Повідомлення

Факультет гуманітарних наук

Освітня програма «Філософія»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр за спеціальністю «Філософія»

Освітній ступінь

Бакалавр 

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Вимоги і положення до кваліфікації

Бакалавр за спеціалістю «Філософія» володіє системою поглядів на буття та сутність людини і світу.  

Кваліфікація «Бакалавр філософії» передбачає ґрунтовну гуманітарну підготовку: розуміння основних закономірностей розвитку природи і суспільства та місця людини у світі; усвідомлення ролі та значення культури в історії людства; володіння базовою історико-філософською освітою; обізнаність в актуальних проблемах сучасної гуманітаристики загалом і філософської думки зокрема; оперування навичками аналізу та інтерпретації тексту; усвідомлення значущості загальнолюдських цінностей та етичних норм; вільне знання державної та іноземних мов; володіння сучасними інформаційними технологіями та вміння застосовувати їх у професійній діяльності.

Профіль програми

Бакалаврська програма за спеціальністю «Філософія» в НаУКМА, створена у 1992 році, реалізує модель філософської освіти, що передбачає поєднання загальногуманітарної, природничо-наукової та професійної і практичної складових, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами історії світової філософії, сучасної філософської думки, класичних і актуальних філософських першоджерел. Належна мовна підготовка, що реалізується у НаУКМА, уможливлює широке використання у навчальному процесі оригінальних пам’яток світової та вітчизняної філософської думки.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами професійно-практичного, гуманітарного, природничо-наукового і соціально-економічного спрямування в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Головну увагу приділено фаховій підготовці, що здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА у тісній співпраці з Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України та філософським факультетом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з урахуванням і творчим використанням досвіду іноземних освітніх інституцій. До реалізації програми систематично залучаються не тільки провідні вітчизняні вчені, а й філософи та релігієзнавці інших країн світу.

Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, ораторської майстерності, здатності до комунікації, творчої діяльності та наукових студій. Студенти програми мають можливість отримати додаткову спеціалізацію або опанувати сертифікатну програму з релігієзнавства; поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (за вільним вибором студента); опанувати латину; вдосконалити знання англійської мови; оволодіти низкою інших іноземних мов.

Ключові результати навчання

Бакалавр філософії підготовлений як для продовження освіти на магістерській програмі за спеціальністю 033 «Філософія», так і до практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок (комунікація; письмо; переклад; пошук, аналіз і презентація інформації тощо).

Фахова компетентність бакалавра філософії передбачає:

 • Обізнаність із актуальними проблемами сучасної гуманітаристики загалом і філософської думки зокрема.
 •  Розуміння сутності філософії та її ролі в історії культури.
 •  Розуміння релігії як духовного, культурного, соціального феномена.
 •  Знання основних етапів розвитку світової філософської думки та сутності поглядів видатних філософів.
 •  Розуміння проблематики основних філософських дисциплін.
 •  Знання основних методів інтерпретації філософських та релігійних текстів.
 •  Здатність застосовувати загально-гуманітарні та філософські знання у практичній діяльності.

Вивчення теоретичних дисциплін і проходження дослідницької практики сприяє формуванню таких практичних навичок і умінь фахівця:

 • Оволодіння навичками системного філософського мислення.
 • Оволодіння навичками ведення наукових досліджень у галузі філософії.
 • Оволодіння навичками наукового аналізу релігійних феноменів
 • Оволодіння навичками наукового аналізу та синтезу.
 • Оволодіння навичками планування, організації і проведення дослідницької роботи.
 • Оволодіння навичками здійснювати професійну комунікацію англійською та українською мовами.
 • Вміння працювати з використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Оволодіння навичками опановувати сучасні знання.
 • Оволодіння навичками критичного мислення.
 • Оволодіння навичками колективної роботи.
 • Вміння вести професійну діяльність на засадах мультикультурності.
 • Оволодіння навичками готувати аналітичні матеріали із суспільствознавчих і гуманітарних питань.
 • Опанування основних філософських ідей, принципів та концепцій.
 • Опанування культури філософського мислення.
 • Оволодіння навичками аналізу та інтерпретації філософських текстів.
 • Оволодіння навичками застосування основних методів ведення філософського дослідження.
 • Оволодіння навичками філософського пізнання.
 • Оволодіння навичками застосування основних методів ведення філософського дослідження.

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна підготовка бакалавра філософії формує уміння та здатності для реалізації виконавських, консультативних, педагогічних (для середніх навчальних закладів), дослідницьких і комунікативних виробничих функцій.

Бакалавр філософії підготовлений до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД):

· Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю

· Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

· Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

· Надання послуг перекладу

· Допоміжна діяльність у сфері освіти

· Загальна середня освіта

· Діяльність громадських організацій

· Діяльність релігійних організацій

· Діяльність політичних організацій

Вихованці бакалаврської програми НаУКМА спроможні виконувати види робіт та обіймати низку посад, що відповідають Державному класифікатору професій ДК003:2010:

Професіонали в галузі методів навчання (методист);

 Інші технічні фахівці в галузі управління:

 інспектор з основної діяльності;

 інструктор;

Секретар адміністративних органів:

 інспектор з контролю за виконанням доручень;

оргсекретар (асоціації, союзу, федерації);

Помічники керівників:

 референт;

 рецензент; з основної діяльності;

 секретар адміністративний;

 секретар комітету (організації, підприємства, установи);

 секретар правління.

Доступ до подальшого навчання

навички наукових досліджень у галузі гуманітаристики (передусім – філософії);

 • уміння застосовувати загальногуманітарні знання у практичній діяльності та сфері освіти;
 • уміння готувати аналітичні та довідково-інформаційні матеріали з суспільствознавчих і гуманітарних питань;

Бакалавр філософії підготовлений для подальшого здобуття повної вищої освіти та освітнього ступеня магістра за спеціальністю 033 – «Філософія» (галузь знань: 03 – гуманітарні науки).

Таблиця 1. Діаграма структури курсу в кредитах ЄКТС (Загальний розподіл кредитів: 240)

Таблиця 2. Діаграма структури курсу в кредитах ЄКТС (Циклова структура навчального плану: 240 кредитів ЄКТС)

Структура програми за циклами

 

 

Кредитів

Годин

 1.

Нормативні навчальні дисципліни та практика

150

4500

1.1.

Нормативні навчальні дисципліни

144

4320

1.2.

Практика

6

180

 2.

Вибіркові навчальні дисципліни та практика

75

2250

2.1.

Дисципліни професійної та практичної підготовки

50

1500

2.2.

Дисципліни вільного вибору студента

25

750

 3.

Атестація1

15

450

 

РАЗОМ

240

7200

1 Атестація складається з написання кваліфікаційної роботи (12 кредитів ЄКТС, 360 годин) та комплексного кваліфікаційного екзамен (3 кредита ЄКТС, 90 годин).

 

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Атестація на здобуття кваліфікації бакалавра філософії у НаУКМА провадиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену, що має на меті комплексну перевірку знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом та захисту кваліфікаційної роботи.

Атестацію випускників здійснює Екзаменаційна комісія НаУКМА. Умовою допуску студента до кваліфікаційного екзамену є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

За результатами атестації студент отримує кваліфікацію бакалавра філософії та диплом державного зразка.

Форма навчання  

Денна, тривалість – 3 роки 10 міс.

Гарант освітньої програми

Менжулін Вадим Ігорович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства