Повідомлення

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

Освітня програма «Cоціологія»

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр соціології.

Освітній ступінь

Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає.

Профіль програми

У рамках програми студенти знайомляться з сучасними уявленнями про соціальні проблеми й підходами до їх вирішення, опановують методи збору й аналізу соціальної інформації, здобувають базові знання про теоретико-методологічні засади й ключові результати досліджень окремих галузей соціологічного знання, відповідно до вибору студентами вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (серед них – політична соціологія та соціологія еліт, економічна соціологія, гендерні студії, соціологія релігії, соціологія культури, застосування соціологічних методів у маркетингових дослідженнях тощо). Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання у галузі соціології.

Програма підготовки складається:

 • нормативні навчальнідисципліни та практика (140 кредитів ЄКТС, 4200 год.);
 • нормативні навчальні дисципліни (134 кредитів ЄКТС, 4020 год.);
 • практика (6 кредитів ЄКТС, 180 год.);
 • виібіркові навчальні дисципліни та практика (88 кредитів ЄКТС, 2640 год.);
 • дисципліни професійної та практичної підготовки (63 кредити ЄКТС, 1890 год.);
 •  дисципліни вільного вибору студента (25 кредитів ЄКТС, 750 год.);
 • атестація (12 кредитів ЄКТС, 360 год.;  атестація передбачає захист кваліфікаційної роботи перед Екзаменаційною комісією).

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

 • історія соціології та сучасні соціологічні теорії;
 • методологія, методи й методики збору й аналізу кількісної та якісної соціальної інформації;
 • соціологічний аналіз соціальних структур і процесів на мікро-, мезо- та макрорівні;
 • теоретико-методологічні засади й ключові результати досліджень окремих галузей соціологічного знання (відповідно до вибору студентом вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки).

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • вміння здійснювати критичний аналіз теоретичної та прикладної літератури в галузі соціології;
 • навички з постановки проблеми, мети й задач соціологічного дослідження;
 • вміння обґрунтовувати вибір методів і методик для розв’язання дослідницької проблеми, реалізації мети та вирішення задач дослідження;
 • вміння здійснювати кількісний та якісний аналіз соціальної інформації.

3. Практичні навички з предметної області

 • вміння спланувати соціологічне дослідження та скласти соціологічну звітність;
 • вміння зібрати й проаналізувати кількісну та якісну соціальну інформацію;
 • вміння підготувати аналітичні, дослідницькі й навчально-наукові роботи в галузі соціології;
 • вміння використовувати інформаційні технології та програмне забезпечення в галузі соціології.

4. Загальні уміння та навички

 • вміння працювати з інформацією: як числами, так і текстами; розв’язувати якісні та кількісні задачі;
 • вміння працювати з ПК, володіння навичками комп'ютерної обробки інформації, пошуку інформації в мережі Інтернет, зокрема в електронних базах даних;
 • навички критичного мислення, розрізнення оціночних та емпіричних тез;
 • навички логічного, послідовного й аргументованого викладу думки;
 • навички самонавчання та самоорганізації;
 • навички усної та письмової комунікації українською та англійською мовами (за вибором студента, також іншими однією-двома іноземними мовами);
 • навички спілкування з людьми, вміння працювати в групах.

Професійні профілі випускників з прикладами

Випускники програми підготовлені до виконання роботи, спрямованої на аналітичне опрацювання соціальної інформації та, відповідно, можуть кваліфіковано асистувати на всіх етапах проведення соціальних досліджень, що їх здійснюють аналітичні центри, соціологічні інститути; компанії, які спеціалізуються на маркетингових дослідженнях, та інші організації державної та недержавної форми власності, що здійснюють соціальні дослідження.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр соціології може продовжити навчання в університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю «Соціологія».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення НаУКМА «Про рейтингову систему оцінювання знань».

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Форма навчання

Денна.

Завідувач кафедри

Професор, доктор наук Паніотто Володимир Ілліч.