Повідомлення

Освітня програма Культурологія

A. Мета освітньої програми

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань «03 – Гуманітарні науки» зі спеціальності «034 – Культурологія» розроблена кафедрою культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія» у відповідності до державних і галузевих нормативних документів і затверджена Вченою радою НаУКМА як складова внутрішнього стандарту вищої культурологічної освіти, згідно з яким університет здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю «034 – Культурологія» в галузі знань «03 – Гуманітарні науки». Цей документ є чинним у межах НаУКМА до затвердження і впровадження відповідного галузевого стандарту вищої освіти.

 

B. Характеристика програми

При розробці освітньої програми враховано специфіку першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань «03 – Гуманітарні науки» зі спеціальності «034 – Культурологія», зокрема необхідність поєднання загальногуманітарної, наукової та професійної і практичної складових, а також загальні особливості навчального процесу в НаУКМА, до яких належить, зокрема, надання студентові можливості самостійно формувати індивідуальний навчальний план; отримувати додаткову спеціалізацію та/або опанувати сертифікатну програму; прослухати оригінальні авторські курси, у тому числі – у провідних вітчизняних і зарубіжних науковців; поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (дисципліни вільного вибору); вдосконалити знання англійської мови; опанувати низку давніх та сучасних іноземних мов. Належна мовна підготовка, що здійснюється у НаУКМА, уможливлює читання та інтерпретацію першоджерел та дослідницької літератури з культурологічної тематики. В процесі навчання студенти забезпечуються ґрунтовними знаннями з історії світової культури, сучасної культурологічної думки, розуміння специфіки давнього та сучасного українського та світового мистецтва. Однак навчання на бакалаврській програмі спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, ораторської майстерності, здатності до комунікації, творчої діяльності та академічного письма.

 

C. Здатність до працевлаштування та подальшого навчання

Навчання на бакалаврській програмі «Культурологія» в НаУКМА спрямоване на здобуття студентами не лише теоретичних знань, а й формування у них різноманітних практичних навичок. Воно прищеплює уміння застосовувати загально-гуманітарні та фахові знання у тих сферах практичній діяльності, що вимагають таких аналітичних і гуманітарних навичок, як комунікація, письмо, переклад, пошук, аналіз і презентація інформації тощо. Випускники-бакалаври кафедри культурології НаУКМА підготовлені не лише до продовження освіти на магістерських програмах гуманітарного (передусім культурологічного та мистецтвознавчого спрямування, а й до реалізації виконавчих, консультативних, педагогічних (для середніх навчальних закладів), дослідницьких і комунікативних виробничих функцій, у тому числі – до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД), як:

 • Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;
 • дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук;
 • Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури;
 • дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
 • діяльність щодо зв’язків з громадськістю;
 • надання секретарських послуг та послуг з перекладу;
 • допоміжна діяльність у сфері державного управління;
 • загальна середня освіта;
 • позашкільна освіта;
 • освіта дорослих та інші види освіти;
 • діяльність громадських організацій;
 • Рекламна діяльність; 
 • Діяльність туристичних агентств 

Вихованці бакалаврської програми НаУКМА спроможні виконувати види робіт та обіймати низку посад, що відповідають Державному класифікатору професій ДК003-95:

 • молодших фахівців у галузі освіти (методист);
 • технічних фахівців у галузі управління:

- інспектор з основної діяльності;

- інструктор;

 • секретарів адміністративних органів:

- інспектор з контролю за виконанням доручень;

- оргсекретар (асоціації, союзу, федерації);

 • помічників керівників:

- референт;

- рецензент; з основної діяльності;

- секретар адміністративний;

- секретар комітету (організації, підприємства, установи);

- секретар правління.

Вищезазначене створює умови для працевлаштування випускників-бакалаврів кафедри культурології НаУКМА не лише за фахом, а й в інших сферах. Поєднання значного масиву гуманітарних і спеціальних знань із світоглядною культурою та навичками аналітичного, системного критичного мислення відкриває перспективи для їх соціальної адаптації та самореалізації у бізнесових, управлінських, медійних структурах, у різноманітних фондах та фундаціях гуманітарного спрямування тощо.

