); технічних фахівців у галузі управління: інспектор з основної діяльності, інструктор; секретарів адміністративних органів: інспектор з контролю за виконанням доручень, оргсекретар (асоціації, союзу, федерації); помічників керівників: референт, рецензент; з основної діяльності: секретар адміністративний, секретар комітету (організації, підприємства, установи), секретар правління.

Доступ до подальшого навчання


Бакалавр культурології підготовлений для подальшого навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 034 «Культурологія».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань».

Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Державна атестація на здобуття кваліфікації бакалавра культурології у НаУКМА провадиться у формі захисту кваліфікаційної роботи.

Державну атестацію випускників здійснює Екзаменаційна комісія НаУКМА. Умовою допуску студента до захисту кваліфікаційної роботи є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість – 3 роки 10 міс.

Завідувач кафедри

Собуцький Михайло Анатолійович
, доктор філологічних наук, професор