Повідомлення

Освітня програма «Психологія»

Мета програми

Освітня програма є нормативним документом Національного університету «Києво-Могилянська академія», у якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу першого  (бакалаврського) рівня освітньої та професійної підготовки бакалавра галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 – «Психологія». За національною Рамкою кваліфікації – сьомий рівень.

Ця освітня програма використовується при:

-         розробці та коригуванні відповідних навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

-         розробці засобів оцінки рівня якості освітньо-професійної підготовки фахівця;

-         визначення змісту навчання як бази для оволодіння новими спеціальностями, кваліфікаціями;

-         ліцензуванні та акредитації спеціальності у НаУКМА.

Обсяг програми – 240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання – 3 роки 10 місяців

Розподіл змісту освітньої програми та максимальний навчальний час за циклами підготовки

Освітня програма містить:

1)    нормативні навчальні дисципліни та практику;

2)    вибіркові навчальні дисципліни та практику, що включають:

-         дисципліни професійної  та практичної підготовки;

-         дисципліни вільного вибору студента.

Розподіл бюджету навчального часу, змісту освітньої програми й максимальний навчальний час за циклами підготовки зазначено в таблиці 1.

         

 

 

Таблиця 1.  

Розподіл бюджету навчального часу в кредитах (30 години за 1 кредит) та академічних годинах.

 

 

 

 

 

Кредити

Годин

 1. Нормативні навчальні дисципліни та практика

 

 

149,0

4470

Нормативні навчальні дисципліни

144,0

4320

 Практика

6,0

180

 

 

 

 

 

 2. Вибіркові навчальні дисципліни

 

 

76,0

2280

 Дисципліни професійної  та практичної підготовки

51

1530

 Дисципліни вільного вибору студента

   

25,0

750

3.  Державна атестація

 

 

15,00

450

РАЗОМ

 

 

240

7200

 

          Зміст освітньої  програми

Система знань у вигляді переліку дисциплін із нормативною кількістю навчальних годин/кредитів їх вивчення наведена у таблиці 2.

Вибіркова частина ОП підготовки бакалавра складається з дисципліни професійної  та практичної підготовки (2а) та дисциплін вільного вибору студента (2б), які визначаються у варіативній компоненті освітньо-професійної підготовки бакалаврів. Всього варіативна частина навчального плану складається з 76 кредитів (один кредит – 30 академічних годин).

 НаУКМА має право у встановленому порядку змінювати назви навчальних дисциплін та їх обсяг.

Анотації нормативних та вибіркових дисциплін  наведені у додатку А.

 

 

 

 

Таблиця 2.

Перелік  дисциплін із нормативною кількістю кредитів/навчальних годин та форма підсумкового контролю знань  при підготовці бакалавра:

 

№ п/п

Назва дисципліни

Загальна кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

1. Нормативні навчальні дисципліни та практика

 

Анатомія та еволюція нервової системи людини

3,0

І

 

Англійська мова - 1

7,0

З/І

 

Вступ до спеціальності

3,0

І

 

Загальна психологія

15,0

З/І

 

Історія психології

3,0

І

 

Основи біології та генетики людини

3,0

І

 

Практикум з загальної психології

8,0

3

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

5,0

З/І

 

Фізичне виховання

4,0

З

 1.  

Антропологія

3,0

І

 1.  

Математична статистика

3,0

І

 1.  

Основи психоаналітичної теорії

3,0

З

 1.  

Психологія самосвідомості

3,0

З

 1.  

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

7,0

З/І

 1.  

Вікова психологія

7,0

З/І

 1.  

Зоопсихологія та порівняльна психологія

3,0

І

 1.  

Диференційна психологія

3,0

І

 1.  

Педагогічна психологія

3,0

З

 1.  

Соціальна психологія

7,0

З/І

 1.  

Математичні методи в психології

3,0

З

 1.  

Патопсихологія

3,0

I

 1.  

Психодіагностика

6,0

І

 1.  

Психологія особистості

6,0

І

 1.  

Експериментальна психологія

3,0

І

 1.  

Клінічна психологія

7

З\І

 1.  

Організаційна психологія

6,0

І

 1.  

Педагогіка

3,0

З

 1.  

Інженерна психологія та психологія праці

5,0

І

 1.  

Методика викладання психології

3,0

З

 1.  

Курсова робота

6,0

 

Всього:

 

149,0

 

                               2. Вибіркові навчальні дисципліни

2.1. Дисципліни професійної  та практичної підготовки

 

Вступ до «Могилянських» студій

2,0

З

 

Основи психосоматики

3,0

З

 

Психологія управління

3,0

З

 

Основи індивідуального консультування

3,0

З

 

Основи конфліктології

3,0

З

 

Основи психологічного тренінгу

3,0

З

 

Основи соціального впливу та успіху

3,0

З

 

Глибинне інтерв’ю

3,0

З

 

Гостьовий курс -1

3,0

З

 1.  

Екологічна психологія

3,0

З

 1.  

Психологія криз

3,0

З

 1.  

Психологія сім’ї

3,0

З

 1.  

Етнопсихологія

3,0

З

 1.  

Основи психотерапевтичного впливу

3,0

З

 1.  

Політична психологія

3,0

З

 1.  

Психологія конфлікту та культури поведінки у конфліктній ситуації

4,0

З

 1.  

Психологія творчості

3,0

З

 1.  

Соціалізація та соціальна адаптація особистості

4,0

З

 1.  

Геронтопсихологія

3,0

З

 1.  

Методика професійної психологічної експертизи у різних галузях психології

3,0

З

 1.  

Психологічна реабілітація

3,0

З

 1.  

Психологія свободи

3,0

З

 1.  

Психологія травми

3,0

З

 1.  

Гостьовий курс – 2

3,0

З

 1.  

Педагогіка

3,0

З

 1.  

Технологія психокорекційного впливу

3,0

З

 1.  

Психофізіологія професійної діяльності

3,0

З

 1.  

Юридична психологія

3,0

З

 1.  

Гостьовий курс – 3

3,0

З

Всього:

 

51,0

 

2.2.    Дисциплін вільного вибору студента

Всього:

 

25,0

 

3. Практика

1

Практика діагностична

3,0

З

2

Практика комплексна

3,0

З

Всього:

 

6,0

 

4. Атестація

1

Кваліфікаційна робота

15

захист

Всього:

 

150

 

         

 

Результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти
здобувач вищої освіти

Бакалавр за напрямом базової освіти «Психологія» має відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

 

-                     володіти фундаментальними фаховими та гуманітарними знаннями;

-                     знати про здобутки класичної та новітньої психологічної науки;

-                     знати методи та основи організації психологічних досліджень;

-                     володіти понятійним апаратом сучасної психології, термінами, що використовуються у психологічній практиці;

-                     знати закономірності психічного життя особистості на різних вікових етапах розвитку;

-                     знати соціально-психологічні особливості та закономірності психічної активності людей;

-                     знати про основні етичні принципи психологічної допомоги;

-                     знати про форми й способи психологічної допомоги;

-                     вміти аналізувати практичні психологічні ситуації;

-                     володіти навичками психологічного аналізу, прогнозу, надання практичних рекомендацій;

-                     вміти надати експертну оцінку психологічним подіям та процесам;

-                     вміти написати психологічний висновок на основі психодіагностичного обстеження;

-                     знати особливості надання психолого-консультативної та психотерапевтичної допомоги.

 

Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння, якими повинен володіти випускник Національного Університету “Києво-Могилянська академія”

Бакалавр зі спеціальності 053 «Психологія»  підготовлений для роботи в наукових, медичних та навчально-виховних закладах системи освіти та охорони здоров’я, в громадських організаціях, наукових установах (таблиця 3).

Психолог повинен бути здатним працювати у різних професійних групах за Державним класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) та Державного класифікатора професій (КП).

Таблиця 3

Галузь використання за ДК 009:2010

Код КВЕД

Назва

Код

ISIC

Розділ

Група Клас

Під­клас

Секція М

Професійна, наукова та технічна діяльність

М

70

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань управління

70

70.1

70.10

Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

7010

70.2

70.22

Консультування з питань комерційної діяльності і управління

702

72

Наукові дослідження та розробки

72

72.2

72.20

Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

7220

73

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

73

73.2

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

7320

74

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

74.9

74.90

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

7490

Секція Р

ОСВІТА

Р

85

Освіта

85

85.3

85.32

 Професійно-технічна освіта

8522

85.4

85.42

Вища освіта

8530

Секція Q

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Q

86

Охорона здоров’я

86

86.9

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

8690

88

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

88.9

88.99

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і.у.

8890

Секція S

Надання інших видів послуг

S

94

Діяльність громадських організацій

94

94.1

94.12

Діяльність професійних громадських організацій

9412

94.9

94.99

Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

9499

96

Надання інших індивідуальних послуг

96

96.0

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

9609

         

 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за Державного класифікатору професій ДК 003:2010 і може займати первинні посади:

Код КП

Назва класифікаційного угрупування

Код КП

Професійна назва роботи

2445.2

Психолог

1232

Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці

Практичний психолог

2445.1

Молодший науковий співробітник (психологія)

1237.2

Начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.)

2340

Консультант психолого-медико-педагогічної комісії

1479

Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг

2310.2

Викладач вищого навчального закладу

2320

Викладач професійно-технічного закладу

1229.3

Керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст

2445.1

Науковий співробітник (психологія)

Науковий співробітник-консультант (психологія)

2351.2

Консультант з питань здорового способу життя

2419.2

Консультант

1238

Керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва

1229

Керівник служби

Керівник групи

 

 

 

Здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та уміння, що є відображенням наявності цих здатностей.

 

Загальні вимоги до властивостей і якостей випускника програми  зі спеціальності 053 «Психологія» подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і задачі професійної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей (таблиця 4).

 


Таблиця 4

Здатності випускника вищого навчального закладу, що вимагаються, та система умінь, що їх відображає

Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі професійної діяльності

Шифр здатності

Зміст уміння

Шифр уміння[1]

Діагностувати психічні процеси і явища на індивідуальному та груповому рівні

3.01

Аналізувати, оцінювати і діагностувати психічні процеси і явища з використанням валідних методів

ПР

Тлумачити психічні процеси і явища, групові феномени

3

Орієнтуватися в закономірностях протікання психічних процесів і психічних явищах, групових феноменах

ПП

Приймати рішення і вибирати стратегії діяльності з урахуванням запитів клієнтів та завдань й етики професійної діяльності

3

Давати адекватну оцінку окремих психологічних фактів, їх сукупності в конкретних ситуаційних умовах, розв‘язувати етичні проблеми психологічної практики

ПР

Розробляти програму психологічної допомоги та рекомендації для суб’єктів, які звертаються із запитом на психологічну діагностику, профілактику і корекцію

3

Практичне застосування наявних концепцій, вміння формувати план психологічної допомоги особистості та групі

ПР

Організовувати, проводити та надавати експертну оцінку психологічних досліджень на основі використання якісних і кількісних методів

3

Вміти формувати дизайн психологічного дослідження, планувати та проводити його

ПР

ПП

Скласти й написати експертний висновок за результатами психодіагностичного обстеження

3

Вміти практично застосувати знання щодо постановки  психологічного діагнозу та сформулювати свої висновки і міркування

ПР

Аналізувати джерела науково-психологічної інформації, складати тематичний огляд новітніх вітчизняних та зарубіжних психологічних досліджень

3

Вміти опрацьовувати україномовну та іншомовну психологічну літературу, аналізувати її на основі сучасних методологічних підходів 

ПР

 

 

Атестація студента

Атестацію випускників здійснює екзаменаційна комісія НаУКМА після виконання студентами навчального плану в повному обсязі. Голова ЕК призначається зі складу провідних спеціалістів, який не працює в НаУКМА, та затверджується Міністерством освіти і науки України.

На екзаменаційній  комісії випускник захищає кваліфікаційну роботу. До захисту кваліфікаційної роботи допускаються студенти, які успішно виконали особисту навчальну програму. Кваліфікаційна робота має бути свідченням належної теоретичної та практичної підготовки спеціаліста, його здатності до наукового пошуку, володіння стандартами оформлення наукових робіт та бібліографічного апарату.

За результатами атестації студентові присвоюється кваліфікація бакалавра та видається диплом встановленого зразка.[1] ПП — предметно-практичне, ПР — предметно-розумове