Повідомлення

Факультет правничих наук

Докладніше про освітні програми на сайті факультету правничих наук

Освітня програма "Право"

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр права.

Освітній ступінь


Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування


Відсутні. Зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Немає. Зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми


Навчання за програмою зорієнтовано на засвоєння студентами базових засад права та окремих його галузей, формування в них адекватного сприйняття та розуміння права як регулятора суспільних відносин, феномену людської цивілізації, а також на оглядове вивчення усієї системи юридичних наук, на здобуття знань, умінь та навичок у межах широкого кола галузей права. Також навчання за програмою передбачає розвиток у студентів спроможності застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись у найбільш важливих організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права. Своє головне завдання факультет правничих наук у межах бакалаврської програми вбачає в підготовці правників нового покоління, спроможних на високому професійному рівні реалізовувати отримані знання в усіх сферах юридичної науки і практики; а також у формуванні ціннісних і світоглядних засад студентів, які відповідно до програми будуть здатні ефективно впливати на розбудову правової держави, становлення громадянського суспільства та розвиток ринкової економіки в Україні. Підготовлені в межах програми фахівці-юристи мають можливість працювати за спеціальністю в органах публічної адміністрації України (органах державної влади й місцевого самоврядування), а також на підприємствах, в установах та організаціях як суто юридичного спрямування, так і тих, що функціонують у різноманітних сферах суспільного життя.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, зокрема: нормативні дисциплвни та практика – 150 кредитів, вуибіркові навчальні дисципліни та практика – 81 кредит, атестація – 9 кредитів.

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної сфери:

 • орієнтування в історико-політичних аспектах становлення й розвитку права, окремих правових систем і традицій, політико-правових учень;
 • обізнаність з теорією демократії, принципами верховенства права та правової держави, природними та невідчуженими правами і свободами людини;
 • компетентність у теоретичній базі права, загальнотеоретичних правових поняттях та категоріях. Належне володіння термінологічним апаратом теорії права та системи юридичних наук відповідно до конкретних галузей права. Огляд проблемних аспектів теорії права. Володіння понятійним апаратом і концептами юридичної логіки;
 • обізнаність щодо ціннісних засад права та юриспруденції, усвідомлення основ і приписів професійної етики правника;
 • володіння знаннями про систему права та законодавства, механізми правового регулювання у різних галузях права, а також про стан юридичної практики;
 • володіння знаннями, необхідними для оперативного вирішення проблемних питань у галузях публічного права (конституційне, міжнародне публічне, фінансове), а також приватного права (цивільне, господарське, сімейне);
 • здатність давати правильну правову оцінку окремих доказів, їх сукупності в юридичній справі та в конкретній процесуальній ситуації;
 • ознайомлення зі специфічними формами та напрямами практичної діяльності правника в межах дисциплін адвокатської діяльності та нотаріату.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної сфери:

 • здатність застосовувати юридичні знання та набуті вміння для оперативного розв’язання проблемних ситуацій у відповідній галузі права чи в рамках певного інституту, а також для надання кваліфікованого висновку щодо питання;
 • уміння використовувати в науковій роботі необхідні комп'ютерні програмні продукти й електронні ресурси – з огляду на потребу моніторингу динаміки оновлення нормативної бази, пошуку й опрацювання значних масивів нормативних актів та доктринальної літератури, а також підготовки юридичних висновків та інших матеріалів доктринального характеру;
 • здатність забезпечувати на доктринальному та практичному рівнях юридичний супровід проблематики з інших сфер суспільного життя: політичної, соціально-економічної, культурно-освітніх тощо;
 • здатність застосовувати головні прийоми виявлення, фіксації та дослідження доказів, рішення розумових задач з планування та організації юридичного процесу, розв’язання юридичної справи.

3. Практичні навички з предметної сфери:

 • орієнтування в системі чинного законодавства;
 • здатність тлумачити чинне законодавство;
 • навички оперативного та ефективного орієнтування в нормативній базі, розрізнення джерел права із врахуванням їх юридичної сили та ієрархії. Вирішення проблеми конкуренції норм законодавства;
 • навички роботи зі значними масивами спеціалізованої інформації нормативного та доктринального характеру; уміння сформулювати власну внутрішньо цілісну, логічну й обґрунтовану позицію на основі максимально повного опрацювання джерельної бази;
 • приймати процесуальні рішення;
 • підготовка й укладання, оформлення правочинів, а також підготовка та складання інших офіційних та процесуальних документів – у сферах адміністративного, кримінального, цивільного, господарського, банківського, сімейного, спадкового права тощо;
 • знання й навички щодо реєстрації суб’єкта господарювання та підготовки документів щодо його діяльності;
 • здобуття навичок кваліфікації та розслідування злочинів у межах кримінології, криміналістики, судової медицини, ознайомлення із процедурними аспектами участі в кримінальному процесі;
 • орієнтація в процесуальних галузях права, зокрема, володіння знаннями й практичними навичками, необхідними для належної участі в судовому процесі в межах цивільного, господарського, кримінального судочинства.

4. Загальні уміння та навички:

 • здатність формувати власні оцінки та позиції щодо становлення до минулого, сучасного та майбутнього України; аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства й виробляти власну життєву позицію;
 • володіння практичними навичками щодо оперативного та якісного збору, перевірки інформації, її належного джерельного оформлення – під час підготовки наукових робіт, офіційних документів чи юридичних висновків;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, що включає усне та письмове мовлення, належне вживання української мови та вільне володіння іноземними мовами, належне використання юридичної термінології відповідно до традицій офіційно-ділового стилю української мови. Уміти здійснювати загальне стилістичне, орфографічне, синтаксичне редагування офіційних документів та матеріалів доктринального характеру;
 • навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, а також навички активної участі в межах загального судового процесу й обстоювання власної позиції;
 • навички щодо організації належного робочого процесу, планування розпорядку роботи, формулювання порядку денного, правильна й чітка постановка завдань та пріоритетів.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об'єктами уваги та професійної і науково-дослідницької діяльності бакалавра за спеціальністю «Право»  є джерельна й, зокрема, нормативна база права, закріплені у ній окремі правові норми, норми-принципи, а також правові інститути, засновані на джерельній базі організаційно-правові механізми належного врегулювання суспільних відносин та задоволення інтересів суб’єктів, що вступають у такі правовідносини – із одночасним захистом інтересів держави та суспільства. Окрім здобуття освітнього ступеня бакалавра, студенти мають можливість прослухати курси в межах сертифікатних програм «Міжнародний захист прав людини» та «Правове регулювання фінансової безпеки».

Доступ до подальшого навчання:


Бакалавр права може продовжити навчання в університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю "Право".

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:


Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань».

Вимоги до випуску:


Завершена навчальна програма загальним обсягом 240 кредитів, успішно складені кваліфікаційні екзамени (два обов’язкових та один вибірковий).

Форма навчання:


Денна.

Керівник програми:

Азаров Денис Сергійович, декан факультету правничих наук, доцент.