 

D. Методика викладання

Засадничим принципом викладання в НаУКМА є стимулювання самостійної та продуктивної дослідницької діяльності студентів, підтримка фахової активності й прагнення до нових знань, відкритості до комунікації і взаємодії в рамках міжнародної академічної спільноти. Таким чином, навчання на кафедрі культурології в НаУКМА є студентоцентрованим та проблемноорієнтованим. Важливу роль у процесі навчання відіграє широкий вибір дослідницьких та ознайомчих практик. Якості та ефективності освітнього процесу має сприяти урізноманітнення форм атестації роботи студентів. Основними формами проміжної атестації є: опитування, тестування, презентація, самостійна робота, контрольна робота, залік, усний та письмовий екзамен тощо. Підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі гуманітарних наук за спеціальністю «034 – Культурологія» здійснюється в НаУКМА у формі публічного захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи.

 

Е. Програмні компетентності

Навчання на бакалаврській програмі з культурології в НаУКМА передбачає формування у її випускників низки компетентностей.

Їх інтегральна компетентність полягає у здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі культурології або у процесі навчання, що передбачає застосування набутих знань з теорії, історії культури та мистецтв.

До загальних компетентностей випускників бакалаврської програми НаУКМА з культурології належать:

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Навички раціональної організації власної діяльності та ефективного використання часу.
 3. Здатність спілкуватися українською та англійською мовами як усно, так і письмово.
 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 5. Здатність вчитися і опановувати сучасні знання.
 6. Здатність бути критичним і самокритичним.
 7. Навички міжособистісної та ділової комунікації.
 8. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

В процесі навчання на бакалаврській програмі з культурології студенти НаУКМА отримують низку спеціальних (фахових) компетентностей:

 1.                               1.          Здатність узагальнювати знання про культуру.
 2.                               2.          Здатність розуміти матеріальну та духовну цінність об’єкта культурної спадщини  різних історичних періодів та географічних ареалів у відповідному економічному, соціокультурному, інституціональному та гендерному контекстах.
 3.                               3.          Здатність до навчання, пошуку й аналізу інформації з різних джерел.
 4.                               4.          Здатність до розуміння й осмислення концепцій, теорій                      і вчень, які становлять основу культурології.
 5.                               5.          Здатність використовувати загальні й спеціальні методи та інструменти дослідження, необхідні для вирішення проблем культурології.
 6.                               6.          Здатність використовувати термінологічний апарат культурології для проведення наукових досліджень, що відповідають першому (бакалаврському) рівню.
 7.                               7.          Здатність розуміти процеси культурно-історичної динаміки.
 8.                               8.          Здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички.
 9.                               9.          Здатність розробляти та регулювати інноваційні соціокультурні та мистецькі проекти.
 10.                             10.       Здатність налагодити комунікативний процес із представниками різних соціально-культурних угруповань.
 11.                             11.       Вміння орієнтуватись в етапах розвитку художньої культури та видах мистецтва.
 12.                             12.       Здатність використовувати знання з основ наукових досліджень як складової культурологічної освіти та наукової творчості.

 

F. Програмні результати навчання

Відповідно до наведеного вище переліку програмних компетентностей успішне завершення навчання на бакалаврській програмі НаУКМА з культурології передбачає досягнення її випускниками таких програмних результатів:

 1. Володіти культурологічною термінологією.
 2. Описувати структуру й зміст теоретико-методологічного апарату сучасної культурології.
 3. Відтворювати типологію культур та динаміку культурних форм.
 4. Установлювати зв’язок культурологічного знання з методами та технологіями регулювання, управління соціокультурними процесами.
 5. Визначати проблематику культурології в контексті сучасних досліджень культури.
 6. Впорядковувати множинність емпіричних фактів                                       у відповідності з логікою становлення культури.
 7. Знаходити необхідний матеріал для організації культурологічного дослідження.
 8. Розробляти стратегічні проблеми культурної політики на міжнародному та національному рівнях.
  1. Застосовувати культурологічне знання та методи наукового дослідження культури для практичного вирішення сучасних соціокультурних проблем (збереження національної ідентичності; охорони матеріальної й нематеріальної культурної спадщини; розробки механізмів меморіалізації в культурі та адаптації традиційних культурних інститутів до умов сучасного суспільства тощо).
  2. Знаходити оптимальні шляхи збереження культурної різноманітності в сучасних умовах.
  3. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для управління соціокультурними процесами.
   1. Застосовувати культурологічні знання в освітній практиці.
   2. Оцінювати адекватність дослідницьких завдань науковій меті культурологічного дослідження.
   3. Оцінювати соціокультурну ситуацію в сучасній Україні.
   4. Впроваджувати практику командної роботи для організації, планування та управління інноваційними культурно-мистецькими проектами.
   5.   Досліджувати вплив міжнаціональних, міжетнічних суспільних відносин на розвиток культури.
   6.   Пояснювати перспективи, позитивні та негативні тенденції становлення певного культурного феномену.