Повідомлення

Факультет гуманітарних наук

Освітня програма «Філософія»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Ступінь вищої освіти – бакалавр, спеціальність – 033 Філософія

Офіційна назва освітньої програми

Філософія / Philosophy

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін освітньої складової – 3 роки 10 місяців

Наявність акредитації

Акредитуюча організація: Міністерство освіти та науки України, Акредитаційна комісія України. Сертифікат про акредитацію: серія УД №11007221, відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 12 червня 2018 року, протокол № 130 (наказ МОН України від 20.06.2018 № 662), термін дії сертифіката до 01 липня 2028 року.

Передумови

Повна загальна середня освіта.

Цикл/рівень програми

НРК України – 6 рівень; EQF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл.

Мова (и) викладання

Українська, англійська

Форма навчання

Денна

Мета програми

Підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері філософії та гуманітаристики або у процесі навчання, шо характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають системне опанування основ філософії, обізнаність в існуючих філософських традиціях, ученнях, методологіях, застосування теорій і методів філософії.

Предметна область (галузь знань, спеціальність)

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки, спеціальність – 033 Філософія. Об’єкти вивчення та діяльності: філософські питання і вчення в історичному розвитку та системно-теоретичному вигляді; вплив філософських ідей на розвиток людини, суспільства, культури. Теоретичний зміст предметної області: комплекс ідей, понять, категорій, теорій, концепцій, принципів, методів філософії; функціонування і трансформація інтелектуальних практик.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна, академічна.

Основний фокус освітньої програми

Загальна освіта за спеціальністю «Філософія». Ключові слова: теоретична філософія, практична філософія, історія філософії.

Особливості програми

Бакалаврська програма з філософії була створена в НаУКМА у 1992 р. – вперше в Україні. Навчальний план має загальний обсяг 240 кредитів ЄКТС і складається із нормативних і вибіркових дисциплін, дослідницької та музейної практики, комплексного кваліфікаційного екзамену та кваліфікаційної роботи. Студенти отримають якісну загальногуманітарну і мовну підготовку, послідовно вивчають основні етапи історії філософії (від античності до сучасності), дисципліни, присвячені основним аспектам теоретичної і практичної філософії, блок релігієзнавчих дисциплін, а також мають можливість слухати дисципліни інших спеціальностей за вільним вибором. Навчання здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА у тісній співпраці з представниками провідних освітньо-наукових закладів України та з урахуванням і творчим використанням зарубіжного досвіду.

Придатність до працевлаштування

Навчання на бакалаврській програмі «Філософія» в НаУКМА спрямоване на здобуття студентами широкого спектру знань та навичок з філософії, релігієзнавства та інших гуманітарних наук, що створює умови для працевлаштування не лише за фахом, а й в інших сферах, зокрема в органах влади та місцевого самоврядування, засобах масової інформації, аналітичних центрах, соціальних та культурних закладах, гуманітарних проєктах, громадських організаціях, партіях тощо.

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

Викладання та навчання

Навчальний процес ґрунтується на засадах студентоцентрованого особистісно- та практико-орієнтованого навчання, з використанням проблемного та компетентнісного підходів, інтеграції навчальної й наукової діяльності та забезпеченням принципу демократії, академічної свободи, а також вимог і критеріїв академічної доброчесності. Форми організації освітнього процесу: аудиторні (лекції, семінарські та практичні заняття, консультації), позааудиторні (самостійна робота студентів). Методи, методики та технології: філософські і загальнонаукові методи, методологічні підходи сучасної філософії, поширення та презентації результатів досліджень. Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні засоби, шо застосовуються у професійній діяльності.

Оцінювання

Поточний контроль: письмові контрольні роботи, усне опитування, есе, реферати, презентації індивідуальних та командних проєктів, навчально-наукові конференції, навчально-дослідницькі семінари. Підсумковий контроль: екзамени (письмові, усні, змішаної форми), заліки, захисти тез, захист кваліфікаційної роботи.

Програмні компетентності

Інтегральна

компетентність (ІНТ)

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі філософії та гуманітаристики або у процесі навчання, шо передбачає застосування філософських теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

(ЗК)

 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

ЗК-2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК-3. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК-4. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК-5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК-6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так письмово.

ЗК-8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК-9. Здатність до міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді.

ЗК-10. Здатність працювати автономно.

