Повідомлення

Факультет правничих наук

Докладніше про освітні програми на сайті факультету правничих наук

 

Освітньо-наукова програма "Право"

 Кваліфікація, що присвоюється

Магістр права.

Освітній ступінь

Магістр 

Спеціальні вимоги до зарахування

У 2018 році вступ відбувається за результатами єдиного фахового вступного випробування відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України 22 березня 2018 року № 270, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2018 року за № 448/31900.

 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Вступати можуть особи, які здобули освітній ступінь бакалавра (спеціаліста, магістра) у галузі знань 08 «Право» (6.030401 – Правознавство).

Особи, які здобули освітній ступінь бакалавра (спеціаліста, магістра) в іншій галузі знань (в тому числі за спеціальністю 293 Міжнародне право) можуть вступити на навчання за спеціальністю 081 Право за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього балу відповідного додатка до диплома.

 

Профіль програми

На Факультеті правничих наук діє дворічна магістерська програма, що відповідає українським державним і сучасним західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу.

 

Програма складається з обов’язкової на вибіркової частин.

Обов’язкова частина охоплює 4 навчальні дисципліни:

 • Англійська мова для правників (6 кредитів ЄКТС);
 • Професійна відповідальність правника (4 кредити ЄКТС);
 • Актуальні проблеми загальнотеоретичного правознавства (3 кредити ЄКТС);
 • Антропологічна експертиза національного законодавства України (4 кредити ЄКТС).

Окрім цього обов’язкова частина охоплює проходження практики на 1 і 2 роках навчання, написання курсової роботи (1 рік навчання) та написання магістерської/дипломної роботи, захист якої відбувається наприкінці навчання (загалом 35 кредитів ЄКТС).

 

Практика проводиться індивідуально. Кожен студент може проходити практику в тій сфері, яка його найбільше цікавить, самостійно знайти місце проходження практики. Студенти факультету практикуються і стажуються в усіх найкращих вітчизняних юридичних компаніях, а також в органах влади (парламенті, судах, органах прокуратури, міністерствах тощо).

Тематика курсових та кваліфікаційних робіт узгоджується індивідуально –студенти самостійно обрають напрям дослідження і можуть запропонувати будь-яку тему в межах обраного напряму.

 

Вибіркова частина становить 68 кредитів ЄКТС і формується за вільним вибором кожного здобувача освіти – кожен студент вільний обирати ті дисципліни, які він бажає вивчати. На основі його вибору формується індивідуальний навчальний план, в який вносяться всі обрані студентом курси, що відбулися. Студенти можуть обирати з поміж близько 70 навчальних дисциплін правничого спрямовування, більшість з яких є авторськими курсами. Також студенти можуть обирати будь-які дисципліни, що викладаються на інших факультетах університету – це більше ніж три тисячі курсів.

 

В межах програми студенти можуть поглиблено вивчати певну сферу юридичної науки і практики. Для цього на факультеті створено 5 сертифікатних програм, які фактично є програмами квазіспеціалізації.

Сертифікатна програма – це спеціалізована навчальна програма, що діє на магістерському рівні вищої освіти і дає можливість студентам отримати поглиблені знання та здобути ефективні практичні навички у певній правовій сфері. Курси, що охоплюються сертифікатною програмою, включаються в індивідуальний план студента як вибіркові дисципліни (таким чином, прослуховування сертифікатної програми не вимагає додаткового часу на навчання або додаткової оплати навчання).

 

На факультеті діють такі магістерські сертифікатні програми:

 • Комерційне право;
 • Оподаткування в сфері бізнесу;
 • Кримінальна юстиція;
 • Актуальні проблеми міжнародного публічного права;
 • Global Economic Law.

 

Більшість із цих програм запроваджено у співпраці з провідними українськими та міжнародними юридичними компаніями, партнери яких викладають гостьові курси.

Кожен студент може прослухати одну або кілька сертифікатних програм в межах вибіркової частини свого навчального плану. В разі успішного проходження програми студент окрім диплома про здобуття кваліфікації магістра отримує диплом про опанування сертифікатної програми.

 

Навчання зорієнтоване на поглиблене опанування академічних знань та розвиток креативних навичок їх застосування на практиці. Навчальний план поєднує дисципліни вітчизняної освітньої моделі за спеціальністю «Право» та адаптовані навчальні дисципліни європейських та американських моделей правничих шкіл. Значна кількість курсів викладається англійською мовою. В університеті створено умови для ефективного розвитку та поглиблення знань англійської мови.

 

Тижневе навчальне навантаження становить не більше 18 годин на тиждень, що у поєднанні з гнучким розкладом дозволяє поєднувати навчання з роботою.

 

На магістерській програмі викладають знані вітчизняні та зарубіжні фахівці, зокрема, Андрій Мелешевич, PhD, професор; Станіслав Шевчук, доктор юридичних наук, професор, Голова Конституційного Суду України; Роман Петров, PhD, доктор юридичних наук, керівник Центру імені Жана Моне з європейських студій; Богдан Футей, JD, суддя Федерального суду Претензій США, Анатолій Заєць, доктор юридичних наук, професор, Микола Хавронюк, доктор юридичних наук, професор, Володимир Василенко, доктор юридичних наук, професор, Надзвичайний і Повноважний Посол України.

 

Керує програмою авторитетний, відомий своїми прогресивними поглядами вчений, суддя Конституційного Суду України у відставці М.І. Козюбра.

