Повідомлення

Факультет охорони здоров`я, соціальної роботи і психології

Освітньо-наукова  програма «Психологія»

Кваліфікація, що присвоюється:

Магістр  психології

Освітній ступінь

Магістр 

Спеціальні вимоги до зарахування: Немає. Загальні вимоги для НаУКМА.

Зарахування абітурієнтів студентами магістерської програми відбувається на підставі результатів вступних випробувань.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): Наявність освітнього ступеня «бакалавр», підтверджена документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом III-IV рівня акредитації.

 Вимоги і положення до кваліфікації:

 Магістр за спеціальністю «Психологія» володіє системою поглядів на буття та сутність психології людини й спроможний виконувати науково-дослідницькі, науково-організаційні, науково-видавничі, професійно-педагогічні, експертно-консультативні функції.

Кваліфікація «магістр психології» передбачає: ґрунтовну гуманітарну підготовку; розуміння основних закономірностей розвитку природи, суспільства та людини у світі; розуміння психічного світу людини, його структури та закономірностей розвитку, розуміння закономірностей діяльності, спілкування та життя в соціальних групах, діагностичні знання та вміння, глибоке знання історії розвитку психологічного знання; обізнаність з актуальними проблемами сучасної психології; здатність виокремлювати та аналізувати психологічні проблеми; оперування навичками аналізу та інтерпретації результатів психологічного спостереження та експериментального дослідження; володіння навичками викладацької та науково-дослідницької діяльності в галузі психології; обізнаність із системою загальнолюдських цінностей та моральних норм і принципів професійної етики; вільне володіння державною мовою та знання іноземних мов; володіння сучасними інформаційними технологіями та вміння застосувати їх у професійній діяльності.

Магістр за напрямом базової освіти «Психологія» має відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

* володіти фундаментальними фаховими та гуманітарними знаннями;

* знати про здобутки класичної та сучасної психології у сфері методології, теорії, практики та емпіричних досліджень;

* мати уявлення про організаційну та клінічну сфери сучасної психологічної практики та специфікацію діяльності психолога у цих сферах;

* володіти понятійним апаратом сучасної психології, термінологією, що використовується в психологічній практиці;

* знати етичні засади, види, методи та форми надання психологічних послуг в різних класах ситуацій професійної діяльності;

* знати сучасні теорії, на ґрунті яких будується сучасна практика надання психологічної і психотерапевтичної допомоги дорослим та дітям;

* мати уявлення про технологію проведення індивідуального психологічного консультування та психотерапії, мати первинні навички аналізу психологічного матеріалу клієнта;

* знати про психологічні основи управління організацією, основи психології прийняття управлінських рішень;

* вміти розв’язувати конфлікти, вести переговори;

* володіти сучасними якісними методами психологічних досліджень;

* володіти навичками психодіагностики, зокрема у клінічній сфері;

* мати уявлення про сутність та методи психолого-психіатричної судової експертизи;

* вміти написати експертний висновок на основі психодіагностичного обстеження та якісного вивчення психічного стану особистості або групи;

* орієнтуватись у періодичних фахових зарубіжних та вітчизняних виданнях, вміти складати тематичний аналіз публікацій;

* вміти скласти рецензію на наукове психологічне дослідження, його методолого-теоретичний базис, організаційний дизайн та методичний інструментарій.

 Профіль програми

 Магістерська програма за спеціальністю «Психологія, започаткована в НаУКМА у 2016 р., і реалізує сучасну модель психологічної освіти, що передбачає поєднання загальногуманітарної, професійної і практичної підготовки, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами теорії та методології сучасної психології, оволодіння дослідницькими інструментами та технологіями сучасної психології, навичками психологічного консультування.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розрахована на 2 роки навчання й передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами професійно-практичного, гуманітарного і соціального спрямування в обсязі 120 кредитів ЄКТС.

Головну увагу приділено фаховій дослідницькій та практичній підготовці, що здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри у тісній співпраці з інститутами НАПН України, факультетом психології Київського

національного університету ім. Тараса Шевченка з урахуванням і творчим використанням досвіду іноземних освітніх інституцій.

Процес навчання спрямовано на оволодіння навичками науково-дослідної, науково-організаційної, професійно-педагогічної діяльності, самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, творчої самодіяльності, ораторської майстерності і здатності до комунікації. Студенти програми мають можливість опанувати сертифікатні програми за вибором; поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (за вільним вибором студента); вдосконалити знання англійської та інших іноземних мов.

Психолог-магістр зможе працювати в будь-якому науково-дослідному центрі психологічного та соціального профілю, маркетингових відділах компаній та відділах по роботі з персоналом, викладати у вищій школі, працювати референтом, науковим консультантом у державних і громадських установах, науковим редактором у видавництвах та засобах масової інформації, організовувати психологічні дослідження у співдружності із зарубіжними вченими.

В НаУКМА у співпраці з кафедрою психології та педагогіки діють Центр дослідження конфліктів та психоаналізу, Центр психосоціальної реабілітації, створений при НаУКМА в 2015 році, де надається фахова консультативна, психотерапевтична допомога внутрішньо переміщеним особам, волонтерам, учасникам АТО та їх сім’ям. Студенти мають можливість проходити практику в цих центрах та оволодіти найсучаснішими підходами та технологіями практичної психології.

Кафедра спирається в організації навчального процесу на наукові зв’язки з провідними науково-дослідними та навчальними установами України, а також з міжнародними гуманітарними організаціями та вищими навчальними і науковими закладами інших країн, серед яких – Університет Джонса Хопкінса (США), Міжнародний медичний корпус, ЮНІСЕФ та ін.

 Ключові результати навчання

 1. Знання з предметної області

* знання структури психологічного життя людини, суті психічних явищ, закономірностей психічних процесів, закономірностей психічного розвитку, особливостей діяльності та спілкування в соціальних групах

* психологічний аналіз актуальних суспільно-політичних, економічних і культурних подій, процесів та явищ сучасності;

* знання класичних та сучасних психологічних теорій;

* володіння методологією, методами та методиками збору й аналізу кількісної та якісної інформації стосовно психічних властивостей особистості і групи;

* знання і дотримання відповідних етичних норм, що регулюють професійну та публічну діяльність психолога, проведення досліджень;

* знання про теоретико-методологічні підходи, проблематику та ключові результати досліджень основних галузей психології.

 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

* здатність використовувати професійні знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у процесах пізнання психологічної реальності;

* здатність застосовувати фундаментальні знання до розв’язання кількісних та якісних задач з аналізу особистості та соціальних груп;

* вміння аналізувати окремі психологічні явища та психологічні аспекти соціальних подій;

* здатність кваліфіковано підготувати проведення психологічного дослідження: сформулювати дослідницьку проблему, мету й задачі, відповідно обґрунтувати вибір методів і методик, побудувати вибірку;

* вміння здійснювати кількісний та якісний аналіз даних досліджень та практичних методів.

* вміння здійснювати критичний аналіз теоретичної, методологічної та практичної фахової психологічної літератури;

* вміння кваліфіковано інтерпретувати результати психологічних дослідження;

* аналізувати, оцінювати і діагностувати психічні процеси і явища з використанням валідних методів

* вміння орієнтуватися в закономірностях протікання психічних процесів і психічних явищах, групових феноменах, в психологічних аспектах суспільних процесів;

* давати адекватну оцінку окремих психологічних фактів, їх сукупності в конкретних ситуаційних умовах, розв‘язувати етичні проблеми психологічної практики;

* практичне застосування наявних концепцій, вміння формувати план психологічної допомоги особистості та групі у різних соціальних ситуаціях;

* вміти формувати дизайн психологічного дослідження, планувати та проводити його;

* вміти практично застосувати знання щодо постановки психологічного діагнозу та сформулювати свої висновки і міркування;

* вміти опрацьовувати україномовну та іншомовну психологічну літературу, аналізувати її на основі сучасних методологічних підходів.

 3. Практичні навички з предметної області

* знання основних методів і підходів у дослідженнях психологічної реальності;

* здатність кваліфіковано спланувати психологічне дослідження та

* вміння кількісно та якісно проаналізувати дані досліджень та практичної роботи;

* вміння використовувати інформаційні технології та програмне забезпечення в професійній діяльності;

* здатність інтерпретувати психологічні явища в різних сферах діяльності та розробляти прогнози;

* здатність самостійно створювати інформацію для спеціального (наукового) і широкого (суспільного) використання про аспекти психологічного життя особистості та соціальних груп;

* здатність писати фахові аналітичні, дослідницькі, публіцистичні й навчально-наукові роботи.

* Вміння здатності вирішувати проблеми і задачі професійної діяльності:

Діагностувати психічні процеси і явища на індивідуальному та груповому рівні

Тлумачити психічні процеси і явища, групові феномени

Приймати рішення і вибирати стратегії діяльності з урахуванням запитів клієнтів та завдань й етики професійної діяльності

Розробляти програму психологічної допомоги та рекомендації для суб’єктів, які звертаються із запитом на психологічну діагностику, профілактику і корекцію

Організовувати, проводити та надавати експертну оцінку психологічних досліджень на основі використання якісних і кількісних методів

Скласти й написати експертний висновок за результатами психодіагностичного обстеження

Аналізувати джерела науково-психологічної інформації, складати тематичний огляд новітніх вітчизняних та зарубіжних психологічних досліджень

 Фахівець магістр психології здатний виконувати зазначену професійну роботу за Державного класифікатору професій ДК 003:2010 і може займати первинні посади: психолог, практичний психолог, молодший науковий співробітник, консультант психолого-медико-педагогічної комісії, викладач вищого навчального закладу, керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст, консультант з питань здорового способу життя, керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за спеціальністю «Психологія» може продовжити навчання в університеті на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (рівень – аспірант з різних психологічних спеціальностей, докторант PhD, а також, за іншими спеціальностями гуманітарного та соціально-економічного напрямку).

 Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

 Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішно захищена магістерська робота

 Форма навчання: денна

Керівник програми:

Доктор психологічних наук, професор Чернобровкін В. М.