Повідомлення

Факультет гуманітарних наук

Освітня програма "Мова, література, компаративістика" 

Кваліфікація, що присвоюється


Бакалавр філології 

Освітній ступінь

Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Вимоги і положення до кваліфікації

Бакалавр філології  підготовлений для роботи в освітній, науковій та видавничій сфері народного господарства. Бакалавр-філолог є фахівцем з питань мовознавства та літературознавства і фольклору.

Профіль програми

Провідну роль у забезпеченні підготовки фахівців з напряму та спеціальності «Філологія» у НаУКМА відіграють кафедра літературознавства, кафедра української мови та кафедра загального і слов’янського мовознавства, що входять до складу факультету гуманітарних наук (ФГН).

При підготовці фахівців-філологів у НаУКМА реалізується інноваційна модель філологічної освіти, що характеризується поглибленим вивченням на магістерському рівні двох основних складових напряму: літературознавства й мовознавства.

 Програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання

Бакалавр філології підготовлений як для продовження освіти на магістерських програмах за спеціальністю 035 – Філологія. Теорія, історія літератури та компаративістика; 035 - Філологія. Теорія, історія української мови та компаративістика, так і до практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок.

Загальні вимоги до фахівця:

– вільне володіння іноземними мовами (англійською, другою іноземною, однією зі слов’янських, бажано однією із класичних мов).

Фахова компетентністьбакалавра філології передбачає:

  • розуміти структуру філологічної науки, поділ знань на мовознавчу та літературознавчу складові, усвідомлювати специфіку кожної;
  • розуміти лінгвістику як особливу науку, що вивчає структуру і функціонування мови; володіти знаннями з усіх галузей мовознавства, історії української мови та сучасної української мови;
  • володіти основними поняттями, концепціями і фактами сучасної літературознавчої науки;
  • мати здатність оперативно засвоювати нові теорії, концепції, методики дослідження, що народжуються як у галузі філології, так і на межі різних гуманітарних наук; вміти правильно застосовувати теорію компаративістики до літературного матеріалу.

Вивчення теоретичних дисциплін і проходження дослідницької практики сприяє формуванню таких практичних навичок і умінь фахівця:

  • володіти сучасними методами отримання науково-бібліографічної інформації;
  • мати навички аналізу та інтерпретації гуманітарних текстів;
  • мати навички наукових досліджень у галузі філології;
  • мати навички практичного застосування сучасних інформаційних технологій.

Професійні профілі випускників з прикладами

Бакалавр-філолог може працювати в освітній, науковій, літературно-видавничій галузях, у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр філології підготовлений для подальшого здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 035 – Філологія. Теорія, історія літератури та компаративістика та 0385 – Філологія. Теорія, історія української мови та компаративістика (галузь знань: 03 – гуманітарні науки).

Структура програми за циклами

 

 

 

 

Кредитів

Годин

 

Нормативні навчальні дисципліни та практика

150,0

4500,0

1.

Нормативні навчальні дисципліни 

141,0

4230

2.

Практика

9,0

468

 

Вибіркові навчальні дисципліни та практика

78,0

2340,0

1.

Дисципліни професійної та практичної підготовки

52,0

1560

2.

Дисципліни вільного вуибору студента

26,0

780

 

Атестація

12,0

360

 

РАЗОМ

240,00

7200

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється у відповідності до Положення НаУКМА«Про рейтингову систему оцінювання знань».

Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

По завершенню четвертого року навчання за обраним фахом та після виконання студентами у повному обсязі навчального плану (240 кредитів ЄКТС) випускник проходить  атестацію на основі захисту дипломної роботи з проблем мовознавства або літературознавства. Кваліфікаційна робота – це самостійне дослідження проблемного філологічного питання з елементами наукового пошуку.

Форма навчання

Денна, тривалість – 4 роки.

Завідувачі кафедр:


кафедри літературознавства - професор, доктор філологічних наук Моренець Володимир Пилипович

кафедри української мови - професор, д.філол.н. Ясакова Наталія Юріївна

 кафедри загального і слов'янського мовознавства - доцент, кандидат наук з соціальних комунікацій Куранова Світлана Іванівна