Повідомлення

Освітня програма Філософія

Загальна інформація (титул програми)

 

Повна назва кваліфікації:

Гуманітарні науки: Філософія

Humanities: Philosophy

Офіційна назва програми:

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Галузь знань – 03 Гуманітарні науки. Спеціальність – 033 Філософія

Назва програми (спеціалізації) затверджена Вченою радою НаУКМА:

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Галузь знань – 03 Гуманітарні науки. Спеціальність – 033 Філософія

Тип диплома та обсяг програми:

Одиничний диплом, 3 роки 10 місяців, денна форма навчання (240.00 кредитів ЄКТС).

Навчальний заклад:

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (National University of «Kyiv-Mohyla Academy»).

Акредитуюча організація:

Міністерство освіти та науки України.

Період акредитації:

01.07.2008 – 01.07.2018

Рівень:

Програма відповідає першому (бакалаврському) рівню вищої освіти та сьомому кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікацій.

 

A. Мета освітньої програми

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань «03 – Гуманітарні науки» зі спеціальності «033 – Філософія» розроблена кафедрою філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» у відповідності до державних і галузевих нормативних документів і затверджена Вченою радою НаУКМА як складова внутрішнього стандарту вищої філософської освіти, згідно з яким університет здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю «033 – Філософія» в галузі знань «03 – Гуманітарні науки». Цей документ є чинним у межах НаУКМА до затвердження і впровадження відповідного галузевого стандарту вищої освіти.

 

B. Характеристика програми

При розробці освітньої програми враховано специфіку першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань «03 – Гуманітарні науки» зі спеціальності «033 – Філософія», зокрема необхідність поєднання загальногуманітарної, природничо-наукової та професійної і практичної складових, а також загальні особливості навчального процесу в НаУКМА, до яких належить, зокрема, надання студентові можливості самостійно формувати індивідуальний навчальний план; отримати додаткову спеціалізацію та/або опанувати сертифікатну програму; прослухати оригінальні авторські курси, у тому числі – у провідних вітчизняних і зарубіжних науковців; поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (дисципліни вільного вибору); вдосконалити знання англійської мови; опанувати низку давніх та «нових» іноземних мов. Належна мовна підготовка, що здійснюється у НаУКМА, уможливлює широке використання у навчальному процесі оригінальних пам’яток світової та вітчизняної філософської думки. В процесі навчання студенти забезпечуються ґрунтовними знаннями з історії світової філософії, сучасної філософської думки, класичних і актуальних філософських першоджерел. Однак навчання на бакалаврській програмі спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, ораторської майстерності, здатності до комунікації, творчої діяльності та академічних студій.

 

C. Здатність до працевлаштування та подальшого навчання

Навчання на бакалаврській програмі «Філософія» в НаУКМА спрямоване на здобуття студентами не лише теоретичних знань, а й формування у них різноманітних практичних навичок. Воно прищеплює уміння застосовувати загально-гуманітарні та фахові знання у тих сферах практичній діяльності, що вимагають таких аналітичних і гуманітарних навичок, як комунікація, письмо, переклад, пошук, аналіз і презентація інформації тощо. Випускники філософського бакалаврату НаУКМА підготовлені не лише до продовження освіти на магістерських програмах гуманітарного (передусім філософського і релігієзнавчого) та суспільствознавчого спрямування, а й до реалізації виконавчих, консультативних, педагогічних (для середніх навчальних закладів), дослідницьких і комунікативних виробничих функцій, у тому числі – до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності ДК 009:2010, як:

 • Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю
 • Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
 • Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
 • Надання послуг перекладу
 • Допоміжна діяльність у сфері освіти
 • Загальна середня освіта
 • Діяльність громадських організацій
 • Діяльність релігійних організацій
 • Діяльність політичних організацій

Вихованці бакалаврської програми НаУКМА спроможні виконувати види робіт та обіймати низку посад, що відповідають Державному класифікатору професій ДК003:2010:

 • Професіонали в галузі методів навчання (методист);
 • Інші технічні фахівці в галузі управління:

- інспектор з основної діяльності;

- інструктор;

 • Секретар адміністративних органів:

- інспектор з контролю за виконанням доручень;

- оргсекретар (асоціації, союзу, федерації);

 • Помічники керівників:

- референт;

- рецензент; з основної діяльності;

- секретар адміністративний;

- секретар комітету (організації, підприємства, установи);

- секретар правління.

Зазначене створює умови для працевлаштування випускників філософського бакалаврату НаУКМА не лише за фахом, а й в інших сферах. Поєднання значного масиву гуманітарних і спеціальних знань із світоглядною культурою та навичками аналітичного, системного критичного мислення відкриває перспективи для їх соціальної адаптації та самореалізації у бізнесових, управлінських, медійних структурах, у різноманітних фондах та фундаціях гуманітарного спрямування тощо.

 

D. Методика викладання

Засадничим принципом викладання в НаУКМА є стимулювання самостійної та продуктивної дослідницької діяльності студентів, підтримка фахової активності й прагнення до нових знань, відкритості до комунікації і взаємодії в рамках міжнародної академічної спільноти. З цією метою в рамках бакалаврської програми з філософії використовуються такі передові підходи, як студентоцентроване та проблемноорієнтоване навчання. Важливу роль у процесі навчання відіграє музейна та дослідницька практика, а також самонавчання студентів. Якості та ефективності освітнього процесу має сприяти урізноманітнення форм контролю роботи студентів. Основними формами проміжного контролю є: опитування, тестування, презентація, самостійна робота, контрольна робота, колоквіум, залік, усний та письмовий екзамен тощо. Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі гуманітарних наук за спеціальністю «033 – Філософія» здійснюється в НаУКМА у формі державного кваліфікаційного екзамену з філософії та – починаючи з 2018–2019 навчального року – публічного захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи.

 

Е. Програмні компетентності

Навчання на бакалаврській програмі з філософії в НаУКМА передбачає формування у її випускників низки компетентностей.

Їх інтегральна компетентність полягає у здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі філософії або у процесі навчання, що передбачає застосування філософських теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

До загальних компетентностей випускників бакалаврської програми НаУКМА з філософії належать:

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Навички раціональної організації власної діяльності та ефективного використання часу.
 3. Здатність спілкуватися українською та англійською мовами як усно, так і письмово.
 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 5. Здатність вчитися і опановувати сучасні знання.
 6. Здатність бути критичним і самокритичним.
 7. Навички міжособистісної та ділової комунікації.
 8. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

В процесі навчання на бакалаврській програмі з філософії студенти НаУКМА отримують низку спеціальних (фахових) компетентностей:

 1. Обізнаність із актуальними проблемами сучасної гуманітаристики загалом і філософської думки зокрема.
 2. Розуміння сутності філософії та її ролі в історії культури.
 3. Розуміння релігії як духовного, культурного, соціального феномена.
 4. Знання основних етапів розвитку світової філософської думки та сутності поглядів видатних філософів.
 5. Розуміння проблематики основних філософських дисциплін.
 6. Знання основних методів інтерпретації філософських та релігійних текстів.
 7. Здатність застосовувати загально-гуманітарні та філософські знання у практичній діяльності.

 

F. Програмні результати навчання

Відповідно до наведеного вище переліку програмних компетентностей успішне завершення навчання на бакалаврській програмі НаУКМА з філософії передбачає досягнення таких програмних результатів, як набуття її випускниками:

 1. Оволодіння навичками системного філософського мислення.
 2. Оволодіння навичками ведення наукових досліджень у галузі філософії.
 3. Оволодіння навичками наукового аналізу релігійних феноменів
 4. Оволодіння навичками наукового аналізу та синтезу.
 5. Оволодіння навичками планування, організації і проведення дослідницької роботи.
 6. Оволодіння навичками здійснювати професійну комунікацію англійською та українською мовами.
 7. Вміння працювати з використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.
 8. Оволодіння навичками опановувати сучасні знання.
 9. Оволодіння навичками критичного мислення.
 10. Оволодіння навичками колективної роботи.
 11. Вміння вести професійну діяльність на засадах мультикультурності.
 12. Оволодіння навичками готувати аналітичні матеріали із суспільствознавчих і гуманітарних питань.
 13. Опанування основних філософських ідей, принципів та концепцій.
 14. Опанування культури філософського мислення.
 15. Оволодіння навичками аналізу та інтерпретації філософських текстів.
 16. Оволодіння навичками застосування основних методів ведення філософського дослідження.
 17. Оволодіння навичками філософського пізнання.
 18. Оволодіння навичками застосування основних методів ведення філософського дослідження.

�ріалів для написання курсових і дипломних робіт, складання екзаменаційних білетів, складання планів самостійної роботи студента.

 

 1. Вміти розкрити суть навчальної дисципліни і її зв’язок з іншими дисциплінами
 2. Застосовуючи методи візуального спостереження та контролю за допомогою відповідних приладів, вміти  встановити потенційно небезпечні ділянки дослідницької лабораторії (виробництва), що створюють загрозу надзвичайних ситуацій (НС); вміти вживати заходів щодо попередження НС, вміти складати інструкції, які регламентують дії персоналу у випадку НС.
 3. Знати, аналізувати, прогнозувати та оцінювати основні екологічні аспекти загального впливу промислово-технологічної діяльності людства, а також окремих фізичних явищ, наукових досліджень та процесів (природних і штучних) на навколишнє природне середовище та на здоров’я людини.