ЗК-11. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК-12. Здатність діяти на підставі етичних міркувань (мотивів).

ЗК-13. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК-14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)

 

СК-1. Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття та місця в системі культури.

СК-2. Здатність виокремлювати специфіку філософського знання та змістові відмінності філософії від інших форм мислення.

СК-3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про розвиток основних філософських ідей, учень та напрямків.

СК-4. Усвідомлення особливостей і місця вітчизняної інтелектуально-філософської традиції у світовій.

СК-5. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення.

СК-6. Здатність викладати міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.

СК-7. Здатність аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.

СК-8. Здатність оперувати філософською термінологією для розв'язання професійних завдань.

СК-9. Здатність застосовувати в професійній діяльності філософські методи і підходи.

СК-10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської. соціокультурної та загальнонаукової проблематики.

СК-11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, розвиток і сучасний стан наукового та гуманітарного знання.

СК-12. Здатність дотримуватися в професійній діяльності норм інтелектуальної доброчесності.

СК-13. Здатність брати участь у наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії.

СК-14. Здатність брати участь в інтелектуальних дискусіях на засадах діалогу, відкритості й толерантності.

Програмні результати навчання

ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.

ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.

ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.

ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.

ПРН-5. Спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.

ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.

ПРН-7. Розуміти сучасну наукову картину світу, її основні проблеми та суперечності.

ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.

ПРН-9. Мати навички написання філософських текстів.

ПРН-10. Мати навички реферування, систематизованого огляду та порівняльного аналізу філософської та загальнонаукової літератури.

ПРН-11. Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.

ПРН-12. Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.

ПРН-13. Критично оцінювати власну позицію та знання, порівнювати і перевіряти отримані результати.

ПРН-14. Уникати симуляцій. плагіату та інших виявів академічної недоброчесності у сфері професійної діяльності або навчання.

ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.

ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.

ПРН-17. Мати навички участі в наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії.

ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Таблиця 1. Діаграма структури курсу в кредитах ЄКТС (Загальний розподіл кредитів: 240)

Таблиця 2. Діаграма структури курсу в кредитах ЄКТС (Циклова структура навчального плану: 240 кредитів ЄКТС)

Структура програми за циклами

 

 

Кредитів

Годин

 1.

Нормативні навчальні дисципліни та практика

150

4500

1.1.

Нормативні навчальні дисципліни

144

4320

1.2.

Практика

6

180

 2.

Вибіркові навчальні дисципліни та практика

75

2250

2.1.

Дисципліни професійної та практичної підготовки

50

1500

2.2.

Дисципліни вільного вибору студента

25

750

 3.

Атестація1

15

450

 

РАЗОМ

240

7200

1 Атестація складається з написання кваліфікаційної роботи (12 кредитів ЄКТС, 360 годин) та комплексного кваліфікаційного екзамен (3 кредит ЄКТС, 90 годин).

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі атестаційного комплексного кваліфікаційного екзамену з філософії та публічного захисту кваліфікаційної роботи з філософії. Атестацію випускників здійснює Екзаменаційна комісія НаУКМА. Умовою допуску студента до кваліфікаційного екзамену є виконання ним навчального плану в повному обсязі. За результатами атестації студент отримує кваліфікацію бакалавра філософії та диплом державного зразка.

Матеріально-технічне забезпечення

Здобувачам надано доступ до всіх ресурсів навчального середовища НаУКМА, зокрема до аудиторій із апаратно-програмним забезпеченням, Наукової бібліотеки НаУКМА, Культурно-мистецького центру, Бібліотеки ресурсного центру вивчення англійської мови.

Інформаційне та методичне забезпечення

Студентам доступні всі ресурси Наукової бібліотеки НаУКМА, віртуальний освітні простір DistEdu, методичне забезпечення всіх навчальних дисциплін, корпоративні сервіси університету.

Національна кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність може бути здійснена відповідно до угод НаУКМА у закладах вищої освіти –партнерах НаУКМА.

Міжнародна кредитна мобільність

НаУКМА створює численні можливості для отримання досвіду міжнародної співпраці впродовж навчання: кредитна мобільність до університетів ЄС за програмою Erasmus+ KA1 International Credit Mobility, самоініційована мобільність – за програмами DAAD, Fullbright та ін.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Можливе за умови підтвердження володіння українською мовою на належному рівні.

Гарант освітньої програми

 

Менжулін Вадим Ігорович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства.