Повідомлення

Факультет охорони здоров`я, соціальної роботи і психології

Освітньо-професійна програма «Психологія»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр психології

Освітній ступінь

Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає. 

Профіль програми

У рамках програми студенти знайомляться з сучасними уявленнями про психічні процеси і стани, психічний розвиток та психологічну діагностику, про конфлікти та  підходи до їх вирішення, опановують методи збору й аналізу психологічних даних, здобувають базові знання про теоретико-методологічні засади й ключові результати досліджень окремих галузей психологічного знання. Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання у галузі психології.

Програма підготовки складається з:

 • нормативних навчальних дисциплін (143 кредитів ЄКТС, 4290 год.);
 • практики (6 кредитів ЄКТС, 180 год.);
 • вибіркових навчальних дисциплін (76 кредитів ЄКТС, 2280 год.)
 • атестація (15 кредитів ЄКТС, 450 год.)

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

 • історія психології та сучасні психологічні теорії;
 • методологія, методи й методики збору й аналізу кількісної та якісної соціальної інформації;
 • фундаментальні психологічні дисципліни (загальна психологія, вікова психологія, експериментальна психологія, соціальна психологія,  психодіагностика, патопсихологія, психотерапія);

 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • вміння здійснювати критичний аналіз теоретичної та прикладної літератури в галузі психології;
 • вміння обґрунтовувати вибір методів і методик для розв’язання дослідницької проблеми, реалізації мети та вирішення задач дослідження;
 • вміння здійснювати кількісний та якісний аналіз інформації;

3. Практичні навички з предметної області

 • вміння спланувати психологічне дослідження та підготувати звіт;
 • вміння  використовувати кількісні та якісн методи дослідження;
 • вміння підготувати аналітичні, дослідницькі й навчально-наукові роботи в галузі психології;
 • психодіагностичні уміння;
 • уміння консультативної психологічної допомоги;
 • уміння роботи з групами.
 • вміння використовувати інформаційні технології та програмне забезпечення в галузі психології.

4. Загальні уміння та навички

 • вміння працювати з інформацією: як числами, так і текстами; розв’язувати якісні та кількісні задачі;
 • вміння працювати з ПК, володіння навичками комп'ютерної обробки інформації, пошуку інформації в мережі Інтернет, зокрема в електронних базах даних;
 • навички критичного мислення, розрізнення оціночних та емпіричних тез;
 • навички логічного, послідовного й аргументованого викладу думки;
 • навички самонавчання та самоорганізації;
 • навички усної та письмової комунікації українською та англійською мовами (за вибором студента, також іншими однією-двома іноземними мовами);
 • навички спілкування з людьми, вміння управляти груповою дискусією.

Професійні профілі випускників з прикладами

Випускники програми підготовані до виконання дослідницької та консультативної роботи, можуть працювати у  освітніх і наукових установах, установах з підбору кадрів, психологічних консультативних службах,  а також  здійснювати психологічний супровід діяльності різних організацій.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр психології може продовжити навчання в українських та зарубіжних університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю «Психологія».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань».

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Форма навчання

Денна.

Керівник бакалаврської програми

Професор, кандидат наук Гірник Андрій Миколайович.