 

На факультеті також викладають досвідчені фахівці-практики, партнери провідних юридичних компаній, керівники державних органів, підприємств, установ та організацій та їх юридичних служб, зокрема, О. Сироїд, С. Шкляр, Д. Федорчук, О. Онуфрієнко, Т. Бондарєв. Викладачі факультету мають багатий практичний досвід. Багато із них поєднує викладання з практичною діяльністю.

 

Факультет постійно співпрацює з провідними юридичними компаніями України, державними органами та громадськими організаціями, що значно розширює можливості студентів зі стажування та працевлаштування.

 

 

Підходи до викладання та навчання.

На програмі не використовуються пострадянські підходи до викладання, що мають відвертий позитивістський ухил. Студентів не змушують зубрити закони і конспекти, проте вчать мислити, створюють умови для самостійного, вільного і творчого розвитку.

 

Програма передбачає студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, та результато-орієнтоване навчання, а також самонавчання студентів:

 • студентоцентроване навчання означає зосередження зусиль професорсько-викладацького складу на стимулюванні максимальної активності студентів в оволодінні відповідними предметами, розширенні їхньої автономії та посиленні відповідальності;
 • проблемно-орієнтоване навчання має на меті акцентування уваги на проблемних аспектах вивчення відповідних правових явищ і процесів та необхідності пошуку шляхів їх вирішення;
 • навчання, орієнтоване на результати передбачає вироблення у магістрантів навичок самостійного пошуку засобів і способів розв’язання теоретичних і практичних проблем;
 • самонавчання студентів має на меті формування та розвиток у них навичок самостійного пошуку наукових, нормативних та інших джерел, необхідних для підготовки їх магістерських робіт, критичної оцінки цих джерел та формулювання власних висновків

 

Ключові результати навчання

Ключовими результатами навчання є набуття студентами компетентностей, потрібних для ефективної професійної діяльності із урахуванням сучасних вимог ринку праці.

 

Загальні компетентності – знання, розуміння, навички та здатності, якими студент оволодіває у рамках виконання певної програми навчання, які мають універсальний характер. Загальні компетентності охоплюють інструментальні, міжособистісні та системні компетентності.

 

Інструментальні компетентності: когнітивні здатності, здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і думки; методологічні здатності впливати на оточуюче середовище, організовувати час і стратегії навчання, приймати рішення або вирішувати проблеми; технологічні навички та вміння, пов’язані із використанням технологічних пристроїв, навички роботи з комп’ютером та управління інформацією, базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння використовувати Інтернет-ресурси.

Міжособистісні компетентності: особисті здатності, пов’язані із спроможністю виражати власні почуття, здатність до критики та самокритики; навички спілкування, пов’язані з навичками міжособистого спілкування або взаємодією або соціальними чи етичними обов’язками.

Системні компетентності: знадність розуміти, як співвідносяться частини цілого і як вони об’єднуються; здатність планувати зміни для вдосконалення системи в цілому і для розробки нових систем; здатність застосовувати знання на практиці, генерувати нові ідеї (креативність); дослідницькі навички та уміння.

 

Спеціальні компетентності:

 • знання правових інститутів та механізмів, які передбачені чинним законодавством для здійснення ефективного представництва і захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства і держави;
 • розуміння особливостей правової системи України та її складових елементів, системи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших інституцій громадянського суспільства, їх правового статусу, механізмів взаємодії, перспектив розвитку та вміння здійснювати правильне їх використання для вирішення правових завдань.
 • здобуття навичок побудови правової позиції з різних питань застосування законодавства та її юридичної аргументації;
 • оволодіння сучасними світоглядно-методологічними підходами до дослідження відповідних правових явищ і процесів;
 • уміння орієнтуватися в різноманітних типах праворозуміння, критично їх оцінювати та використовувати їхні здобутки на практиці та в межах наукових досліджень;
 • вироблення навичок і вмінь самостійно аналізувати наукові джерела, міжнародно-правові документи та національне законодавство України, їх узагальнювати та критично оцінювати і формулювати власні висновки;
 • вміння аналізувати національне законодавство України на предмет його відповідності європейським і міжнародним стандартам прав людини;
 • вміння аналізувати вітчизняну правозастосовну, зокрема, судову практику, оцінювати її на предмет відповідності Конституції і Законам України, а також Конвенції про захист прав та основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;
 • оволодіння навичками виявлення колізій між різними правовими актами (чи їх окремими положеннями) та їх подалання;
 • вміння долати невизначеність окремих законів чи їх положень в процесі правозастосовчої практики шляхом застосування численних видів і прийомів тлумачення та використання загальних, галузевих і міжгалузевих принципів права;
 • вдосконалення навичок юридичної техніки, вміння використовувати її правило при формуванні власних дослідницьких пропозицій;
 • оволодіння навичками здійснення правової експертизи чинного законодавства та користування юридичною технікою розробки проектів нових законів, інших нормативно-правових актів.

 

 

Професійні профілі випускників

Відповідно до чинного законодавства випускники Програми можуть працювати на посадах:

 • судді;
 • прокурора;
 • адвоката;
 • нотаріуса
 • державного службовця в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті;
 • посадової особи органу місцевого самоврядування.

 

Доступ до подальшого навчання

Магістр права може продовжити навчання в університеті в аспірантурі за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право».

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки:

Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань».

 

Вимоги до випуску:

Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішний захист кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня магістра.

 

Форма навчання: денна.

 

Керівник програми:

Заєць Анатолій Павлович – завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права, доктор юридичних наук, професор.